1 Korɛntɩ 16

1Kʋ daarɩ kʋ na yɩ sǝbu kʋlʋ á na laɩ á maa zǝni Wɛ nɔɔna bam tɩn, á taá kɩ nɩnɛɛnɩ amʋ na maŋɩ a brɩ Zezi kɔgɔ kʋlʋ na wʋ Galatɩ tɩ-niǝ yam nɩ sɩ ba taa kɩ te tɩn. 2Siun dɛ maama na yiǝ, sɩ nɔɔnʋ maama lɩ sǝbu kʋlʋ o na nɛ tɩn wʋnɩ o tiŋi, sɩ amʋ na tuǝ, sɩ á daa yɩ taá zɩgɩ á laɩ sǝbu. 3Amʋ na tu abam te, abam na lɩ nɔɔna balʋ tɩn, a laan wʋ́ la tɔnɔ a tʋŋɩ-ba dɩ á sǝbu kʋm sɩ ba ja vu Zeruzalɛm. 4Kʋ nan daa na maŋɩ sɩ amʋ tɩtɩ mʋ vu, dɩ́ wʋ́ tɔgɩ daanɩ dɩ́ vu. 5A lagɩ sɩ a da Masɩdʋanɩ mʋ, sɩ a laan daarɩ a ba abam te. 6A na tu abam te, a lagɩ sɩ a daanɩ fɩɩn mʋ, dɛdoŋ aá ti waarʋ mɩmaŋa kam dáanɩ. Kʋntʋ kwaga nɩ, á laan wʋ́ wanɩ á zǝni-nɩ sɩ a vu a daa na wʋ́ vu mɛ tɩn. 7Amʋ ba lagɩ sɩ a wuuri a ba abam te maŋa fɩnfɩɩn, sɩ a joori a viiri. Wɛ nan na sɛ, amʋ ya lagɩ sɩ a ba a daanɩ abam tee nɩ mʋ. 8A nan lagɩ a maŋɩ Efɛɛzɩ nɩ mʋ sɩ kʋ vu kʋ yi Pantɩkoticandiǝ kam maŋa. 9Bɛŋwaanɩ Wɛ pʋrɩ cwǝŋǝ lanyɩranɩ DƖ pa-nɩ, sɩ a tiini a tʋŋɩ DƖ tɩtʋŋa yo seeni. Nɔɔna zanzan nan mʋ wʋra ba kwaana sɩ ba cɩ a yigǝ. 10Timoti nan na tu abam te, sɩ á jeer-o lanyɩranɩ sɩ kʋ yɩ pa fʋʋnɩ taa jɩg-o. Bɛŋwaanɩ o dɩ tʋŋɩ dɩ́ Yuutu tɩtʋŋa yam mʋ nɩ amʋ te. 11Nɔɔn-nɔɔnʋ yɩ zaŋɩ o goon-o. Kwaanɩ-na sɩ á wǝl-o o cwǝŋǝ kam vǝŋǝ wʋnɩ, sɩ o wanɩ o vu dɩ yazurǝ o ba amʋ te. Amʋ dɩ dɩ́ ko-biǝ bam nan nii-o cwǝŋǝ nɩ sɩ o ba. 12Kʋ nan na yɩ dɩ́ ko-bu Apolɔsɩ, amʋ tiini a loor-o mʋ sɩ o tɔgɩ dɩ dɩ́ ko-biǝ bam o ba abam te. Nan dɩ kʋ dɩ, o ta wʋ lɩ wʋbʋŋa sɩ o ba lele. O nan na nɛ cwǝŋǝ maŋa kalʋ tɩn, oó ba. 13Taá cʋ-na á tɩtɩ, sɩ á zɩgɩ kǝŋkǝŋ Wɛ cwǝŋǝ kam wʋnɩ. Taá jɩgɩ-na baarɩ dɩ dam. 14Á taá kɩ-na woŋo maama dɩ sono. 15A ko-biǝ-ba, á maŋɩ á ye Sɩtefanasɩ dɩ o sɔŋɔ tiinǝ na tɔgɩ Wɛ te tɩn. Bantʋ mʋ dɛ yigǝ ba sɛ Zezi Akayi nɩ, yɩ ba sɛ ba tʋŋɩ ba zǝni Wɛ nɔɔna bam dɩ ba wʋ maama. 16Kʋntʋ tɩn, a loori abam sɩ á sɛ nɔɔna bam kʋntʋ dwi ni, dɩdaanɩ balʋ maama na tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa yam nɩ bantʋ te tɩn. 17Amʋ jɩgɩ wʋpolo dɩ Sɩtefanasɩ dɩ Fɔtunatusi dɩ Akayikusi na tu amʋ te tɩn. Bantʋ mʋ pɛ a wʋ lwarɩ nɩ abam tǝrǝ. 18Bantʋ mʋ pɛ a jɩgɩ wʋ-zuru, nɩ ba na pɛ abam dɩ jɩgɩ wʋ-zuru te tɩn. Kʋntʋ, kʋ maŋɩ sɩ á taá nɩgɩ nɔɔna bantʋ dwi. 19Zezi kɔgɔ kʋm maama Azitɩ-niǝ yam wʋnɩ tɩn jɔɔnɩ abam. Akwila dɩ Prisili dɩ Zezi kɔgɔ kʋlʋ na jeeri ba sɔŋɔ nɩ tɩn dɩ jɔɔnɩ abam lanyɩranɩ dɩ́ Yuutu Zezi yɩrɩ ŋwaanɩ. 20Dɩ́ ko-biǝ bam maama dɩ jɔɔnɩ abam. Á taá jɔɔnɩ daanɩ lanyɩranɩ dɩ sono dɩ wʋ-poŋo. 21Amʋ Pooli mʋ jɔɔnɩ abam. A tɩtɩ laan mʋ pʋpʋnɩ tɩntʋ dɩ a jɩŋa. 22Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na ba soe dɩ́ Yuutu wʋm tɩn, Wɛ wʋ́ cɔgɩ kʋ tu. Marana ta! 23Dɩ́ Yuutu Zezi wʋ́ pa abam yu-yoŋo. 24Amʋ soe abam maama dɩ́ na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\