1 Korɛntɩ 4

1Kʋntʋ tɩn, abam maŋɩ sɩ á taá ye nɩ dɩbam yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋna mʋ. Wɛ nan kwe DƖ cɩga kalʋ ya na sǝgi nabiinǝ yigǝ nɩ tɩn DƖ kɩ dɩbam jɩŋa nɩ mʋ, sɩ dɩ́ ta-ka dɩ́ brɩ nɔɔna. 2Ba nan na kwe woŋo ba kɩ nɔɔnʋ jɩŋa nɩ, kʋ maŋɩ sɩ o taa nii kʋ baŋa nɩ dɩ cɩga mʋ. 3- 4Kʋ nan na yɩ amʋ, abam naa nabiinǝ balʋ maama na di amʋ taanɩ te dɩ te tɩn, kʋ ba kɩ amʋ kʋlʋkʋlʋ. Amʋ bɩcarɩ nɩ a ye nɩ, kʋlʋkʋlʋ tǝrǝ a na kɩ a cɔgɩ. Nan dɩ kʋntʋ dɩ, a bá wanɩ a pa a tɩtɩ bʋra, a na bá wanɩ a di a tɩtɩ taanɩ tɩn ŋwaanɩ. Wʋlʋ yɩranɩ na wʋ́ wanɩ o di amʋ taanɩ tɩn mʋ yɩ dɩ́ Yuutu wʋm. 5Kʋntʋ ŋwaanɩ, nɔɔn-nɔɔnʋ yɩ zaŋɩ o wuuri o di o doŋ taanɩ, kʋ loori maŋa kalʋ Wɛ na lɩ tɩn, sɩ dɩ́ Yuutu wʋm na tuǝ, oó ja pooni o ba o pa woŋo kʋlʋ maama na sǝgi lim wʋnɩ tɩn taa naɩ jaja. Wʋntʋ wʋ́ pa nɔɔna wʋbʋŋa yalʋ na sǝgi tɩn lwarɩ jaja. Maŋa kam kʋntʋ nɩ mʋ Wɛ wʋ́ pa nɔɔnʋ maama na zulǝ yalʋ na maŋɩ dɩd-o tɩn. 6A ko-biǝ-ba, kʋ yɩ abam ŋwaanɩ mʋ a kwe a tɩtɩ dɩdaanɩ Apolɔsɩ a ma maŋɩ a brɩ abam, sɩ á wanɩ á nii dɩbam, á ma lwarɩ á na wʋ́ taá kɩ te tɩn, sɩ á yɩ zaŋɩ á gaalɩ kʋlʋ na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn, sɩ abam dɩdʋa dɩdʋa yɩ zaŋɩ o kɩ kamunni o zuli nɔɔnʋ wʋdoŋ o daarɩ o gooni o doŋ. 7Wɔɔ mʋ wɩ, nmʋ dwe n doŋ? Bɛɛ mʋ n jɩga yɩ n wʋ joŋi-kʋ Wɛ tee nɩ? Nmʋ nan na joŋi-kʋ Wɛ tee nɩ mʋ tɩn, bɛɛ mʋ kɩa yɩ n magɩ n nyɔɔnɩ kʋ baŋa nɩ, nɩ nmʋ tɩtɩ mʋ mɛ n dam dɩ n swan n ma n na-kʋ te? 8Abam bʋŋɩ nɩ á maŋɩ á jɩgɩ kʋlʋ maama á na lagɩ tɩn, á kwǝri á yɩ nadunǝ, yɩ á ta bʋŋɩ nɩ abam di paarɩ á daarɩ dɩbam. Kʋ ya lana sɩ á sɩɩnɩ á di paarɩ, sɩ dɩbam dɩ taá tɔgɩ dɩ́ di paarɩ dɩ abam. 9Amʋ na bʋŋɩ te tɩn, kʋ nyɩ dɩ Wɛ pɛ dɩbam balʋ na yɩ DƖ tɩntʋŋna tɩn ji kwaga tiinǝ mʋ nɔɔna bam maama wʋnɩ, nɩnɛɛnɩ balʋ ba na di ba taanɩ ba lagɩ ba gʋ-ba te tɩn. Dɩbam nyɩ dɩ nɔn-mwaanʋ mʋ lʋgʋ kʋm nɔɔna bam dɩ malɛsɩdɩ yibiyǝ nɩ. 10Dɩbam jigi jwǝǝru mʋ Zezi Krisi ŋwaanɩ, abam nan pa á yɩ swan tiinǝ mʋ Zezi Krisi tɔgɩm dɩm wʋnɩ. Dɩbam yɩ nabwǝnǝ mʋ, abam maa paɩ á yɩ dɩdɛɛra. Nɔɔna zuli abam, yɩ ba daarɩ ba gooni dɩbam. 