Matɛhɛ 23

1Loo na, Yesu n pe nawee- pye tesẽ pe kãnyãrwai ne ma yee: 2"Pe Yãhã kaiyarfa, tesẽ pe Farisyɛ̃ ne, poo me pe le kãnde yar nawee- na, kãnde lii Yãhã bii le le soho Musa koho wo. Pe taha loo na. 3Loo na, -ye naa n luhu pe ye, pe ma kai- nkãy byɛ pãã, -ye naa ke pye! Ye ma syi ye sẽ pe pyer yãŋ gbe ye! Ye sẽ yãã, pe nawee- klaha lii ne, poo gɛ sẽ le pye ye. 4Pe nawee- fãy kai- busãã ne, kai- nkãy ke ma mii teger dyaŋ, pe sẽ -sẽ koho le pe ye, pe n waha re tẽŋ ye. 5Nkãy byɛ pe n pye, pe n kɛ nawee- n pe yãã yĩnde ne, pe naa pe sey. Pe ga pe Yãhã kaplãŋ sabar fe, te n paha ta tɛr nawee- byɛ wãn yaha, pe n naa n pua. Tesẽ, pe nayrengbãy namihi nkãy ke n yoŋ tãã ye, ke tyĩĩ n tɛr nawee- byɛ wũhũ na. 6Nanihi dir disaha wo, pe ga naa niisayɔ̃r fla kɛ, tesẽ pe yawãhã nwey wo, niisar tii nawee- byɛ yĩnde le yi n too re na, too syi niisar pe ne kɛ pe nii. 7Pe n kɛ pe naa pe syar nangbãsyaha ne nanihi teebɛhɛ wo, tesẽ pe naa pe yee kaicãfa. 8Yii poo na, ye ma n tyii waa n naa ye yee kaicãfa ye! Ye byɛ ma wãcɛŋ, kaicãfua neŋ ya kẽ u ma ye ye. 9Kãntraha nge na, ye ma syi ye naweetee waa yee ye tuhufua ye! Tuhufua nen ya kẽ u ma ye ye, woo kẽ Yãhã ne. 10Ye ma syi ye ta pe n naa ye yee yĩŋfua ye! Yĩŋfua nen ya kẽ u ma ye ye, woo kẽ u Yãhã Yĩndefua Crise ne. 11Wii u n traha u nii yĩŋ na, u yai u nii ye byɛ tẽntẽle! 12Nawee wii ma u ya ta yĩŋfua draha wo, ufua ga kloŋ. Wii ma -sẽ u ya kloŋ, ufua ga kuã yir." 13Yesu n maha yee: "Yii Yãhã kaiyarfa, tesẽ yii Farisyɛ̃ ye ne, dawarfa me ye ne! Ye wĩĩ pee Yãhã ye. Ye nawee- ta pe saha dye Yãhã Yai wo ye. Yii sẽ n dye ye, mpãy pe n kɛ pe dye, ye maha n sye pe na. (( 14Yii Yãhã kaiyarfa, tesẽ yii Farisyɛ̃ ye ne, dawarfa me ye ne! Ye wĩĩ pee Yãhã ye. Yii me, ye calangusyam wãn kur byɛ sya n kãã pe kluɛ wo, ye dur ye yii ta naweeyɔ̃m dyaŋ, ye Yãhã ka syar kaplãmbuar ne, ye sya ma-. Koo byɛ wãpẽn draha ga ba ye dye, ke la ke sya gboho tɛr.)) 15Yii Yãhã kaiyarfa, tesẽ yii Farisyɛ̃ ye ne, dawarfa me ye ne! Ye wĩĩ pee Yãhã ye. Ye ne tɛr yrãhãtrũhũ ye, kaa na kãntraha na, kaa na salangbãy ne, ye ga nawee nen ya kɛ, u n naa n yãr ye kãnde wo. U ma ye kãnde yigi, yaa u ta u n yai naa fla ne, ye wãŋ syi dyaŋ ngbey syãŋ. 16Yii mpãy nawee- n taha ye na, fũũ- me ye ne! Ye wĩĩ pee Yãhã ye. Ye n yee: Wii ma Yãhã di Yãhã kangbãŋ myaha ne, laa wee le na ye. Wii ma -sẽ Yãhã di Yãhã kangbãŋ sãn myaha ne, tuu lii pãã, u yai u le pye. 17Napley me ye ne, fũũ- me ye ne! Ye sẽ yãã, sãn wãn tii te ma Yãhã kangbãŋ wo, koo kangbãŋ kẽ ke te ta, te n nii Yãhã wãn. 18Ye maha n yee: Wii ma Yãhã di Yãhã diŋ yisaha fla myaha ne, laa wee le na ye. Diŋ gii ke -sẽ ma koo fla na, wii ma Yãhã di koo diŋ nge myaha ne, tuu lii pãã u yai u le pye. 19Fũũ- me ye ne! Ye sẽ yãã, diŋ gii ke ma Yãhã diŋ yisaha fla wo, koo fla kẽ ke ke diŋ ta ke n nii Yãhã kla. 20Wii ma Yãhã di Yãhã diŋ yisaha fla myaha ne, ufua Yãhã di ke Yãhã diŋ yisaha fla myaha ne, tesẽ diŋ wãn tii byɛ ne te ma ke yĩŋ na. 21Wii ma Yãhã di Yãhã kangbãŋ myaha ne, ufua Yãhã di Yãhã kangbãŋ myaha ne, tesẽ Yãhã bya ne, koo gii ke ma ke fla na. 22Wii ma Yãhã di yãhãyĩŋ myaha ne, ufua Yãhã di Yãhã nangbãniisaha myaha ne, tesẽ Yãhã gɛ ne, koo gii ke ma ke nii ke fla na. 23Yii Yãhã kaiyarfa, tesẽ yii Farisyɛ̃ ye ne, dawarfa me ye ne! Ye wĩĩ pee Yãhã ye. Ye ma ne ye digi gbe, tyũhũ wãn gɛ ne, ye