2 Timoti 1

1Amʋ Pooli na yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋnʋ tɩn mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ a pa nmʋ Timoti. Wɛ tɩtɩ mʋ kuri-nɩ dɩ DƖ wʋbʋŋa sɩ a taa yɩ DƖ tɩntʋŋnʋ, sɩ a pa nɔɔna lwarɩ nɩ Wɛ goni ni sɩ DƖ pa-ba ŋwɩa, ba na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ. 2Nmʋ Timoti yɩ a bu-sono mʋ. Dɩ́ Ko Wɛ dɩ dɩ́ Yuutu Zezi Krisi wʋ́ pa nmʋ yazurǝ dɩ yu-yoŋo, yɩ DƖ daarɩ DƖ duri nmʋ ŋwaŋa. 3Amʋ nan kɩ Wɛ dɩlʋ a na tʋŋɩ a pa-DƖ yɩ a ye a bɩcarɩ nɩ nɩ kʋ lamma tɩn le, nɩ a nabaara bam dɩ dɛɛn na tʋŋɩ ba pa-DƖ te tɩn. A maa yǝni a loori-DƖ maŋa maama wɩa dɩ tɩtɩɩ, yɩ a guli nmʋ gulǝ a Wɛ-loro kʋm wʋnɩ. 4A guli nmʋ yi-na bam woŋo dɩbam na pwɛ da-tee nɩ maŋa kalʋ tɩn. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a tiini a lagɩ sɩ a joori a ba a na nmʋ, sɩ a wanɩ a taa jɩgɩ wʋpolo lanyɩranɩ. 5Amʋ wʋ swe nɩ n kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi cɩga cɩga, nɩ n nu-nakwɩ Loyisi dɩ n nu Yunisi dɩ dɛɛn na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi te tɩn. A ye lanyɩranɩ nɩ nmʋ dɩ yɩ kʋntʋ mʋ. 6Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a lagɩ sɩ n guli a dɛɛn na daŋɩ a jɩa nmʋ baŋa nɩ yɩ Wɛ pa nmʋ zǝnǝ yalʋ tɩn. Nan fɔgɩ n nii pɛɛrɩ dɩm kʋntʋ baŋa nɩ, sɩ n ta n ma n tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa yam lanyɩranɩ. 7Bɛŋwaanɩ dɩ́ daa bá ta kwarɩ fʋʋnɩ, Wɛ na zǝni dɩbam dɩ DƖ Joro kʋm tɩn ŋwaanɩ. Kʋntʋ mʋ paɩ dɩ́ jɩgɩ baarɩ dɩ sono, yɩ dɩ́ waɩ dɩ́ tɩtɩ dɩ́ jaana. 8Yɩ ta n kwarɩ cavɩɩra sɩ n ta dɩ́ Yuutu Zezi cɩga kam n brɩ nɔɔna. Yɩ pa fʋʋnɩ zʋ-m dɩ ba na kɩ amʋ pɩɩna digǝ nɩ Zezi cɩga kam ŋwaanɩ tɩn. Kʋ nan maŋɩ sɩ n dɩ sɛ yaara mʋ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam zaasɩm dɩm ŋwaanɩ. Wɛ wʋ́ pa-m baarɩ yaara yam wʋnɩ. 9Dɩntʋ mʋ vrɩ dɩbam yɩ DƖ bǝŋi dɩbam sɩ dɩ́ taá yɩ DƖ nɔɔna, sɩ kʋ daɩ dɩbam tɩtʋŋ-ŋʋna ŋwaanɩ. Kʋ yɩ DƖ tɩtɩ mʋ maŋɩ DƖ lɩ wʋbʋŋa kʋ loori lʋgʋ pulim, sɩ DƖ pa dɩ́ tɔgɩ Zezi Krisi ŋwaanɩ dɩ́ na vrɩm zaanɩ. 10Wɛ laan mʋ nan pɛ dɩ́ na DƖ zaanɩ dɩm kʋntʋ dɩ́ Vɩrnʋ Zezi Krisi na tu lʋgʋ baŋa tɩn ŋwaanɩ. Wʋntʋ mʋ cɔgɩ tʋʋnɩ dam, yɩ o daarɩ o tɔgɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam ŋwaanɩ o pa dɩ́ lwarɩ nɩ dɩ́ wʋ́ na ŋwɩa kalʋ na bá ti tɩn Wɛ tee nɩ. 11Wɛ nan mʋ pɛ a ji DƖ tɩntʋŋnʋ sɩ a taa tɔɔlɩ DƖ kwǝr-ywǝŋǝ kam kʋntʋ, sɩ a brɩ nɔɔna DƖ cɩga kam. 12Kʋ yɩ kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a nɛ yaara yam kʋntʋ. A nan ba kwarɩ cavɩɩra. Bɛŋwaanɩ amʋ ye nɩ a kɩ a wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi mʋ, yɩ a ye nɩ wʋntʋ wʋ́ wanɩ o nii kʋlʋ maama Wɛ na kwe DƖ kɩ a jɩŋa nɩ tɩn baŋa nɩ, sɩ kʋ taa ve dɛ dɩm o na wʋ́ joori o ba tɩn. 13Nan fɔgɩ n ta n tɔgɩ cɩga kalʋ a na maŋɩ a brɩ nmʋ tɩn sɩ n ma n zaasɩ nɔɔna, sɩ n kwǝri n ta n jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ sono n na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ. 14Fɔgɩ n ta n nii cɩga kalʋ Wɛ na kwe DƖ kɩ nmʋ jɩŋa nɩ tɩn baŋa nɩ dɩ Wɛ Joro kʋlʋ na ŋwɩ dɩbam wʋnɩ tɩn dam, sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ yɩ cɔgɩ-ka. 15Nmʋ maŋɩ n ye nɩ Wɛ nɔɔna balʋ maama na zʋʋrɩ Azi tɩɩnɩ dɩm nɩ tɩn joori amʋ kwaga nɩ, kʋ wǝli dɩ Fizɛɛlɩ dɩ Ɛrmɔzɛnɩ. 16Wɛ nan wʋ́ duri Onisifɔɔrɩ dɩ o sɔŋɔ tiinǝ maama ŋwaŋa, bɛŋwaanɩ wʋntʋ mʋ yǝni o paɩ a jɩgɩ wʋ-zuru. Ba na kɩ-nɩ pɩɩna digǝ nɩ tɩn, o wʋ kwarɩ cavɩɩra sɩ o zǝni-nɩ. 17O nan na tu o yi Rom maŋa kalʋ tɩn, o tiini o kwaanɩ o beeri amʋ je mʋ taan, yɩ o laan ba o na-nɩ. 18Wɛ nan wʋ́ duri o ŋwaŋa sarɩya dɛ dɩm nɩ. Nmʋ maŋɩ n ye lanyɩranɩ Onisifɔɔrɩ na tiini o zǝni amʋ te Efɛɛzɩ nɩ tɩn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\