2 Korɛntɩ 2

1Mʋ kʋ kuri a joori a bʋŋɩ a wʋnɩ, sɩ a daa yɩ ba abam te, sɩ kʋ yɩ pa wʋ-cɔgɔ daa ta wʋra. 2Abam mʋ yɩ balʋ na wʋ́ wanɩ á pa amʋ taa jɩgɩ wʋpolo tɩn. Kʋntʋ, amʋ na tu abam te, yɩ kʋ pa á wʋ cɔgɩ, nɔɔn-nɔɔnʋ daa bá ta wʋra o na wʋ́ wanɩ o pa a na wʋpolo. 3Kʋ yɩ kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a ya pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋm a pa abam. Amʋ dɛɛn ba lagɩ sɩ a ba abam te, sɩ kʋ pa amʋ wʋ cɔgɩ dɩ abam. Kʋ nan maŋɩ sɩ á taá yɩ balʋ na paɩ amʋ wʋ poli tɩn mʋ. Amʋ nan jɩgɩ abam cɩga nɩ, amʋ na jɩgɩ wʋpolo abam dɩ jɩgɩ wʋpolo mʋ. 4Amʋ dɛɛn na pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋm a pa abam tɩn, a wʋ tiini kʋ cɔgɩ zanzan, yɩ liǝ jɩgɩ-nɩ kʋ pa a yi-na nuŋi zanzan abam ŋwaanɩ. Amʋ na pʋpʋnɩ te tɩn, kʋ daɩ sɩ kʋ pa á wʋrʋ cɔgɩ. Kʋ nan yɩ sɩ á wanɩ á lwarɩ amʋ na tiini a soe abam kʋ ja gaalɩ te tɩn mʋ. 5Nɔɔnʋ wʋlʋ na kɩ o cɔgɩ tɩn, kʋ daɩ amʋ yɩranɩ wʋ mʋ cɔgɩ dɩd-o, kʋ yɩ abam maama mʋ, sɩ a nan yɩ zaŋɩ a ŋɔɔnɩ a ja gaalɩ, a ye sɩ abam zanzan wʋrʋ mʋ cɔgɩ. 6Abam zanzan na pɛ o na cam tɩn, kʋ maŋɩ sɩ á laan yag-o mʋ. 7Á nan maŋɩ sɩ á yagɩ á maa cɛ-o mʋ, sɩ á daarɩ á taá kɩ-o lanyɩranɩ, sɩ o bɩcarɩ taa zurǝ. Kʋ na daɩ kʋntʋ, o wʋ na tiini kʋ cɔgɩ, kʋʋ́ pa o wʋbʋŋa vugimi. 8Kʋntʋ ŋwaanɩ a loori abam sɩ á pa o lwarɩ nɩ á so-o. 9Amʋ na pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋm tɩn, kʋ yɩ sɩ a maasɩ abam a nii, á wʋ́ sɛ á tɔgɩ amʋ ni dɩm woŋo maama baŋa nɩ naa á bá sɛ mʋ. 10Abam na yagɩ nɔɔnʋ wʋlʋ kǝm á ma cɛ-o, amʋ dɩ wʋ́ yagɩ a ma cɛ-o mʋ. Kʋ na maŋɩ sɩ a yagɩ a ma cɛ nɔɔnʋ wʋlʋ, kʋ yɩ abam ŋwaanɩ mʋ a kɩ kʋntʋ Zezi Krisi yigǝ nɩ. 11Kʋ nan maŋɩ sɩ dɩ́ duri nɔɔnʋ wʋm ŋwaŋa kʋntʋ, sɩ kʋ yɩ pa sʋtaanɩ na cwǝŋǝ dɩ wanɩ dɩbam. Bɛŋwaanɩ dɩ́ maŋɩ dɩ́ ye dɩntʋ na bʋŋɩ sɩ dɩ pa dɩbam tusi te tɩn. 12Amʋ na ve a yi tɩʋ kʋlʋ yɩrɩ na yɩ Trʋasɩ sɩ a tɔɔlɩ Zezi Krisi kwǝr-ywǝŋǝ kam a brɩ nɔɔna tɩn, a nɛ nɩ dɩ́ Yuutu wʋm ya pɛ-nɩ cwǝŋǝ sɩ a tɔɔlɩ-ka. 13Nan dɩ kʋntʋ dɩ, a wʋ nɛ wʋ-zuru dɩ a na beeri dɩ́ ko-bu Titi je a ga tɩn. A na wʋ nɛ-o tɩn, a ma banɩ nɔɔna bam yɩ a daarɩ a kɛ Masɩdʋanɩ. 14Nan pa-na dɩ́ taá kɩ Wɛ le. Bɛŋwaanɩ dɩntʋ mʋ paɩ Zezi Krisi wɔnɔ, yɩ dɩ́ tɔgɩ o kwaga maŋa maama, sɩ dɩ́ taá paɩ nɔɔna lwarɩ Wɛ kwǝrǝ kam je maama, nɩnɛɛnɩ woŋo kʋlʋ lwǝm na ywǝnǝ yɩ dɩ zaŋɩ dɩ jagɩ je maama te tɩn. 15- 16Dɩbam nyɩ dɩ lwǝm dɩlʋ na ywǝnǝ tɩn mʋ Wɛ yigǝ nɩ, dɩ́ na brɩ nɔɔna Zezi Krisi cɩga kam tɩn ŋwaanɩ. Dɩbam nyɩ dɩ lwǝm dɩm kʋntʋ mʋ nɔɔna maama tee nɩ. Kʋ na yɩ balʋ na lagɩ ba ga ba ŋwɩa Wɛ tee nɩ tɩn, lwǝm dɩm kʋntʋ maa paɩ ba ye nɩ tʋʋnɩ wʋ́ ja-ba. Kʋ nan na yɩ balʋ Wɛ na vrɩ ba ŋwɩa tɩn, lwǝm dɩm wʋ́ ta jɩgɩ ywǝǝni ba tee nɩ, dɩ pa ba ye nɩ baá na Wɛ ŋwɩ-dʋŋa kam. Wɔɔ mʋ yi sɩ o tʋŋɩ tɩtʋŋ-kamunu kʋm kʋntʋ? 17Nɔɔna zanzan na brɩ Wɛ kwǝrǝ kam te tɩn, ba paɩ kʋ nyɩ dɩ pipiu mʋ sɩ ba na nyɔɔrɩ kʋ baŋa nɩ. Dɩbam nan daɩ kʋntʋ doŋ. Wɛ na tʋŋɩ dɩbam tɩn, dɩ́ yǝni dɩ́ kwe dɩ́ wʋ maama mʋ dɩ́ maa brɩ DƖ cɩga kam, bɛŋwaanɩ dɩ́ zɩgɩ Wɛ yigǝ nɩ mʋ dɩ́ ŋɔɔna, dɩ́ na yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋna tɩn ŋwaanɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\