1 Timoti 3

1Taanɩ dɩntʋ sɩɩnɩ dɩ yɩ cɩga mʋ: «Nɔɔnʋ na lagɩ sɩ o ji Zezi kɔgɔ kʋm yigǝ tu, kʋntʋ tu lagɩ tɩtʋŋ-ŋʋm mʋ.» 2Kʋntʋ, Zezi kɔgɔ kʋm yigǝ tu maŋɩ sɩ o taa yɩ nɔn-ŋʋm mʋ nɔɔna maama tee nɩ. O nan maŋɩ sɩ o taa jɩgɩ kaanɩ dɩdʋa yɩranɩ mʋ. O ta maŋɩ sɩ o taa yɩrɩ o tɩtɩ, sɩ o taa waɩ o tɩtɩ o jaana nɩ kʋ na maŋɩ te tɩn. O maŋɩ sɩ o taa jeeri vǝrǝ lanyɩranɩ o sɔŋɔ nɩ. O maŋɩ sɩ o taa ye nɔɔna zaasɩm. 3O nan wʋ maŋɩ sɩ o taa yɩ sa-nyɔrʋ naa najajarʋ naa nɔɔnʋ wʋlʋ banɩ na lʋmma tɩn. Kʋ maŋɩ sɩ o taa yɩ nɔn-yoŋo mʋ dɩ nɔɔnʋ maama. O nan wʋ maŋɩ sɩ o taa yɩ sǝbu-swǝn-nyɩm. 4O maŋɩ sɩ o taa waɩ o nii o sɔŋɔ tiinǝ baŋa nɩ mʋ lanyɩranɩ, sɩ o daarɩ o pa o biǝ sɛ-o dɩ zulǝ yalʋ na maŋɩ tɩn. 5Bɛŋwaanɩ, nɔɔnʋ na warɩ o nii o tɩtɩ sɔŋɔ tiinǝ baŋa nɩ, oó kɩ ta mʋ o nii Zezi kɔgɔ kʋm baŋa nɩ? 6Kʋ wʋ maŋɩ sɩ o taa yɩ wʋlʋ na yɩ nɔn-dʋʋrʋ Wɛ cwǝŋǝ kam wʋnɩ tɩn, sɩ o yɩ zaŋɩ o ba o zǝŋi o tɩtɩ, sɩ Wɛ di o taanɩ nɩnɛɛnɩ DƖ na di sʋtaanɩ taanɩ te tɩn. 7Zezi kɔgɔ kʋm yigǝ tu maŋɩ sɩ o taa yɩ nɔn-ŋʋm mʋ dɩ balʋ na ba tɔgɩ Wɛ tɩn dɩ. Kʋ na daɩ kʋntʋ, nɔɔna wʋ́ goon-o yɩ o na cavɩɩra, yɩ o tʋ sʋtaanɩ cɩgɩrʋ tɩm wʋnɩ. 8Zezi kɔgɔ kʋm zǝnzǝnnǝ bam dɩ maŋɩ sɩ ba taa yɩ balʋ nɔɔna na nɩgɩ tɩn mʋ. Ba wʋ maŋɩ sɩ ba taa yɩ niǝ yale yale tiinǝ, naa ba taa yɩ sa-nyɔra, naa ba taa kɩ kampinǝ sɩ ba ma na wǝǝnu. 9Ba nan maŋɩ sɩ ba taa tɔgɩ cɩga kalʋ ya na sǝgi yɩ Wɛ laan vɩɩrɩ-ba DƖ taanɩ dɩm wʋnɩ tɩn, ba na ye ba bɩcarɩ nɩ nɩ kʋ lamma tɩn ŋwaanɩ. 10Nɔɔnʋ na lagɩ sɩ o ji Zezi kɔgɔ kʋm zǝnzǝnnu, ba maŋɩ sɩ ba da yigǝ ba maan-o mʋ ba nii, o na ba jɩgɩ wo-lɔŋɔ, sɩ ba laan pa o puli o tɩtʋŋa. 11Kʋ maŋɩ sɩ ba kaana dɩ taa yɩ balʋ nɔɔna na nɩgɩ tɩn mʋ, sɩ ba yɩ taa yɩ bɩbarɩ-nyɩna. Ba maŋɩ sɩ ba taa yɩrɩ ba tɩtɩ mʋ, sɩ nɔɔna taa jɩgɩ ba cɩga woŋo maama baŋa nɩ. 12Zezi kɔgɔ kʋm zǝnzǝnnu maŋɩ sɩ o taa jɩgɩ kaanɩ dɩdʋa yɩranɩ mʋ, sɩ o daarɩ o taa waɩ o nii o biǝ dɩ o sɔŋɔ tiinǝ maama baŋa nɩ lanyɩranɩ. 13Bɛŋwaanɩ zǝnzǝnnu wʋlʋ maama na tʋŋɩ o tɩtʋŋa lanyɩranɩ tɩn wʋ́ na zulǝ zanzan nɔɔna tee nɩ, yɩ o daarɩ o na baarɩ dɩ wʋpolo o na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ. 14Amʋ bʋŋɩ sɩ a ba nmʋ te lele. A nan pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ a pa nmʋ sɩ, 15a na daanɩ fɩnfɩɩn, sɩ n wanɩ n lwarɩ n na wʋ́ ja Baŋa-Wɛ nɔɔna bam te. Bantʋ mʋ yɩ Zezi nɔɔna yɩ ba tɔgɩ Ŋwɩa Tu Baŋa-Wɛ. Bantʋ mʋ yɩ balʋ na kwaanɩ ba wǝli ba nii zaasɩm dɩlʋ na yɩ cɩga tɩn baŋa nɩ, nɩnɛɛnɩ ywǝ na wǝli digǝ sɩ ka yɩ vi te tɩn. 16Dɩ́ lwarɩ nɩ Wɛ tɔgɩm yɩ wo-kamunu mʋ. Wɛ cɩga kam kʋntʋ dɛɛn ya sǝgi mʋ, yɩ DƖ laan pa dɩ́ lwarɩ wʋlʋ wʋm DƖ na tʋŋɩ tɩn: Wʋntʋ mʋ jigi nabiinu o ba lʋgʋ baŋa. Wɛ Joro kʋm ma brɩ nɩ o yɩ cɩga tu. Wɛ malɛsɩ sɩm ma na o zulǝ. Nɔɔna ma ja o kwǝrǝ ba zʋ dwi maama wʋ ba tɔɔlɩ. Lʋgʋ baŋa nabiinǝ ma sɛ-o. O ma zaŋɩ dɩ zulǝ o di Wɛ-sɔŋɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\