Marɛkɛ 13

1Yesu tuu naa n yi ke Yãhã kangbãŋ wo u kãnyãrwai ne, u kãnyãrwai waa n u pye ma yee: "Wo Yĩŋfua, te Yãhã kangbãŋ nwey wãfãã yãŋ! Ntẽmbar rii pe ta, ma re fãã te wãyɔ̃ŋ!" 2Yesu n u yɛ̃ sya ma yee: "Yãhã kangbãŋ wãgboho nge taa yãã, ke ga ba too. Ntẽmblaha neŋ gaa gɛ saa ba taha ta nii ke nampyeŋ na ye; te byɛ ga ba traha." 3Loo kur ye, Yesu pye ke wolifyɛ katyir yãŋ yĩŋ na. U pye u ba nii, ma yĩntaha sroŋ ke Yãhã kangbãŋ ne. U kãnyãrwai resyar mpãy n yũhũ crã u tãy. Pyar ye ba me, Syake ne, Nsãn ne tesẽ Andere ne. Poo ya n Yesu yey ma yee: 4"Wo Yĩŋfua, taa naa ke Yãhã kangbãŋ wãtoo wĩĩ pãã, wo yar ke tooyale ne cigege, ma suhu kayar lii ne le ga ba waha ta nawee- n koo kai- ngĩĩ pyeyale cã." 5Yesu n -sẽ too ke kai- na, ma nii pe yar ma yee: "-Ye naa yii yigi, waa kawar ma syi waha ba ye yĩntar figi ye! 6Ye sẽ yãã, nawee- busãã ga ba ta myaha taha pe ya na, pe naa kawar fua pe yee, a poo me u Yãhã Yĩndefua. Pe ga ba nawee- busãã wlaŋ koo ne. 7Ye ma ba luhu pe yee naan ma tũntũn woo, te ma deydey woo, ya"a syi ye fya ye! Koo kayĩhĩ yai ke dye, le sẽ -sẽ ga ba pye driyɛ̃ wãkuaŋ le yalebya wo ye. 8Nawee- tergaafa ga ba naa naan miy ter gaa ne. Yĩŋfua waa ga ba yir u nawee- ne, u ga naan miy yĩŋfua waa ter ne. Kãntraha wãyɛhɛ ga ba nihi kubɛhɛ nkãy wo. Fããpihi ga ba dye. Ke kãnkai- ga ba nii mii calaifua wãn dyaŋ te ma ne yir u na, te naa u yaa. 9Yii poo na, -ye naa yii yigi ye kãnkai- wo! Nawee- mpãy ga ba ye yigi naa n gaha kasãhã saha wo, pe ga naa n sãhã. Gbãr, ye wãn kẽ te ne Yiifee- yawãhã nwey wo. Pe ga ba ye yigi naa n gaha fãngafa mpãy yaha ye, tesẽ yĩŋfa mpãy ne ndoo wĩĩ na. Loo gɛ ga ba nii yĩŋ, ye n waha ta wĩĩ pãã pe yaha ye. 10Le Yãhã Yai kapãyĩĩ yai le cãã pãã kãntraha terfa byɛ n le luhu, kai- ngĩĩ n cã ba pye. 11Pe ma ye yigi per gii ma n gaha ye ne kasãhã saha wo, ye ma syi ye ntãŋ cɛr ye naa n yee, kapãn sẽ n gaha yãã ye yɛ̃ na ye. Ke fla na, kaplãŋ nkãy ma ga too dye ye laam wo, -ye koo pãã! Ke saa pye ye laam kaplãŋ ye, Yãhã Yrã Fãnga wũhũ kẽ. 12Nawee- mpãy ga ba pe nampyesey wãã pe n boo ta wĩĩ na. Tuhufa mpãy ga ba loo pye pe pii na. Kicar mpãy ga ba wã klaha pe pe seefa laha, pe ta pe n pe boo. 13Ye wĩĩ ga ba fũhũ nawee- byɛ ye ta wĩĩ na. Wii ma -sẽ waha plãhã kuee ra kur ye ke kãnkai- byɛ wo, Yãhã ga ba u sya yaha." 14Kaplãŋ nkãy ke n taha, wii ma ke kal u yai u ke war yɔ̃! Yesu n maha yee: "Yaa ba cĩĩnde kapihi yãã fla ngii wo ke sẽ yai ke pye ye. Loo yale wo, mpãy pe ga ba pye Yudɛ wo, pe fã naa n gaha yãy kuɛ koho na. 15Wii ma ba pye gbegbaha yĩntraha wo, u ma syi yee woo ga tege dye nwoŋ wo, u ga wãn taa gbe yigi ye. U naa n fã! 16Wii ma ba pye u tar wo, u ma syi yee woo nayrengbãŋ kuee kaha wo, woo ga dur ga ke gbe ye. U naa n fã! 17Too plii nde na, ca mpãy pe ma laha ne, tesẽ mpãy ne pe ma pii ne pe n