Kayar 14

1Ta n yee ndoo ga yãŋ, ma u Yãhã Mbapẽnge yãã ke yãŋ nge yĩŋ na pe n yee Syɔ̃. Nawee- nyerkuay flɛ sẽnsye syãm pye u ne. U Mbapẽnge myaha ma suhu u Mbapẽnge Tuhufua myaha ne, te ba yrũhũ pe wakuhu na. 2Ta n luhu yĩmbui laa ne, le yir yãhãyĩŋ na mii langbãy tẽŋ dyaŋ, mii yãhãgbãã tẽŋ dyaŋ. Yĩmbui lii tẽ luhu, le pye mii kornjongbãyfa dyaŋ pe te pẽn. 3Pe nabuar naa yaanfãŋ le ke Yãhã nangbãŋ niisayũhũ yaha ye, te yrãŋ wãn wãy tesyar yaha ye, te nanlɛr ne. Waa sẽ pye u ga waha koo yaa cã mii pe nawee- nyerkuay flɛ sẽnsye syãm sẽ me ye, poo mpãy pe ba sya yaha kãntraha na. 4Poo me mpãy ne, pe sẽ pe ya wluhu tyatyãhã wãpyeŋ kuɛ ye ye, ma kuee gbɛgbɛ. U Mbapẽnge ma n gaha teelii teelii, pe ma u ne. Nawee- byɛ wo, poo me nawee- mpãy ne pe cãã sya yaha Yãhã kẽ u Mbapẽnge ne. 5Kawar sẽ n yi pe yɛ̃ wo ye. Wãpee laa wee pe na ye. 6Ta n maha yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ waa yãã, u n yir yãhãyĩŋ telai wo. Yãhã kapãyĩĩ lii wãkuayãã wee le na ye, le pye u ye wãpãã wĩĩ driyɛ̃fa ye, kãntrɛ byɛ nawee- ne, nawee- ter byɛ ne, yor ter byɛ nawee- ne, kui byɛ nawee- ne. 7U naa le pãã fãnga ne ma yee: "-Ye naa n fya Yãhã na, -ye naa ke miingbãŋ gboho! Ye sẽ yãã, ke kasãhã yale nɔ wa. Koo gii ke yãhãyĩŋ tãhã, kãntraha ne, muhulangbãŋ ne, lɔr yisar ne, -ye naa ke sey!" 8Yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ syãŋ wuhu waa ter n taha, ma nii n yee: "Le too, le kungbãy Babilɔn too, loo lii le kui byɛ nawee- ta pe n dye tyatyãhã wo, mii defĩĩ wɔfa dyaŋ wãwɔyai wee pe na ye." 9Yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ tãã wuhu waa ter n taha mii na, ma nii le pãã fãnga ne ma yee: "Wii u ke waygapyãhã wãŋ sey ke yirfua ne, ma maha ke puhu gbãã u wakui na, kaa na u koho na, 10ufua -sẽ ga ba Yãhã ncafũhũ defĩĩ wɔ ke ncafũhũ sekui wo, ngaa gɛ saa le wlãhã woo defĩĩ nwo wo u n nii yaayaa ye. U ga naa fɛngbãn sya naa laam wo, maha naatarmiy ne ke wo, pe yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛyɔ̃m yaha ye, u Yãhã Mbapẽnge ne. 11Mpãy pe ke waygapyãhã wãŋ sey ke yirfua ne, tesẽ mpãy ne ke puhu gbãã pe na, pe fɛngbãn naawur n yir yalebyɛ wãyɛryãã wee ye. Wũũ saa pye yãã poo na kueekuee ye, ke yai ke yĩmper." 12Loo ne, mpãy pe n tɔ̃r Yãhã nawee- ne, pe yai pe pe ya plãhã ke Yãhã kãnde kataŋ wãyãr ne, tesẽ pe Yesu wãtaŋ ne pe Yatɛr. 13Ta n luhu yĩmbui laa ne, le yir yãhãyĩŋ na, ma ra pye ma yee: "Ma yai ma nde yrũhũ ma yee: Ma gbe yagaa na, mpãy pe n ku le Yesu kãnde wo, poo wĩĩ n tãy!" Yãhã Yrã bya n yee, ãwã cĩĩnde ne, a loo na pe ga wũũ pe tẽŋ ne, a pe kayũhũ ma ke n taha pe na. 14Ta n yee ndoo ga yãŋ, ma yãhãsyɔ̃r raa yãã wãfir. Waa ba tege nii te yãhãsyɔ̃r na. U pye mii nawee dyaŋ. Yĩŋfua sãn nkifai laa pye u yĩŋ na; yũnklũhũ gaa pye u koho wo, ke yɛ̃ wãtãy! 15Yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ waa n yi ke yãhãyĩŋ Yãhã kangbãŋ wo, ma pãã fãnga ne wii ye u ba nii te yãhãsyɔ̃r na, ma u pye ma yee: "Yir, ma kãntrahafa pẽn! Ma sẽ yãã, pe wĩĩ ma mii dir dyaŋ te gbeyale nɔ wa. Ma yũnklũhũ gbe, ma re dir wãn kuãy!" 16Wii u ba tege nii te yãhãsyɔ̃r na, u n u yũnklũhũ gbe kãntrahafa myaha na; kãntrahafa n gbe mii dir wãn dyaŋ pe ne gbe. 17Yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ waa n maha yi ke Yãhã kangbãŋ wo. Yũnklũhũ pye u bya ye, ke wãtãy! 18Yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ waa n maha yi ke Yãhã diŋ yisaha fla na. Naa fãnga pye u ye. U n pãã fãnga ne yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ wii ye yũnklũhũtãhã pye u ye, ma u pye ma yee: "Ma yũnklũhũtãhã gbe, ma kãntraha defĩĩ katyisan kuãy; ma sẽ yãã, kãntraha defĩĩ katyipir nɔ wa wãgbeŋ na." 19U n u yũnklũhũ gbe kãntrahafa myaha na, ma tẽn tẽ pe na mii defĩĩ katyipir dyaŋ tuu kuãy, ma miy le wãã tyahangbãŋ wo, pe pii pe n tãhã na. Yãhã ncafũhũ tyahangbãŋ kẽ koo ne. 20Pe n pe kãntrahafa tãhã defĩĩ pii dyaŋ le klo kãnkãy na. Ntɔ̃r n cããŋ yi ga deydey, kilo kurɛ gbeebua syi. Pe wãcuhu ga waha nsyãŋ yigi ke yɛ̃ tãy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\