1 Korɛntɩ 11

1Taá lwǝni-na amʋ, nɩ amʋ na lwǝni Zezi Krisi te tɩn. 2Abam kɩ cɩga lanyɩranɩ dɩdaanɩ á na yǝni á guli amʋ gulǝ, yɩ á kwǝri á sɛ zaasɩm dɩlʋ maama a na brɩ abam tɩn. 3Amʋ nan lagɩ sɩ abam lwarɩ nɩ, Zezi Krisi mʋ yɩ nɔɔnʋ maama yuutu. Kaanɩ dɩ yuutu maa yɩ o barʋ. Baŋa-Wɛ nan mʋ yɩ Zezi Krisi dɩ yuutu. 4Kʋntʋ tɩn, á na jeeri daanɩ sɩ á warɩ Wɛ, yɩ baarʋ na zaŋɩ sɩ o loori Wɛ naa o ŋɔɔnɩ Wɛ yiyiu-ŋwɛ, yɩ o na mɛ woŋo o kwǝli o yuu, kʋntʋ tu yáalɩ o yuutu wʋm mʋ. 5Kaanɩ dɩ nan na zaŋɩ sɩ o loori Wɛ naa o ŋɔɔnɩ Wɛ yiyiu-ŋwɛ, yɩ o na wʋ mɛ woŋo o kwǝli o yuu, o dɩ yáalɩ o yuutu wʋm mʋ. O na kɩ kʋntʋ, o dɩ wʋlʋ na ceeri o yuu tɩn maama yɩ bɩdwɩ mʋ. 6Kaanɩ na wʋ sɛ sɩ o kwǝli o yuu, kʋ ya maŋɩ sɩ o cɔ-kʋ mʋ naa o ceeri-kʋ. Kʋ nan na jɩgɩ cavɩɩra sɩ kaanɩ kɩ kʋntʋ tɩn, kʋ maŋɩ sɩ o taa kwǝli-kʋ mʋ. 7Baara nan ba jɩgɩ sɩ ba kwǝli ba yuni, bɛŋwaanɩ bantʋ jɩgɩ Wɛ nyɩnyʋgʋ mʋ, yɩ ba brɩ DƖ zulǝ na yɩ te. Kʋ nan na yɩ kaana, bantʋ mʋ brɩ baara zulǝ na yɩ te. 8Bɛŋwaanɩ Wɛ mɛ baarʋ yɩra mʋ DƖ kɩ kaanɩ, sɩ kʋ daɩ kaanɩ yɩra mʋ DƖ mɛ DƖ kɩ baarʋ. 9Kʋntʋ, Wɛ wʋ kɩ baarʋ kaanɩ ŋwaanɩ, DƖ kɩ kaanɩ mʋ baarʋ ŋwaanɩ. 10Kʋntʋ ŋwaanɩ, dɩ Wɛ malɛsɩsɩm ŋwaanɩ, kaana maŋɩ sɩ ba taa kwǝli ba yuni, sɩ kʋ brɩ nɩ ba jɩgɩ ni sɩ ba ŋɔɔnɩ Wɛ kɔgɔ kʋm wʋnɩ. 11Kʋ daarɩ, dɩbam balʋ maama na wʋ dɩ́ Yuutu Zezi kɔgɔ kʋm wʋnɩ tɩn, kaanɩ ba te o tɩtɩ baarʋ tee nɩ, baarʋ dɩ nan ba te o tɩtɩ kaanɩ tee nɩ. 12Wɛ sɩɩnɩ DƖ ma baarʋ yɩra mʋ DƖ kɩ kaanɩ, yɩ kaanɩ dɩ nan mʋ lʋrɩ baarʋ. Woŋo maama nan nuŋi Wɛ te mʋ. 13Abam tɩtɩ nan bʋŋɩ-na á nii. Kaanɩ na zaŋɩ sɩ o loori Wɛ, yɩ o na wʋ kwe woŋo o ma kwǝli o yuu, kʋ lamma na? 14Nɔɔna maama ye nɩ, baarʋ yuuywe na tiini sɩ dwara, kʋ yɩ cavɩɩra mʋ kʋ paɩ o