wãr, pe fɛn ga ba gboho tɛr. 18-Ye naa Yãhã nar te fee plii nde ma syi sroŋ wɛrngbãn cãã ne ye! 19Ye sẽ yãã, Yãhã ke driyɛ̃ tãhã, ma sya ba waa yagaa na, too plii nde fɛn wãpee syi sẽ yãã yãã ye. Te syi saa maha ba yãã yãã ye. 20Yãhã ma ne yee ke sẽ yɛr kaa wãyikãã na te wãfãy plii yɛ̃ na ye, waa yĩŋ gɛ saa ne wloho yi ye. Ke -sẽ yɛr koo kaa wãyikãã na ke laampii wĩĩ na, mpãy ke yãŋ yi pe nii ke wãm. 21Loo na, wii ma ye pye, a u Yãhã Yĩndefua ma nwo, u Yãhã Yĩndefua ma nwaala, ya"a syi le sya ye! 22Ye sẽ yãã, kawar Yãhã yĩndefa tesẽ kawar Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa ne, pe ga ba yi. Pe ga ba naa yɛ̃kã wũhũ pye, tesẽ laanwɔ wũhũ ne, pe naa nawee- wlaŋ. Mpãy gɛ Yãhã pe yãŋ yi, pe ma yee pe sẽ waha pe ya na ye, pe ga waha wlaŋ. 23-Ye naa yii yigi, n nwo tẽ ye cãã n yar ke kai- byɛ ne! 24Too fɛn nde plii kur ye, yai ga ba gbã tã, yroŋ saa ba pye cãã- ne ye. 25Yrompii ga ba kuã too kãntraha na; ke yãhãyĩŋ wãn byɛ ga ba gbã wlãhã te ya wo. 26Loo na, nawee- byɛ ga ba u Nawee Puee yãã yãhãsyɔ̃r na, tuu n pai fãngangbãŋ ne, maha yãhãyĩŋ nayɔ̃r ne. 27U ga ba yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ nɔ wãã driyɛ̃ teebɛhɛ byɛ wo. Nawee- mpãy pe yãŋ yi, pe yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ ga pe byɛ wãã driyɛ̃ kur byɛ wo." 28Yesu n maha pe yar kakuãcran ne ma yee: "Nasar nkugu ke wo klaha lii ne, ye yai ye le cã. Ye sẽ yãã, ke katyigi ma kayampẽn yi, ma maha wampẽn fe, yaa cã ke wãsa yale nɔ gbe taha. 29Koo syi dyaŋ, ye ma ba kai- ngĩĩ yãã ke n pye, ye -sẽ cã u Nawee Puee ma, u dur n pai. 30Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye: Yagaafa byɛ saa ku tãŋ mii kai- ngĩĩ sẽ pye poo mpãy yĩnde na ye. 31Ke yãhãyĩŋ tesẽ ke kãntraha ne, te ga ba kua kãã te saa ba pye ye; ta kaplãŋ koo -sẽ na, koo ga nii wãkuayãã saa pye ke na ye." 32Yesu n maha pe gbihi yar taha ma yee: "U Nawee Puee wãdurbaŋ ke n pai dye per gii, waa sẽ koo per cã tesẽ le yale ne ye. Yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ gɛ pe ma yãhãyĩŋ na, pe sẽ ke per cã ye. Ndoo ke Dya, ta bya sẽ ke per cã ye. Ta Tuhufua Yãhã ya ke le cã. 33Tee sẽ ke per cã ye, -ye yii yigi, ye ma syi ye ba pye ye sã wãy ye! 34Le ga ba nii mii dya waa wãŋ syi dyaŋ, tuu ka yrãhã ye. Tuu ga tɛr, u u kaha yaha u tẽntẽbir kẽ, pe naa ke yigi. U ke tẽŋ la klaha pe byɛ kẽ, ma u kapahayɛ̃ sẽŋfua pye u yĩntaha ta, u ma syi u sã wãy ye. 35Ye byɛ, ya"a syi ye sã wãy ye, ye ma n faha yii na ye! Ndoo wii, n ma mii u kahafua dyaŋ, ye sẽ ta wãdurba yale cã ye: Yainkɔŋ laa, yĩndyaha laa, ngupa wãkui yale laa, sukũhũntãy laa, ye sẽ le cã ye. 36Ta wãdurbaŋ ga ba ye fe gbe; ye ma syi ta n ba ye yãã tee sã wãy ye. 37Tẽ lii pãã ye ye, n le pãã nawee- byɛ ye: Ye ma syi ye ba sã wãy ye faha yii na ye!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\