1 Pɩyɛɛrɩ 2

1Kʋntʋ ŋwaanɩ á ja á tɩtɩ dɩ pu-sɩŋa dwi maama dɩ sɩsɩɩna, sɩ á yɩ taá yɩ pipiri-nyɩna, naa á taá jɩgɩ wʋ-gʋʋ, naa á taá yɩ bɩbarɩ-nyɩna. 2Pa-na á fra taa zʋʋrɩ Wɛ kwǝrǝ kam yɩranɩ, nɩ bu-sɩsɩŋa fra na zʋʋrɩ o nu yɩlɩ te tɩn. Kʋntʋ mʋ wʋ́ pa á wʋbʋŋa bɩ dɩ Wɛ cɩga kam, sɩ á na vrɩm fasɩ. 3Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: «Abam maŋɩ á maanɩ dɩ́ Yuutu wʋm na tiini o yɩ lanyɩranɩ te tɩn.» 4Nan twɛ-na dɩ́ Yuutu Zezi, sɩ wʋm mʋ yɩ ŋwɩa tu, yɩ o nyɩ dɩ kandwɛ dɩlʋ nabiinǝ na vɩn tɩn. Wɛ nan maŋɩ DƖ kuri wʋntʋ mʋ, yɩ o jɩgɩ kuri dɩ DƖ kʋ ja gaalɩ. 5Abam dɩ na jɩgɩ Wɛ ŋwɩ-dʋŋa kam tɩn, yagɩ-na sɩ Wɛ kwe abam nɩnɛɛnɩ kandwa yalʋ DƖ na wʋra DƖ maa lɔ DƖ digǝ kalʋ DƖ Joro kʋm na wʋ́ ta zʋʋrɩ ka wʋnɩ tɩn. Kʋntʋ, á laan wʋ́ ta yɩ Wɛ kaanɩm tiinǝ, yɩ á na wʋ́ ta kaanɩ-DƖ te tɩn mʋ yɩ sɩ á taá zuli-DƖ dɩ á bɩcara maama, yɩ kʋ poli DƖ wʋ á na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ. 6Kʋ maŋɩ kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: «Nii-na, amʋ Wɛ lagɩ a cwi kandwɛ dɩlʋ na tiini dɩ lana tɩn, sɩ a ma lɔ sɔŋɔ Siyɔn nɩ. Amʋ kuri kandwɛ dɩm kʋntʋ, yɩ dɩntʋ mʋ yɩ kandwɛ dɩlʋ na paɩ digǝ kam zɩga lana tɩn. Wʋlʋ nan na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ wʋlʋ na yɩ kandwɛ dɩm kʋntʋ tɩn, cavɩɩra bá fɔgɩ ya ja kʋntʋ tu.» 7Kʋ na yɩ abam balʋ na kɩ á wʋ-dɩdʋa dɩd-o tɩn, o jɩgɩ kuri zanzan dɩ abam. Kʋ daarɩ, kʋ na yɩ balʋ na vɩ-o tɩn, kʋ nyɩ dɩ kʋ na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: «Kandwɛ dɩlʋ lwara na vɩn tɩn laan mʋ joori dɩ ba dɩ ji kandwɛ dɩlʋ na paɩ digǝ kam dana yɩ ka zɩga lana tɩn.» 8Kʋ na yɩ balʋ na vɩ-o tɩn, kʋ pʋpʋnɩ kʋ wɩ: «O yɩ kandwɛ dɩlʋ ba na wʋ́ magɩ ba tɩtɩ dɩ dɩ ba tʋ tɩga nɩ tɩn.» Kʋ yɩ ba na wʋ sɛ Wɛ kwǝrǝ kam tɩn ŋwaanɩ mʋ baá tʋ kʋntʋ. Kʋ maa maŋɩ sɩ kʋ kɩ-ba kʋntʋ mʋ. 9Kʋ daarɩ kʋ na yɩ abam, abam yɩ dwi dɩlʋ Wɛ tɩtɩ na kuri tɩn. DƖ maa pa á yɩ DƖ kaanɩm tiinǝ balʋ na tʋŋɩ DƖ paarɩ dɩm ŋwaanɩ tɩn. Á maa kwǝri á yɩ dwi tiinǝ balʋ Wɛ tɩtɩ na lɩ sɩ á taá yɩ nɔɔna balʋ na yɩ DƖ nyɩm tɩn. Wɛ bǝŋi abam DƖ pa á nuŋi lim wʋnɩ, yɩ DƖ daarɩ DƖ pa á ŋwɩ DƖ pooni dɩlʋ na lana tɩn wʋnɩ, sɩ á laan wanɩ á pa nɔɔna lwarɩ wo-kamunǝ yalʋ DƖ na kɩ tɩn. 10Abam dɛɛn ya daɩ Wɛ nɔɔna, yɩ á laan ba á ji DƖ nɔɔna. Abam dɛɛn ya daɩ balʋ Wɛ na jɩgɩ á ŋwaŋa tɩn, yɩ DƖ laan ba DƖ duri á ŋwaŋa. 