2 Korɛntɩ 7

1A badon-sonnu-ba, Wɛ na goni DƖ ni dɩm DƖ pa DƖ nɔɔna bam kʋntʋ tɩn, kʋ maama yɩ dɩbam ŋwaanɩ mʋ. Mʋ kʋ kuri, á pa-na dɩ́ lɩ dɩ́ tɩtɩ wo-zɔɔna yalʋ maama dɩ́ na wʋ́ kɩ yɩ ya cɔgɩ dɩ́ yɩra dɩdaanɩ dɩ́ wʋbʋŋa tɩn wʋnɩ. Pa-na dɩ́ taá kwaana dɩ́ jɩgɩ wʋ-poŋo fasɩ, dɩ́ na kwarɩ Wɛ tɩn ŋwaanɩ. 2Pa-na dɩbam sono taa wʋ á bɩcara nɩ. Dɩbam nan wʋ kɩ abam wʋlʋwʋlʋ wo-balɔrɔ. Dɩ́ wʋ kɩ dɩ́ cɔgɩ nɔɔn-nɔɔnʋ yigǝ. Dɩ́ nan wʋ pini abam wʋlʋwʋlʋ woŋo. 3Amʋ wʋ tagɩ kʋntʋ sɩ kʋ yáalɩ abam. Amʋ maŋɩ a ta dɩ abam nɩ, kʋlʋkʋlʋ bá wanɩ kʋ pɔɔrɩ dɩbam dɩ abam sono kʋm daanɩ, kʋ na yɩ ŋwɩa naa tʋʋnɩ dɩ. 4Amʋ tiini a jɩgɩ abam cɩga, yɩ a jɩgɩ wʋpolo zanzan abam ŋwaanɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ, yaara yalʋ maama na jɩgɩ dɩbam tɩn, amʋ ta jɩgɩ baarɩ yɩ a tiini a jɩgɩ wʋpolo. 5Bɛŋwaanɩ, dɩbam na ve dɩ́ yi Masɩdʋanɩ tɩn, dɩ́ wʋ nɛ siun dɩ fɩnfɩɩn dɩ. Cana dwi tǝri tǝri tiini ya ja dɩbam. Nɔɔna dɛɛn magɩ kantɔgɔ dɩ dɩbam, yɩ fʋʋnɩ tiini dɩ zʋ dɩbam. 6Wɛ nan yɩ dɩlʋ na zǝni nɔɔna balʋ wʋrʋ na cɔgɩ tɩn, yɩ DƖ pa ba bɩcara pǝni tɩga nɩ. DƖ ma pa dɩbam dɩ bɩcara pǝni tɩga nɩ, dɩ DƖ na pɛ Titi ba dɩbam te tɩn. 7Kʋlʋ na pɛ dɩbam wʋ poli tɩn mʋ yɩ sɩ o na tu o ta abam na zǝn-o te á pa o bɩcarɩ pǝni tɩga nɩ tɩn, sɩ kʋ daɩ o na tu o wʋ dɩbam tee nɩ tɩn yɩranɩ má ŋwaanɩ. O ma ta o brɩ dɩbam amʋ fra na tiini ya jɩgɩ abam te, dɩ á wʋrʋ na tiini tɩ cɔgɩ dɩ á na kɩ kʋlʋ na wʋ maŋɩ tɩn. O ta ma ta abam na kwaana á zɩgɩ amʋ kwaga nɩ te tɩn. Amʋ na ni abam ŋwa kʋntʋ tɩn, kʋ pɛ amʋ wʋ tiini kʋ poli. 8Amʋ nan ye nɩ, a na pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋlʋ a pa abam tɩn mʋ pɛ á jɩgɩ wʋ-cɔgɔ. Amʋ nan ta wʋ joori a za wʋbʋŋa dɩ a na pʋpʋnɩ-kʋ te tɩn. Kʋ-yigǝ nɩ tɩn, amʋ wʋbʋŋa ya waɩ ya zaɩ dɩ a tɔnɔ kʋm na pɛ abam wʋ cɔgɩ tɩn, kʋ nan wʋ tiini kʋ daanɩ. 