Matɛhɛ 10

1Loo kur ye, Yesu n u kãnyãrwai sẽnsye syãm yee ba, maa kãnde wãã pe kẽ pe waha sãndãpee kar tege naa n kãã nawee- yĩŋ na, pe waha naa yan ter byɛ jaa, tesẽ mpãy byɛ ne pe kadye teelaa fla klaha- pe ye. 2Pe tẽnlɛhɛ sẽnsye syãm myar nde: Syimu wii pe naa n yee Pyar, u cãã woo yee, woo tesẽ u cĩĩfua Andere ne; ma suhu Syake ne, tesẽ u cĩĩfua Nsãn ne, Sewede pii me pe syãm byɛ ne. 3U n Filipe yee, Bateremi ne; ma suhu Tema ne, tesẽ Matɛhɛ ne, kufar wããfua kẽ u ne. U n Alefɛ dya Syake yee, tesẽ Tadee ne, 4ma suhu Syimu wii ne klokai- wãgbihi n tãy u ye, tesẽ Syikaryɔte klofa Yuda ne, wii tuu ga ba Yesu yi u napĩĩ- kẽ. 5Yesu n poo nawee- sẽnsye syãm mii lɛhɛ wãã, ma pe yar ma yee: "Mpãy pe wee Yiifee- ye, -ye ma n ka pe kui wo ye, -ye ma n ka Syamarifa kui wo ye! 6Mpãy pe ma Yiifee-, ma plaha mii mbaa dyaŋ u mbanaha wee pe ne ye, -ye ka poo ye! 7-Ye Yãhã kapãyĩĩ pãã naa n gaha kãnde wo ye yee: Yãhã Yai nɔ gbe taha wa! 8Ye ga naa yanfa jaa. Ye ga naa nakur ta te n yir gbã wo, te dur ba yrãŋ na gbaafa ye! Ye ga naa gber- jaa, pe n naa nii gbɛgbɛ nayɔ̃r saha na! Ye ga sãndãpee kar tege naa n kãã nawee- yĩŋ na! Loo kãnde nde, le wãã ye kẽ faa, ye bya ye ga naa n pye faa! 9Ye ma syi ye sãn gbe war ne ye! Ye ma syi ye ntẽn war gbe le ye sapar jifaa wo ye! 10Ye ma ga ke yrãhã yi, ye ma syi ye ngaa gbe ke n naa ye ndege ye, nkãnfaha dyaŋ, kalen sãnsĩĩ ne, ntãn ne, kãi gɛ ne ye! Ye sẽ yãã, tẽntẽfua yai pe naa u yɛ̃ digi wãã u kẽ. 11Ye ma ga dye klo lii wo, kungbãy woo, kusyĩnde woo, -ye yãŋ wii tuu yai u waha syãsaha wãã ye kẽ, -ye kuee woofua fla na ye sya ba tɛr! 12Ye ma dye kaha gii wo, -ye yee: Yãhã ke yrĩŋ wãã ye kẽ. 13Koo kaha ngefa ma ye yigi yɔ̃, tee pa yrĩŋ syaha gii ne, pe ga ke yrĩŋ yãã. Pe ma -sẽ yee pe sẽ ye yigi yɔ̃ ye, tee pa yrĩŋ gii ne, ke ga kuee ye ye. 14Kaha giifa, laa na klo liifa ma sye, pe sẽ ye yigi yɔ̃ ye, laa na pe sẽ luhu ye kaplãŋ ye ye, -ye tɛr kãã ke fla yaha, -tee ye trɛ mplẽm kor yaha pe na, pe n cã lii ma pe dye poo pe le kɛ. 15Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye: Yãhã kasãhã per maa nɔ, Sodɔ̃ klofa tesẽ Gumor klofa ne pe sya bii pee tɛr, poo fɛn gɛ saa ba nɔ loo klo ndefa fɛn na ye." 16Yesu n maha pe kãnyãrwai pye ma yee: "-Ye yãŋ, n ye lɛhɛ wãã mbaa dyaŋ waygapyãr nsoho wo. Tee -sẽ yii wãyigi cã nwɔr wãŋ syi, -ye nii kãnsyãm mpãy wãŋ syi dyaŋ pe saha kapee- pye ye. 17-Ye kacãn yãã yii na! Mpãy ga ba ye yigi naa n gaha kasãhã saha wo, pe ga ba naa ye gbã sãngblã ne, pe Yiifee- yawãhã nwey wo. 18Pe ga ba ye yigi naa n gaha yahaseefa mpãy yaha ye, tesẽ yĩŋfa mpãy ne, ndoo wĩĩ na. Loo gɛ ga ba nii yĩŋ, ye n waha ta wĩĩ pãã pe yaha ye, poo tesẽ mpãy ne pe sẽ cĩĩnde Yãhã cã ye. 19Pe ma ba ye yigi ga kasãhã saha wo, kaplãŋ nkãy tee n pai pãã, tesẽ ye n pai ke pãã mii syi dyaŋ, ye ma n naa ntãŋ cɛr koo ngĩĩ ne ye! Kaplãŋ nkãy tee n pai pãã, ke ga ba le ye yɛ̃ wo loo yale wo. 20Ke saa ba nii ye laam kaplãŋ ye, ye Tuhufua Yãhã Yrã Fãnga kẽ, ke ga ba naa n pãã ye yɛ̃ ne. 21Nawee- mpãy ga ba pe nampyesey wãã pe n boo, tuhufa mpãy ga ba loo pye pe pii na. Kicar mpãy ga ba wã klaha pe pe seefa laha, pe ta pe n pe boo. 22Ye wĩĩ ga ba fũhũ nawee- byɛ ye ta wĩĩ na. Wii ma -sẽ waha plãhã kuee ra kur ye ke kãnkai- byɛ wo, Yãhã ga ba u sya yaha. 23Pe ma ba nii ye kɛ yĩntayãhã ne klo lii wo, -ye loo klo ta yaha, ye fã ga klo laa wo! Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye: Ye saa ba Yiifee- kui byɛ fã tãŋ mii, u Nawee Puee sẽ dur ba wa ye. 24Ye le cã ma yee, wii tuu n klaha nantãŋ, u sẽ tɛr u klahafua yaha ye. Tẽntẽle sẽ tɛr u yĩŋfua yaha ye. 25Wii tuu n klaha nantãŋ, pe ga waha u pye u klahafua wãŋ syi, tesẽ pe ga waha tẽntẽle pye u yĩŋfua wãŋ syi. Ye sẽ yãã, ndoo wii tẽ ma mii kahafua dyaŋ, pe ma ra yee Sebulɛhɛ sãndãpee yĩŋfua, yii mpãy tee ma ra kahafa, pe ga naa ye bya yee ke syi, loo laha." 26Yesu n maha yee: "Ye ma syi ye naa n fya nawee- na ye! Ngii ngii ke wũhũ nii, ke ga ba yãã gbaa na. Kai- nkãy ke maha ma, waa sẽ ke cã ye, ke ga ba cã. 27Ke syi ne, kaplãŋ nkãy tẽ n pãã yii ya ye yĩmperwoho wo, -ye ke pãã nawee- byɛ ye yaiwaha na; tesẽ nkãy yii ya tee n luhu ra ye, -ye ke pãã nanihi fla wo nawee- byɛ ye! 28Mpãy syi pe ga waha nawee kadye boo, pe sẽ -sẽ ga waha u yrã boo ye, ye ma syi ye naa n fya poo na ye! -Ye naa Yãhã koo fya, koo gii ke ga waha nawee kadye pye klaha- tãŋ, tesẽ u yrã bya ne naa laam wo, naa gii wãfegeyãã wee ke na ye. 29Kãnsyãyi mii syi wãm syãm sẽ n par la warpua ya ne? -Ye cã ye yee, poo nen waa gɛ sẽ n too kãntraha na mii, ye Tuhufua Yãhã sẽ le cã wa ye. 30Ye yĩnyor nde gɛ Yãhã te byɛ yɛ̃ cã yaha wa. 31Ye ma syi ye naa n fya laa ne ye; -ye cã ye yee, ye wĩĩ gboho Yãhã ye, ma tɛr kãnsyãyi mii syi wãbuar yaha. 32Wii ma le pãã nawee- yĩnde na ma yee woo u ya le soho ra koho wo, ta bya ga ba le pãã ta Tuhufua Yãhã ye, n yee woofua ma ra wũũ. 33Wii ma -sẽ le pãã nawee- yĩnde na ma yee woo sẽ ra cã ye, ta bya ga ba le pãã ta Tuhufua Yãhã ye, n yee n sẽ woofua cã ye." 34Yesu n maha yee: "Ye ma syi ye le ga ye yee, n pa nawee- yĩmbuhu wããlesaha wo pe ya ne ye. N pa pe wãcɛr yĩmbui ne pe ya na. 35N pa n n pai dya cɛr u tuhufua na; n n pai pueesya cɛr u nahafua na; n n pai cɔɔ cɛr u nansya na. 36Nawee nawee woo, u nwoŋfa poo pe ga nii u napĩĩ-. 37Wii tuhufua wĩĩ ma n tãy u ye, u nahafua wĩĩ ne, ma tɛr ndoo wĩĩ yaha, woofua syi saha nii ra kãnyãrwɛ ye. Wii dya wĩĩ ma n tãy u ye, u pueesya wĩĩ ne, ma tɛr ndoo wĩĩ yaha, woofua syi saha nii ra kãnyãrwɛ ye. 38Wii ma cã u ga waha wãfãy sya ra wĩĩ na, u ma sya ga gbãpee ku, woofua syi yai u naa n taha ra na. 39Wii tuu u ya yĩŋ kɛ, ma suhu u laam wãn ne, woofua ga ba too byɛ kɛ laa; wii tuu -sẽ ga le sya u u yĩŋ kɛ laa, ma suhu u laam wãn ne ndoo wĩĩ na, woofua kẽ tuu cã ga ba too nde byɛ yãã." 40Yesu n maha yee: "Nawee wii ma ye gbihi yigi, ndoo kẽ tuu gbihi yigi; nawee wii ma -sẽ ndoo gbihi yigi, ta Tuhufua Yãhã gii ke ra lɛhɛ wãã, koo kẽ ufua gbihi yigi. 41Wii ma Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfua yãã, ma yee Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfua kẽ u ne, ma u gbihi yigi, ufua ga ba kayũhũ yãã Yãhã ye, Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfua wãŋ syi dyaŋ. Tesẽ, nawee wii tuu sroŋ Yãhã yĩnde na, wii ma u yãã, ma yee u sroŋ Yãhã yĩnde na, ma u gbihi yigi, ufua ga ba kayũhũ yãã Yãhã ye, nasroŋ wãŋ syi dyaŋ. 42Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye: Mpãy pe ma naflam ta kãnyãrwai laam wo, wii ma poo nen waa yãã ma yee u ma ndoo kãnyãrwɛ, ma sekuyĩĩ nen wãã u kẽ lawɔŋ ya ne, ufua ga ba kayũhũ yãã Yãhã ye."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\