11A badon-sonnu-ba, abam na yɩ vǝrǝ lʋgʋ baŋa nɩ yɩ á ba jɩgɩ kugu je tɩn, a loori abam sɩ á ja á tɩtɩ dɩ á fra na zʋʋrɩ lʋgʋ baŋa wo-yɔɔrʋ tɩlʋ tɩn. Tɩntʋ mʋ kwaanɩ sɩ tɩ cɔgɩ á ŋwɩa. 12Á pa-na á kikiǝ maama taa lana balʋ na ba tɔgɩ Wɛ tɩn tɩtarɩ nɩ. Kʋntʋ mʋ, ba na yáalɩ abam ba wɩ á yɩ wo-lwaanʋ kǝrǝ, ba laan wʋ́ ba ba lwarɩ á kǝm-laarʋ na yɩ te tɩn, yɩ ba daarɩ ba zuli Wɛ maŋa kalʋ DƖ na lagɩ DƖ ba tɩn. 13- 14Kʋ na yɩ nɔɔna balʋ maama na jɩgɩ ni sɩ ba taa te ba donnǝ tɩn, sɩ á taá sɛ ba ni á na tɔgɩ dɩ́ Yuutu wʋm tɩn ŋwaanɩ. Kʋ na yɩ Pa-farʋ wʋlʋ na te tɩʋ kʋm maama tɩn, dɩ o dɩdɛɛra balʋ o na pɛ-ba dam tɩn, sɩ á taá nɩgɩ ba maama. O tiŋi bantʋ sɩ ba taa vaŋɩ balʋ na kɩ balɔrɔ tɩn zwa mʋ, sɩ ba daarɩ ba taa tee balʋ na kɩ lanyɩranɩ tɩn. 15Wɛ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn mʋ yɩ sɩ á pa á kikiǝ taa lana, sɩ kʋ wanɩ kʋ pa nɔn-jwǝǝru pu ba niǝ dɩ ba bɩtar-yɔɔrʋ tɩlʋ ba na ŋɔɔnɩ abam baŋa nɩ tɩn. 16Abam yɩ balʋ na te á tɩtɩ tɩn mʋ, yɩ á ŋwɩa kam maŋɩ sɩ ka taa yɩ kʋntʋ doŋ mʋ. Á nan yɩ tɔgɩ kʋntʋ ŋwaanɩ á bʋŋɩ nɩ á jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ á kɩ kǝm-balwaarʋ. Á nan pa-na á kikiǝ taa lana, á na yɩ Wɛ tɩntʋŋna tɩn ŋwaanɩ. 17Á taá zuli nɔɔna maama. Á taá soe balʋ maama na yɩ á ko-biǝ Zezi cwǝŋǝ kam wʋnɩ tɩn. Taá kwarɩ-na Wɛ. Á taá zuli-na Pa-farʋ wʋm. 18Abam balʋ na yɩ tɩntʋŋna tɩn maŋɩ sɩ á taá sɛ á yum tiinǝ niǝ, sɩ á taá nɩgɩ-ba lanyɩranɩ, kʋ na yɩ balʋ na jɩgɩ wʋ-bono yɩ ba kɩ abam lanyɩranɩ, naa kʋ zɩ yɩ balʋ kǝm na cana dɩ abam tɩn dɩ. 19Ba na yaarɩ abam vwan yaara á na sɛ Wɛ tɩn ŋwaanɩ yɩ á vɔ pu-dɩa, kʋntʋ yɩ kʋlʋ na lana tɩn Wɛ yigǝ nɩ. 20Abam nan na kɩ balɔrɔ yɩ ba vaŋɩ á zwɛ kʋ ŋwaanɩ, yɩ á na maŋɩ á vɔ á wʋ dɩ yaara yam kʋntʋ dɩ, kʋ jɩgɩ kuri na? Kʋ daarɩ á na kɩ lanyɩranɩ yɩ ba ta yaarɩ abam, yɩ á na vɔgɩ á wʋ, kʋntʋ lana Wɛ yigǝ nɩ. 21Wɛ na bǝŋi abam sɩ á taá tɔgɩ-DƖ tɩn, kʋ yɩ sɩ á vɔ á wʋ mʋ yaara wʋnɩ. Zezi Krisi tɩtɩ dɛɛn maŋɩ o yaarɩ abam ŋwaanɩ, sɩ kʋ pa á taá tɔgɩ o na-bwǝrǝ mʋ á lwǝni o dɛɛn na kɩ te tɩn: 22Wʋntʋ nan wʋ kɩ lwarɩm dɩ fɩnfɩɩn dɩ, yɩ o ni-taanɩ ba jɩgɩ vwan. 23Nɔɔna dɛɛn maa jɩg-o ba twɩa, yɩ o wʋ tɔgɩ o twɩ-ba. Ba ma kwǝri ba bɛɛs-o, yɩ o wʋ lǝri-ba balɔrɔ. O nan kɩ o tɩtɩ mʋ Wɛ jɩŋa nɩ, dɩntʋ mʋ yɩ dɩlʋ na tɔgɩ cɩga DƖ ma di nɔɔna sarɩya tɩn. 24Zezi Krisi mʋ joŋi dɩbam lwarɩm o tɩ tʋʋn-daa yuu nɩ dɩbam ŋwaanɩ. O kɩ kʋntʋ sɩ kʋ pa lwarɩm daa mʋ yɩ taa te dɩbam. Kʋntʋ, kʋ na yɩ lwarɩm jǝgǝ nɩ, dɩbam nyɩ nɩ twa mʋ te, yɩ dɩ́ laan daarɩ dɩ́ taá jɩgɩ ŋwɩa kalʋ na tɔgɩ cɩga tɩn Wɛ yigǝ nɩ. Ba na pogili Zezi yɩra yam tʋʋn-dagara baŋa nɩ tɩn mʋ pɛ abam na yazurǝ. 25Abam ya nyɩ dɩ peeni sɩlʋ na je tɩn mʋ. Á laan ma joori á ba á kɩ á tɩtɩ Zezi jɩŋa nɩ, wʋlʋ na yɩ abam nayɩrʋ yɩ o nii abam baŋa nɩ tɩn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\