1 Korɛntɩ 13

1Amʋ na maŋɩ a waɩ a ŋɔɔnɩ nabiinǝ dwi tǝri tǝri taana, dɩ malɛsɩsɩm taanɩ dɩ, yɩ a na ba jɩgɩ sono, kʋ nyɩ dɩ sɔɔ mʋ a kɩa, nɩnɛɛnɩ ba na magɩ kwaŋa dɩ loŋini yɩ tɩ kɩ sɔɔ te tɩn. 2Amʋ na maŋɩ a jɩgɩ Wɛ-pɛɛrɩ dɩlʋ na paɩ a waɩ a ŋɔɔnɩ Wɛ yiyiu-ŋwɛ tɩn, yɩ a jɩgɩ yǝno maama, yɩ a kwǝri a ye cɩga kalʋ maama na sǝgi nabiinǝ yigǝ nɩ tɩn, yɩ a na maŋɩ a jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ sɩ a taa waɩ a paɩ pweeru zaŋɩ tɩ je nɩ tɩ ve tɩ tʋ mɛ a na lagɩ tɩn, yɩ a na ba jɩgɩ sono, kʋ yɩ kafɛ mʋ. 3Amʋ na maŋɩ a kwe a jɩjɩgɩrʋ maama a maŋɩ a pa yinigǝ tiinǝ, yɩ a ta kwǝri a sɛ sɩ ba kwe a yɩra yam ba dɩ mini nɩ, yɩ a na ba jɩgɩ sono, kʋ ta maŋɩ kʋ ba jɩgɩ kuri kʋ pa-nɩ. 4Sono tu jɩgɩ wʋ-zuru mʋ, yɩ o kɩ nɔɔna lanyɩranɩ. Sono tu ba jɩgɩ pu-sɩŋa naa o magɩ o nyɔɔnɩ, o nan ba jɩgɩ kamunni dɩ. 5Sono tu ba kɩ kʋlʋ na wʋ maŋɩ tɩn, o nan ba beeri o tɩtɩ yɩranɩ zǝnǝ má. O nan jɩgɩ ban-pʋnʋ. Nɔɔnʋ na kɩ-o lwarɩm, o ba kwe o kɩ o wʋnɩ. 6Sono tu ba kɩ wʋpolo dɩ woŋo kʋlʋ na yɩ balɔrɔ tɩn, o kɩ wʋpolo dɩ woŋo kʋlʋ na yɩ cɩga tɩn mʋ. 7Sono tu waɩ o vɔ o wʋ woŋo maama baŋa nɩ, yɩ o jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ tɩɩna dɩ wʋ-zuru woŋo maama baŋa nɩ. 8Sono ba tiǝ. Wɛ yiyiu-ŋwɛ sɩlʋ nɔɔna na ŋɔɔnɩ tɩn wʋ́ ba sɩ kɛ. Wɛ-pɛɛrɩ dɩlʋ nɔɔna na maa ŋɔɔnɩ ta-gɛ tɩn dɩ wʋ́ ba dɩ kɛ. Yǝno dɩ wʋ́ ba kʋ kɛ. 9Lele kʋntʋ yǝno kʋlʋ dɩbam na jɩgɩ tɩn yɩ cicoro mʋ. Wɛ yiyiu-ŋwɛ sɩlʋ dɩ́ na ŋɔɔnɩ tɩn dɩ yɩ cicwǝǝru mʋ. 10Kʋ daarɩ maŋa kalʋ Wɛ na wʋ́ ba fɔgɩ wǝǝnu maama DƖ pa tɩ maŋɩ fasɩ tɩn, wo-cicwǝǝru tɩm maama laan wʋ́ je mʋ. 11Maŋa kalʋ a na yɩ bu tɩn, a dɛɛn ŋɔɔnɩ biim mʋ, yɩ a kwǝri a bʋŋɩ nɩ bu te, yɩ a jeeli nɩ bu te. Lele kʋntʋ, a na kɩ nɔɔnʋ tɩn, a kwe busɔɔnɩ wǝǝnu tɩm maama a yagɩ mʋ. 12Lele kʋntʋ, dɩ́ na lwarɩ Wɛ cɩga kam te tɩn, kʋ taa nyɩ dɩ niu mʋ dɩ́ jɩgɩ dɩ́ nii kʋ wʋnɩ liirǝ liirǝ. Kʋ daarɩ maŋa kam kʋntʋ na yiǝ, dɩ́ laan wʋ́ ta naɩ jaja mʋ. Lele kʋntʋ yǝno kʋlʋ a na jɩgɩ tɩn yɩ cicoro mʋ. Maŋa kam kʋntʋ nɩ, a laan wʋ́ ta ye wǝǝnu maama kuri a tiǝ, nɩ Wɛ na ye amʋ DƖ ti te tɩn. 13Kʋ daarɩ wǝǝnu tɩtɔ mʋ wʋ́ ta wʋra maŋa maama. Wǝǝnu tɩntʋ mʋ yɩ wʋ-dɩdʋa dɩ tɩɩna dɩ sono. Kʋlʋ nan na dwe tɩ maama tɩn mʋ yɩ sono.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\