Matɛhɛ 24

1Yesu n yi ke Yãhã kangbãŋ wo, ma n tɛr u kãnyãrwai ne. Pe kãnyãrwai n yũhũ crã u na, ma u pye u ke Yãhã kangbãŋ nwey wãfãã nayɔ̃r ter yãŋ. 2Loo na, Yesu n pe yar ma yee: "Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye: Ke Yãhã kangbãŋ nwey nde byɛ tee n yãã nde, te ga ba too, ntẽmblaha neŋ gaa gɛ saa ba taha ta nii ke nampyeŋ na ye; te byɛ ga ba traha." 3Yesu n ga dugu nii te wolifyɛ katyir yãŋ yĩŋ na. Pe kãnyãrwai ya n yũhũ crã u tãy, ma u yey ma yee: "Wo Yĩŋfua, taa naa ke Yãhã kangbãŋ wãtoo wĩĩ pãã, wo yar ke tooyale ne cigege, ma suhu kayar lii ne le ga ba waha ta, nawee- n ma wãdurba yale cã, tesẽ driyɛ̃ wãkua yale ne." 4Yesu n -sẽ too ke kai- na, ma nii pe yar ma yee: "-Ye naa yii yigi, waa kawar ma syi waha ba ye yĩntar figi ye! 5Ye sẽ yãã, nawee- busãã ga ba ta myaha taha pe ya na, pe naa kawar fua pe yee, a poo me u Yãhã Yĩndefua. Pe ga ba nawee- busãã wlaŋ koo ne. 6Ye ga ba naan wũhũ luhu, te ma tũntũn, kaa na te ma deydey. Ya"a syi ye fya ye! Koo kayĩhĩ ngĩĩ yai ke ba dye, le sẽ -sẽ ga ba pye driyɛ̃ wãkuaŋ ye. 7Nawee- tergaafa ga ba naa naan miy ter gaa ne. Yĩŋfua waa ga ba yir u nawee- ne, u ga naan miy yĩŋfua waa ter ne. Fããpihi ga ba dye teebɛhɛ nkãy wo, tesẽ kãntraha wãyɛhɛ ne. 8Kãnkai- ngĩĩ byɛ ga ba nii mii calaifua wãn dyaŋ, te ma ne yir u na, te naa u yaa. 9Nawee- ga ba ye yigi wãã, pe n ye nuhu, pe sya ye boo. Ye wĩĩ ga ba fũhũ nawee- byɛ ye ta wĩĩ na. 10Koo cãã na, nawee- busãã ga ba Yãhã kãnde miy yaha. Pe ga ba yãr naa n yaha pe ya na; pe wĩĩ ga ba naa n fũhũ pe ya ye. 11Kawar Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa ga ba yi nihi, pe nawee- busãã wlaŋ le kapee- wãpyeŋ wo. 12Loo nde ga ba pee, le sya ta, nawee- busãã saa ba naa pe nampyeŋ- yãŋ nawee- ye. 13Wii ma -sẽ waha plãhã kuee ta kur ye ke kãnkai- byɛ wo, Yãhã ga ba u sya yaha. 14Le Yãhã kapãyĩĩ nde ga ba tɔ̃r kãntrahafa byɛ ye, pe byɛ n ke kai- cã. Loo na, ke driyɛ̃ ga cã kua." 15Kaplãŋ nkãy ke n taha, wii ma ke kal u yai u ke war yɔ̃! Yesu n maha yee: "Faale Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfua Dãyɛl, tuu bii cĩĩnde kapihi gii wĩĩ pãã, yaa ba ke yãã Yãhã niisaha wo. 16Loo yale wo, mpãy pe ga ba pye Yudɛ wo, pe fã naa n gaha yãy kuɛ koho na. 17Wii ma ba pye u gbegbaha yĩntraha wo, u ma syi yee woo ga tege dye nwoŋ wo, u wãn taa gbe yigi ye. U naa n fã. 18Wii ma ba pye u tar wo, u ma syi yee woo nayrengbãŋ kuee kaha wo, woo ga dur ga ke gbe ye. U naa n fã. 19Too plii nde na, ca mpãy pe ma laha ne, tesẽ mpãy ne pe ma pii ne pe n wãr, pe fɛn ga ba gboho tɛr. 20-Ye naa Yãhã nar too fee plii nde ma syi sroŋ wɛrngbãn cãã ne, tesẽ kanii per ne ye! 21Ye sẽ yãã, ma gbe driyɛ̃ wãtãhã na, ma sya ba waa yagaa na, too plii nde fɛn wãpee syi sẽ yãã yãã ye. Te syi saa maha ba yãã yãã ye. 22Yãhã ma ne yee ke sẽ yɛr kaa wãyikãã na te wãfãy plii yɛ̃ na ye, waa yĩŋ gɛ saa ne wloho yi ye. Ke -sẽ yɛr koo kaa wãyikãã na ke laampii wĩĩ na, mpãy ke yãŋ yi. 23Loo na, wii ma ye pye, a u Yãhã Yĩndefua ma nwo, u Yãhã Yĩndefua ma nwaala, ya"a syi le sya ye! 24Ye sẽ yãã, kawar Yãhã yĩndefa, tesẽ kawar Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa ne, pe ga ba yi. Pe ga ba naa yɛ̃kã wũhũ pye tesẽ laanwɔ wũhũ ne, pe naa nawee- wlaŋ. Mpãy gɛ Yãhã pe yãŋ yi, pe ma yee pe sẽ waha pe ya na ye, pe ga waha wlaŋ. 25-Ye luhu naa n yɔ̃! N nwo, tẽ ye cãã n yar ke kai- ne. 26Loo na, pe ma ba ye pye, a -ye yãŋ u ma drawaha fla wo, laa