1 Korɛntɩ 1

1Amʋ Pooli wʋlʋ Wɛ na kuri dɩ DƖ tɩtɩ wʋbʋŋa sɩ a taa yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋnʋ tɩn mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ, yɩ dɩ́ ko-bu Sositɛnɩ dɩ tɔgɩ o wǝli-nɩ. 2Dɩ́ pʋpʋnɩ sɩ dɩ́ pa abam balʋ na yɩ Zezi kɔgɔ kʋm wʋ nɔɔna yɩ á zʋʋrɩ Korɛntɩ nɩ tɩn mʋ. Abam mʋ yɩ balʋ Wɛ na kuri sɩ á taá yɩ DƖ nɔɔna Zezi Krisi ŋwaanɩ tɩn. DƖ ma lɩ abam sɩ á taá yɩ DƖ nɔɔna, kʋ wǝli dɩ balʋ na wʋ je maama yɩ ba zuli Zezi Krisi tɩn. Wʋntʋ mʋ yɩ bantʋ dɩ dɩbam maama Yuutu. 3Dɩ́ Ko Wɛ dɩ dɩ́ Yuutu Zezi Krisi wʋ́ pa abam yazurǝ dɩ yu-yoŋo. 4Maŋa maama a yǝni a kɩ Wɛ le abam ŋwaanɩ, dɩ DƖ na pɛ abam yu-yoŋo Zezi Krisi ŋwaanɩ tɩn. 5Abam na ŋwɩ dɩ Zezi tɩn, Wɛ sɩɩnɩ DƖ pa abam yu-yoŋo woŋo maama wʋnɩ, sɩ á taá ye DƖ cɩga kam maama, sɩ á kwǝri á taá waɩ á ŋɔɔnɩ DƖ taanɩ dɩm. 6Bɛŋwaanɩ, dɩ́ dɛɛn na tɔɔlɩ Zezi Krisi kwǝrǝ kam dɩ abam tɩn, ka tiini ka ja kuri abam tee nɩ. 7Á nɛ Wɛ pɛɛra yalʋ maama á na lagɩ tɩn, yɩ á cǝgi dɩ́ Yuutu Zezi Krisi sɩ o joori o ba sɩ dɩ́ na-o. 8Wʋntʋ mʋ wʋ́ pa á taá zɩgɩ kǝŋkǝŋ sɩ kʋ vu yi tiim maŋa, sɩ á yɩ taá jɩgɩ wo-lɔŋɔ dɛ dɩm o na wʋ́ joori o ba tɩn nɩ. 9Wɛ yɩ cɩga tu, yɩ dɩntʋ mʋ kuri abam sɩ á taá ŋwɩ dɩ DƖ Bu Zezi Krisi, o na yɩ dɩbam Yuutu tɩn. 10A ko-biǝ-ba, a loori abam dɩ́ Yuutu Zezi Krisi yɩrɩ ŋwaanɩ sɩ á taá jɩgɩ ni-mɔrɔ, sɩ á yɩ taá pɔɔrɩ daanɩ. Á nan kwaanɩ-na á kɩ á wʋbʋŋa daanɩ, sɩ á kɩ ni dɩdwɩ. 11A tagɩ kʋntʋ, Klowe-ba sɔŋɔ tiinǝ na tagɩ dɩ amʋ ba wɩ á magɩ kantɔgɔ mʋ daanɩ tɩn ŋwaanɩ. 12Abam badaara wɩ, á tɔgɩ Pooli mʋ. Abam badonnǝ maa wɩ, á tɔgɩ Apolɔsɩ mʋ. Badonnǝ maa wɩ, ba tɔgɩ Pɩyɛɛrɩ mʋ. Babam dɩ maa wɩ, ba tɔgɩ Zezi Krisi mʋ. 13Abam bʋŋɩ nɩ Zezi Krisi pɔɔrɩ yɩra yɩra mʋ na? Amʋ Pooli mʋ tɩgɩ tʋʋn-dagarakam baŋa nɩ abam ŋwaanɩ na? Ba miisi abam na wʋnɩ amʋ yɩrɩ ŋwaanɩ mʋ na? 14A kɩ Wɛ le, bɛŋwaanɩ amʋ wʋ miisi abam wʋlʋwʋlʋ na wʋnɩ, kʋ na daɩ Krisipu dɩ Gayusi yɩranɩ. 15Kʋntʋ tɩn, nɔɔn-nɔɔnʋ bá wanɩ o ta nɩ a miisi abam na wʋnɩ amʋ yɩrɩ ŋwaanɩ. 16Ah, a guli a ta na miisi Sɩtefanasɩ dɩ o sɔŋɔ tiinǝ dɩ, kʋ daarɩ kʋntʋ kwaga nɩ, wʋlʋ na wǝli da, a daa wʋ guli. 17Zezi Krisi tʋŋɩ-nɩ sɩ a taa tɔɔlɩ o kwǝr-ywǝŋǝ kam mʋ a brɩ nɔɔna, sɩ o wʋ tʋŋɩ-nɩ sɩ a taa miisi nɔɔna na wʋnɩ. A na tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ kam te tɩn, kʋ daɩ dɩ lʋgʋ baŋa swan mʋ a maa tɔɔlɩ-ka. A ya na tɔɔlɩ-ka dɩ lʋgʋ baŋa swan mʋ, Zezi tʋʋnɩ dɩm dagara kam baŋa nɩ tɩn ya bá ta jɩgɩ kuri kʋ paɩ nabiinǝ. 