2 Korɛntɩ 3

1Abam badaara nan daa ta wʋ́ bʋŋɩ nɩ dɩ́ lagɩ dɩ́ brɩ dɩ́ tɩtɩ mʋ dɩ dɩ́ na ŋɔɔnɩ te tɩn. Abam nan maŋɩ á ye dɩbam na yɩ te, yɩ á daa wʋ maŋɩ sɩ á joŋi twaanʋ tɩlʋ na brɩ dɩbam cɩga na yɩ te tɩn nɔɔna badaara tee nɩ. Abam nan wʋ maŋɩ sɩ á pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋlʋ na brɩ dɩbam na yɩ te tɩn á pa nɔɔn-nɔɔnʋ. Nɔɔna badonnǝ nan mʋ maŋɩ sɩ ba kɩ kʋntʋ, sɩ kʋ daɩ dɩbam. 2Abam tɩtɩ nan mʋ brɩ dɩbam cɩga na yɩ te tɩn. Abam nyɩ dɩ tɔnɔ mʋ te kʋ na pʋpʋnɩ dɩbam bɩcarɩ nɩ, yɩ nɔɔna maama wʋ́ wanɩ ba karɩmɩ yɩ ba kwǝri ba lwarɩ tɩn. 3Abam na jɩgɩ á ŋwɩa te tɩn nyɩ dɩ tɔnɔ mʋ Zezi Krisi na tɔgɩ dɩbam ŋwaanɩ o pʋpʋnɩ. O nan na pʋpʋnɩ te tɩn, o mɛ Ŋwɩa Tu Baŋa-Wɛ Joro kʋm mʋ o pʋpʋnɩ, sɩ kʋ daɩ bǝrǝ mʋ o mɛ o pʋpʋnɩ. Pʋpʋnɩm dɩm kʋntʋ nan wʋ kɩ kandwa-pɩlɛ baŋa nɩ, o pʋpʋnɩ-dɩ nabiinǝ bɩcara nɩ mʋ. 4Dɩ́ ye nɩ kʋntʋ yɩ cɩga mʋ, dɩ Zezi Krisi na pɛ dɩ́ lwarɩ nɩ Wɛ mʋ tʋŋɩ dɩbam tɩn. 5Kʋ nan daɩ dɩ dɩbam tɩtɩ dam mʋ dɩ́ wʋ́ wanɩ dɩ́ ma tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa yam. Kʋ yɩ Wɛ mʋ paɩ dɩbam dam yɩ dɩ́ maa tʋŋa. 6DƖ ma pa dɩ́ yɩ DƖ tɩntʋŋna kʋntʋ, sɩ dɩ́ taá brɩ nɔɔna DƖ ni-dʋʋrɩ dɩm DƖ na goni tɩn na yɩ te tɩn. DƖ ni-dʋʋrɩ dɩm kʋntʋ nan ba tɔgɩ cullu tɩlʋ ba dɛɛn na pʋpʋnɩ tɩn. Dɩntʋ nan tɔgɩ dɩ Wɛ Joro kʋm dam mʋ. Cullu tɩm nan paɩ tʋʋnɩ mʋ naɩ cwǝŋǝ dɩ jaanɩ nabiinǝ. Kʋ daarɩ Wɛ Joro kʋm nan mʋ paɩ nabiinǝ na ŋwɩa Wɛ tee nɩ. 7Kʋ na yɩ Wɛ na kwe DƖ cullu tɩm DƖ kɩ Moyisi jɩŋa nɩ sɩ o pa DƖ nɔɔna bam tɩn, DƖ dɛɛn pʋpʋnɩ-tɩ DƖ kɩ kandwa-pɩlɛ baŋa nɩ mʋ. Wɛ dɛɛn na kwe-tɩ DƖ kɩ Moyisi jɩŋa nɩ kʋntʋ tɩn, DƖ paarɩ-zulǝ yam maa tiini ya wʋra, yɩ kʋ pa Moyisi yibiyǝ tiini ka nyɩɩna. O yibiyǝ kam nyɩɩnɩm dɩm na pɩpɩlɩ Yisɩrayɛlɩ tiinǝ bam yiǝ dɩ pa ba warɩ ba nii o seeni tɩn wʋ́ ba kɛ. Nan dɩ cullu tɩm na jaanɩ tʋʋnɩ mʋ tɩ ba tɩn, tɩ daa ta jɩgɩ Wɛ paarɩ-zulǝ. 8Kʋ daarɩ Wɛ Joro kʋm nan na wǝli nɔɔna te tɩn laan wʋ́ pa Wɛ paarɩ-zulǝ yam tiini ya ja gaalɩ. 