te la flɛ sẽnsye, ye fla neŋ wãã Yãhã kẽ. Kãnde lii Yãhã le ta, le wo klaha kai- nkãy ne ke ma yĩŋ, ye sẽ -sẽ koo pye ye. Ye sẽ n sroŋ ye, ye sẽ nawee- fɛn di ye, ye sẽ Yãhã laam wũhũ pye ye. Koo kai- ngĩĩ -sẽ kẽ tee yai ye gbihi yigi, ye koo ta yĩŋ. Ke kai- ngĩĩ n -sẽ taha, ye ma syi ye faha laa yaha ye. 24Yii mpãy, nawee- n taha ye na, fũũ- me ye ne! Ye lakuɛ loho fĩĩ, ma tepũũ yi n kãã ke wo ma cã ke wɔ; yũhũmii ma -sẽ too ku ke lakuɛ loho wo, ye ga ke wɔ ke dyaŋ. 25Yii Yãhã kaiyarfa, tesẽ yii Farisyɛ̃ ye ne, dawarfa me ye ne! Ye wĩĩ pee Yãhã ye. Ye ma mii nawee- mpãy dyaŋ, pe crãŋ kur kuɛ yee, tesẽ tasa kur kuɛ ne, ma n tyii ke laam na. Ye bya, ye yii ta naweeyɔ̃m nkur kuɛ ye, ye laam sẽ -sẽ wee gbɛgbɛ ye. Nawee- wãyuhu wĩĩ ya le ma ye laam wo, tesẽ kai- nkãy ne ke sẽ yɔ̃ ye. 26Yii Farisyɛ̃, fũũ- me ye ne! -Ye cãã ye laam ta pe n nii gbɛgbɛ, ye -sẽ ga yɔ̃ gbaa na. Le ma mii crãŋ dyaŋ ke laam ma yee laha, ke nkur kuɛ bya -sẽ ga laha. 27Yii Yãhã kaiyarfa, tesẽ yii Farisyɛ̃ ye ne, dawarfa me ye ne! Ye wĩĩ pee Yãhã ye. Ye ma mii nakur gbũhũ wãŋ syi dyaŋ; pe ga ke nkur kuɛ tuhu ngaa ne ke n yɔ̃, ke nii perper. Ke laam -sẽ wo, ke yĩĩ nakur kacɛr ne, tesẽ wãfũhũ wãn ter byɛ ne. 28Ye bya ma koo syi. Nawee ma ye yãã, u ga yee ye ma naweeyɔ̃m. Dawar wĩĩ ya -sẽ kẽ le gboho ye laam wo, tesẽ kapee- wãpye wĩĩ ne. 29Yii Yãhã kaiyarfa, tesẽ yii Farisyɛ̃ ye ne, dawarfa me ye ne! Ye wĩĩ pee Yãhã ye. Nakur gbũhũ nkãy ke yɔ̃, koo kẽ tee n gbihi Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa kẽ. Ye maha nasroŋ gbũhũ gbihi n yɔ̃. 30Ye maha n yee: 'Wa"a ne pye wo faale wãlɛ cãã na, wo saa ne yĩmbui wãã le pe ne, wo pe Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa boo ye!' 31Tee loo pãã pe faale Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa wãboo wĩĩ na, ye le cã laha ma yee, mpãy pe bii naa poo Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa mii boo, pe kur kuɛ pii me ye ne. 32Le yɔ̃! Ye faale wãlɛ pe tẽn lii koho yigi, tee -sẽ le tẽ kua! 33Nwɔr terfa me ye ne, ye pee tɛr! Ye laam wo, ye yee la ye saa ba sãhã ye ka naa fla wo ye, naa gii wãfegeyãã wee ke na ye? 34Ye sẽ yãã, loo ne n ga Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa nɔ wãã ye ye, laantorfa ne, sabacãfa ne. Ye ga ba mpãy boo, ye mpãy kuey mar boo trãŋ na. Ye ga maha ba mpãy gbã sãngblãŋ ne, ye yawãhã nwey wo, ye mpãy kar taha naa n gaha teebɛhɛ byɛ wo. 35Loo ne, naboor tii byɛ te boo faale wo, too nde byɛ wãpẽn draha ga ye dye. Too naboor nde bii gbe nasroŋ Abɛl wãboo cãã na, ma sya ba waa Basyi dya Dyakaridya wãboo cãã na, woo wii pe bii boo ke Yãhã kangbãŋ nsoho wo ke Yãhã diŋ yisaha fla ne. 36Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye, ntɔ̃r rii te woo, le kapee fuɛ ga yi yagaafa na." 37Yesu n maha yee: "Yurusalɛmfa, Yurusalɛmfa, ye Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa boo, tesẽ nawee- mpãy Yãhã pe nɔ n wãã ye kẽ, ye pe waa n boo ntẽmbar ne. Yalebyɛ n n kɛ n ye wãã ta nii tãy, mii nguyĩŋ dyaŋ ke ne ke pii wãã ta ke nkaasyir flãhã tãy. Ye sẽ -sẽ le sya yãã ye. 38Tee n pye ke syi, Yãhã ga ba kur waa ye klo na. 39-Ye yãŋ, n ga ye yar: Ma gbe yagaa na, ye saa ra yãã yãã nantãŋ ye. Per gaa, n ga dur ba, ye n -sẽ ba naa n yee: 'Mboo wii taa n pai Yĩŋfua Yãhã myaha na, ke kaa taha ma na.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\