9Amʋ laan nan jɩgɩ wʋpolo. Kʋ daɩ abam wʋ na cɔgɩ tɩn ŋwaanɩ mʋ a jɩgɩ wʋpolo, kʋ yɩ á wʋ-cɔgɔ kʋm na pɛ á lǝni á wʋ te tɩn mʋ. Á wʋ-cɔgɔ kʋm maŋɩ dɩ Wɛ na lagɩ te tɩn mʋ, sɩ dɩbam wʋ kɩ abam wo-lɔŋɔ. 10Bɛŋwaanɩ, nɔɔnʋ na jɩgɩ wʋ-cɔgɔ kʋlʋ na maŋɩ dɩ Wɛ wʋbʋŋa tɩn, kʋʋ́ pa o lǝni o wʋ o daarɩ o na ŋwɩa Wɛ tee nɩ, yɩ kʋntʋ bá wanɩ kʋ pa o ta nɩ, o ya na maanɩ. Kʋ daarɩ, nɔɔnʋ nan na jɩgɩ wʋ-cɔgɔ nɩ balʋ na yǝri Wɛ tɩn te, kʋʋ́ pa wʋntʋ ga o ŋwɩa Wɛ tee nɩ. 11Á nan maanɩ-na á nii wʋ-cɔgɔ kʋlʋ na yɩ Wɛ wʋbʋŋa tɩn na pɛ á lǝni wǝǝnu tɩlʋ á ŋwɩa wʋnɩ. Kʋ pɛ á laan sɩɩnɩ á yiǝ dɩ Wɛ tɔgɩm, yɩ á kwaanɩ sɩ á brɩ nɩ á wʋ tɔgɩ á kɩ lwarɩm dɩm kʋntʋ. Kʋ ta ma pa banɩ jɩgɩ abam dɩ wo-lɔŋɔ kʋlʋ na kɩ abam tɩtarɩ nɩ tɩn. Fʋʋnɩ ma zʋ abam, yɩ amʋ fra jɩgɩ abam. Á ma tiini á kwaanɩ sɩ á laan tʋŋɩ Wɛ na lagɩ te tɩn, yɩ á vaŋɩ wʋlʋ na kɩ wo-lɔŋɔ kʋm tɩn zwɛ. Abam na kɩ kʋlʋ maama tɩn brɩ nɩ á ba jɩgɩ wo-lɔŋɔ kǝm dɩm kʋntʋ wʋnɩ. 12Amʋ na pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋm a pa abam tɩn, kʋ daɩ wʋlʋ na kɩ o cɔgɩ tɩn ŋwaanɩ, kʋ nan daɩ o na kɩ lwarɩm dɩm dɩ wʋlʋ tɩn dɩ. Amʋ nan lagɩ sɩ a pa abam mʋ lwarɩ jaja Wɛ yigǝ nɩ, nɩ abam kwaanɩ zanzan dɩbam ŋwaanɩ. 13Kʋ yɩ kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ dɩ́ bɩcara pǝni tɩga nɩ. Kʋ nan daɩ kʋntʋ yɩranɩ má. Dɩbam ta jɩgɩ wʋpolo kʋ ja gaalɩ, dɩ́ na nɛ sɩ Titi wʋ poli dɩ abam tɩn ŋwaanɩ dɩ abam na pɛ o na baarɩ tɩn. 14Amʋ na lagɩ a tʋŋ-o sɩ o ba abam te tɩn, amʋ tee abam fɩnfɩɩn a brɩ-o. Abam nan wʋ pɛ cavɩɩra ja amʋ dɩ a na tee abam te tɩn. Kʋntʋ tɩn, dɩbam na tee abam dɩ́ brɩ Titi te tɩn jɩgɩ cɩga mʋ, nɩ dɩ́ na yǝni dɩ́ tɛ cɩga dɩ abam maŋa maama te tɩn. 15O na tu abam te tɩn, á jeer-o lanyɩranɩ dɩ ya-sɩʋ, yɩ á daarɩ á sɛ o ni. Kʋntʋ, o na yǝni o guli abam gulǝ, kʋ paɩ o tiini o jɩgɩ abam sono kʋ ja gaalɩ. 16Amʋ tiini a jɩgɩ wʋpolo dɩ abam, a na jɩgɩ abam cɩga woŋo maama wʋnɩ tɩn ŋwaanɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\