Marɛkɛ 14

1Yiifee- gbar tii pe n yee syayaha gbar, te wãdyeŋ ba kuee plii sĩĩ. Too plii ba wãã dye gbar tii ne pe sẽ ncasur bur di te na ye. Pe Yãhã yũndefa yĩŋfa tesẽ pe Yãhã kaiyarfa ne, pe Yesu yuhu naa n kɛ, pe ma u yigi pe u boo. 2Pe n pe ya klaha ta ma yee: "Wo saha u yigi te gbar yale wo ye. Mii loo sẽ ne ye, pe nawee- ga waha yir, pe yee le sẽ yai poo ye ye." 3Yesu pye Gbetane wo u kãnyãrwai ne, Syimu kaha wo, Syimu wii tuu pye gber. Yesu ba tege nii wa nawee- ne, ma ga sro di. Cɔɔ waa n ba dye yablater ntẽmblaha bule ne u koho wo. Lasekole waa ter pye le wo, pe n yee nardi, nawãm sẽ naa u dir yey ye. U cɔɔ n le bule yɛ̃ naha ka, ma u lasekole woo Yesu yĩŋ na. 4Nawee- mpãy pe pye ke fla na, le sẽ tãy mpãy ye ye. Pe n yɛ̃ kuã ma yee: "Lasekole nwo ter syi wãklaha- yĩŋ? 5Pe ma ne u par war nagbey sẽnsye syi, ma pe war wãã fɛnfa kẽ, loo sẽ puar la?" Pe n nii n tyɔ̃r ma yee, u cɔɔ sẽ le pye yɔ̃ ye. 6Yesu n -sẽ pe pye loo na ma yee: "Ye tyii u cɔɔ na, u kayĩĩ pye ra kẽ. 7Ye sẽ yãã, yalebyɛ fɛnfa ma ye ne. Per gii ma yai ye ye, ye ga waha naa kayũhũ pye pe kẽ. Ndoo -sẽ nwo, n saa ba pye yãã ye ne nantãŋ ye. 8Cɔɔ nwo tuu yia lii na, loo tuu pye ra kẽ. Ye sẽ cã la, ta nakugu kẽ tuu cãã gbihi wa gbĩĩ wãleŋ na? 9Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye: Pe ma ba le Yãhã kapãyĩĩ wũhũ tɔ̃r teelii teelii kãntraha nge na, pe ga u cɔɔ nwo bya wĩĩ pãã, lii tuu pye ra kẽ. U wĩĩ ma syi le faha yãã nawee- na ye." 10Pe Yesu kãnyãrwai sẽnsye syãm mii wo, waa pye pe naa u yee Syikaryɔtefa Yuda. U n ka, maa Yãhã yũndefa yĩŋfa pye, woo n traha u Yesu yi pe kẽ. 11Pe le luhu, le n tãy pe ye, pe n yee pe ga ba u kẽ war yɛ̃ gaa ne, Yuda n nii Yesu wãyi wĩĩ kɛ pe kẽ. 12Te gbar rii Yiifee- sẽ ncasur bur di ye, te ba nɔ wa. Ke per cir na, pe ne mbapẽnge boo. Koo per na Yesu kãnyãrwai n u yey ma yee: "Ma laam wo, ma yee too ga te syayaha gbar dir yĩntaha yi na ma kẽ?" 13Yesu n u nawee- syãm mpãy lɛhɛ wãã, ma pe pye ma yee: "-Ye ka Yurusalɛm laam wo, ye n gaha dya waa wãã sya lakugbãi ne, tuu tẽŋ yĩŋ na. -Ye naa n taha u na! 14U ma ga dye kaha gii wo, -ye u kahafua pye ye yee: Wo Yĩŋfua yee, nwoŋ gii tuu n pai syayaha gbar dir di u kãnyãrwai ne, ke ma na? 15U ga ye yar nwongbãŋ gaa na, ke kaha gbegbaha yĩŋ na. Yaa ke nwoŋ yãã ke laam ne, ke gbihi ta nii wa, wãn byɛ ne ke wo. Koo fla kẽ tee ga te dir yĩntaha yi wo kẽ." 16Pe kãnyãrwai mii n ka le klo wo. Yesu tuu ba pe yar mii, pe n ga yãã ke syi, ma te syayaha gbar dir yĩntaha yi. 17Ke yainkɔŋ wo, Yesu n pa u kãnyãrwai sẽnsye syãm ne. 18Pe pye pe naa n di nantãŋ, Yesu n pe pye ma yee: "Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye: Yii mpãy tee n di ra ne, ye laam wo waa ma u ga ra yi ta napĩĩ- kẽ." 19Le n pe kãnyãrwai byɛ laam wlãhã, pe n nii u yey pe ya wuhu na ma n yee: "Yĩŋfua, ndoo la?" 20Yesu n pe yɛ̃ sya ma yee: "Yii nawee- sẽnsye syãm mii nen waa kẽ, wii ruu u koho wãã le ra ne wãcɛŋ tasa laam wo. 21Cĩĩnde ne, u Nawee Puee ga ku mii le yrũhũ ta nii Yãhã sabangbãŋ wo mii. Wii fɛn te -sẽ ga cã pee, woo kẽ wii ne tuu u yi u napĩĩ- kẽ; myaha ne u ma ne see gɛ see ye." 22Pe naa n di, Yesu n bur gbe, ma syaha kẽ Yãhã ye, ma ke la cɛr wãã u kãnyãrwai kẽ ma yee: "-Ye sya di, ke ma ta kadye draha wo!" 23U n maha defĩĩ sekui gbe, ma syaha kẽ Yãhã ye, ma le sekui wãã pe kẽ, pe byɛ n wɔ. 24U n pe pye ma yee: "Pe ma ta ntɔ̃r draha wo, ta ntɔ̃r rii te ga woo, nabuar ntãŋ n cã dye Yãhã tãy, naambiyãrfãn tii ke bii le pe ne te n cã yĩntaha ta. 25Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye: N saa maha defĩĩ wɔ yãã kãntraha nge na ye. N ga ka Yãhã yai klo wo, n cã ga koo fla defĩĩ wɔ." 26Loo kur ye, pe n Yãhã sey yay taa ne, ma yir ma ka ke wolifyɛ katyir yãŋ yĩŋ na. 27Ke wolifyɛ katyir yãŋ yĩŋ na, Yesu n u kãnyãrwai pye ma yee: "Ye byɛ ga ba dur yi ta kur ye. Le yĩntaha ma le yrũhũ ta yaha Yãhã sabangbãŋ wo ma yee, Yãhã yee: 'N ga ba u mbanaha gbã boo, pe mbaa byɛ n fã cããŋ.' " 28Yesu n pe yar taha ma yee: "Ta wãku kur ye, n ma ba yir gbã wo, n ga ba cãã tɛr ye yaha Galɛlɛ kãntraha wo." 29Pyar n u yɛ̃ wãã sya ma yee: "Mii byɛ ma sya ga ba dur yi ma kur ye, ndoo saa yi kãã ma kur ye ye." 30Yesu n u pye ma yee: "Ta n cĩĩnde nde pãã ma ye: Ke nanga yĩmper nge bya wo, ngupuai saa kui u tɛhɛ syãŋ tã ye, ma -sẽ ga ta wĩĩ kai tɛhɛ tãã, ma yee ma sẽ ndoo cã ye." 31Pyar n maha le gbihi gbey pãã taha ma yee: "N saa ba le kai n yee n sẽ ma cã ye, n ma sya ga gbã ku ma ne." Pe kãnyãrwai mii byɛ n loo nen ya pãã pe ya ndoŋ. 32Loo kur ye, pe n ga nɔ fla ngaa na pe n yee Gesanɛ. Yesu n u kãnyãrwai pye ma yee: "-Ye nii kuee nwo, ta n ga Yãhã nar." 33U n Pyar yigi taha u ya na Syake ne, Nsãn ne. Pe naa n gaha, u ntãŋ n nii u cɛr fãnga ne. 34U n pe pye ma yee: "Ta laam byɛ wlãhã, ma nii mii gbãku wĩĩ laa dyaŋ. -Ye kuee nwo wo, ye ma syi ye sã wãy ye!" 35U n faa ka yaha ye, ma ga kãnklũy gbãã kãntraha na, ma pãã Yãhã ne ma yee, a le ma yai ke ye, loo yale wãfãy le kuã tɛr woo na. 36Tuu naa n pãã Yãhã ne mii le nde: "Yãhã ra