1 Pɩyɛɛrɩ 1

1Amʋ Pɩyɛɛrɩ wʋlʋ na yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋnʋ tɩn mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ, sɩ a pa abam balʋ Wɛ na kuri sɩ á taá yɩ DƖ nɔɔna yɩ á jagɩ á vu á yɩ vǝrǝ yɩ á zʋʋrɩ Pɔn tɩ-niǝ yam wʋnɩ, dɩ Galatɩ dɩ Kapadɔsɩ dɩ Azi dɩ Bitini tɩ-niǝ yam maama wʋnɩ tɩn. 2Dɩ́ Ko Wɛ mʋ dɛ yigǝ DƖ kɩ DƖ wʋbʋŋa nɩ sɩ DƖ kuri abam kʋntʋ, yɩ DƖ tɔgɩ DƖ Joro kʋm ŋwaanɩ DƖ pa á ji nɔn-ŋʋna balʋ na yɩ DƖ nyɩm tɩn. Wɛ nan kɩ kʋntʋ sɩ kʋ pa á taá sɛ Zezi Krisi ni mʋ, sɩ DƖ fɔgɩ abam Zezi jana kam na nuŋi tɩn ŋwaanɩ. Wɛ wʋ́ pa abam yazurǝ dɩ yu-yoŋo kʋ ja gaalɩ. 3Pa-na dɩ́ taá kɩ Wɛ dɩlʋ na yɩ dɩbam Yuutu Zezi Krisi Ko tɩn le. Dɩntʋ mʋ tiini DƖ yɩ ŋwaŋa tu, yɩ DƖ pa dɩ́ jɩgɩ ŋwɩ-dʋŋa, dɩ DƖ na pɛ Zezi Krisi bi o yagɩ tʋʋnɩ tɩn, yɩ dɩ́ taá jɩgɩ tɩɩna DƖ tee nɩ maŋa maama. 4Kʋntʋ mʋ dɩ́ ye nɩ dɩ́ wʋ́ ba dɩ́ joŋi wo-laarʋ tɩlʋ Wɛ na tiŋi sɩ DƖ pa DƖ biǝ tɩn. Wǝǝnu tɩm kʋntʋ nan ba pɔɛ, yɩ tɩ ba cɔga, tɩ nan ba lɩɩrɩ dɩ. Wɛ tiŋi tɩntʋ mʋ DƖ sɔŋɔ nɩ sɩ DƖ pa abam. 5DƖ maa maɩ DƖ dam dɩm DƖ yɩrɩ abam, á na kɩ á wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ tɩn ŋwaanɩ, sɩ kʋ vu kʋ yi lʋgʋ baŋa tiim da yam, sɩ DƖ laan joŋi abam jaja. 6Kʋntʋ maa paɩ á jɩgɩ wʋpolo lanyɩranɩ, dɩ cam dwi tǝri tǝri ya zɩ maŋɩ abam zɩm yɩ kʋ pa á wʋ cɔgɩ maŋa fɩnfɩɩn yɩranɩ dɩ. 7Kʋ na yɩ cana yam kʋntʋ, kʋ yɩ sɩ ya maŋɩ abam mʋ ya nii á na kɩ á wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ te tɩn. Kʋ na yɩ sǝbu-sɩŋa, ba yǝni ba maɩ mini mʋ ba ma maŋɩ-ka sɩ ba nii ka lana na? Abam nan na kɩ á wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ te tɩn tiini kʋ dwe sǝbu-sɩŋa kalʋ na wʋ́ ba ka cɔgɩ tɩn. Kʋntʋ tɩn, cam na maŋɩ abam yɩ á ta na zɩgɩ kǝŋkǝŋ, kʋʋ́ pa á na zulǝ dɩ tiǝ Wɛ tee nɩ maŋa kalʋ Zezi Krisi na wʋ́ joori o ba tɩn. 8Abam yi ta wʋ nɛ-o, yɩ á nan so-o. Á maa kɩ á wʋ-dɩdʋa dɩd-o, yɩ á nan daa ta ba na-o lele kʋntʋ. Kʋ ma pa á tiini á jɩgɩ wʋpolo zanzan yɩ kʋ bá wanɩ kʋ ta dɩ nabiinǝ taanɩ, 9Wɛ na vrɩ abam ŋwɩa yɩ kʋntʋ mʋ yɩ kʋlʋ á na maŋɩ á kɩ á wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ sɩ á na tɩn ŋwaanɩ. 10Faŋa faŋa Wɛ nijoŋnǝ bam dɛɛn tiini ba kwaanɩ ba tɔgɩ kʋ nɛ lanyɩranɩ sɩ ba lwarɩ Wɛ na wʋ́ vrɩ DƖ nɔɔna bam te tɩn. Ba dɛɛn ma maŋɩ ba wuuri ba ta Wɛ na wʋ́ pa abam pɛɛrɩ dɩlʋ tɩn. 11Zezi Krisi Joro kʋm maa wʋ ba tee nɩ yɩ kʋ pa ba wuuri ba lwarɩ nɩ Krisi wʋm wʋ́ ba o na yaara sɩ o laan daarɩ o na paarɩ-zulǝ Wɛ tee nɩ. Ba maa tiini ba kwaanɩ sɩ ba lwarɩ maŋa kam kʋntʋ dɩ kʋ na wʋ́ kɩ te tɩn. 12Wɛ dɛɛn ma pa DƖ nijoŋnǝ bam lwarɩ nɩ, DƖ na pɛ-ba kwǝrǝ kalʋ tɩn, kʋ daɩ ba tɩtɩ ŋwaanɩ, kʋ yɩ abam ŋwaanɩ mʋ. Ba dɛɛn na brɩ cɩga kalʋ tɩn mʋ yɩ Zezi kwǝr-ywǝŋǝ kalʋ o tɩntʋŋna bam laan na tɔɔlɩ ba