Matɛhɛ 26

1Yesu tuu kaplãŋ ngĩĩ byɛ pãã wa, u n u kãnyãrwai pye ma yee: 2"Ye cã te syayaha gbar ma plii sĩĩ wo. Loo yale wo, u Nawee Puee ga ba yi nawee- kẽ, pe n u kuey mar boo trã na." 3Pe Yãhã yũndefa yĩŋfa n pe ya wãã pe wãlɛ ne, u Yãhã yũndefa yĩŋfua kaha wo. U myaha ba kẽ Kayifu. 4Pe n le pãã ta poo ga Yesu yuhu yigi, pe u boo. 5Pe n le pãã ma yee: "Wo saha u yigi te gbaryale wo ye. Mii loo sẽ ne ye, pe nawee- ga waha yir pe yee, le sẽ yai poo ye ye." 6Yesu pye Gbetane wo, Syimu kaha wo, Syimu wii tuu pye gber. 7Cɔɔ waa n pa u tãy, yablater ntẽmblaha bule ne u koho wo. Lasekole waa ter pye le wo, nawãm sẽ naa u dir yey ye. Yesu pye u naa n di, u cɔɔ n u lasekole woo u yĩŋ na. 8Pe kãnyãrwai pe loo yãã, le sẽ tãy pe ye ye, pe n nii le pãã ma yee: "Kaklaha- ne nde! 9Pe ma ne lasekole nwo par, ma wangbãy yãã ma wãã fɛnfa kẽ, loo sẽ puar la?" 10Yesu n -sẽ cã pe ne, ma pe pye ma yee: "Ye tyii u cɔɔ na, u kayĩĩ pye ra kẽ! 11Ye sẽ yãã, yalebyɛ fɛnfa ma ye ne. Ndoo -sẽ nwo, n saa ba pye ye ne per gaa ye. 12Ye sẽ cã la, u cɔɔ tuu lasekole nwo woo ra kadye na, ta nakugu kẽ tuu gbihi wa gbĩĩ wãleŋ na? 13Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye: Pe ma ba le Yãhã kapãyĩĩ wũhũ tɔ̃r teelii teelii kãntraha nge na, pe ga u cɔɔ nwo bya wĩĩ pãã, lii tuu pye ra kẽ. U wĩĩ ma syi le faha yãã nawee- na ye." 14Pe Yesu kãnyãrwai sẽnsye syãm mii wo, waa pye pe naa u yee Syikaryɔtefa Yuda. U n yir, ma ka pe Yãhã yũndefa yĩŋfa fla na, 15ma ga pe pye ma yee, a woo ma Yesu yi pe kẽ, pe ga woo kẽ nwa ne? Pe n wargbɛ warpii gbey sẽnsye tɔ̃r, ma pe wãã u kẽ. 16Yuda n ta tɛr nii Yesu wãyi wĩĩ kɛ pe kẽ. 17Te gbar rii Yiifee- sẽ ncasur bur di ye, te ba nɔ wa. Ke per cir na, Yesu kãnyãrwai n u yey ma yee: "Ma laam wo, ma yee too ga te syayaha gbar dir yĩntaha yi na ma kẽ?" 18Loo na, Yesu n waa yar pe na, pe ka woofua fla na, le klo laam wo, pe ga u yar pe yee: "Wo Yĩŋfua yee: Ta yale nɔ wa; n ga ba te syayaha gbar dir di ma fla na, ta kãnyãrwai ne." 19Yesu tuu pe kãnyãrwai yar mii, pe n pye koo syi, ma ga te syayaha gbar dir yĩntaha yi. 20Yainkɔŋ wo, Yesu pye u ba draŋ nii, ma naa n di u kãnyãrwai ne. 21Pe n nii n di, Yesu n yee: "Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye: Ye laam wo, waa ma u ga ra yi ta napĩĩ- kẽ." 22Le n pe byɛ laam wlãhã, pe n nii u yey pe ya wuhu na ma yee: "Yĩŋfua, ndoo la?" 23Yesu n pe yɛ̃ sya ma yee: "Wii tuu u koho wãã le ra ne wãcɛŋ tasa laam wo, woo tuu ga ba ra yi ra napĩĩ- kẽ. 24Cĩĩnde ne, u Nawee Puee ga ku mii le yrũhũ ta nii Yãhã sabangbãŋ wo mii. Wii fɛn te -sẽ ga cã pee, woo kẽ wii ne tuu u yi u napĩĩ- kẽ; myaha ne, u ma ne see gɛ see ye." 25Yuda wii, tuu ne ga ba u yi u napĩĩ- kẽ, u n kapãn gbe ma yee: "Yĩŋfua, ndoo la?" Yesu n u yɛ̃ sya ma yee: "Ma le pãã." 26Pe naa n di, Yesu n bur gbe, ma syaha kẽ Yãhã ye, ma ke la cɛr wãã u kãnyãrwai kẽ ma yee: "-Ye sya di, ke ma ta kadye draha wo." 27U n maha defĩĩ sekuyĩĩ gbe, ma syaha kẽ Yãhã ye, ma le sekuyĩĩ wãã pe kẽ ma yee: "Ye byɛ -ye wɔ! 28Pe ma ta ntɔ̃r draha wo, ta tɔ̃r rii te ga woo, nabuar ntãŋ n cã dye Yãhã tãy, naambiyãrfãn tii ke bii le pe ne te n cã yĩntaha ta. Loo na, nabuar kapee- ga laha kãã pe yĩŋ na. 29Ta n le pãã ye ye: N saa maha defĩĩ wɔ yãã kãntraha nge na ye. N ga ka Yãhã yai klo wo, n cã ga koo fla defĩĩ wɔ ye ne." 30Loo kur ye, pe n Yãhã sey yay taa ne, ma yir ma ka te wolifyɛ katyir yãŋ yĩŋ na. 31Ke wolifyɛ katyir yãŋ yĩŋ na, Yesu n u kãnyãrwai pye ma yee: "Nanga yĩmper wo, ye byɛ ga ba dur yi ta kur ye. Le ma le yrũhũ ta yaha Yãhã sabangbãŋ wo ma yee, Yãhã yee: 'N ga ba u mbanaha gbã boo, pe mbaa byɛ n fã cããŋ.' " 32Yesu n maha pe yar taha ma yee: "Ta wãku kur ye, n ma ba yir gbã wo, n ga ba cãã tɛr ye yaha Galɛlɛ kãntraha wo." 33Pyar n kapãn gbe, ma u pye ma yee: "Mii byɛ ma sya ga ba dur yi ma kur ye, ndoo saa yi kãã yãã ma kur ye ye." 34Yesu n u pye ma yee: "Ta n cĩĩnde nde pãã ma ye: Ke nanga yĩmper nge bya wo, ngupuai saa kui gɛ kui wa ye, maa ta wĩĩ kai tɛhɛ tãã, ma yee ma sẽ ndoo cã ye." 35Pyar n u yɛ̃ sya ma yee: "N saa ba le kai n yee, n sẽ ma cã ye, n ma sya ga gbã ku ma ne." Pe kãnyãrwai mii byɛ n loo nen ya pãã pe ya ndoŋ. 36Loo kur ye, Yesu n ka u kãnyãrwai ne fla ngaa wo pe n yee Gesanɛ. U n pe pye ma yee: "-Ye nii kuee nwo, ta n ka yaha ye, n ga Yãhã nar." 37U n Pyar yigi taha u ya na, pe Sewede pii syãm ne. U laam ba nii n wlãhã u ye, u ntãŋ n maha nii u cɛr. 38U n pe pye ma yee: "Ta laam byɛ wlãhã, ma nii mii gbãku wĩĩ laa dyaŋ. -Ye kuee nwo wo ra ne, ye ma syi ye sã wãy ye!" 39U n faa ka yaha ye, ma ga kãnklũy gbãã, ma yĩŋ kuɛ le ma pãã Yãhã ne ma yee: "Yãhã, ra Tuhufua, ma n yia kai- byɛ na. Le kayĩhĩ yale kuã tɛr ra na, lii le n pai nde. N sẽ -sẽ yee ta laam wĩĩ le pye ye, ma laam wĩĩ loo le naa n pye." 40Tuu loo pãã wa, u n dur ba u kãnyãrwai tãã mii fla na, ma ba pe yãã pe sã wãy. U n Pyar pye ma yee: "Ye sẽ waha kuee yrãŋ yale nen gɛ ra ne ye! 41Ye byɛ, ya"a syi maha sã wãy ye! -Ye naa Yãhã nar, ye ma syi