9Wɛ cullu tɩm na brɩ nɩ nɔɔna wʋ́ ga bʋra DƖ tee nɩ yɩ tɩ ta jɩgɩ paarɩ-zulǝ te tɩn, Wɛ na wǝli nɔɔna sɩ ba na cɩga DƖ tee nɩ te tɩn laan wʋ́ ta tiini kʋ jɩgɩ paarɩ-zulǝ kʋ ja gaalɩ. 10Kʋ na yɩ cɩga tɩn, woŋo kʋlʋ ya na jɩgɩ zulǝ tɩn daa ba jɩgɩ zulǝ, zɩm woŋo kʋm na tiini kʋ jɩgɩ paarɩ-zulǝ kʋ ja gaalɩ tɩn ŋwaanɩ. 11Wɛ cullu tɩm dɛɛn wʋra dɩ DƖ paarɩ-zulǝ yam, yɩ tɩntʋ ba tɩ kɛ. Kʋ daarɩ DƖ zǝnǝ yalʋ na wʋ́ ta wʋra maŋa maama tɩn wʋ́ pa DƖ paarɩ-zulǝ yam tiini ya ta wʋra ya ja gaalɩ. 12Dɩ́ na jɩgɩ tɩɩna dɩ Wɛ kʋntʋ doŋ tɩn mʋ te dɩ́ waɩ dɩ́ brɩ DƖ cɩga kam jaja. 13Dɩbam nan bá sǝgi kʋlʋkʋlʋ nɩnɛɛnɩ Moyisi dɛɛn na kwe gɔrɔ o ma kwǝli o yiǝ tɩn. O dɛɛn kɩ kʋntʋ sɩ Yisɩrayɛlɩ tiinǝ bam mʋ yɩ taa naɩ o yibiyǝ kam nyɩɩnɩm dɩm na wʋra dɩ ti tɩn. 14Bantʋ wʋbʋŋa ma tɩ, yɩ kʋ pa ba na karɩmɩ twaanʋ tɩlʋ na brɩ Wɛ dɛɛn na goni ni DƖ pa Moyisi tɩn, ba warɩ ba lwarɩ DƖ cɩga kam kuri. Kʋ yɩ nɩnɛɛnɩ gɔrɔ kʋm daa ta mʋ kwǝli ba yiǝ dɩ zɩm maama. Kʋ nan yɩ Zezi Krisi mʋ wʋ́ pa gɔrɔ kʋm kʋntʋ dwanɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na sɛ-o tɩn yiǝ nɩ. 15Nan dɩ zɩm maama dɩ, bantʋ na karɩmɩ Moyisi twaanʋ tɩm, ba ba ni kʋ kuri, gɔrɔ kʋm kʋntʋ na kwǝli ba yiǝ tɩn ŋwaanɩ. 16Nɔɔnʋ nan na lǝni o wʋ o sɛ dɩ́ Yuutu wʋm, kʋʋ́ pa gɔrɔ kʋm dwanɩ kʋntʋ tu yiǝ nɩ. 17Dɩ́ Yuutu wʋlʋ dɩ́ na ŋɔɔnɩ o woŋo yo seeni tɩn, kʋ lagɩ kʋ ta nɩ Wɛ Joro mʋ. Wɛ Joro kʋm nan na wʋ nɔɔnʋ wʋlʋ tee nɩ tɩn, o laan te o tɩtɩ mʋ. 18Dɩbam balʋ maama na sɛ Zezi tɩn daa ba jɩgɩ gɔrɔ kʋlʋ na kwǝli dɩ́ yiǝ tɩn. Kʋ maa paɩ dɩ́ waɩ dɩ́ nii dɩ́ Yuutu wʋm paarɩ-zulǝ yam jaja. Dɩ́ na nii-o kʋntʋ tɩn, kʋ maa paɩ dɩ́ laan lǝni dɩ́ nyɩ nɩ o tɩtɩ te, sɩ dɩ́ taá waɩ dɩ́ brɩ o paarɩ-zulǝ yam na yɩ te tɩn, sɩ ya taa fɔgɩ ya pulǝ ya wǝli da. Dɩ́ Yuutu Joro kʋm tɩtʋŋa yam mʋ tɩntʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\