Tuhufua, ma yia kai- byɛ na. Le kayĩhĩ yale kuã tɛr ra na, lii le n pai nde. N sẽ -sẽ yee ta laam wĩĩ le pye ye, ma laam wĩĩ loo le n naa n pye." 37Tuu loo pãã wa, u n dur ba u kãnyãrwai tãã mii fla na, ma ba pe yãã pe sã wãy. U n Pyar pye ma yee: "Syimu, ma sã wãy! Ke n ta ma sẽ waha kuee yrãŋ, ma yalaale gɛ dye ye? 38Ye byɛ, ya"a syi maha sã wãy ye! -Ye naa Yãhã nar ye ma syi ye ba dye kapee- wãpyeŋ wo ye! Nawee laam yĩĩ kayũhũ wãpye wĩĩ ne, u -sẽ nɔ gbɛr ke wãpyeŋ na." 39U n maha tɛr u ya ya yahasee ye, ma maha ga pãã Yãhã ne ke faale wãŋ syi dyaŋ. 40U n dur ba, ma maha ba u kãnyãrwai yãã wãy na; pe wãy n sya naa pe yĩnkaasyikuey ndege pe kẽ. Pe ga u yɛ̃ sya lii ne pe sẽ le cã ye. 41Tuu ga dur ke tɛhɛ tãã wuhu na, u n pe pye ma yee: "-Ye maha sã wãy, ma n wũũ! Le kua, ke yai ke dyaŋ, le yale nɔ wa. -Ye naa n yãŋ, pe ga u Nawee Puee yi kapeepyefa kẽ yagaa. 42-Ye yir wo n tɛr! Ye sẽ yãã, dya wii tuu ra yi ta napĩĩ- kẽ, u nwo u n pai." 43Yesu naa n pãã nantãŋ, Yuda n pa. Pe kãnyãrwai sẽnsye syãm mii waa ba kẽ u ne. Nabuar raa pye u ne, yũntruɛ̃ ne, tesẽ kãhã ne. Pe Yãhã yũndefa yĩŋfa, tesẽ pe Yãhã kaiyarfa ne, ma suhu pe wãlɛ ne, poo kẽ pe ba pe lɛhɛ wãã, pe ba Yesu kɛ yigi. 44U Yuda wii tuu ba yi kãã Yesu kur ye, u n pe nawee- yar yaha naambiyãr syaha gaa ter ne, pe n waha Yesu cã. U ba pe pye ma yee: "Dya wii tẽ ga ba syar naambiyãr syaha ne, yaa cã woo kẽ tee n kɛ. -Ye ba u yigi yɔ̃ kãnkãŋ, ye ka u ne!" 45Yuda tuu ba nɔ, u n ta tɛr yũhũ crã Yesu na, ma u pye ma yee: "Yĩŋfua", ma u syar ke naambiyãr syaha ne. 46Pe nawee- mii n -sẽ koho taha Yesu na, ma u yigi. 47Yesu kãnyãrwai mpãy pe pye, poo nen waa n u yũntrũhũ kuã, ma Yãhã yũndefa yĩŋfua tẽntẽle gbã, ma sya ndityɛ gbã cɛr kãã u kẽ. 48Yesu n pe nawee- pye ma yee: "Tee pa ra yigisaha wo yũntruɛ̃ ne tesẽ kãhã ne, kapeepyefua la ra ne? 49Plii byɛ n pye ye ne, ma naa nawee- klaha Yãhã kangbãŋ laam wo, ye sẽ -sẽ ra yigi koo fla na ye. Nkãy ke bii cãã yrũhũ yar yaha Yãhã sabangbãŋ wo, koo kẽ ke n pye yagaa." 50Loo na, u kãnyãrwai byɛ n fã tɛr u yaha. 51Naanfãnde laa naa n taha Yesu na. U pye fai laa ya ne u kadye na. Pe n yee pe ga u yigi. 52U n le fai miy yaha, ma fã tɛr kadyepua ne. 53Loo kur ye, pe Yesu yigifa n ka u ne Yãhã yũndefa yĩŋfua fla na. Pe Yãhã yũndefa yĩŋfa byɛ, pe wãlɛ ne, tesẽ pe Yãhã kaiyarfa ne, pe n pe ya wãã ba ke fla na. 54Pyar -sẽ pye u yuhu dey naa n taha Yesu na, ma sya ba dye u Yãhã yũndefa yĩŋfua kaha wo, ma tege nii wlãhã ke kaha sẽŋfa ne ndyin wo, ma naa waha