brɩ abam zɩm tɩn. Baŋa-Wɛ mʋ pɛ DƖ Joro kʋm ba bantʋ te, yɩ ba wanɩ ba brɩ abam kwǝr-ywǝŋǝ kam kʋntʋ. Wɛ malɛsɩ sɩm dɩ nan lagɩ sɩ sɩ lwarɩ cɩga kam kʋntʋ kuri na yɩ te tɩn. 13Abam nan fɔgɩ á ja á wʋbʋŋa, sɩ á taá ma tʋŋɩ á pa Wɛ. Pɩɩnɩ-na á tɩtɩ sɩ á tiŋi á tɩɩna maama woŋo kʋlʋ Wɛ na wʋ́ ba DƖ pa abam zaanɩ tɩn baŋa nɩ, maŋa kalʋ Zezi Krisi na wʋ́ joori o ba tɩn. 14Taá sɛ-na á Ko Wɛ ni. Á daa yɩ taá ŋwɩ nɩ á dɛɛn na wʋ lwarɩ Wɛ cɩga kam yɩ á fra zʋʋrɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ tɩn. 15Á nan taá ŋwɩ dɩ wʋ-poŋo woŋo maama wʋnɩ, nɩ á Ko Wɛ dɩlʋ na bǝŋi abam sɩ á taá yɩ DƖ nɔɔna tɩn na jɩgɩ wʋ-poŋo te tɩn. 16Kʋ nan maŋɩ kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: «Á taá yɩ wʋ-poŋo tiinǝ, sɩ amʋ Baŋa-Wɛ yɩ wʋ-poŋo tu mʋ.» 17Abam na yǝni á loori Wɛ, á bǝ-DƖ nɩ á Ko mʋ, yɩ dɩntʋ nan mʋ wʋ́ di nabiinǝ maama sarɩya sɩ kʋ maŋɩ dɩ ba tɩtʋŋa na yɩ te tɩn, yɩ DƖ ba kuri nɔɔna daanɩ. Kʋntʋ, á ta na wʋ lʋgʋ baŋa nɩ maŋa kalʋ tɩn, kʋ maŋɩ sɩ á taá kwarɩ Wɛ kʋlʋ maama á na kɩ tɩn wʋnɩ. 18Á ye nɩ Wɛ vrɩ abam sɩ á daa yɩ taá tɔgɩ cullu tɩlʋ na nuŋi á nabaara bam jɩŋa nɩ tɩn mʋ. Wɛ na lɩ abam wo-yɔɔrʋ tɩm kʋntʋ wʋnɩ tɩn, kʋ daɩ lʋgʋ baŋa sǝbu naa sǝbu-sɩŋa, wǝǝnu tɩlʋ na waɩ tɩ cɔgɩ tɩn, mʋ DƖ mɛ DƖ ŋwɩ DƖ vrɩ abam. 19Wɛ nan mɛ Zezi Krisi jana kam mʋ DƖ ma vrɩ abam, yɩ kantʋ tiini ka jɩgɩ dam. Zezi na jigi kaanɩm kʋntʋ tɩn, o nyɩ dɩ pǝlbu wʋlʋ na tiini o lana fasɩ yɩ kʋlʋkʋlʋ tǝrǝ kʋ na yɩ balɔrɔ o yɩra nɩ tɩn mʋ. 20Wɛ maŋɩ DƖ kuri wʋntʋ mʋ kʋ loori lʋgʋ pulim, sɩ o vrɩ nɔɔna ba lwarɩm wʋnɩ. Kʋ daarɩ lʋgʋ baŋa kweelim maŋa kam laan nan na yi tɩn, Wɛ pɛ á lwar-o, sɩ o vrɩ abam. 21Á nan dɛ Zezi ŋwaanɩ mʋ á kɩ á wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ. Dɩntʋ mʋ bi-o DƖ pa o yagɩ tʋʋnɩ, yɩ DƖ daarɩ DƖ pa o na paarɩ-zulǝ. Kʋ ma paɩ á sɩɩnɩ á jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ tɩɩna Wɛ tee nɩ. 22Abam na sɛ Wɛ cɩga kam tɩn mʋ pɛ á bɩcara fɔgɩ ya kwɛ, kʋ pa á jɩgɩ sono cɩga cɩga dɩ á ko-biǝ balʋ na yɩ Wɛ nɔɔna tɩn. Kʋntʋ tɩn, á taá tiini á soe daanɩ dɩ á bɩcara maama. 23Abam na jɩgɩ Wɛ ŋwɩ-dʋŋa kam tɩn, ka kuri wʋ nuŋi nabiinǝ balʋ na tʋ tɩn te, ka nan ba cɔga. Kʋ yɩ Wɛ kwǝrǝ kam na paɩ ŋwɩa yɩ ka wʋra maŋa maama tɩn ŋwaanɩ mʋ á nɛ ŋwɩ-dʋŋa kam kʋntʋ. 24Kʋ nan pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: «Kʋ na yɩ nabiinǝ, bantʋ nyɩ dɩ gaa mʋ yɩ ba ba daanɩ ba tʋa. Ba nɩnwaŋa maa ba daanɩ ka kɛa, nɩnɛɛnɩ ga-punnu tɩm na yɩ te tɩn. Gaa kʋm na yǝni kʋ kwaarɩ, kʋ punnu tɩm wʋ́ siiri mʋ. 25Kʋ nan na yɩ Wɛ kwǝrǝ kam, kantʋ wʋ́ ta wʋra sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn.» Kwǝrǝ kam kʋntʋ mʋ yɩ kwǝr-ywǝŋǝ kalʋ ba na brɩ abam tɩn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\