ye ba dye kapee- wãpyeŋ wo ye! Nawee laam yĩĩ kayũhũ wãpye wĩĩ ne, u -sẽ nɔ gbɛr ke wãpyeŋ na." 42U n maha tɛr u ya ya yahasee ye, ma maha ga pãã Yãhã ne ma yee: "Ta Tuhufua, wãfãy nge ma yee ke saha kuã tɛr ra na ye, lii le ma ma laam wĩĩ, ma loo pye." 43U n dur ba, ma maha ba u kãnyãrwai yãã wãy na; pe wãy n sya naa pe yĩnkaasyikuey ndege pe kẽ. 44U n tɛr pe yaha, ma ka yaha ye, ma ga koo kaplãŋ tee nen ya pãã Yãhã ye, ke tɛhɛ tãã wuhu na. 45Loo kur ye, u n ka u kãnyãrwai fla na, maa pe pye ma yee: "Ye maha sã wãy, ma n wũũ kɛ. Le nde, le yale nɔ wa. -Ye naa n yãŋ, pe ga u Nawee Puee yi kapeepyefa kẽ yagaa. 46-Ye yir wo n tɛr! Ye sẽ yãã, dya wii tuu ra yi ta napĩĩ- kẽ, u nwo u n pai." 47Yesu naa n pãã nantãŋ, Yuda n pa. Pe kãnyãrwai sẽnsye syãm mii waa ba kẽ u ne. Nabuar raa pye u ne, yũntruɛ̃ ne pe ye koho wo, tesẽ kãhã ne. Yãhã yũndefa yĩŋfa, ma suhu pe wãlɛ ne, poo me pe ba pe lɛhɛ wãã, pe ba Yesu kɛ yigi. 48U Yuda wii tuu ba yi kãã Yesu kur ye, u n pe nawee- yar yaha naambiyãr syaha gaa ter ne, pe n waha Yesu cã. U ba pe pye ma yee: "Dya wii tẽ ga ba syar naambiyãr syaha ne, yaa cã woo kẽ tee n kɛ, ye ba u yigi." 49Yuda n ta tɛr yũhũ crã Yesu na, ma u syar ma yee: "Yĩŋfua, n ma syar," ma u syar ke naambiyãr syaha ne. 50Yesu n u pye ma yee: "Ta naambiyã, taa pa lii na, le pye!" Pe nawee- n -sẽ yũhũ crã, ma koho taha Yesu na, ma u yigi. 51Yesu kãnyãrwai mpãy pe pye u ne, poo nen waa n yũntrũhũ kuã, ma Yãhã yũndefa yĩŋfua tẽntẽle gbã, ma sya ndityɛ gbã cɛr kãã u kẽ. 52Yesu n u pye ma yee: "Ma yũntrũhũ le yaha ke niisaha wo; ma sẽ yãã, mpãy byɛ pe yũntrũhũ gbe pe nampyeŋ- na, pe yũntrũhũ gbã ku. 53Ma laam wo ma yee la, n saha ra Tuhufua Yãhã nar u n yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ seraasyi ndreŋ sẽnsye syãŋ syi wãã ra kẽ, tahar ne, ke yagaa nge na ye? 54Kai- nkãy ke -sẽ n pye yagaa, ke ma ke yrũhũ yaha Yãhã sabangbãŋ wo ma yee, ke yai ke pye." 55Yesu tuu loo pãã wa, u n wã klaha ma pe nabuar pye ma yee: "Tee pa ra yigisaha wo yũntruɛ̃ ne tesẽ kãhã ne, kapeepyefua la ra ne? Plii byɛ n pye n ba tege nii ye ne, ma naa nawee- klaha Yãhã kangbãŋ laam wo, ye sẽ -sẽ ra yigi koo fla na ye. 56Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa pe bii cãã kai- nkãy yar yaha, koo kẽ ke n pye yagaa." U kãnyãrwai byɛ n fã tɛr u yaha. 57Mpãy pe ba Yesu yigi, pe n ka u ne Yãhã yũndefa yĩŋfua Kayifu fla na. Pe Yãhã kaiyarfa pye pe ba pe ya wãã ke fla na, ma suhu pe wãlɛ ne. 58Pyar -sẽ pye u yuhu dey naa n