1 Pɩyɛɛrɩ 4

1Kʋntʋ, abam maŋɩ á lwarɩ Zezi Krisi na nɛ yaara o yɩra wʋnɩ te tɩn. Kʋ maŋɩ sɩ abam dɩ taá jɩgɩ wʋntʋ wʋbʋŋa yam doŋ, sɩ á ma fɔgɩ á cɩ á tɩtɩ yaara wʋnɩ. Bɛŋwaanɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na nɛ yaara o yɩra wʋnɩ tɩn, lwarɩm daa ba te kʋntʋ tu. 2Kʋntʋ, abam daa ta na jɩgɩ ŋwɩa lʋgʋ baŋa nɩ tɩn, á daa wʋ maŋɩ sɩ á taá tɔgɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ nabiinǝ fra na zʋʋrɩ tɩn. Á maŋɩ sɩ á taá tɔgɩ Wɛ wʋbʋŋa na lagɩ kʋlʋ tɩn mʋ. 3Abam dɛɛn cɔgɩ á ŋwɩa kam maŋa zanzan, dɩ á na yǝni á tɔgɩ cwe sɩlʋ balʋ na yǝri Wɛ tɩn na lagɩ sɩ ba taa tɔgɩ tɩn. Abam dɛɛn yǝni á kɩ wo-digiru kikiǝ dɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ maama á fra na zʋʋrɩ tɩn. Á dɛɛn maa yɩ sa-nyɔra, yɩ á yɩ nɔn-kwǝǝlu á nyɔ sana á bugǝ. Á maa kwǝri á tɔgɩ jwǝnǝ kaanɩm, mʋ kʋlʋ Wɛ wʋbʋŋa na vaɩ tɩn. 4Kʋ daarɩ lele kʋntʋ, á daa na ba tɔgɩ dɩ balʋ na yǝri Wɛ á kɩ wo-zɔɔna kikiǝ kʋntʋ doŋ tɩn, kʋ kɩ-ba yǝǝu mʋ, kʋ pa ba jɩgɩ abam ba twɩa. 5Bantʋ nan wʋ́ ba ba zɩgɩ Wɛ yigǝ nɩ yɩ ba tʋlɩ ba kwǝri. Dɩntʋ nan ti DƖ yigǝ sɩ DƖ di nabiinǝ sarɩya, kʋ na yɩ balʋ na ŋwɩ dɩ balʋ na maŋɩ ba tɩ tɩn dɩ. 6Kʋ yɩ kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ ba dɛɛn tɔɔlɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam ba brɩ balʋ na tɩgɩ tɩn dɩ. Bantʋ yɩra yam mʋ tɩga, nɩnɛɛnɩ nabiinǝ maama na maŋɩ sɩ ba tɩ ba lwarɩm ŋwaanɩ te tɩn. Ba nan na ni Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam tɩn, kʋ yɩ sɩ ba jwǝǝru tɩm laan mʋ na Wɛ ŋwɩ-dʋŋa kam. 7Lʋgʋ baŋa dɩ kʋ wǝǝnu maama tiim twɛ. Nan fɔgɩ-na á ja á wʋbʋŋa sɩ á taá jɩgɩ yawala dɩ Wɛ-loro. 8Kʋlʋ na dwe maama tɩn yɩ sɩ á taá soe daanɩ dɩ á wʋ maama. Bɛŋwaanɩ, á na soe daanɩ, kʋʋ́ pa á donnǝ na kɩ kǝm-balwaarʋ tɩlʋ zanzan tɩn daa bá ta wʋ á wʋbʋŋa nɩ. 9Taá kɩ-na vǝrǝ voro, sɩ pʋpʋna taa tǝri á tɩtarɩ nɩ. 10Abam dɩdʋa dɩdʋa na joŋi pɛɛrɩ dɩlʋ Wɛ tee nɩ tɩn, á taá ma-dɩ á tʋŋɩ á wǝli