2 Korɛntɩ 1

1Amʋ Pooli wʋlʋ Wɛ na kuri dɩ DƖ tɩtɩ wʋbʋŋa sɩ a taa yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋnʋ tɩn mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ, yɩ dɩ́ ko-bu Timoti mʋ tɔgɩ o wǝli-nɩ. Dɩ́ pʋpʋnɩ sɩ dɩ́ pa abam balʋ na yɩ Wɛ kɔgɔ kʋm wʋ nɔɔna yɩ á zʋʋrɩ Korɛntɩ nɩ tɩn, kʋ wǝli dɩ Wɛ nɔɔna maama balʋ na zʋʋrɩ Akayi tɩɩnɩ dɩm maama nɩ tɩn. 2Dɩ́ Ko Wɛ dɩ dɩ́ Yuutu Zezi Krisi wʋ́ pa abam yazurǝ dɩ yu-yoŋo. 3Pa-na dɩ́ kɩ Wɛ le. Dɩntʋ mʋ yɩ dɩ́ Yuutu Zezi Krisi Ko, yɩ DƖ yɩ dɩbam Ko wʋlʋ na jɩgɩ dɩbam ŋwaŋa tɩn. DƖ maa yɩ Wɛ dɩlʋ na zǝni nɔɔna sɩ ba bɩcara taa zurǝ maŋa maama tɩn. 4Dɩ́ na wʋ yaara yalʋ maama wʋnɩ, dɩntʋ mʋ yǝni DƖ pa dɩ́ bɩcara zurǝ, sɩ kʋ pa dɩ́ wanɩ dɩ́ zǝni balʋ dɩ na wʋ yaara dwi maama wʋnɩ tɩn sɩ ba dɩ bɩcara taa zurǝ, nɩ Wɛ na zǝni dɩbam dɩ te tɩn. 5Zezi Krisi na yaarɩ zanzan tɩn, dɩbam dɩ tɔgɩ dɩ́ na yaara yantʋ doŋ mʋ. Dɩ́ nan na ŋwɩ dɩd-o tɩn, dɩ́ ta wʋ́ tɔgɩ dɩ́ na zǝnǝ Wɛ tee nɩ, nɩnɛɛnɩ DƖ na zǝni Zezi Krisi lanyɩranɩ te tɩn. 6Kʋntʋ ŋwaanɩ, dɩbam na wʋ yaara wʋnɩ, kʋ yɩ sɩ kʋ zǝni abam mʋ sɩ á bɩcara taa zurǝ, sɩ á daarɩ á taá tɔgɩ Wɛ cwǝŋǝ lanyɩranɩ. Wɛ nan na pɛ dɩbam dɩ bɩcara zurǝ, kʋ yɩ sɩ abam dɩ na zǝnǝ yantʋ doŋ mʋ, sɩ á wanɩ á na dam á vɔ á wʋ á zɩgɩ kǝŋkǝŋ yaara yam wʋnɩ, nɩ dɩbam dɩ na nɛ yaara te tɩn. 7Kʋntʋ, dɩbam jɩgɩ tɩɩna dɩ abam, bɛŋwaanɩ dɩ́ ye nɩ, abam na tɔgɩ á na dɩbam yaara yam doŋ tɩn, á dɩ wʋ́ tɔgɩ á na zǝnǝ Wɛ tee nɩ. 8Dɩ́ ko-biǝ-ba, dɩ́ lagɩ dɩ́ pa abam lwarɩ yaara yalʋ maama dɩ́ na nɛ Azi tɩɩnɩ dɩm nɩ tɩn mʋ. Dɩ́ na nɛ cam dɩlʋ tɩn tiini dɩ dana dɩ dwe dɩbam, yɩ dɩ́ yaá bʋŋɩ nɩ dɩ́ wʋ́ ga dɩ́ ŋwɩa. 9Dɩ́ nan na zɩgɩ tʋʋnɩ yigǝ nɩ kʋntʋ tɩn, kʋ yɩ sɩ kʋ pa dɩ́ daa yɩ taá tɩɩgɩ dɩ́ tɩtɩ dam mʋ, sɩ dɩ́ daarɩ dɩ́ kɩ dɩ́ wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ dɩlʋ na jɩgɩ dam DƖ paɩ nɔɔna bi ba yagɩ tʋʋnɩ tɩn. 10Wɛ nan mʋ vrɩ dɩbam yaara yalʋ na cana nɩ tʋʋnɩ te tɩn wʋnɩ, yɩ DƖ ta wʋ́ vrɩ dɩbam kʋntʋ doŋ mʋ. Dɩ́ maa jɩgɩ tɩɩna Wɛ tee nɩ, nɩ DƖ ta wʋ́ vrɩ dɩbam tʋʋnɩ jɩŋa nɩ. 11Abam nan wʋ́ zǝni dɩbam dɩ á na wʋ́ loori Wɛ á pa dɩbam tɩn. Kʋntʋ, nɔɔna zanzan na loori Wɛ, kʋ pa dɩ́ na zǝnǝ, kʋ nan wʋ́ pa nɔɔna zanzan dɩ kɩ Wɛ le, dɩ DƖ na joŋi ba loro kʋm ba na loori dɩbam ŋwaanɩ tɩn. 12Dɩbam na jɩgɩ wʋpolo tɩn, kʋ yɩ sɩ dɩ́ ye dɩ́ bɩcarɩ nɩ, nɩ dɩ́ tɔgɩ cwǝŋǝ dɩ wʋ-poŋo mʋ, dɩ dɩ́ na brɩ dɩ́ wʋ dɩ abam te tɩn. Kʋ nan yɩ Wɛ mʋ zǝni dɩbam yɩ dɩ́ yɩ kʋntʋ. Kʋ daɩ dɩ nabiinǝ swan, kʋ yɩ Wɛ zaanɩ dɩm ŋwaanɩ mʋ dɩ́ tɔgɩ cwǝŋǝ kʋntʋ doŋ nɔɔna maama yigǝ nɩ, kʋ na dwe dɩdɩ abam yigǝ nɩ. 13Dɩ́ na pʋpʋnɩ kʋlʋ dɩ́ pa abam tɩn ba jɩgɩ wo-sǝgiru. Á wʋ́ wanɩ á karɩmɩ yɩ á ni tɩ kuri. 14Abam nan ni dɩbam na kɩ kʋlʋ tɩn fɩnfɩɩn yɩranɩ mʋ. Amʋ nan jɩgɩ tɩɩna nɩ á wʋ́ ba á ni kʋ kuri fasɩ fasɩ, sɩ dɛ dɩm dɩ́ Yuutu Zezi Krisi na wʋ́ joori o ba tɩn, sɩ abam laan taá jɩgɩ wʋpolo dɩbam ŋwaanɩ, nɩ dɩbam dɩ na jɩgɩ wʋpolo dɩ abam te tɩn. 15- 16Amʋ na tiini a jɩgɩ abam cɩga kʋntʋ tɩn, a ya dɛ yigǝ a bʋŋɩ sɩ a ba abam te mʋ, sɩ a daarɩ a kɛ a vu Masɩdʋanɩ, sɩ a na zɩgɩ da a maa joorǝ, sɩ a daa ta tɔgɩ á te, sɩ kʋ pa á na zǝnǝ kuni bɩle. Kʋntʋ á laan ya wʋ́ wanɩ á wǝli-nɩ sɩ a kɛ a vu Zude. 17Amʋ na bʋŋɩ sɩ a ba yɩ a wʋ wanɩ a na cwǝŋǝ tɩn, á paɩ sɩ amʋ yɩ niǝ yale yale tu mʋ na? Amʋ na yǝni a bʋŋɩ sɩ a kɩ kǝm dɩlʋ tɩn, á paɩ sɩ kʋ yɩ amʋ tɩtɩ yɩranɩ zǝnǝ ŋwaanɩ mʋ na? Abam bʋŋɩ nɩ amʋ yɩ wʋlʋ na yǝni o wɩ ɛɛn yɩ o joori o wɩ aye tɩn mʋ na? 18Wɛ nan yɩ cɩga tu yɩ DƖ ye nɩ dɩbam na tɛ kʋlʋ dɩ́ brɩ abam tɩn daɩ niǝ yale, nɩnɛɛnɩ ɛɛn dɩ awo na gwaanɩ daanɩ te tɩn. 19Dɩbam nan na brɩ abam Wɛ cɩga kam te tɩn, amʋ dɩ Silivɛn dɩ Timoti pɛ á lwarɩ Zezi Krisi wʋlʋ na yɩ Wɛ Bu wʋm tɩn na yɩ te. Wʋntʋ daɩ niǝ yale yale tu. Wʋntʋ nan mʋ yɩ wʋlʋ na wɩ ɛɛn yɩranɩ tɩn. 20Zezi na wɩ ɛɛn tɩn, dɩ́ maŋɩ sɩ dɩ́ lwarɩ nɩ Wɛ na goni ni sɩ DƖ kɩ kʋlʋ maama DƖ pa dɩbam tɩn yɩ cɩga mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ, dɩ́ na yǝni dɩ́ warɩ Wɛ, dɩ́ tɔgɩ Zezi Krisi ŋwaanɩ dɩ́ wɩ «Amina», sɩ kʋ pa Wɛ taa jɩgɩ zulǝ dɩbam tee nɩ. 21Kʋ yɩ Wɛ mʋ paɩ dɩbam dɩ abam maama zɩgɩ kǝŋkǝŋ Zezi Krisi tɔgɩm dɩm wʋnɩ. Kʋ ta yɩ dɩntʋ mʋ kuri dɩbam sɩ dɩ́ taá yɩ DƖ tɩntʋŋna. 22Wɛ ma kɩ DƖ Joro kʋm dɩ́ bɩcara nɩ sɩ kʋ brɩ nɩ dɩ́ yɩ DƖ nɔɔna. DƖ Joro kʋm ma pa dɩ́ da yigǝ dɩ́ lwarɩ nɩ dɩ́ laan wʋ́ ba dɩ́ na Wɛ wo-laarʋ tɩlʋ maama DƖ na tiŋi dɩbam ŋwaanɩ tɩn. 23Wɛ mʋ yɩ amʋ maana tu. Amʋ na tɛ kʋlʋ tɩn na yɩ vwan, sɩ DƖ gʋ-nɩ. Amʋ na joori a lǝni a wʋbʋŋa sɩ a daa yɩ ba abam te Korɛntɩ nɩ tɩn, kʋ yɩ sɩ a yɩ ba a pa á daa na wʋ-cɔgɔ mʋ. 24Kʋ nan daɩ nɩ dɩbam yɩ balʋ na wʋ́ fɩn abam dɩ á na maŋɩ sɩ á kɩ á wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ te tɩn, bɛŋwaanɩ abam maŋɩ á sɛ-DƖ dɩ pu-dɩa. Dɩ́ nan yɩ balʋ na wʋ́ wǝli dɩ abam dɩ́ tʋŋɩ, sɩ á taá jɩgɩ wʋpolo Wɛ ŋwaanɩ tɩn mʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\