Wormefa 7

1Wo nna, kãnde lii le ta, yii mpãy tee le wĩĩ cã, n ga nde pãã ye ye: Ye cã ma yee, kãnde lii le ta nawee yai u naa le yãr; nawee wii syi u ma yrãŋ na, u sẽ ku wa ye, woo wĩĩ ne. 2Le ma mii cɔɔ wãŋ syi dyaŋ u puai ne. U wãsyaŋ kãnde na, u sẽ yai u u puai yaha yrãŋ na u ka naa waa ye, mii u puai sẽ ku wa ye. U puai ma -sẽ ku, kãnde laa ter maha wee nantãŋ lii le ga waha u cɔɔ gbra u puai na ye. Loo na, u cɔɔ ga waha naa waa gbe yagaa. 3U puai ma yee u sẽ ku wa ye, u n tɛr ma ga naa waa gbe, u kapee pye u puai na. U puai ma -sẽ ku wa, kãnde laa ter wee nantãŋ lii le ga waha yɛr tã u cɔɔ na ye. Yagaa, u cɔɔ ma pra, u ga waha naa waa gbe, kapee wee le na ye. 4Wo nna, ye wĩĩ bya ma koo syi dyaŋ. Kãnde lii le ta, ye pye le fãnga koho wo. Yãhã Yĩndefua Crise tuu gbã mpãy ku, le ma mii ye bya wãã le ku u ne, ye wee nantãŋ le kãnde fãnga koho wo ye. Ye ma Crise woo koho wo yagaa, woo wii Yãhã u ta u n yir gbã wo, ma dur ba yrãŋ na gbaafa ye. Yagaa, too ma Crise woo koho wo, wo ga naa tẽyĩĩ tẽ Yãhã kẽ, tẽn lii syi le ga pii sa gboho. 5Ye sẽ yãã, faale na too naa kai- nkãy ya pye ke n tãy wo ye, kãnde lii le ta, le le yar wo na, wo n cã kapee- kẽ ke ne. Loo nde n ta ke wãpye laam n cã maha wo yigi wo n nii kapee- pye, ma -sẽ nii nakur draha wo. 6Yagaa, too -sẽ nii mii wo wãã le ku Yesu ne, kãnde lii le ta le sẽ maha wo ta kapee wãpye laam n waha wo yigi mii faale dyaŋ ye. Koo syi kẽ, wo ga naa tẽn tẽ Yãhã kẽ loo kãnyĩĩ nde wĩĩ na, Yãhã Yrã Fãnga kãmay na. Le faale kãnlɛ wĩĩ lii wo naa tẽn tẽ Yãhã kẽ, le sẽ n tɔ̃r nantãŋ ye. 7Yagaa, wo ga waha yee la, kãnde lii le ta, le ma kapee? Aye rɛhɛ! Kãnde lii Yãhã le ta, loo ne le ta ra n cã kai- nkãy wãpyeŋ kẽ ke ma kapee-. Ye sẽ yãã, kãnde lii Yãhã le ta, le ma ne yee le sẽ yee nawee sẽ yai u naa yĩnde pye ye, n saa ne cã n yee yĩnde wãpyeŋ ma kapee laa ye. 8Kãnde lii le ta, yaliile le -sẽ ra yar kai- nkãy wãpyeŋ ma kapee-, kapee- n yia ra na, ta n yãã ke kai- byɛ wãpye laam ke ra yigi, ta n nii yĩnde pye ke byɛ na. Ye sẽ yãã, kãnde lii le ta, le sẽ ba pye wa ye, kapee- wãpye laam fãnga sẽ ba gboho ye. 9Faale na, kãnde lii le ta, tẽ sẽ ba le cã wa ye, n naa nii yãŋ nawee wii syi draha wo u ma yrãŋ na. Tẽ -sẽ ba cã wa kai- nkãy wãpyeŋ koo ke ma kapee-, ta n yãã kapee- yia ra na, ke wãpye laam n ta yigi. Ta n nii yãã nakugu draha wo Yãhã yĩnde na. 10Kãnde lii Yãhã le ta, le yi ma yee, le wo troho wãtãhã sroŋ wo n kuee yrãŋ na. Le -sẽ ta ndoo n ku. 11Ye sẽ yãã, kãnde lii le ta, tẽ ba le cã, ma cã kai- nkãy wãpyeŋ koo ke ma kapee-, ke kapee- wãpye laam n -sẽ ra yigi, ma ra wlaŋ le kapee- wo, ma ra ta ta n nii nakugu wãŋ syi Yãhã yĩnde na. 12Kãnde lii le ta, Yãhã kẽ ke le yi. Ke kaplãŋ byɛ ma Yãhã wũhũ. Ke sroŋ, ma maha yɔ̃. 