taha Yesu na, ma sya ga dye u Yãhã yũndefa yĩŋfua kaha wo, ma tege nii wlãhã pe kaha sẽŋfa ne, woo ga le kuasaha yãã yĩnde ne. 59Pe Yãhã yũndefa yĩŋfa tesẽ pe kaplãŋ cɛrfa byɛ ne, pe n nii kapee- kɛ gbe pãã n taha Yesu na, kapee- nkãy syi ke ga waha ta, pe n yee Yesu yai wãboo ne. 60Nawee- busãã n kawar fua naa n taha Yesu na, pe sẽ -sẽ waha laa yãã, lii syi le u wãboo wĩĩ kua ye. Nawee- syãm mpãy n pa kur kuɛ ye, ma ba yee: 61"Dya nwo yee, woo ga waha ke Yãhã kangbãŋ yoho pye klaha-, tuu dur u ke fãã plii tãã nsoho wo." 62U Yãhã yũndefa yĩŋfua n yir, ma Yesu pye ma yee: "Nkãy nawee- mii pe pãã n taha ma na, ma saa pe yɛ̃ wãã sya la laa ne?" 63Yesu n yaha le. U Yãhã yũndefa yĩŋfua n u yey ma yee: "Ndoo tesẽ ke Yãhãngbãŋ ne, wo yar nde ne: Mboo la u Yãhã Yĩndefua Crise, u Yãhã Dya?" 64Yesu n u yɛ̃ sya ma yee: "Ma le pãã. Ma gbe yagaa na, ye ga ba u Nawee Puee yãã, tuu tege nii kai- byɛ yĩŋ na, Yãhãngbãŋ kãndigi koho kuɛ ye. Yaa maha ba u yãã tuu n pai yãhãsyɔ̃r yĩŋ na." 65U Yãhã yũndefa yĩŋfua, tuu Yesu kaplãŋ ngĩĩ luhu, u laam n war u n sya u ya nayrɛ tyĩn cɛr, ma pe nawee- pye ma yee: "U n gbar Yãhã ne. Wo sẽ maha laa kɛ waa ye u wĩĩ na ye. Tuu n gbar Yãhã ne, ye byɛ le luhu, ah ye lii yãã le na?" 66Pe nawee- byɛ n yee, a Yesu yai wãboo ne. 67Pe n ta tɛr yir, ma nii yɛ̃syɔ̃r tu n woo Yesu na, ma nii u gbã kãntaklo ne, ma nii u fey, ma n yee: 68"Ma sẽ yee la u Yãhã Yĩndefua Crise kẽ ma ne? Yoo u ma gbã? Le cã mii ya, taa wo yar." 69Kai- ngĩĩ pyeyale wo, Pyar -sẽ pye u ba tege nii nkur ye, kãndi wo. Tẽntẽsyalaale n yũhũ crã u na, ma u pye ma yee: "Ma bya pye u Galɛlɛ kãntrahafa Yesu ne." 70Pyar n le kai nawee- byɛ yĩnde na ma yee: "Taa lii pãã, n sẽ le cã ma ne ye." 71U n yir, ma yãr n gaha kapahayɛ̃ kuɛ ye, tẽntẽsyalaale n maha u yãã. Mpãy pe pye ke fla na, le n pe pye ma yee: "Nwo bya pye u Nasarɛtefa Yesu ne." 72Pyar n maha le kai, ma sya Yãhã di ma yee, woo sẽ dya nwo cã ye. 73Saa n pye, mpãy pe pye ke fla na, pe n yũhũ crã, ma Pyar pye ma yee: "Le ga waha pye cĩĩnde, poo nawee- mii nen waa kẽ ma ne, ma pe yor pãã." 74Pyar n -sẽ nii le pãã n waha ma yee: "Ndoo sẽ kẽ ye rɛhɛ! Ke ma pye kawar tẽ n fua, Yãhã ke ra pẽn! Ndoo tesẽ ke Yãhã ne, n sẽ u dya cã ye ne ye." Le yalebya wo, ngupuai n kui. 75Pyar laam n too Yesu kaplãŋ na, tuu ba yee: "Ngupuai saa ba kui wa ye, ma -sẽ ga ba ra wĩĩ kai tɛhɛ tãã, ma yee ma sẽ ra cã ye." U n yi nkur ye, ma too mii na, ma nii n wũn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\