1 Korɛntɩ 3

1A ko-biǝ-ba, a dɛɛn na wʋ abam tee nɩ tɩn, a warɩ a ŋɔɔnɩ Wɛ taanɩ dɩm dɩ abam nɩ Wɛ Jorokʋm na wʋ balʋ tee nɩ tɩn. A dɛɛn ŋɔɔnɩ dɩ abam nɩnɛɛnɩ á yɩ balʋ lʋgʋ baŋa wǝǝnu fra na jɩgɩ-ba tɩn, yɩ á ta nyɩ nɩ bu-balwa mʋ te Zezi Krisi cwǝŋǝ kam wʋnɩ. 2A dɛɛn na brɩ abam wo-mwaalʋ tɩlʋ tɩn nyɩ dɩ a pɛ abam nayɩla mʋ sɩ á nyɔ. A dɛɛn wʋ pɛ abam wʋdiu kʋlʋ na duunǝ tɩn, á dɛɛn na wʋ yi kʋ dim tɩn ŋwaanɩ. Dɩ zɩm dɩ, á daa ta wʋ yi wʋdiu dim, 3bɛŋwaanɩ á ta yɩ balʋ lʋgʋ baŋa wǝǝnu fra na jɩgɩ tɩn mʋ. Abam jɩgɩ wʋ-gʋʋ yɩ á magɩ kantɔgɔ daanɩ. Kʋntʋ brɩ nɩ lʋgʋ baŋa wo-yɔɔrʋ fra mʋ taa jɩgɩ abam, yɩ á kɩ nɩ balʋ ta na yǝri Wɛ tɩn mʋ te. Kʋ yɩ vwan mʋ a fɔgɩ na? 4Abam wʋ nɔɔna badonnǝ na tɛ ba wɩ, bam tɔgɩ Pooli mʋ, yɩ badonnǝ dɩ wɩ, ba tɔgɩ Apolɔsɩ mʋ tɩn, kʋ daɩ balʋ na yǝri Wɛ tɩn kikiǝ mʋ kʋntʋ na? 5Wɔɔ mʋ yɩ Apolɔsɩ? Wɔɔ mʋ yɩ amʋ Pooli? Dɩbam maama yɩ Wɛ tɩntʋŋna balʋ abam na dɛ dɩbam jɩŋa á kɩ á wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi Krisi tɩn mʋ. Dɩbam maama tʋŋɩ kʋlʋ dɩ́ Yuutu wʋm na pɛ dɩbam sɩ dɩ́ tʋŋɩ tɩn mʋ. 6Dɩbam nyɩ nɩ vala mʋ te, amʋ Pooli mʋ jǝri wǝǝnu yɩ Apolɔsɩ yagɩ na. Kʋ daarɩ kʋ yɩ Wɛ mʋ paɩ tɩ bɩra. 7Mʋ kʋ kuri wʋlʋ na jǝri dɩ wʋlʋ na yagɩ na da tɩn maama daɩ kʋlʋkʋlʋ. Wɛ yɩranɩ mʋ waɩ DƖ paɩ DƖ taanɩ dɩm kɩ dam nɔɔna bɩcara nɩ. 8Wʋlʋ na jǝri dɩ wʋlʋ na yagɩ na tɩn maama yɩ bɩdwɩ mʋ. Wɛ wʋ́ pa ba maama joŋi ba ŋwɩɩrʋ kʋ maŋɩ dɩ ba na tʋŋɩ te tɩn mʋ. 9Dɩbam maama wǝli daanɩ mʋ dɩ́ tʋŋɩ dɩ́ pa Wɛ. Abam nyɩ dɩ Wɛ kara kalʋ dɩ́ na tʋŋɩ ka wʋnɩ tɩn mʋ. Abam daa ta nyɩ dɩ digǝ kalʋ Wɛ na wʋra DƖ lɔ tɩn mʋ. 10Wɛ na pɛ amʋ pɛɛrɩ dɩlʋ sɩ a ma tʋŋɩ tɩn, kʋ yɩ sɩ amʋ cwi digǝ kam kuri mʋ lanyɩranɩ nɩ lwar-ŋʋm te. Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɩ maa wʋra o lɔ o daŋɩ da. Wʋlʋ maama nan na lagɩ sɩ o lɔ o daŋɩ da tɩn maŋɩ sɩ o taa ye o na lɔ te tɩn mʋ. 11Wɛ maŋɩ DƖ pa digǝ kam kuri cwi, nɔɔn-nɔɔnʋ daa bá wanɩ o cwi ka kuri dɩdoŋ. Kuri dɩm kʋntʋ mʋ yɩ Zezi Krisi. 12Balʋ nan na lɔ ba daŋɩ da tɩn badaara maɩ sǝbu-sɩŋa naa can-na naa kandwa-ŋʋna, naa dɛ naa gaarʋ naa kasʋrʋ mʋ ba maa lɔa. 13Nɔɔnʋ maama na tʋŋɩ kʋlʋ tɩn nan wʋ́ ba kʋ lwarɩ jaja dɛ dɩm Zezi Krisi na wʋ́ joori o ba tɩn, mini mʋ wʋ́ brɩ nɔɔnʋ maama tɩtʋŋa na yɩ te. 14Balʋ na lɔgɩ dɩ wo-laarʋ yɩ mini dɩm wʋ wanɩ dɩ di tɩn wʋ́ joŋi ba ŋwɩɩrʋ. 15Kʋ daarɩ, balʋ mini dɩm na wanɩ dɩ di ba lɔɔm dɩm tɩn, ba bá na kʋlʋkʋlʋ Wɛ tee nɩ. Wɛ za wʋ́ vrɩ ba tɩtɩ DƖ yagɩ. Ba nan wʋ́ ta nyɩ dɩ mini na di nɔɔnʋ yɩ o wǝri te tɩn mʋ. 16Abam yǝri nɩ, Wɛ Joro kʋm na wʋ abam bɩcara nɩ tɩn, á nyɩ dɩ Wɛ tɩtɩ digǝ mʋ DƖ na zʋʋrɩ ka wʋnɩ na? 17Wʋlʋ nan na cɔgɩ Wɛ digǝ kam tɩn, Wɛ wʋ́ cɔgɩ kʋntʋ tu dɩ mʋ. Bɛŋwaanɩ Wɛ digǝ kam yɩ DƖ tɩtɩ di-laa mʋ. Abam tɩtɩ nan mʋ yɩ DƖ digǝ kam kʋntʋ. 18Nɔɔn-nɔɔnʋ yɩ zaŋɩ o ganɩ o tɩtɩ. Abam wʋlʋ na bʋŋɩ nɩ o jɩgɩ swan nɩ zɩm lʋgʋ baŋa swan na yɩ te tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o joori o ji joro mʋ, sɩ o laan wanɩ o na swan cɩga cɩga. 19Bɛŋwaanɩ lʋgʋ baŋa swan yɩ jwǝrim mʋ Wɛ yigǝ nɩ. Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: «Wɛ vugimi swan tiinǝ swan DƖ pa ya joori ya ja-ba.» 20Kʋ nan daa ta pʋpʋnɩ kʋ wɩ: «Yuutu Baŋa-Wɛ ye nɩ swan tiinǝ wʋbʋŋa maama yɩ kafɛ mʋ.» 21Kʋntʋ ŋwaanɩ, nɔɔn-nɔɔnʋ yɩ zaŋɩ o magɩ o nyɔɔnɩ o ta o wɩ: «Amʋ tɔgɩ wʋntʋ mʋ.» Sɩ woŋo maama yɩ abam mʋ te. 22Kʋ na yɩ amʋ Pooli dɩ Apolɔsɩ dɩ Pɩyɛɛrɩ, dɩbam dɩ yɩ abam nɔɔna mʋ. Kʋ nan na yɩ lʋgʋ baŋa dɩ ŋwɩa dɩ tʋʋnɩ dɩ zɩm dɩ jwa dɩ, abam mʋ te tɩ maama. 23Zezi Krisi nan mʋ te abam, yɩ Wɛ dɩ te Zezi Krisi tɩtɩ dɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\