13Kai lii le ma kayĩĩ, loo la le maha ra ta ra n ku? Le saha pye loo ye. Kapee- wãpyeŋ koo kẽ, ke ra ta ra n ku Yãhã yĩnde na. Kapee wãpyeŋ le ya yĩntaha yar yagaa gbaa na; le Yãhã kãnde lii le ma kayĩĩ, kapee wãpyeŋ loo ta ma ndoo ta ra n ku. Loo nde le yar wo na ma yee, kapee wãpyeŋ ma kapihi, kacãn wee le wãpee na ye. 14Wo cã ma yee, kãnde lii le ta, Yãhã Yrã fãnga ma le na. Ndoo -sẽ nwo, nawee ya kẽ ra ne, ma nii kapee- wãpyeŋ yãmpuai. 15N lii pye, n sẽ le war ye: Ye sẽ yãã, kai- nkãy ke wãpye wĩĩ ma ra laam wo, koo sẽ kẽ tẽ n pye ye; kai- nkãy ke wĩĩ fũhũ ra ye, koo kẽ tẽ n pye. 16Kãnde lii le ta, le wãyãr wĩĩ ma pye ra laam wo, n ma sya yee n sẽ waha yia ma le pye ye, n cã le kãnde yɔ̃. 17Loo na, ndoo laam wĩĩ sẽ ne le ra ta ra n kapee pye ye, kapee lii le ma wa ra laam wo, loo fãnga ne le koo ngĩĩ byɛ pye. 18Ye sẽ yãã, n cã ma yee, tẽ ma wa nawee, kayũhũ dugu wee ra na ye. Kayũhũ wãpye wĩĩ le sya ma ra laam wo, ke wãpyeŋ fãnga wee ra ye ye. 19Kayũhũ nkãy ke wãpye wĩĩ ma ra laam wo, koo sẽ kẽ tẽ n pye ye; kapee- nkãy ke wãpye wĩĩ wee ra laam wo ye, koo -sẽ kẽ tẽ n pye. 20Kai lii wãpye wĩĩ ma yee le wee ra laam wo ye, n ma -sẽ le pye, ndoo gɛ sẽ kẽ n le pye ye. Kapee lii le ma wa ra laam wo, loo fãnga ne le koo pye. 21Yagaa, n cã le ma mii syi dyaŋ: N ma yee n ga kayĩĩ pye, n ga yãã kapee ya tẽ ga waha pye. 22Ta laam wo, kãnde lii Yãhã le ta, le wĩĩ n tãy ra ye. 23Ta kadye teebɛhɛ byɛ n luhu kãnde laa ter ye, le yɛr n tã le Yãhã kãnde na, loo lii le yɔ̃ ra laam wo. Loo kãnde laa ter nde maha ra ta, ra n nii kapee- wãpyeŋ kãnde yãmpuai, kapee- wãpyeŋ kãnde lii le ma ta kadye teebɛhɛ byɛ wo. 24Ta wĩĩ pee cĩĩnde! Yoo ga ra sya yaha ta kadye koho wo, ta kadye gii ke kapee- pye, kapee- nkãy ke n pai gbã ne? 25N syaha wãã Yãhã kẽ, ke ra sya yaha wo Yĩŋfua Yesu Crise kãmay na. Yagaa, n cã n ma mii syi dyaŋ. N ma nii yãŋ, n ga cã kãnde lii Yãhã le ta, le wĩĩ n tãy ra ye. Tẽ -sẽ ma wa nawee, kãnde laa ter ma ta kadye teebɛhɛ wo, ma ra ta ra n nii kapee- wãpyeŋ kãnde yãmpuai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\