daanɩ. Kʋntʋ, á taá yɩ tɩntʋŋ-ŋʋna balʋ na joŋi Wɛ pɛɛra yam dwi tǝri tǝri á ma tʋŋɩ DƖ na lagɩ te tɩn. 11Abam wʋlʋ Wɛ na pɛ-o pɛɛrɩ sɩ o taa waɩ o ŋɔɔnɩ o brɩ nɔɔna tɩn maŋɩ sɩ o taa ŋɔɔnɩ Wɛ kwǝrǝ kam mʋ. Wʋlʋ Wɛ na pɛ sɩ o taa tʋŋɩ o wǝli o donnǝ tɩn dɩ maŋɩ sɩ o taa maɩ dam dɩlʋ Wɛ na pɛ-o tɩn mʋ o ma tʋŋa. Kʋntʋ wʋ́ pa nɔɔna taa zuli Wɛ woŋo maama wʋnɩ Zezi Krisi yɩrɩ ŋwaanɩ. Wʋntʋ nan mʋ te zulǝ dɩ dam sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. Amina. 12A badon-sonnu-ba, á yɩ pa kʋ sʋ abam dɩ can-kamunu na yi abam. Á nan yɩ pa kʋ sɔɔrɩ abam, nɩnɛɛnɩ kʋ yɩ wo-kɩnkagɩlɩ mʋ te. 13Taá kɩ-na wʋpolo dɩ abam na tɔgɩ á na Zezi Krisi yaara yam doŋ tɩn. Kʋntʋ, Zezi Krisi na joori o ba yɩ o paarɩ zulǝ yam na wʋ́ ba ya brɩ jaja maŋa kalʋ tɩn, á wʋpolo kʋm laan wʋ́ tiini kʋ gaalɩ. 14Nɔɔna nan na twɩ abam á na yɩ Zezi Krisi nɔɔna tɩn ŋwaanɩ, á jɩgɩ yu-yoŋo, bɛŋwaanɩ Wɛ Joro kʋm na jɩgɩ paarɩ-zulǝ tɩn wʋ abam tee nɩ. 15Abam wʋlʋ na nɛ yaara, sɩ kʋ yɩ zaŋɩ kʋ taa yɩ nɔn-gʋra ŋwaanɩ, naa ŋwɩɩnɩ naa wo-balwaarʋ kǝm naa bɩbara ŋwaanɩ. 16Abam wʋlʋ nan na yaarɩ o na yɩ Zezi Krisi nɔɔnʋ tɩn ŋwaanɩ, o yɩ pa cavɩɩra taa jɩg-o kʋ ŋwaanɩ. Kʋntʋ tu nan maŋɩ sɩ o pa Wɛ zulǝ dɩ nɔɔna na bǝ-o nɩ Krisi bu tɩn. 17Maŋa kam yiǝ sɩ Wɛ di nabiinǝ sarɩya. Kʋ nan yɩ DƖ tɩtɩ nɔɔna bam baŋa nɩ mʋ DƖ lagɩ DƖ puli. Kʋ nan na wʋ́ puli dɩbam tee nɩ mʋ tɩn, kʋ laan na tu kʋ yi balʋ na vɩn Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam tɩn, kʋʋ́ ta yɩ ta mʋ dɩ bantʋ? Kʋ bá tiini kʋ kɩ cam dɩ ba cɩga? 18Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: «Kʋ na cɛ mʋ, yɩ nɔn-ŋʋna na ŋwɩa Wɛ tee nɩ tɩn, balʋ laan na vɩn Wɛ yɩ ba yɩ nɔn-balwaarʋ tɩn, kʋʋ́ kɩ-ba tɛ?» 19Kʋntʋ, balʋ na nɛ yaara nɩ Wɛ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn maŋɩ sɩ ba taa kɩ lanyɩranɩ mʋ, sɩ ba kɩ ba tɩtɩ ba naanʋ Wɛ jɩŋa nɩ. DƖ bá kwanɩ DƖ ni dɩm DƖ na goni tɩn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\