2 Pɩyɛɛrɩ 1

1Amʋ Simɔn Pɩyɛɛrɩ mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ. A yɩ Zezi Krisi gamba-sono mʋ, yɩ a kwǝri a yɩ o tɩntʋŋnʋ wʋlʋ o na kuri tɩn. Amʋ pʋpʋnɩ a pa abam balʋ Wɛ na pɛ á jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi Krisi kʋ maŋɩ dɩ dɩbam dɩ na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩd-o te tɩn, o na yɩ cɩga tu tɩn ŋwaanɩ. Wʋntʋ mʋ yɩ dɩbam Tu Wɛ dɩ dɩ́ Vɩrnʋ. 2Wɛ wʋ́ pa abam yu-yoŋo dɩ yazurǝ kʋ ja gaalɩ, dɩ á na tu á lwarɩ-DƖ yɩ á ta kwǝri á lwarɩ dɩ́ Yuutu Zezi tɩn. 3Wɛ dam tu Zezi Krisi pɛ dɩbam woŋo kʋlʋ maama na paɩ dɩ́ jɩgɩ ŋwɩa Wɛ tee nɩ yɩ dɩ́ daarɩ dɩ́ tɔgɩ DƖ cwǝŋǝ lanyɩranɩ tɩn, dɩ o na pɛ dɩ́ lwarɩ Baŋa-Wɛ dɩlʋ na kuri dɩbam sɩ dɩ́ tɔgɩ dɩ́ na DƖ paarɩ-zulǝ, sɩ dɩ́ taá kɩ lanyɩranɩ nɩ dɩntʋ na kɩ lanyɩranɩ te tɩn. 4Kʋ tɔgɩ DƖ zǝnǝ yam kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ, yɩ DƖ pa dɩbam wo-laarʋ tɩlʋ na tiini tɩ jɩgɩ kuri yɩ DƖ ya go ni sɩ DƖ pa dɩbam tɩn. DƖ zǝni abam kʋntʋ, sɩ DƖ pa á wanɩ á lu lʋgʋ baŋa wo-yɔɔrʋ tɩlʋ fra na ganɩ nɔɔna kʋ paɩ ba wʋbʋŋa cɔgɩ tɩn mʋ, sɩ á daarɩ á taá jɩgɩ Wɛ ŋwɩa kam á bɩcara nɩ. 5Kʋntʋ ŋwaanɩ, á tiini á kwaanɩ sɩ á pa lanyɩranɩ kǝm tɔgɩ dɩ wǝli á wʋ-dɩdʋa kam á na maŋɩ á kɩ dɩ Wɛ tɩn nɩ, sɩ á wǝli yǝno á lanyɩranɩ kǝm dɩm dɩ wʋnɩ, 6sɩ á daarɩ á ja á tɩtɩ á wǝli á yǝno kʋm wʋnɩ, sɩ á wǝli pu-dɩa á na jɩgɩ á tɩtɩ te tɩn wʋnɩ, sɩ á taá tɔgɩ Wɛ cwǝŋǝ lanyɩranɩ á wǝli á pu-dɩa kam dɩ wʋnɩ, 7sɩ á taá jɩgɩ á ko-biǝ ŋwaŋa á wǝli á na tɔgɩ Wɛ cwǝŋǝ lanyɩranɩ te tɩn wʋnɩ, sɩ á taá soe nɔɔna á wǝli á na jɩgɩ da-ŋwaŋa te tɩn dɩ wʋnɩ. 8Abam na sɩɩnɩ á jɩgɩ wo-laarʋ tɩm kʋntʋ kʋ ja gaalɩ, tɩ wʋ́ cɩ abam sɩ á yɩ taá yɩ yawɔrɩ-nyɩna, yɩ kʋʋ́ pa á fɔgɩ á tiini á lwarɩ dɩ́ Yuutu Zezi Krisi á wǝli da. 9Nɔɔnʋ wʋlʋ nan na ba jɩgɩ wo-laarʋ tɩm kʋntʋ tɩn, kʋntʋ tu warɩ o lwarɩ Wɛ cɩga kam, o nyɩ dɩ lilwe mʋ te. O swe nɩ o dɛɛn na kɩ lwarma yalʋ tɩn maŋɩ ya saarɩ. 