tɩtɩ. 15Kʋ nan na yɩ kaanɩ, o yuuywe na tiini sɩ nuŋi sɩ daga, kʋ zul-o mʋ. Kʋ yɩ o dɩ Wɛ pɛɛrɩ mʋ, sɩ sɩ taa daga yɩ sɩ kwǝli o yuu. 16Nɔɔnʋ wʋlʋ nan na wʋ sɛ amʋ zaasɩm dɩm kʋntʋ yɩ o magɩ kantɔgɔ dɩ baŋa nɩ tɩn, kʋntʋ tu taa ye nɩ dɩbam maama tɔgɩ kantʋ cwǝŋǝ kam mʋ, yɩ Wɛ nɔn-kɔgɔ kʋm je maama nɩ tɩn dɩ tɔgɩ kantʋ mʋ. 17Woŋo kʋlʋ amʋ na lagɩ a ta dɩ abam tɩn, a ba lagɩ a tee abam nɩ á kɩ lanyɩranɩ. Abam na yǝni á jeeri daanɩ tɩn, á cɔgɩm mʋ dwe á fɔgɩm. 18Dayigǝ woŋo, amʋ ni nɩ á na yǝni á jeeri daanɩ sɩ á zuli Wɛ, á jɩgɩ kampwara mʋ daanɩ. Amʋ bʋŋɩ nɩ kʋ sɩɩnɩ kʋʋ́ ta yɩ cɩga mʋ. 19Kʋ nan fɩn mʋ sɩ kampwara taa wʋ abam tɩtarɩ nɩ, sɩ kʋ brɩ balʋ na sɩɩnɩ ba tɔgɩ Zezi dɩ cɩga tɩn. 20Abam na yǝni á jeeri daanɩ sɩ á di dɩ́ Yuutu Zezi tʋʋnɩ gulim wʋdiu kʋm tɩn, á ba kɩ nɩ á na maŋɩ sɩ á kɩ te tɩn. 21Bɛŋwaanɩ nɔɔnʋ maama yǝni o lɔgɩrɩ o di o tɩtɩ wʋdiu kʋm mʋ. Abam nan na kɩ kʋntʋ tɩn, kʋ pɛ kana jɩgɩ badonnǝ, yɩ á badonnǝ nyɔ á su á ja gaalɩ. 22Abam ya na lagɩ sɩ á di dim dɩm kʋntʋ doŋ tɩn, á ya wʋ́ di á tɩtɩ sam nɩ mʋ. Abam lagɩ sɩ á cɔgɩ Wɛ nɔn-kɔgɔ kʋm yuu mʋ na? Abam lagɩ sɩ á pa cavɩɩra mʋ ja yinigǝ tiinǝ balʋ na wʋ á kɔgɔ kʋm wʋnɩ tɩn na? Abam lagɩ sɩ amʋ ta bɛɛ mʋ dɩ abam? Nɩ á kɩ lanyɩranɩ mʋ na? A bá wanɩ a ta nɩ á kɩ lanyɩranɩ dɩ kʋntʋ woŋo. 23Cɩga kalʋ dɩ́ Yuutu Zezi na brɩ-nɩ o tʋʋnɩ gulim wʋdiu kʋm ŋwaanɩ tɩn mʋ a zaasɩ abam, kʋ yɩ sɩ tɩtɩɩ dɩlʋ ba na jaanɩ dɩ́ Yuutu Zezi tɩn mʋ o kwe dɩpɛ, 24yɩ o kɩ Wɛ le dɩ ŋwaanɩ o daarɩ o fɔ fɔ o pa o karabiǝ bam, yɩ o wɩ: «Amʋ yɩra yam mʋ tɩntʋ, ya na lagɩ ya cɔgɩ abam ŋwaanɩ tɩn. Taá kɩ-na kʋntʋ doŋ sɩ á taá ma guli amʋ gulǝ.» 25Ba na di ba ti tɩn, o daa ma kwe zʋŋa dɩ ka wʋ wo-nyɔɔrʋ yɩ o kɩ Wɛ le tɩ ŋwaanɩ, yɩ o wɩ: «Wo-nyɔɔrʋ tɩntʋ brɩ nɩ Wɛ goni ni-dʋʋrɩ mʋ dɩdaanɩ nabiinǝ amʋ jana kam ŋwaanɩ. Maŋa kalʋ maama á na lagɩ á nyɔ-tɩ tɩn, sɩ á kɩ-na kʋntʋ á taá ma guli amʋ gulǝ.» 26Bɛŋwaanɩ, maŋa kalʋ maama á na di dɩpɛ dɩm kʋntʋ yɩ á nyɔ wo-nyɔɔrʋ tɩm kʋntʋ tɩn, á kɩ á ma á brɩ dɩ́ Yuutu wʋm tʋʋnɩ dɩm na yɩ te tɩn mʋ, sɩ kʋ vu kʋ yi maŋa kam o na wʋ́ joori o ba tɩn. 27Kʋntʋ ŋwaanɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na di dɩ́ Yuutu wʋm tʋʋnɩ gulim dɩpɛ dɩm naa o nyɔ wo-nyɔɔrʋ tɩm, yɩ o kɩ kʋlʋ na wʋ maŋɩ dɩ dɩ́ Yuutu wʋm tɩn, kʋntʋ tu kɩ kǝm-balɔrɔ mʋ dɩ dɩ́ Yuutu wʋm yɩra yam dɩ o jana kam. 28Kʋntʋ ŋwaanɩ, nɔɔnʋ maama maŋɩ sɩ o da yigǝ o taa ye o tɩtɩ mʋ, sɩ o laan di dɩpɛ dɩm o daarɩ o nyɔ wo-nyɔɔrʋ tɩm. 29Nɔɔnʋ wʋlʋ nan na di dɩpɛ dɩm yɩ o kwǝri o nyɔ wo-nyɔɔrʋ tɩm dɩ goonǝ tɩn wʋ maŋɩ dɩ dɩ́ Yuutu wʋm yɩra yam mʋ, kʋntʋ tu vaŋɩ taanɩ mʋ o daŋɩ o tɩtɩ yuu nɩ. 30Kʋntʋ nan mʋ paɩ á zanzan ba jɩgɩ yazurǝ, yɩ á badaara bwǝnǝ, yɩ á badonnǝ tʋa. 31Dɩbam nan ya na yǝni dɩ́ da yigǝ dɩ́ bwe dɩ́ tɩtɩ dɩ́ nii yɩ dɩ́ lwarɩ dɩ́ na yɩ balʋ tɩn, Wɛ ya daa bá pa dɩ́ na cam. 32Dɩ́ Yuutu Wɛ nan yǝni DƖ vaŋɩ dɩbam zwɛ sɩ DƖ pa dɩ́ joori dɩ́ tʋ cwǝŋǝ nɩ mʋ, sɩ maŋa kalʋ DƖ na wʋ́ ba DƖ di nɔɔna maama taanɩ tɩn, sɩ dɩ́ yɩ zaŋɩ dɩ́ ga bʋra DƖ tee nɩ, nɩ balʋ na yǝri Wɛ tɩn te. 33Kʋntʋ ŋwaanɩ, a ko-biǝ-ba, á na jeeri daanɩ sɩ á di Zezi tʋʋnɩ gulim wʋdiu kʋm, sɩ á zuri á yɩra á cǝgi daanɩ. 34Wʋlʋ kana na wɔɛ tɩn, kʋntʋ tu da yigǝ o di o sɔŋɔ nɩ, sɩ o laan daarɩ o ba, sɩ á yɩ vaŋɩ Wɛ sarɩya á daŋɩ á yuu nɩ maŋa kalʋ á na jeeri daanɩ tɩn. Kʋ daarɩ, kʋ na yɩ wǝǝnu tɩlʋ na daarɩ tɩn, amʋ na tuǝ, a laan wʋ́ brɩ abam á na wʋ́ kɩ te.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\