1 Korɛntɩ 9

1Amʋ ba jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ a kɩ a na lagɩ kʋlʋ tɩn na? Amʋ daɩ Zezi Krisi tɩntʋŋnʋ na? Abam bʋŋɩ nɩ a wʋ nɛ dɩ́ Yuutu Zezi Krisi mʋ na? Abam mʋ yɩ tɩtʋŋa yalʋ a na tʋŋɩ a pa dɩ́ Yuutu Zezi tɩn, á na dɛ amʋ jɩŋa á na vrɩm tɩn ŋwaanɩ. 2Nɔɔna badaara na maŋɩ ba ba bʋŋɩ nɩ amʋ yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋnʋ cɩga cɩga, abam bá wanɩ á vɩn nɩ amʋ daɩ Zezi Krisi tɩntʋŋnʋ. Abam na ŋwɩ dɩdaanɩ dɩ́ Yuutu Zezi te tɩn mʋ brɩ nɩ amʋ sɩɩnɩ a yɩ o tɩntʋŋnʋ mʋ. 3Nɔɔna na lwɛ amʋ, a na wʋ́ lǝri-ba te tɩn mʋ tɩntʋ: 4Abam bʋŋɩ nɩ, dɩbam balʋ na yɩ Wɛ tɩntʋŋna tɩn ya ba jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ dɩ́ joŋi dɩ́ ni-wʋdiu dɩ́ tɩtʋŋa yam ŋwaanɩ mʋ na? 5Dɩbam ya ba jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ dɩ́ di kaana balʋ na sɛ Zezi tɩn, sɩ dɩ́ taá tɔgɩ daanɩ dɩ́ beerǝ, nɩnɛɛnɩ dɩ́ Yuutu Zezi tɩntʋŋna babam bam dɩ o nyaana dɩ Pɩyɛɛrɩ na yǝni ba kɩ te tɩn na? 6Amʋ dɩ Banabasɩ yɩranɩ nan mʋ maŋɩ sɩ dɩ́ taá tʋŋɩ dɩ́ lagɩ dɩ́ tɩtɩ ni-wʋdiu na? 7Nɔɔnʋ na yɩ pamaŋnʋ, o bá wanɩ o joori o ŋwɩ o tɩtɩ. Nɔɔnʋ jɩgɩ kara yɩ o ba di ka wǝǝnu na? Nɔɔnʋ jɩgɩ naanɩ o tɔga yɩ o ba di dɩ nayɩla na? 8Kʋ daɩ lʋgʋ baŋa mɩmaŋa yantʋ yɩranɩ mʋ brɩ dɩbam cɩga kam kʋntʋ. Wɛ tɔnɔ kʋm dɩ maŋɩ kʋ brɩ kʋntʋ doŋ mʋ. 9Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ cullu tɩlʋ DƖ na pɛ Moyisitɩn tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: «Nmʋ na jɩgɩ nabɩa n ma n nwanɩ wo-vaalʋ, yɩ kɩ tampɔgɔ ka ni nɩ.» Wɛ na tagɩ kʋntʋ tɩn, kʋ yɩ nabɩa kam yɩranɩ ŋwaanɩ mʋ na? 10Aye, kʋ yɩ dɩbam ŋwaanɩ mʋ. Nɔɔnʋ wʋlʋ na vagɩ dɩ wʋlʋ na wʋra o kɩ faa tɩn maama tɩɩnɩ nɩ baá na ba tǝri mʋ. 11Dɩbam na tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ kam dɩ abam tɩn, kʋ nyɩ dɩ dɩ́ dugi Wɛ cɩga kam mʋ á bɩcara nɩ. Kʋ nan wʋ maŋɩ sɩ dɩ́ joŋi dɩ́ ni-wʋdiu abam tee nɩ na? 12Abam na paɩ nɔɔna badonnǝ ba ni-wʋdiu tɩn, kʋ ya wʋ maŋɩ sɩ dɩbam joŋi dɩ́ dwǝni bantʋ na? Nan dɩ kʋ dɩ, dɩbam wʋ bwe sɩ dɩ́ joŋi dɩ́ ni-wʋdiu abam tee nɩ, nɩ dɩ́ ya na jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ dɩ́ kɩ te tɩn. Dɩ́ nan vɔgɩ dɩ́ wʋ mʋ woŋo maama baŋa nɩ, sɩ kʋ yɩ wanɩ kʋ cɩ Zezi Krisi kwǝr-ywǝŋǝ kam. 13Á tɩtɩ maŋɩ á ye nɩ balʋ na tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa DƖ di-kamunu kʋm wʋnɩ tɩn yǝni ba joŋi ba ni-wʋdiu dáanɩ mʋ. Balʋ dɩ na joŋi vara ba ma kaanɩ Wɛ tɩn dɩ joŋi ba tǝri kʋ wʋnɩ mʋ. 14Kʋ nan yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ balʋ dɩ na tɔɔlɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam tɩn. Dɩ́ Yuutu Zezi pɛ ni nɩ ba dɩ maŋɩ sɩ ba joŋi ba ni-wʋdiu tɩtʋŋɩ dɩm kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ. 