Luke 24

1Ke cãwãã per cir yĩnwɔŋ wo, pe ca n cãã yir, ma ka le gbĩĩ fla wo, pe sẽm- mpãy ne pe ba pye gbihi ta pe lasekole ne. 2Ntẽmbangbãŋ gii ke ba paha tã le gbĩĩ yɛ̃ na, pe n ga yãã le kloŋ kãã le gbĩĩ yɛ̃ na. 3Pe n dye le gbĩĩ laam wo, pe sẽ -sẽ Yĩŋfua Yesu nakugu yãã ye. 4Pe ca pe ga lii ga, pe sẽ cã ye. Naam syãm mpãy n fe yi pe na, pe nayrɛ ne te n yɛhɛ palpal. 5Pe ca ba fya nii, ma yĩŋ kor le. Pe naam n pe pye ma yee: "Wii u ma yrãŋ, nwa ye n ba nii u tay nakur nsoho wo? 6((U wee nwo ye. U yir gbã wo, ma dur ba yrãŋ na gbaafa ye.)) Tuu pye Galɛlɛ wo, ma ba lii pãã ye ye, -ye ye laam too le na. 7U sẽ ba yee la u Nawee Puee yai u yi kapeepyefa kẽ, pe n ba u kuey mar trã na u n ku, tuu ba yir gbã wo, u dur ba yrãŋ na ke plii tãã wuhu na?" 8Loo na, pe ca laam n cã too Yesu kaplãŋ na. 9Pe n tɛr le gbĩĩ fla yaha, ma ga le pãã pe kãnyãrwai sẽnsye nen ye, tesẽ mpãy byɛ ne pe naa n taha Yesu na. 10Poo ca mii laam wo, Madalafa Maari pye, Syane ne, tesẽ Syake nahafua Maari ne. 11Pe kãnyãrwai n yee, pe ca ka n pãã, ma sye pe sẽ pe kaplãŋ sya cĩĩnde ye. 12((Pyar woo n sye, ma yir ma fã ga le gbĩĩ fla na. U n kuɛ tege, ma yãŋ le wãã le gbĩĩ laam wo, ma te faasyĩmbɛhɛ ya yãã, tii pe ba Yesu nakugu maha tã. Tuu ga lii yãã yĩnde ne, le n laam wɔ u kẽ, u n dur tɛr kaha wo.)) 13Koo per bya, Yesu kãnyãrwai syãm mpãy naa n gaha kusyĩnlaale wo pe n yee Yemawuse. Le klo wãdey pye, ma"a yir Yurusalɛm wo yaiyĩn na, ma n gaha dye ke fla wo yainkɔŋ wo. 14Kai- nkãy byɛ ke ba pye, pe koo pãã naa n gaha. 15Pe n nii n pãã, Yesu gɛ n ba wãã kũn n tɛr pe ne. 16Pe n nii u yãã, le -sẽ nii mii laa dyaŋ pe sẽ maha u yãŋ cã ye. 17Yesu n ba pe yey ma yee, "Lii tee n pãã le kãnde wo?" Pe laam n wlãhã, pe n yɛr. 18Nen waa myaha ba kẽ Klɛpasyi. U sẽ cã Yesu ye ma yee: "Kai- nkãy byɛ ke pye tɛr plii nde na, Yurusalɛmfa byɛ le cã. Mboo ya la raa kuee, ma sẽ ke cã ye?" 19Yesu n pe yey ma yee: "Kai- nkãy syi kẽ?" Pe n u yɛ̃ sya ma yee: "Ah Nasarɛtefa Yesu wĩĩ loo sẽ na? U pye Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfuangbãŋ. Yãhã yĩnde na nawee- ne, u naa laanwɔ wũhũ pye, ma naa nawee- klaha. 20Wo Yãhã yũndefa yĩŋfa tesẽ wo yahaseefa ne, pe u ka yigi sãhã ma yee u yai wãboo ne. Pe n u wãã, pe n ga u kuey mar trã na, u n ku. 21Wo laam wo, wo ba yee woo tuu n pai wo Yiisrɛfa byɛ sya yaha. Kai- ngĩĩ byɛ pye, ke plii tãã wuhu -sẽ kẽ nanga. 22Ca mpãy pe naa n taha Yesu na wo wãŋ syi dyaŋ, pe n pa, maa wo sroŋ fe gbe laa ne. Nanga sukũhũntãy na, pe cãã yir ga le gbĩĩ fla wo, 23pe sẽ -sẽ ga Yesu nakugu yãã ye. Pe n dur ba, maa wo pye ma yee, yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ mpãy yi poo na, ma pe pye ma yee Yesu ma yrãŋ na. 24Wo nampyeŋ- mpãy n ka le gbĩĩ fla wo, maa yãã pe ca ba le pãã mii. Pe sẽ -sẽ Yesu yãã yĩnde ne ye." 25Loo na, Yesu n pe pye ma yee: "Yii nawee-, ye kacãn fĩhĩ kloŋ cĩĩnde! Faale Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa pe kai- nkãy cãã yar yaha, ye laam fĩhĩ yĩn tɛr, ye saha ke sya cĩĩnde ye laam wo farfar ye. 26U Yãhã Yĩndefua Crise sẽ yai la u koo wãfãy ngĩĩ byɛ sya, u cã yĩŋ yãã Yãhã ye?" 27Kai- nkãy byɛ ke cãã yrũhũ yaha u wĩĩ na Yãhã sabangbãŋ laam wo, Yesu n dye ke wo ma ke byɛ tɔ̃r yar pe na, ma cãã gbe faale wãdyaha Musa kaplãŋ fla wo, ma ga yi pe Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa mii byɛ kaplãŋ fla wo. 28Pe naa n gaha kusyĩnde lii wo, pe n ga dye gbe taha, Yesu n ta mii u ga ta tɛr ga yahasee ye. 29Pe n sye u na, ma u pye ma yee: "Kuee, ma syã wo ne, yai kua wa, yĩmper maha nge ke wɔ wa." Yesu n dye kaha wo ke wãsyã wĩĩ na. 30U n ba nii pe ne, ma ga di. U n bur gbe, ma cãã syaha wãã Yãhã kẽ, ma ke bur la cɛr ma wãã pe kẽ. 31Loo na, pe yĩntar n cã yãr, pe n u yãŋ cã ma yee Yesu kẽ. U n plaha pe na le yalebya wo, pe sẽ maha waha u yãã ye. 32Pe n nii pe ya pye ma yee: "Tuu naa n pãã wo ne kãnde wo, ma Yãhã sabangbãŋ wũhũ tɔ̃r naa n yar wo na, le sẽ pye la mii nuhu cãã- dyaŋ ke naa n tar wo laam wo?" 33Pe n yir ke fla byɛ wo, ma dur tɛr Yurusalɛm wo. Pe n ga pe Yesu kãnyãrwai sẽnsye nen yãã pe pye pe nampyeŋ- mpãy ne. 34Poo kãnyãrwai naa le pãã ma yee: "Wo Yĩŋfua yir gbã wo, ma dur ba gbaafa ye cĩĩnde! Syimu u yãã yĩnde ne." 35Poo syãm bya n -sẽ pe wĩĩ pãã pe ye, lii le ba pye kãnde wo, tesẽ pe ba Yesu yãŋ cã yaliile wo tuu bur la naa n cɛr pe kẽ. 36Pe naa n pãã nantãŋ, Yesu n fe gbe yi pe telai wo, ma pe pye ma yee: "Yãhã n yrĩŋ wãã ye kẽ!" 37Pe n fya ma sya n sege. Pe laam wo pe ba yee kusrãhã kẽ. 38Yesu n -sẽ pe pye ma yee: "Nwa ye n fya? Lii gɛ ye n nii laalaa pye ra wĩĩ na? 39-Ye ra kluɛ yãŋ kɛ, ta trɛ ne. Ndoo gɛ kẽ! -Ye tɛ yãŋ ra na, kusrãhã ma la kadye ne ye n ga waha tɛ ke na ta dyaŋ?" 40((Tuu koo kaplãŋ ngĩĩ pãã wa, u n u kluɛ yar pe na u trɛ ne, pe n te kueysar yãã.)) 41Le n pe fe gbe, ma nuhu yigi tɛr pe kẽ pe n sya yee cĩĩnde sẽ ne ye. Yesu tuu pe yãã ke dyaŋ, u n pe yey ma yee: "Ngaa ma la ye ye wãdi wãŋ nwo wo?" 42Pe n pa u kẽ fuawle ne. 43U n le sya, ma le kaa pe yĩnde na. 44U n pe pye ma yee: "Tẽ pye ye ne nantãŋ, n sẽ naa ye yar la ma yee, kai- nkãy byɛ ke bii cãã yrũhũ yaha ra wĩĩ na, koo ngĩĩ byɛ ga naa n pye ke sya ba kua? Koo kai- kẽ nkãy ne, wo faale wãdyaha Musa bii cãã yrũhũ yaha Yãhã kãnde kataŋ saba laam wo, tesẽ nkãy byɛ ne pe faale Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa bii cãã yrũhũ yaha, tesẽ nkãy ne ke bii cãã yrũhũ yaha Yãhã wãsey yay saba wo." 45U n pe yĩntar yãr ke syi, pe n waha ke Yãhã sabangbãŋ kaplãŋ war. 46Loo na, u n pe yar ma yee: "Nkãy ke yrũhũ yar yaha ke ngĩĩ: 'U Yãhã Yĩndefua Crise yai u fãy gboho, u ba ku, ke plii tãã wuhu u yir gbã wo, u dur ba yrãŋ na gbaafa ye.' 47Kai- nkãy tuu naa n yar nawee- na, ke yai ke ba klaha kãntrɛ byɛ nawee- ye, u myaha ne. Le ga fe gbe Yurusalɛm na. Le ga ba yar nawee- na, pe yai pe le sya pe kapee- wãpyeŋ sẽ yɔ̃ ye, pe ke miy yaha, woo -sẽ ga ba pe kapee- gbe kãã pe yĩŋ na. 48Yii koo ngĩĩ byɛ yãã yĩnde ne, ye yai ye ke byɛ tɔ̃r yar nawee- na. 49Yãhã ke bii Yãhã Yrã Fãnga gii wãkẽ wĩĩ pãã, ndoo gɛ ga ba ke tege wãã ye na. Ye yai ye -sẽ kuee ke Yurusalɛm laam wo, koo Fãnga n sya ba tege ye na." 50Loo kur ye, Yesu n yi pe ne le klo wo, ma ka pe ne kusyĩnlaale tãy pe n yee Gbetane. U n ga yɛr pe ne koo fla na, ma kluɛ kuã yir wãã, ma Yãhã nar ke naa kaa taha pe na. 51Tuu nii Yãhã nar u kãnyãrwai kẽ ke syi, Yãhã fãnga n u ta u n kuã yir tɛr fãã yãhãyĩŋ na. 52Pe kãnyãrwai n u sey ke fla na. Nuhu ba gboho pe laam wo, pe n dur tɛr Yurusalɛm wo. 53Pe naa n gaha yalebyɛ ke Yãhã kangbãŋ laam wo, maa naa Yãhã sey.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\