Matɛhɛ 21

1Yesu tesẽ u kãnyãrwai ne, pe n ga nɔ gbe taha Yurusalɛm na, kusyĩnde laa wo pe n yee Gbefasyɛ, yãŋ gaa tãy. Katyir raa ter pye ke fla na, pe naa re yee wolifyɛ katyir. Yesu n u kãnyãrwai syãm mpãy lɛhɛ wãã yahasee ye ma yee: 2"-Ye ka kusyĩnde ndaa wo ye yahasee ye! Ya"a kãhã ga n dye, yaa kãnkonsyoho gaa yãã, ke pua yaha nii ke pua ne. -Ye te sãhã ba ra kẽ! 3Wii ma ye yey laa ne, -ye yee te wĩĩ ma wo Yĩŋfua na. U ga tyii, ye n pa re ne." 4Kai lii Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfua waa bii cãã yrũhũ yaha, loo ne le nii n pye loo yale wo. Le ma le yrũhũ ta ma yee: 5"-Ye ga Syɔ̃ klofa yar ye yee: -Ye yãŋ, ye Yĩŋfua nwo u n pai ye ye, laantãr ne. U ma u dugu nii kãnkoŋ na, kãnkonyainge kẽ." 6Pe kãnyãrwai n tɛr. Yesu tuu ba pe yar mii, pe n ga pye koo syi. 7Pe n pa ke kãnkonsyoho ne, ke pua ne, ma pe nayrengbãy taha ta te na, Yesu n nii te na ke kãnkonyainge na. 8Nabuar n te ya wãã Yurusalɛm kãnde yɛ̃ na. Pe n nii u gboho, pe fãnga n pe nayrengbãy yi, ma yaha ta le kãnde wo, mpãy n -sẽ katyir wan ka ba ta le kãnde wo. 9Mpãy pe naa n yãr Yesu yaha ye, tesẽ mpãy ne pe naa n taha u na, pe n nii nuhu di, ma nii le gble, ma n yee: "Wo wãdyaha Dawide Dya, ma myaha ke gboho! Mboo wii taa n pai Yãhã myaha ne, Yãhã ke kaa taha ma na! Nawee- byɛ pe naa Yãhã miingbãŋ gboho!" 10Yesu tuu dye Yurusalɛm wo, loo n gbleŋ yir le klo wo. Pe n nii le yey ma yee, yoo kẽ dya nwo ne. 11Pe nabuar mpãy pe pye Yesu ne, poo n nii pe klofa yar ma yee, Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfua Yesu wii u n yi Nasarɛte wo, woo kẽ. 12Loo kur ye, Yesu n ga dye Yãhã kangbãŋ laam wo. Mpãy pe naa cãã troho, ma suhu mpãy ne pe naa wãn par ke Yãhã kangbãŋ laam wo, u n pe kar. U n warturfa tabal ye kuã cããr, tesẽ nasar kate parfa kãnay ne. 13U n pe pye ma yee: "Le ma le yrũhũ ta Yãhã sabangbãŋ wo ma yee, Yãhã yee: 'Ta kangbãŋ yai ke naa n yee ta seysaha.' Yii -sẽ ke ta yuhu- dyeniisaha." 14Fũũ- mpãy, tesẽ tãnklahafa mpãy ne, pe n yũhũ crã Yesu na ke Yãhã kangbãŋ laam wo, u n pe jaa. 15Yesu naa laanwɔ wũhũ ngĩĩ pye, kicaabir naa u sey ke Yãhã kangbãŋ wo ma yee: "Dawide Dya myaha ke gboho!" Koo sẽ tãy pe Yãhã yũndefa yĩŋfa ye, ma suhu pe Yãhã kaiyarfa ne ye. 16Loo na pe n Yesu pye ma yee, a pe nkãy pãã, u sẽ ke luhu la? Yesu n pe yɛ̃ sya ma yee: "ãwã, n ke luhu. Yii gɛ le kal yãã Yãhã sabangbãŋ wo, lii le yrũhũ ta ma yee: 'Ma ta, kicar n sya nii ma sey, pẽyãr bya ne.' " 17Loo kur ye, u n tɛr ma yi le klo wo, ma ga syã Gbetane wo. 18Ke yĩŋsyii wo, pe dur naa n pai le klo wo, fãã n Yesu yigi. 19U n nasar nkugu katyigi gaa yãã kãnde yɛ̃ na, ma yũhũ crã ke na. U sẽ -sẽ ngaa yãã ke na mii wan ya sẽ kẽ ye. Loo na, u n ke katyigi pye ma yee: "Ma saa pii sa yãã yãã nantãŋ ye." Ke katyigi n ta tɛr waha ku le yalebya wo. 20Pe kãnyãrwai pe nde yãã, le n yɛ̃ gbãã pe na, ma sya ga far tɛr. Pe n Yesu yey ma yee, ke nasar nkugu katyigi pye mii, ma waha ku ke syi le yalebya wo. 21Yesu n pe yɛ̃ sya ma yee: "Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye: Ye ma Yãhã ta ye Yatɛr, ye sẽ laalaa pye ye, tẽ lii pye nasar nkugu katyigi nge na, yaa waha le pye. Ye ga maha waha yãŋ nge gɛ pye: Yũhũ kãã, ka ma ga too dye langbãŋ laam wo, le n -sẽ pye cĩĩnde ye yĩnde na. 22Ye ma Yãhã sroŋ ta ye Yatɛr, ma ngii ngii nar ke ye, yaa ke yãã." 23Loo kur ye, Yesu n ga dye Yãhã kangbãŋ laam wo, ma nii nawee- klaha. Pe Yãhã yũndefa yĩŋfa, ma suhu pe wãlɛ ne, pe n yũhũ crã Yesu na, ma u yey ma yee: "Kai- ngĩĩ byɛ raa n pye, ma ke pye kãnde lii ne? Yoo kãnde wãã ma kẽ ma naa ke pye?" 24Yesu n pe yɛ̃ sya ma yee: "Ta bya, n ga ye yey katɛ nen ya ne; ya"a ra yar, ta bya -sẽ ga ye yar n kai- ngĩĩ pye kãnde lii ne. 25Yoo tuu ba Nsãn lɛhɛ wãã, u n ba nawee- tãã naa n yi loho wo? Yãhã laa, nawee-?" Pe n ga nii le klãŋ n pãã pe ya ya ma yee: "Wa"a yee Yãhã kẽ ke ba u nɔ wãã, u ga wo pye, a nwa wo sẽ -sẽ ba u Nsãn kaplãŋ sya cĩĩnde ye. 26Wo saha yee nawee- me pe u lɛhɛ wãã ye. Wo yai wo fya pe nabuar na, pe byɛ le sya cĩĩnde ma yee Nsãn pye Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfua." 27Loo na, pe n ba Yesu pye ma yee, poo cã na? Yesu n -sẽ pe pye ma yee: "Ya"a yee ke syi, ta bya n saa ye yar n kai- ngĩĩ pye kãnde lii ne ye." 28Yesu n maha pe yar kakuãcran ne ma yee: "-Ye yãŋ le yãŋ nde wo: Dya waa pye naam kicar syãm ne. U n u dyadyaha pye ma yee: 'Ta dya, ka maa tẽn tẽ tar wo nanga.' 29U n yee woo saa ka ye, ma maha ba sye kur kuɛ ye, ma ka te tar laam wo, ma ga tẽ. 30Loo kur ye, u tuhufua n loo wĩĩ nen ya pãã u dyasyĩnde ye. U n u yɛ̃ sya ma yee, ãwã tuhufua. U sẽ -sẽ ka te tar wo ye." 31Yesu n pe yey, a pe kicar syãm mii laam wo, wii woo u pe tuhufua laam wĩĩ pye? Pe n yee, a u dyadyaha woo kẽ. Loo na, Yesu n pe pye ma yee: "Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye: Kufar wããfa, ma suhu canaandi ne, pe ga cãã dye ye yaha Yãhã Yai wo. 32Ye sẽ yãã, Nsãn nawee- tããfua pa, ma ba le kãnsroŋ yar ye na, ye n sye ye sẽ u wĩĩ sya cĩĩnde ye. Pe kufar wããfa, ma suhu pe canaandi ne, poo -sẽ u wĩĩ sya cĩĩnde. Tee sya maha loo yãã, ye sẽ sya ma ye kapee- miy yaha, ma u wĩĩ sya cĩĩnde ye." 33Yesu n maha kakuãcran nde pãã pe ye ma yee: "Dya waa ba defĩĩ katyir tar le, ma te klaha tã, ma ke defĩĩ pii yĩĩtyaha cɛr ntẽmbangbãŋ wo, ma dur ma te tar sẽŋsaha fla fãã. Tuu koo pye wa, u n te tar yaha tawarfa mpãy ye, ma tɛr yrãhã ye. 34Te defĩĩ pii yiyale le ba nɔ, u tarfua n kuee, ma u tẽntẽbir mpãy lɛhɛ wãã pe tawarfa ye, pe ga woo lay sya ba. 35Pe tawarfa n ga pe tẽntẽbir yigi, ma nen gbã, ma nen boo, ma nen waa boo ntẽmbar ne. 36U tarfua n dur ma maha u tẽntẽbir mpãy lɛhɛ wãã pe tawarfa ye, poo ba nihi faale wãm na. Pe tawarfa n maha poo yigi. Pe ba faale wãm pye mii, pe n maha pe yagaa wãm pye koo syi. 37U tarfua n u dya lɛhɛ wãã pe ye kur kuɛ ye, ma nii le ga ma yee, laa na pe n gaha nagboho ta woo na. 38Pe tawarfa pe u dya yãã, pe n nii pe ya pye ma yee: 'Wii tuu ga ba nii tarfua, woo kẽ nwo. -Too u boo, te wãn byɛ n ba nii wo wãn.' 39Pe n u dya yigi, ma u miy yi wãã te tar nkur ye, ma u boo." 40Yesu n pe nawee- yey ma yee: "U tarfua ma ba pa, u ga ba pe tawarfa pye mii?" 41Pe n u yɛ̃ sya ma yee: "U ga ba pe napee- mii byɛ boo tãŋ, u saa pe fɛn di ye; tuu te tar yaha tawarfa mpãy kẽ, poo n ba naa u lay wãã u kẽ u defĩĩ yiyale wo." 42Loo kur ye, Yesu n pe pye ma yee: "N cã ye kapãn nde yãã kal Yãhã sabangbãŋ wo, kapãn lii le n yee: 'Ntẽmblaha gii nwonfããfa pe ba sye yaha, koo ntẽmblaha kẽ, ke dur yĩŋ yãã ke nwoŋ wãfãã wo. Yãhã ke lii pye loo ne nde. Laanwɔ wĩĩ ne too n yãã yĩnde ne.' " 43Yesu n pe yar taha ma yee: "Loo ne, n ga ye yar, Yãhã Yai ga ba sya kãã ye ye, ke wãã mpãy kẽ pe Yãhã laam wũhũ pye, ma yai ke wãyãã ne. (( 44Wii ma too tã koo ntẽmblaha nge na, u ga u ya waa yraha ke na. Koo ntẽmblaha ma -sẽ maha too tã wii na, ke ga ufua waa yraha migimigi.))" 45Pe Yãhã yũndefa yĩŋfa, ma suhu pe Farisyɛ̃ ne, pe Yesu kaplãŋ luhu, pe n cã poo wĩĩ ne Yesu tuu pãã. 46Pe n nii u yigisaha kɛ, ma -sẽ ba fya pe nabuar na. Pe nabuar naa n yee, a Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfua kẽ Yesu ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\