Marɛkɛ 9

1Yesu n maha pe yar taha ma yee: "Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye: Nawee- mpãy ma ye laam wo, pe saa ku mii pe sẽ Yãhã Yai yãã ke pa fãnga ne ye." 2Plii kuay kur ye, Yesu n Pyar yigi taha u ya na, Syake ne, Nsãn ne, ma ka pe ne yãnjruhu gaa yĩŋ na, poo pe ya ya. Yesu n wã klaha pe yĩnde na. 3U nayrɛ n nii n yɛhɛ palpal, kacãn gɛ sẽ pye ye, ma maha flege, waa sẽ ke syi wãflege ter syi yãã yãã ye. 4Pe n faale wãlɛ Yeli yãã tesẽ Musa ne, pe ya kai na. Pe ba fe gbe yi, ma nii n pãã Yesu ne. 5Pyar n Yesu pye ma yee: "Wo Yĩŋfua, wo niisaha sroŋ yɔ̃ nwo wo! Waa kajar tãã gbã, neŋ ma wãŋ, neŋ Musa wãŋ, neŋ nge Yeli wãŋ." 6Pe ba fya yigi nii, woo tesẽ pe kãnyãrwai syãm mii ne, koo kẽ tuu ga lii pãã u sẽ cã ye. 7Yãhãsyɔ̃r raa n yi, ma yĩm paha tã pe byɛ na. Yãhã yĩmbui n yir te yãhãsyɔ̃r laam wo ma yee: "Ta Dya kẽ nwo ne, u ntãŋ dye gboho ra tãy, -ye naa n luhu u ye!" 8Le yalebya wo, pe kãnyãrwai n yãŋ klaha pe ya tãy, pe sẽ maha waa yãã nantãŋ ye. Yesu ya u pye pe ne. 9Pe naa ke yãŋ tege yaliile wo, Yesu n pe pye ma yee: "Tee lii yãã, ya"a syi le tɔ̃r waa ye ye, mii u Nawee Puee sẽ ba ku, ma yir wa gbã wo, ma pa gbaafa ye ye." 10Pe n le sya, ma -sẽ nii pe ya yey ma yee: "Nwa syi wãyir wĩĩ ne gbã wo?" 11Pe kãnyãrwai n Yesu yey ma yee: "Nwa ta pe Yãhã kaiyarfa n yee, a Yeli woo tuu ga cãã pa u Yãhã Yĩndefua Crise yaha?" 12U n pe yar ma yee: "Cĩĩnde ne, Yeli woo tuu ga cãã pa, u ba ke kai- byɛ gbihi ta. Nwa le n -sẽ yrũhũ ta ke Yãhã sabangbãŋ wo ma yee, a u Nawee Puee ga ba wãfãy yãã gboho tɛr, u wĩĩ le maha ba fũhũ nawee- ye? 13Ta n le pãã ye ye, Yeli -sẽ pa kãã wa, pe nawee- n ba u nar- pe laam wãnar-, mii le ba yrũhũ yar yaha ke Yãhã sabangbãŋ wo mii syi dyaŋ." 14Yesu n yir u kãnyãrwai tãã mii ne, ma n pai u kãnyãrwai mii fla na. Mpãy pe ba kuee, nabuar raa ba wɔ tã pe na. Yãhã kaiyarfa pye, pe naa kaplãŋ tyĩn pe kãnyãrwai ne. 15Pe nawee- pe Yesu yãã, le n pe fe gbe, pe n fã ga u wãã syaha ne. 16Yesu n u kãnyãrwai yey: "Lii ne tee n tyĩn pe ne?" 17Dya waa n kuee pe nabuar laam wo, ma u yɛ̃ sya ma yee: "Yĩŋfua, n pa ra dya ne ma fla na, sãndũpee waa ma tuu sye u na u sẽ waha n pãã ye. 18Teelii teelii u sãndũpee ma u kicar yigi, u ga u gbe miy kãntraha na, u n naa yɛ̃syɔ̃play yi, tuu naa nkãhã gbã, u kadye ke sɛr tã nii. N ma kãnyãrwai nar pe u sãndũpee kar kãã u yĩŋ na, pe sẽ waha yia ye." 19Yesu n kuãn pe na, ma yee: "Yii poo na, laanyɔ̃m wee ye ye ye, ye sẽ ra ta ye Yatɛr ye! Ye yee la n kuee ye wãwlaha na yalebyɛ? Ye yee la n naa n fãy ye ne yalebyɛ? -Ye pa ra kẽ u kicar ne." Pe n pa u ne u kẽ. 20U kicar tuu kãhã Yesu yãã, u sãndũpee n ta tɛr u kicar sege gbe fãnga ne. U n too, ma nii kloŋ n klaha kãntraha na, yɛ̃syɔ̃play ne u yɛ̃ na. 21Yesu n u tuhufua yey: "Le yale dey la u na?" U tuhufua n yee: "ãwã, u sãndũpee u gbe u kicar cãã na, ma sya ba waa yagaa na. 22U sãndũpee ne u tra le wãã naa laam wo loho ne, ma ga u boo. Ma"a ga waha laa pye, ma wo fɛn di, ma fĩhĩ yɔ̃ wo na!" 23Yesu n u pye ma yee: "Ma sẽ yee la, a n ma ga waha laa pye? Wii woo u ra ta u Yatɛr, kai laa sẽ wee le ga waha u yia ye." 24U kicar tuhufua n ta tɛr tẽ sya ma yee: "N ma ta ra Yatɛr. Koho le ra ye, ta n ma sroŋ ta ra Yatɛr." 