1 Pɩyɛɛrɩ 5

1Amʋ lagɩ a ŋɔɔnɩ dɩ balʋ na yɩ Zezi kɔgɔ kʋm nakwa abam tɩtarɩ nɩ tɩn mʋ. Amʋ dɩ yɩ nakwɩ mʋ. Amʋ yi dɛɛn nɛ Zezi Krisi na yaarɩ te o tɩ tɩn, yɩ a laan brɩ nɔɔna o cɩga kam. Amʋ nan wʋ́ tɔgɩ a na o paarɩ-zulǝ yam ya na wʋ́ ba ya brɩ jaja tɩn. 2A nan loori abam balʋ na yɩ nakwa tɩn, sɩ á taá nii Wɛ nɔn-kɔgɔ kʋm DƖ na kɩ á jɩŋa nɩ tɩn baŋa nɩ, nɩ nayɩra na nii ba peeni baŋa nɩ te tɩn. Kʋ nan daɩ dɩ fɩfɩʋn mʋ á wʋ́ ta maa nii-ba, kʋ yɩ sɩ á wʋbʋŋa mʋ taa lagɩ tɩtʋŋɩ dɩm nɩ Wɛ na lagɩ te tɩn. Kʋ daɩ sɩ á taá tʋŋɩ sǝbu-lagɩ ŋwaanɩ. Á pa kʋ taa yɩ á na soe tɩtʋŋɩ dɩm tɩn ŋwaanɩ. 3Á yɩ taá kɩ dam dɩ balʋ á na nii ba baŋa nɩ tɩn, á nan taá jɩgɩ nyɩnyʋgʋ kʋlʋ na lana tɩn, sɩ ba wanɩ ba taa lwǝni abam na yɩ te tɩn. 4Kʋntʋ tɩn, abam Nayɩrɩ-pɛ wʋm na joori o ba, o laan wʋ́ pa abam pɛɛrɩ dɩlʋ lam na bá fɔgɩ dɩ ti yɩ dɩ jɩgɩ paarɩ-zulǝ tɩn. 5Abam balʋ dɩ na yɩ nɔn-dʋnnʋ tɩn maŋɩ sɩ á taá sɛ á nakwa bam ni mʋ. Kʋ nan maŋɩ sɩ abam maama taá tu á tɩtɩ mʋ á pa daanɩ, sɩ á taá tʋŋɩ á wǝli daanɩ. Bɛŋwaanɩ kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: «Wɛ culi balʋ na kɩ kamunni tɩn, yɩ DƖ daarɩ DƖ kɩ balʋ na tu ba tɩtɩ tɩn lanyɩranɩ.» 6Kʋntʋ ŋwaanɩ, taá tu-na á tɩtɩ, sɩ á daarɩ á kɩ á tɩtɩ Dam-Paŋwa Tu Wɛ jɩŋa nɩ, sɩ dɩntʋ maŋa kam na tu ka yi, DƖ laan wʋ́ zǝŋi abam DƖ pa á na zulǝ. 7Liǝ yalʋ maama na jɩgɩ abam tɩn, á kwe-ya á pa Wɛ, sɩ dɩntʋ mʋ nii abam baŋa nɩ. 8Nan ja-na á wʋbʋŋa lanyɩranɩ, sɩ á fɔgɩ á cɩ á tɩtɩ, sɩ sʋtaanɩ na yɩ abam dʋm tɩn karɩ dɩ kaagɩ mʋ dɩ lagɩ cwǝŋǝ sɩ dɩ cɔgɩ abam, nɩnɛɛnɩ kana na jɩgɩ nyoŋo yɩ kʋ karɩ kʋ kaagɩ kʋ lagɩ varɩm sɩ kʋ zi te tɩn. 9Nan zɩgɩ-na kǝŋkǝŋ dɩ wʋ-dɩdʋa sɩ á vɩ-dɩ, sɩ á lwarɩ nɩ á ko-biǝ balʋ na wʋ lʋgʋ baŋa je sɩm maama nɩ tɩn dɩ jɩgɩ yaara yantʋ doŋ mʋ. 10Abam nan na yaarɩ maŋa fɩnfɩɩn, Wɛ dɩlʋ na zǝni nabiinǝ dɩ DƖ zaanɩ dɩlʋ na daga tɩn laan wʋ́ pa á bɩcara fɔgɩ ya kwɛ. DƖ wʋ́ pa abam dam, sɩ á taá zɩgɩ kǝŋkǝŋ woŋo maama wʋnɩ. Dɩntʋ mʋ bǝŋi abam sɩ á tɔgɩ á na DƖ paarɩ-zulǝ yalʋ na ba ti tɩn, á na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ. 11Dɩntʋ mʋ jɩgɩ dam sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. Amina. 12Amʋ pɛ Silivɛn mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ, sɩ a pa abam. Wʋntʋ mʋ yɩ dɩ́ ko-bu wʋlʋ amʋ na ye nɩ o yɩ cɩga tu Wɛ cwǝŋǝ kam wʋnɩ tɩn. A pʋpʋnɩ taanɩ dɩntʋ fɩnfɩɩn mʋ sɩ a ma pa abam na baarɩ, sɩ a daarɩ a pa á lwarɩ nɩ cɩga kalʋ á na sɛ tɩn mʋ yɩ Wɛ zaanɩ dɩm cɩga cɩga. Nan fɔgɩ-na á taá jɩgɩ cɩga kam kʋntʋ. 13Wɛ kɔgɔ kʋlʋ na wʋ Babilɔnɩ nɩ yɩ Wɛ kuri-ba nɩ DƖ na kuri abam dɩ te tɩn jɔɔnɩ abam. Marɩkɩ wʋlʋ na yɩ amʋ bu Wɛ cwǝŋǝ kam ŋwaanɩ tɩn dɩ jɔɔnɩ abam. 14Á na jeeri daanɩ, sɩ á taá jɔɔnɩ daanɩ dɩ sono. Abam balʋ maama na yɩ Zezi Krisi nɔɔna tɩn, Wɛ wʋ́ pa abam yazurǝ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\