pe ne. 55Pe Yãhã yũndefa yĩŋfa tesẽ pe kaplãŋ cɛrwai byɛ ne, pe n nii kapee- kɛ gbe pãã n taha Yesu na, kapee- nkãy syi ke ga waha ta pe n yee Yesu yai wãboo ne. Pe sẽ -sẽ waha laa kapee yãã u wĩĩ na ye. 56Nawee- kawar fua naa n taha Yesu na, ke kaplãŋ sẽ -sẽ naa ke ya gbe ye. 57Mpãy ter n yir loo na ma yee, 58a poo le luhu u yɛ̃ na tuu yee, a ter Yãhã kangbãŋ nge nawee- pe fãã nge, woo ga ba ke yoho, tuu dur u ke fãã plii tãã nsoho wo. Ke saa maha pye nawee- pe ke fãã ye. 59Pe kaplãŋ sẽ maha ke ya gbe loo nde na ye. 60U Yãhã yũndefa yĩŋfua n yir loo na, nawee- byɛ yĩnde na, ma Yesu yey ma yee: "Nkãy nawee- mii pe pãã n taha ma na, ma saa pe yɛ̃ wãã sya la?" 61Yesu n yaha le u sẽ laa wãã sya ye. U Yãhã yũndefa yĩŋfua n maha u yey: "Mboo la u Yãhã Yĩndefua Crise, ke Yãhãngbãŋ Dya?" 62Yesu n u yɛ̃ sya ma yee: "ãwã ndoo kẽ. Ye ga ba u Nawee Puee yãã, tuu tege nii kai- byɛ yĩŋ na, ke Yãhãngbãŋ kãndigi koho kuɛ ye. Yaa maha ba ra yãã tẽ n pai yãhãsyɔ̃r yĩŋ na." 63U Yãhã yũndefa yĩŋfua tuu Yesu kaplãŋ ngĩĩ luhu, u laam n war u n sya u ya nayrɛ tyĩn cɛr, ma pe nawee- pye ma yee: "Le kua, wo sẽ maha laa kɛ waa ye u wĩĩ na ye. 64Tuu n gbar Yãhã ne, ye byɛ le luhu. Ah ye lii yãã le na?" Pe byɛ n yee, a tuu yai wãboo ne. 65Mpãy n yir, ma nii yɛ̃syɔ̃r tu n woo u na, ma dur ma u yĩmpɛ paha tã, ma nii u gbã kãntakloŋ ne, ma nii u yey: "Yoo u ma gbã, le cã mii ya, -taa wo yar!" Pe n Yesu wãã ke kaha sẽŋfa kẽ, pe n u yigi ma u fey kãntaha ne. 66Kai- ngĩĩ pyeyale wo, Pyar pye tãã ye ndyin wo, Yãhã yũndefa yĩŋfua tẽntẽsyale n pa. 67Tuu Pyar yãã u nii naa waha, u tẽntẽsyale n u gbihi yãŋ, ma u pye ma yee: "Ma bya pye u Nasarɛtefa Yesu ne." 68Pyar n le kai ma yee: "N cã na? Taa lii pãã, n sẽ le war ma ne ye." U n yi ma ka kãndi wo kapahayɛ̃ na. Ngupuai n kui. 69U tẽntẽsyale n u yãã, ma maha yir, ma nii le pãã nawee- ye ke fla na, ma yee: "Poo nen waa kẽ dya nwo ne." 70Pyar n maha le kai. Saa n pye, mpãy pe pye ke fla na pe n maha Pyar pye ma yee: "Le ga waha pye cĩĩnde. Taa n yi Galɛlɛ wo, poo nawee nen waa kẽ ma ne." 71Pyar n -sẽ nii le kai ma yee: "Ndoo sẽ kẽ ye rɛhɛ! Ke ma pye kawar tẽ n fua, Yãhã ke ra pẽn! Ndoo tesẽ ke Yãhã ne, tee dya wii wĩĩ pãã, n sẽ u cã ye." 72Le yalebya wo, ngupuai waa n kui. Pyar laam n too le kapãn na, Yesu tuu naa lii pãã u ye ma ba yee: "Ngupuai wãkui saa ba tɛhɛ syãŋ wuhu tã wa ye, ma -sẽ ga ba ra wĩĩ kai tɛhɛ tãã, ma yee mboo sẽ ra cã ye." Pyar n too mii na ma n wũn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\