10Kʋntʋ ŋwaanɩ, a ko-biǝ-ba, Wɛ na bǝŋi abam sɩ á taá tɔgɩ-DƖ yɩ DƖ kuri abam sɩ á taá yɩ DƖ nɔɔna tɩn, kwaanɩ-na á pa á na tɔgɩ-DƖ te tɩn tiini kʋ taa jɩgɩ kuri lanyɩranɩ. Á na kwaanɩ á kɩ kʋntʋ doŋ, á daa bá ywǝri Wɛ cwǝŋǝ kam wʋnɩ. 11Kʋntʋ, Wɛ wʋ́ yagɩ cwǝŋǝ DƖ pa abam fasɩ, sɩ á na jǝŋǝ je Zezi Krisi paarɩ dɩm wʋnɩ. Wʋntʋ mʋ yɩ dɩbam Yuutu dɩ dɩ́ Vɩrnʋ, yɩ o paarɩ dɩm ba jɩgɩ tiim maŋa dɩ maŋa. 12Mʋ kʋ kuri amʋ joori a paɩ á guli wo-laarʋ tɩm kʋntʋ woŋo maŋa maama. Abam nan maŋɩ á ye-tɩ, yɩ á sɩɩnɩ á tɔgɩ cɩga kalʋ á na lwarɩ tɩn. 13A nan bʋŋɩ nɩ kʋ lana, sɩ amʋ ta na wʋ lʋgʋ baŋa nɩ tɩn, sɩ a taa guli abam kʋntʋ doŋ, sɩ kʋ pa á taá jɩgɩ tɩ wʋbʋŋa. 14A ye nɩ kʋ daa bá daanɩ sɩ a tɩ, nɩ dɩ́ Yuutu Zezi na pɛ a lwarɩ te tɩn. 15Amʋ nan wʋ́ kwaanɩ a kɩ woŋo kʋlʋ na wʋ́ pa á taá waɩ á guli wǝǝnu tɩm kʋntʋ gulǝ maŋa maama amʋ tʋʋnɩ kwaga nɩ tɩn. 16Dɩbam dɛɛn pɛ á lwarɩ dɩ́ Yuutu Zezi na tu dɩ dam nabiinǝ tɩtarɩ nɩ te tɩn. Dɩ́ na pɛ á lwarɩ o cɩga kam kʋntʋ tɩn, kʋ daɩ sɩnswalɩ mʋ dɩ́ mɛ dɩ́ brɩ abam nɩ nɔɔna na maɩ ba tɩtɩ swan ba brɩ te tɩn. Dɩbam tɩtɩ yi nan mʋ nɛ o na jɩgɩ Wɛ paarɩ-zulǝ cɩga cɩga te tɩn. 17Dɩ́ ma na Zezi na joŋi tiǝ dɩ zulǝ o Ko Wɛ tee nɩ maŋa kalʋ o yibiyǝ na lǝni yɩ Paŋwa Baŋa-Wɛ ŋɔɔnɩ DƖ wɩ: «Amʋ Bu mʋ tɩntʋ, a so-o dɩ a wʋ maama. Amʋ tiini a jɩgɩ wʋpolo dɩd-o.» 18Dɩbam tɩtɩ ni kwǝrǝ kam kʋntʋ na ŋɔɔnɩ Wɛ-sɔŋɔ nɩ maŋa kalʋ dɩbam dɩ Zezi dɛɛn na wʋ piu kʋlʋ Wɛ na ŋɔɔnɩ kʋ yuu nɩ tɩn. 19Kʋntʋ, dɩ́ nan ta ye fasɩ nɩ taanɩ dɩlʋ Wɛ nijoŋnǝ bam na brɩ faŋa faŋa tɩn sɩɩnɩ dɩ yɩ cɩga mʋ. Kʋ maŋɩ sɩ á taá maanɩ á nii dɩ na yɩ te tɩn. Taanɩ dɩntʋ nyɩ dɩ ba na tarɩgɩ kanɩa ba zɩgɩ lim je nɩ yɩ ka paɩ pooni wʋra sɩ kʋ vu kʋ yi tɩ-pʋra te tɩn mʋ. Zezi Krisi pooni dɩm laan wʋ́ ba dɩ taa wʋ á bɩcara nɩ, nɩ naŋɔgɔ na fuŋi yɩ pooni wʋra te tɩn. 20Kʋlʋ na dwe dɩdɩ sɩ á lwarɩ tɩn mʋ tɩntʋ: Nɔɔn-nɔɔnʋ bá wanɩ o ma o tɩtɩ wʋbʋŋa yɩranɩ o brɩ Wɛ kwǝrǝ kalʋ na pʋpʋnɩ DƖ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn kuri. 21Bɛŋwaanɩ Wɛ kwǝrǝ kam DƖ nijoŋnǝ bam dɛɛn na tɔɔlɩ tɩn wʋ nuŋi nabiinǝ wʋbʋŋa wʋnɩ. Kʋ nan yɩ Wɛ Joro kʋm mʋ pɛ nɔɔna jɩgɩ dam yɩ ba waɩ ba tɔɔlɩ Wɛ tɩtɩ kwǝrǝ kam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\