15Nan dɩ kʋ dɩ, amʋ wʋ bwe sɩ a joŋi kʋlʋkʋlʋ abam tee nɩ. Kʋ nan daɩ nɩ a pʋpʋnɩ tɩntʋ sɩ a ma joŋi woŋo mʋ abam tee nɩ. Aá tɩ mʋ, sɩ a bá fɔgɩ a za a na yɩ te tɩn. A bá sɛ a pa nɔɔn-nɔɔnʋ cwǝŋǝ sɩ o cɔgɩ woŋo kʋlʋ na yɩ amʋ wʋpolo nyɩm tɩn. 16A bá wanɩ a magɩ a nyɔɔnɩ a na tɔɔlɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam tɩn ŋwaanɩ. Kʋntʋ yɩ fɩfɩʋn mʋ sɩ a kɩ. Amʋ ya na yagɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam tɔɔlɩm, kʋʋ́ ta yɩ lɛɛrʋ mʋ dɩ amʋ. 17Amʋ tɩtɩ mʋ nan ya na lɩ wʋbʋŋa sɩ a taa tɔɔlɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam, a ya wʋ́ ta tɩɩnɩ sɩ a joŋi ŋwɩɩrʋ mʋ kʋ ŋwaanɩ. Kʋ nan daɩ a tɩtɩ wʋbʋŋa mʋ a kɩa, kʋ yɩ Wɛ mʋ kwe-ka DƖ kɩ amʋ jɩŋa nɩ. 18Kʋntʋ, bɛɛ ŋwɩɩrʋ mʋ amʋ wʋ́ joŋi? Amʋ nyɔɔrɩ mʋ yɩ a na tɔɔlɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam zaanɩ, yɩ a ba bwe sɩ a joŋi kʋlʋkʋlʋ kʋ ŋwaanɩ, nɩ a ya na jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ a kɩ te tɩn. 19A te a tɩtɩ mʋ, a daɩ nɔɔn-nɔɔnʋ gambaa. Amʋ tɩtɩ nan mʋ pɛ a ji gambaa nɔɔna maama tee nɩ, sɩ a wanɩ a joŋi nɔɔna zanzan a kɩ Wɛ jɩŋa nɩ. 20Amʋ na wʋ Zwifǝbam tee nɩ, a yǝni a tɔgɩ a kɩ nɩ Zwifǝ bam na kɩ te tɩn mʋ, sɩ a ma wanɩ a joŋi-ba a kɩ Wɛ jɩŋa nɩ. Wɛ cullu tɩlʋ DƖ na pɛ Zwifǝ bam tɩn ya ba tɔgɩ tɩ te amʋ. Amʋ nan na zʋʋrɩ dɩ Zwifǝ tɩn, a dɛ a sɛ-tɩ mʋ, sɩ a wanɩ a joŋi tɩ na te balʋ tɩn a kɩ Wɛ jɩŋa nɩ. 21Kʋ daarɩ, a na yǝni a wʋ dwi-gɛtiinǝ balʋ na ba tɔgɩ Wɛ cullu tɩm tɩn tee nɩ, a dɩ tɔgɩ a kɩ nɩ bantʋ na kɩ te tɩn mʋ, sɩ a ma wanɩ a joŋi-ba a kɩ Wɛ jɩŋa nɩ. Kʋ nan daɩ nɩ a yigǝ tǝrǝ dɩdaanɩ Wɛ niǝ yam, kʋ yɩ Zezi Krisi niǝ yam mʋ te amʋ. 22Kʋ daarɩ, kʋ na yɩ balʋ wʋbʋŋa na wʋ bɩgɩ dɩ Wɛ cwǝŋǝ kam tɔgɩm tɩn, a yǝni a ji nɩ bantʋ dɩ mʋ te, sɩ a ma wanɩ a joŋi-ba a kɩ Wɛ jɩŋa nɩ. Amʋ na wʋ nɔɔna balʋ maama tee nɩ, a yǝni a ji nɩ bantʋ mʋ te, yɩ a kwaanɩ a kɩ a na wʋ́ kɩ te sɩ a ma joŋi ba badaara a kɩ Wɛ jɩŋa nɩ. 23Amʋ nan kɩ wǝǝnu tɩntʋ maama sɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam mʋ wanɩ ka vu yigǝ, sɩ a dɩ tɔgɩ a na a pɛɛrɩ DƖ wo-laarʋ tɩm wʋnɩ. 24Abam ye nɩ, nɔɔna na wʋra ba durǝ, nɔɔnʋ maama mʋ kwaanɩ sɩ o di yigǝ, yɩ ba dɩdʋa yɩranɩ mʋ wʋ́ di o joŋi pɛɛrɩ dɩm. Nan kwaanɩ-na kʋntʋ doŋ, sɩ á wanɩ á di yigǝ sɩ á joŋi pɛɛrɩ dɩm. 25Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na lagɩ sɩ o duri tɩn yǝni o tiini o kwaanɩ mʋ o kɩ o tɩtɩ o kɩ daanɩ. Bantʋ nan yǝni ba kwaanɩ kʋntʋ sɩ ba joŋi pɛɛrɩ mʋ, yɩ ba pɛɛrɩ dɩm kʋntʋ bá daanɩ dɩ cɔgɩ. Kʋ daarɩ dɩbam pɛɛrɩ dɩlʋ dɩ́ na lagɩ dɩ́ joŋi Wɛ tee nɩ tɩn bá fɔgɩ dɩ cɔgɩ maŋa dɩ maŋa. 26Kʋntʋ, amʋ ba duri nɩ wʋlʋ na yǝri durim yɩ o duri yɔɔ yɔɔ te tɩn. A nan ba magɩ jara nɩ wʋlʋ na yǝri jara magɩm yɩ o magɩ yɔɔ yɔɔ te tɩn. 27Amʋ nan kwaanɩ a tiini a fɩn a tɩtɩ mʋ, sɩ a pa a yɩra yam lwarɩ nɩ amʋ mʋ te-ya. A kɩ kʋntʋ sɩ kʋ yɩ pa, a na tɔɔlɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam a brɩ nɔɔna badonnǝ tɩn, sɩ amʋ tɩtɩ laan ba a ga pɛɛrɩ mʋ DƖ tee nɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\