1 Korɛntɩ 5

1Amʋ nan ni abam labaarɩ nɩ nɔɔnʋ dɩdʋa mʋ karɩ o boorǝ. Ba wɩ, abam wʋnɩ baarʋ dɩdʋa mʋ tigi dɩ o ko kaanɩ. Balʋ na ba tɔgɩ Wɛ cwǝŋǝ tɩn dɩ maŋɩ ba ba sɛ ba kɩ wo-zɔɔna yantʋ doŋ. 2O na kɩ kʋntʋ tɩn, bɛɛ mʋ yɩ á taá paɩ á tɩtɩ kamunni? Kʋ ya maŋɩ sɩ á pa á wʋrʋ cɔgɩ kʋ ŋwaanɩ, sɩ á daarɩ á lɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na kɩ kǝm dɩm kʋntʋ doŋ tɩn á wʋnɩ. 3Amʋ tɩtɩ mʋ tǝri abam tee nɩ, sɩ a wʋbʋŋa maama wʋra dɩ abam. Kʋntʋ, a maŋɩ a van baarʋ wʋm kʋntʋ bʋra o cɔgɩm dɩm ŋwaanɩ, nɩ a wʋ abam tee nɩ mʋ te. 4- 5Kʋntʋ ŋwaanɩ a lagɩ a ta sɩ, á na jeeri daanɩ, amʋ wʋbʋŋa wʋra dɩ abam nɩ a wʋ á tɩtarɩ mʋ te, sɩ á ma dɩ́ Yuutu Zezi dam dɩm á ma kwe nɔɔnʋ wʋntʋ á kɩ sʋtaanɩ jɩŋa nɩ, sɩ dɩntʋ wanɩ dɩ cɔgɩ o yɩra dɩ wo-zɔɔna fra yalʋ na jɩg-o tɩn. Á na kɩ kʋntʋ, o joro kʋm laan wʋ́ wanɩ kʋ na vrɩm dɩ́ Yuutu Zezi tum dɛ dɩm nɩ. 6Abam na kɩ kamunni te tɩn, kʋ wʋ maŋɩ. Á ye nɩ dabɩlɩ fɩnfɩɩn na wʋ dɩpɛ muni dɩlʋ ba na viiri tɩn wʋnɩ, kʋ laan wʋ́ pa dɩ maama fʋlɩ mʋ. 7Kʋntʋ ŋwaanɩ, lɩ-na kǝm-lɔŋɔ kʋm kʋntʋ kʋ na nyɩ nɩ dabɩlɩ-doori te tɩn á wʋnɩ, sɩ kʋ yɩ loŋi á maama. Kʋntʋ á laan wʋ́ taá yɩ nɩnɛɛnɩ dɩpɛ muni dɩlʋ ba na wʋ kɩ dabɩlɩ dɩ wʋnɩ tɩn. Á nan maŋɩ á yɩ nɔn-ŋʋna mʋ Wɛ yigǝ nɩ, Baŋa-Wɛ Pǝlbu Zezi Krisi na kwe o tɩtɩ o ma kaanɩ Wɛ sɩ DƖ yagɩ á lwarɩm mʋ DƖ ma cɛ abam tɩn ŋwaanɩ. 8Pa-na dɩ́ di candiǝ nɩ kʋ na maŋɩ te tɩn, sɩ dɩ́ lɩ lwarɩm dɩdaanɩ tɩtʋŋ-balwaarʋ tɩlʋ maama na nyɩ nɩ dabɩlɩ-doori te tɩn dɩ́ wʋnɩ, sɩ dɩ́ daarɩ dɩ́ taá jɩgɩ wʋ-poŋo dɩ cɩga, nɩ dɩpɛ dɩlʋ na ba jɩgɩ dabɩlɩ dɩ wʋnɩ te tɩn. 9Amʋ dɛɛn na dɛ yigǝ a pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋlʋ a pa abam tɩn, a tagɩ dɩ abam sɩ á yɩ taá tɔgɩ dɩdaanɩ balʋ na karɩ ba boori tɩn. 10Amʋ na kaanɩ abam kʋntʋ tɩn, kʋ daɩ nɩ balʋ na yǝri Wɛ yɩ ba boori tɩn, naa ba yɩ wo-swǝn-nyɩna naa ŋwɩɩna naa jwǝ-kaana tɩn taanɩ mʋ a tɛa. Abam bá wanɩ á pwɛ á tɩtɩ dɩ nɔɔna bam kʋntʋ kʋ na daɩ nɩ á yagɩ lʋgʋ baŋa. 11Amʋ nan na pʋpʋnɩ kʋlʋ tɩn kuri mʋ yɩ sɩ á yɩ taá tɔgɩ dɩ wʋlʋ maama na brɩ nɩ o yɩ á ko-bu Wɛ cwǝŋǝ wʋnɩ yɩ o boorǝ, naa o yɩ wo-swǝn-nyɩm naa jwǝ-kaanʋ naa nɔn-twɩɩnʋ naa sa-nyɔrʋ, naa o yɩ ŋwɩɩnʋ tɩn. Wʋlʋ na yɩ kʋntʋ doŋ tɩn, sɩ á pwɛ á tɩtɩ dɩd-o, sɩ á brɩ á yɩ di wʋdiu dɩd-o dɩ. 12- 13Kʋ na yɩ balʋ na daɩ dɩ́ ko-biǝ Wɛ cwǝŋǝ wʋnɩ tɩn, kʋ daɩ amʋ wʋ́ di bantʋ taanɩ. Kʋ yɩ Wɛ mʋ wʋ́ di ba taanɩ. Abam nan maŋɩ sɩ á di balʋ na wʋ á kɔgɔ kʋm wʋnɩ tɩn taanɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: «Zǝli-na nɔn-balɔrɔ kʋm á wʋnɩ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\