25Yesu n yãã te nabuar n pai pe fla na, u n sã u sãndũpee na ma yee: "Mboo sãndũpee wii raa kicar yɛ̃ pua n tã, ma u ndityuhu mar n tã, tege kãã kicar nwo yĩŋ na! Ma"a syi maha dugu yãã u yĩŋ na ye!" 26U sãndũpee n kui, ma u kicar yɛhɛ fãnga ne, ma tege kãã u yĩŋ na. U kicar n sãy nii nakugu wãŋ syi. Pe nawee- busãã n sya yee u ku. 27Yesu n u yigi koho na, ma u ta u n yir, ma tãhã yɛr ncaha ye. 28Yesu tuu ba dye kaha wo, u kãnyãrwai n u yee kãnkãy na, ma u yey ma yee: "Nwa ta wo sẽ ba waha u sãndũpee kar tege kãã ye?" 29Yesu n pe yar ma yee: "Sãndũpee nwo syi waha kar tege n kãã Yãhã wãnar ya ne." 30Yesu tesẽ u kãnyãrwai ne pe n tɛr ke fla yaha, ma dye yi tɛr Galɛlɛ kãntraha wo. U sẽ naa n traha nawee- pe cã u ma teelii wo ye, 31u naa u kãnyãrwai klaha, koo kẽ. U naa pe yar ma naa n yee: "Pe ga ba u Nawee Puee yi u napĩĩ- kẽ, pe n u boo. U gbã plii tãã wuhu, u ga yir gbã wo u pa gbaafa ye." 32U kãnyãrwai sẽ naa kaplãŋ ngĩĩ yĩntaha cã u ne ye, ma -sẽ ba fya, pe sẽ ba u yey laa ne ye. 33Loo kur ye, pe n ga dye Kapornu wo. Yaliile Yesu tuu pye kaha laam wo, u n u kãnyãrwai yey ma yee: "Ye naa lii pãã kãnde wo?" 34Pe n yaha le. Kãnde wo, pe tee naa pe ya kɛ, ma naa n yee poo laam wo yoo ma yĩŋ na? 35Yesu n tege nii, ma u kãnyãrwai sẽnsye syãm yee, maa pe yar ma yee: "Wii ma yee woo ga yĩŋ yãã, woofua u naa n nii ye byɛ kur ye, -tuu maha nii ye byɛ tẽntẽle!" 36Loo na, u n kicaalaale gbe ta pe yahasee ye, ma le gbe yigi u kluɛ wo ma yee: 37"Wii ma kicaabir mii syi waa gbihi yigi ta myaha na, ndoo gɛ kẽ tuu gbihi yigi. Wii ma -sẽ ra gbihi yigi, ndoo ya sẽ kẽ u gbihi yigi ye. Yãhã gɛ kẽ tuu gbihi yigi, koo gii ke ra lɛhɛ wãã." 38Loo kur ye, Nsãn n Yesu pye ma yee: "Wo Yĩŋfua, wo dya waa yãã tuu sãndãpee kar tege naa n kãã nawee- yĩŋ na ma myaha ne. Wo n ba yee, u wee wo ne ye, ma u kar tã." 39Yesu n u pye ma yee: "Ya"a n sye u na ye, wii tuu laanwɔ wĩĩ pye ra myaha ne, woofua saha ta tɛr dur u wãpee pãã ra wĩĩ na ye. 40Wii ma yee u sẽ wo laha ye, u ma wo ne. 41Wii ma yee ye ma u Yãhã Yĩndefua Crise nna, ma sekuyĩĩ nen wãã ye kẽ loho ne u myaha na ye n wɔ, ta n le pãã ye ye cĩĩnde, ufua ga ba kayũhũ yãã Yãhã ye." 42Yesu n maha yee: "Mpãy pe ma pra kicar wãŋ syi, ma ra ta pe Yatɛr, wii ma poo nen waa ta u n yi kãã ra kãnde wo, le ga pee woofua na. Pe ma sya cãã ntẽmbangbãŋ pua u yĩntyigi na, ma u gbe miy le wãã langbãŋ wo, u sẽ yãã loo kapee nde yãã pye ye, ke puar u na. 43Le ma pye ma koho ma le kapee- wãpyeŋ wo, cãã ke cɛr kãã. Ma cĩĩnde yrã yãã koho neŋ ne, koo puar ma kuee ma kluɛ sĩĩ ne, taa ba ka naa fla laam wo, naa gii wãfegeyãã wee ke na ye. 45Le ma pye ma troho ma le kapee- wãpyeŋ wo, cãã ke cɛr kãã. Ma cĩĩnde yrã yãã troho neŋ ne, koo puar ma kuee ma trɛ sĩĩ ne, pe n ba ma gbe miy le wãã naa fla laam wo, naa gii wãfegeyãã wee ke na ye. 47Le ma pye ma yĩnde ma le kapee- wãpyeŋ wo, le loho yi. Ma cĩĩnde yrã yãã yĩnde nen ne, koo puar ma kuee ma yĩmpɛ syãŋ ne, pe n ba ma gbe miy le wãã naa fla wo, naa gii wãfegeyãã wee ke na ye. 48Koo fla wo, fyãr rii te nawee kadye kaa yalebyɛ, te sẽ n ku ye; ke naa sẽ maha fege n yãã ye. 49Tetege n le diŋ wo, ke diŋ n gbihi ta Yãhã kẽ. Koo syi, nawee bya yai u dye wãfãy naa wo, u gbihi ta Yãhã kẽ. 50Tetege ma kayũhũ. Ke ma -sẽ sar, le kua. Waa saha ke ta ke n dur naa n tãy ye. Ye yai ye tetege le ye laam wo, -tee naa n nii yrĩŋ ne yii ne!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\