18Bɛŋwaanɩ Zezi tʋʋnɩ dɩm dagara kam baŋa nɩ tɩn taanɩ dɩm yɩ jwǝrim mʋ balʋ yigǝ na tǝrǝ dɩ Wɛ tɩn tee nɩ. Kʋ nan na yɩ dɩbam balʋ Wɛ na vrɩ lwarɩm wʋnɩ tɩn, taanɩ dɩntʋ yɩ Wɛ tɩtɩ dam mʋ dɩ dɩbam. 19Kʋ nan maŋɩ kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: «Amʋ Baŋa-Wɛ wʋ́ cɔgɩ swan tiinǝ wʋbʋŋa, yɩ a daarɩ a pa yi-pʋrɩ-nyɩna yi-pʋrʋ kʋm yáalɩ.» 20Swan tiinǝ swan yam daa jɩgɩ kuri na? Tɔn-yeenǝ dɩ nɔɔna balʋ na ye ŋwaŋa tɩn yi-pʋrʋ kʋm jɩgɩ kuri na? Wɛ nan brɩ dɩbam nɩ lʋgʋ baŋa swan yam maama yɩ jwǝrim mʋ. 21Wɛ swan yam ŋwaanɩ nabiinǝ bá wanɩ ba ma ba tɩtɩ swan ba lwarɩ-DƖ. Wɛ nan lɩ DƖ wʋbʋŋa sɩ DƖ tɔgɩ kwǝrǝ kalʋ dɩ́ na brɩ nɔɔna yɩ ba paɩ ka yɩ jwǝrim tɩn ŋwaanɩ mʋ, DƖ ma vrɩ balʋ na sɛ kwǝrǝ kam tɩn DƖ yagɩ. 22Zwifǝ bam lagɩ sɩ ba na wo-kɩnkagɩla yalʋ na brɩ Wɛ dam tɩn mʋ. Grɛkɩ tiinǝ maa lagɩ sɩ ba cǝgi taanɩ dɩlʋ na wʋ́ brɩ-ba swan tɩn. 23Kʋ nan na yɩ dɩbam, dɩ́ tɔɔlɩ Zezi Krisi wʋlʋ na tɩgɩ tʋʋn-dagarabaŋa nɩ tɩn kwǝrǝ mʋ. Kwǝrǝ kam kʋntʋ maa yɩ ta-balɔrɔ mʋ Zwifǝ bam tee nɩ, yɩ ka yɩ jwǝrim mʋ dɩ dwi-gɛ tiinǝ bam dɩ. 24Kʋ daarɩ dɩbam balʋ Wɛ na kuri tɩn, kʋ na yɩ Zwifǝ bam naa dwi-gɛ tiinǝ dɩ, taanɩ dɩm kʋntʋ mʋ pɛ dɩ́ lwarɩ nɩ Zezi Krisi yɩ Wɛ swan yam dɩ DƖ dam tu. 25Woŋo kʋlʋ nɔɔna na paɩ kʋ yɩ jwǝrim Wɛ tee nɩ tɩn garɩ nabiinǝ swan maama, yɩ kʋlʋ na bwǝmmǝ DƖ tee nɩ tɩn dana kʋ dwe nabiinǝ dam maama. 26A ko-biǝ-ba, á bʋŋɩ á dɛɛn na yɩ te yɩ Wɛ laan ba DƖ kuri abam tɩn. Kʋ daɩ á zanzan yi dɛɛn mʋ pʋʋrɩ nɩnɛɛnɩ nabiinǝ na lagɩ yi-pʋrʋ kʋlʋ tɩn. Kʋ daɩ á zanzan mʋ yɩ dɩdɛɛra, naa á zanzan mʋ nuŋi nadunǝ sam. 27Wɛ nan kuri balʋ nabiinǝ na paɩ ba yɩ jwǝǝru tɩn mʋ, sɩ DƖ ma pa cavɩɩra di swan tiinǝ. DƖ ma kuri balʋ nabiinǝ na paɩ ba yɩ nabwǝnǝ tɩn, sɩ DƖ ma pa cavɩɩra di dam tiinǝ. 28DƖ ma daarɩ DƖ kuri balʋ nabiinǝ na gooni yɩ ba ba nɩgɩ tɩn, sɩ DƖ ma pa wǝǝnu tɩlʋ nabiinǝ na paɩ tɩ jɩgɩ kuri tɩn ji kafɛ. 29Wɛ kuri nɔɔna bam kʋntʋ doŋ mʋ, sɩ nabiinǝ yɩ zaŋɩ ba wanɩ ba tee ba tɩtɩ DƖ yigǝ nɩ. 30Wɛ nan mʋ pɛ abam ŋwɩ dɩ Zezi Krisi. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ swan yalʋ Zezi na joŋi Wɛ tee nɩ tɩn laan jigi dɩbam swan. Wʋntʋ mʋ paɩ dɩ́ jɩgɩ cɩga Wɛ tee nɩ. O maa paɩ dɩ́ yɩ Wɛ nɔɔna. O ma kwe o tɩtɩ ŋwɩa o ma vrɩ dɩbam lwarɩm wʋnɩ. 31Kʋntʋ tɩn, kʋlʋ na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn yɩ cɩga mʋ, dɩ kʋ na wɩ: «Wʋlʋ na lagɩ sɩ o kɩ wʋpolo tɩn, sɩ o pa kʋ taa yɩ dɩ́ Yuutu wʋm ŋwaanɩ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\