na u ma nwoŋ laam wo, ye ma n le sya ye! 27Ye sẽ yãã, u Nawee Puee wãdurbaŋ ga ba pye mii yãhã wãyɛhɛ dyaŋ, ke ne ncaha byɛ gbe tã, nawee- byɛ n ke yãã. 28Ye sẽ yãã, kakugu ma pye na, yãn ga te ya wãã ke fla na. 29Too fɛn plii nde ma kãhã tɛr wa, yai ga ba gbã tã, yroŋ saa ba pye cãã- ne ye. Yrompii ga ba kuã too kãntraha na; ke yãhãyĩŋ wãn byɛ ga ba gbã wlãhã te ya wo. 30Loo na, u Nawee Puee wãdurba kayar wĩĩ ga yãŋ cã gbaa na, yãhãyĩŋ na. Kãntraha terfa byɛ ga ba naa pe ya mii wũn. Pe ga ba u Nawee Puee yãã yãhãsyɔ̃r na, tuu n pai fãnga ne, maha yãhãyĩŋ nayɔ̃r ne kacãn saa pye ye. 31Tũũtũũ ma ba wuu, u Nawee Puee ga u yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ nɔ wãã driyɛ̃ teebɛhɛ byɛ wo. Nawee- mpãy tuu yãŋ yi, pe yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ ga pe byɛ wãã driyɛ̃ kur byɛ wo." 32Yesu n maha pe yar kakuãcran ne ma yee: "Nasar nkugu ke wo klaha lii ne, ye yai ye le cã. Ye sẽ yãã, ke katyigi ma kayampẽn yi, ma maha wampẽn fe, yaa cã ke wãsayale nɔ gbe taha. 33Koo syi dyaŋ, ye ma ba kai- ngĩĩ yãã ke n pye, ye -sẽ cã u Nawee Puee ma u dur n pai. 34Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye: Yagaafa byɛ saa ku tãŋ mii kai- ngĩĩ sẽ pye poo mpãy yĩnde na ye. 35Ke yãhãyĩŋ tesẽ ke kãntraha ne, te ga ba kua kãã te saa ba pye ye; ta kaplãŋ koo -sẽ na, koo ga nii wãkuayãã saa pye ke na ye." 36Yesu n maha pe gbihi yar taha ma yee: "U Nawee Puee wãdurbaŋ ke n pai pye per gii, waa sẽ koo per cã tesẽ le yale ne ye. Pe yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ gɛ sẽ ke per cã ye. Ndoo ke Dya, ta bya sẽ ke per cã ye. Ta Tuhufua Yãhã ya ke le cã. 37Kai- nkãy ke naa n pye faale wãdyaha Nuwɛ cãã na, koo syi kai- ke ga ba naa n pye u Nawee Puee wãdurba yale wo. 38Ye cã, Nuwɛ cãã na, te driyɛ̃ lafir te sẽ ba yi wa ye, nawee- naa dir di ma naa n wɔ, ma naa ca sya ma naa pe pueesyam wãã naam kẽ, ma sya ba waa Nuwɛ wãdye per na ke salangbãŋ wo, kangbãŋ dyaŋ. 39Pe sẽ ba le sya ma yee laa ga ba pe dye cĩĩnde ye, te lafir n sya ba yi tã kãntraha byɛ na, ma nawee- byɛ boo tãŋ. U Nawee Puee wãdurbaŋ ga ba pye koo syi dyaŋ, nawee- saa ba le sya pe yee kai- ngĩĩ ga pe dye cĩĩnde ye. 40Koo per na, naam syãm syi ma pye tar wo pe ya tãy, pe ga ba nen yigi ba ra fla na, pe tyii u nen na. 41Ca syãm syi ma pye pe tra tre pe ya tãy, pe ga ba nen gbe ba ra fla na, pe tyii u nen na. 42Tee sẽ ndoo, ye Yĩŋfua, wãdurba per cã ye, ya"a syi ye sã wãy faha yii na ye! 43-Ye nde cã laha: Kahafua ma ne u yuhu payale cã ke yĩmper wo, u ga ne kuee yrãŋ na, u sye u yuhu ma n dye u kaha wo ye. 44Loo ne, ye bya -ye yii gbihi naa n ta, yaliile tee sẽ ga yigi ye, u Nawee Puee ga ba dur ba loo yale wo." 45Yesu n maha yee: "Tẽntẽle wii syi kẽ u n sroŋ u yĩŋfua ye, ma maha kai- cã? Woo kẽ wii ne u yĩŋfua tɛr, ma u taha u naa u tẽntẽwai byɛ yãŋ, u naa pe dir wãã pe kẽ sediyale wo. 46U yĩŋfua ma dur ba, maa u yãã loo tẽn na, woo tẽntẽle wĩĩ n tãy. 47Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye: U yĩŋfua ga u taha u koho wãn byɛ yĩŋ na. 48U tẽntẽle ma pee, u ga le ga yigi, a woo yĩŋfua saa pa yagaa ye. 49Loo na, u ga too u tẽntẽwai wãgbãŋ na, u ga naa n di, u sẽm wɔ naa n tɛr sẽnwɔfa ne. 50U tẽntẽle tuu sẽ per gii ga yigi, tesẽ yale lii ne ye, u yĩŋfua ga pa koo na. 51U ga u pẽn cĩĩnde wãpẽn, tuu u pye pyer rii ne te yai dawarfa ne, u n naa n wũn, u naa nkãhã yĩhĩ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\