11Dɩ zɩm maama dɩ, kana dɩ na-nyɔm jɩgɩ dɩbam, yɩ gwaarʋ muri dɩbam. Nɔɔna maa bɛɛsɩ dɩbam, yɩ dɩ́ ba jɩgɩ cirigim jǝgǝ. 12Dɩbam maɩ dɩ́ tɩtɩ jɩa mʋ dɩ́ tiini dɩ́ tʋŋa, sɩ dɩ́ ma wanɩ dɩ́ na dɩ́ ni wʋdiu. Nɔɔna na twɩ dɩbam, dɩ́ ta yǝni dɩ́ loori Wɛ mʋ sɩ DƖ kɩ-ba lanyɩranɩ. Nɔɔna na bɛɛsɩ dɩbam, dɩ́ ta yǝni dɩ́ sɛ bɛɛsa yam mʋ. 13Nɔɔna na ŋɔɔnɩ wo-lwaanʋ ba pa dɩbam, dɩ́ yǝni dɩ́ joori dɩ́ lǝri-ba lanyɩranɩ mʋ. Dɩbam nyɩ dɩ lʋgʋ baŋa weeru mʋ. Dɩ zɩm maama, dɩ́ nyɩ dɩ wo-yɔɔrʋ mʋ nɔɔnʋ maama tee nɩ. 14A na pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ tɩn, a pʋpʋnɩ sɩ a ma kwe abam mʋ, á na yɩ amʋ bu-sonnu tɩn ŋwaanɩ, sɩ kʋ daɩ nɩ a lagɩ sɩ a kɩ abam cavɩɩra mʋ. 15Abam ya na maŋɩ á jɩgɩ karanyɩna tiinǝ mʋrr-fugǝ mʋ ba na brɩ abam Zezi Krisi cwǝŋǝ kam wʋnɩ, á ko yɩ dɩdʋa yɩranɩ mʋ. Amʋ yɩ á ko, dɩ a na brɩ abam Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam yɩ á na ŋwɩ-dʋŋa Zezi Krisi ŋwaanɩ tɩn. 16Mʋ kʋ kuri a loori abam sɩ á taá lwǝni amʋ na kɩ te tɩn. 17Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a tʋŋɩ Timoti á tee nɩ. Wʋntʋ mʋ yɩ a bu-sono Wɛ cwǝŋǝ kam wʋnɩ, yɩ o tɔgɩ dɩ́ Yuutu Zezi dɩ cɩga. Wʋntʋ wʋ́ guli abam amʋ ŋwɩa kam na yɩ te Zezi Krisi cwǝŋǝ kam wʋnɩ, sɩ kʋ maŋɩ nɩ amʋ na yǝni a brɩ Zezi kɔgɔ kʋm je maama nɩ te tɩn. 18Abam badaara paɩ á tɩtɩ kamunni mʋ, bɛŋwaanɩ á daa ba bʋŋɩ nɩ amʋ wʋ́ joori a ba abam te. 19Wɛ nan na sɛ, aá ba abam te lele. A na tuǝ, a laan wʋ́ wanɩ a lwarɩ kamun-nyɩna bam kʋntʋ na jɩgɩ dam dɩlʋ ba ma kɩ tɩn, yɩ kʋ daa daɩ ba ni-ŋwaŋa yɩranɩ má. 20Bɛŋwaanɩ Wɛ paarɩ dɩm paɩ dɩbam dam mʋ, sɩ dɩ́ wanɩ dɩ́ ma kɩ kʋlʋ na maŋɩ tɩn, sɩ kʋ daɩ ni-ŋwaŋa yɩranɩ má. 21Abam lagɩ sɩ a ba abam te a vaŋɩ á zwɛ mʋ naa á lagɩ sɩ a brɩ abam sono dɩ wʋ-bono mʋ?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\