Kayar 10

1Ta n yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ fãngafua waa yãã, tuu yir yãhãyĩŋ na ma tege n pai, yãhãsyɔ̃r ne te u gbey le. Yãhãyĩŋ calɛle pye u yĩŋ ncaha kuɛ ye. U yĩntaha naa n yɛhɛ palpal yai dyaŋ. U trɛ pye mii ntẽn dyaŋ naa ne te na. 2Saba waa pye u koho wo, u sẽ ba u kur yigi ye. U n u kãndigi troho tãhã ta muhulangbãŋ yĩŋ na, ma u kãmaŋ troho tãhã ta kãntraha na. 3U n tẽ sya fãnga ne jar wãŋ syi dyaŋ. Tuu tẽ sya ke syi, te yãhãgbãã tẽŋ kuasĩĩ n u yɛ̃ sya. 4Te yãhãgbãã tẽŋ kuasĩĩ te pãã wa, ta n yee ndoo ga te kaplãŋ yrũhũ, ma luhu yĩmbui laa ne, le yir yãhãyĩŋ na ma yee: "Te yãhãgbãã tẽŋ kuasĩĩ te kaplãŋ nkãy pãã, ma"a n ke yrũhũ ye, ke le yaha ma laam wo, waa ma n yi le cãŋ na ye!" 5U yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ wii tẽ yãã u yir yɛr muhulangbãŋ na, kãntraha ne, u n u kãndigi koho kuã yir yãhãyĩŋ kuɛ ye. 6Yãhã gii ke ma yrãŋ yalebyɛ, wãkuyãã wee ke na ye, koo gii ke yãhãyĩŋ tãhã ke laam wãn ne, kãntraha ne ke wãn ne, muhulangbãŋ ne ke laam wãn ne, u yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ n koo myaha di, ma le pãã ke ye ma yee, yale laa saa maha kẽ taha ye, 7a u yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ kuasĩĩ wuhu ma ba u tũũtũũ wuu, Yãhã wĩĩ lii waa sẽ le cã ye, loo le ga pye. Loo ne ke bii le yar ke kaplãŋ tɔ̃rfa na, poo mpãy pe pye ke tẽntẽ-. 8Yĩmbui lii le ba yi yãhãyĩŋ kuɛ ye, ta n luhu le n maha pãã ra ne ma yee: "U yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ wii u yir yɛr muhulangbãŋ yĩŋ na, kãntraha ne, sabale ne u koho wo le sẽ kur ye, ka, ma ga le sya!" 9Ta n ka u fla na, maa u pye u le sabale wãã ra kẽ. U n ta pye ma yee: "Sya le sabale ne, ma le di le wãã. Le ga naa n sruhu ma laha wo, ma yɛ̃ -sẽ na, le ga pye sĩĩsĩĩ sɔ̃r dyaŋ." 10Ta n le sabale sya u yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ koho wo, ma le di le wãã. Ta yɛ̃ na le pye sĩĩsĩĩ mii sɔ̃r dyaŋ. Tẽ le di le wãã wa, ta laha n yĩĩ kasruhu ne. 11Loo kur ye, waa n ta pye ma yee: "Yãhã ga ba kai- nkãy pye kui buar nawee- wĩĩ na, kãntrɛ buar nawee- wĩĩ ne, yor ter busãã nawee- wĩĩ ne, yĩŋfa busãã wĩĩ ne, ke ga ba ke yar ma na. Ma yai ma koo byɛ yar nawee- na."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\