2 Timoti 2

1A bu Timoti, ta n zɩgɩ kǝŋkǝŋ Zezi Krisi na pɛ nmʋ yu-yoŋo yɩ n ŋwɩ dɩd-o tɩn ŋwaanɩ. 2Cɩga kalʋ maama a na yǝni a brɩ nmʋ nɔn-kɔgɔ kʋm maama yigǝ nɩ tɩn, n dɩ ma-ka n brɩ nɔɔna balʋ na tɔgɩ cɩga tɩn, sɩ ba dɩ daa wanɩ ba maa brɩ nɔɔna badonnǝ ba wǝli da. 3Nmʋ na tʋŋɩ n pa Zezi Krisi tɩn, n maŋɩ sɩ n dɩ sɛ yaara mʋ, nɩnɛɛnɩ pamaŋ-ŋʋm na sɛ yaara te tɩn. 4Nɔɔnʋ na yɩ pamaŋnʋ yɩ o lagɩ sɩ o poli o yuutu wʋ, o daa wʋ maŋɩ sɩ o taa kɩ wǝǝnu tɩlʋ na daɩ pamaŋna tɩtʋŋa tɩn. 5Kʋ ta nyɩ dɩ nɔɔnʋ na kwaanɩ o duri o di yigǝ te tɩn mʋ. O na maŋɩ o duri o di yɩ o wʋ dɛ durim dɩm cwǝŋǝ cɩga cɩga, ba bá pa-o yigǝ tu pɛɛrɩ dɩm. 6Kʋ ta nyɩ dɩ nɔɔnʋ na yɩ valʋ yɩ o tiini o tʋŋɩ te tɩn mʋ. Wʋntʋ mʋ maŋɩ sɩ o da yigǝ o na o wo-vaalʋ tɩm biǝ. 7Bʋŋɩ n nii a na tɛ kʋlʋ tɩn. Dɩ́ Yuutu Zezi wʋ́ pa n lwarɩ woŋo maama kuri n ti. 8Ta n guli Zezi Krisi na yɩ Pɛ Davidi dwi tu tɩn gulǝ. Wʋntʋ mʋ bi o yagɩ tʋʋnɩ, nɩ kwǝr-ywǝŋǝ kalʋ a na yǝni a tɔɔlɩ tɩn na brɩ te tɩn. 9Amʋ na tɔɔlɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam kʋntʋ tɩn mʋ pɛ a wʋ yaara wʋnɩ, yɩ ba vɔ-nɩ dɩ capʋnnʋ nɩ a yɩ ŋwɩɩnʋ mʋ te. Ba nan bá wanɩ ba cɩ Wɛ kwǝrǝ kam sɩ ka yɩ jagɩ. 10Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a sɛ yaara dwi maama, sɩ kʋ wanɩ kʋ wǝli nɔɔna balʋ Wɛ na kuri sɩ ba taa yɩ DƖ nɔɔna tɩn, sɩ ba tɔgɩ Zezi Krisi ŋwaanɩ ba na vrɩm dɩ zulǝ yalʋ na bá ti tɩn. 11Taanɩ dɩlʋ a na lagɩ a ta tɩn yɩ cɩga mʋ: Dɩ́ na tɔgɩ dɩ Zezi dɩ́ tɩ, dɩ́ ta wʋ́ tɔgɩ dɩd-o dɩ́ na ŋwɩa. 12Dɩ́ na fɔgɩ dɩ́ zɩgɩ kǝŋkǝŋ cam wʋnɩ, dɩ́ wʋ́ tɔgɩ dɩd-o dɩ́ di paarɩ. Dɩ́ nan na vɩ-o, o dɩ wʋ́ vɩn dɩbam mʋ. 13Dɩbam nan na maŋɩ dɩ́ ba jɩgɩ cɩga, wʋntʋ ta yɩ cɩga tu mʋ, bɛŋwaanɩ wʋm ba joori o kwanɩ o ni. 14Ta n guli amʋ zaasɩm dɩm n brɩ Zezi nɔɔna bam, sɩ n daarɩ n kaanɩ-ba lanyɩranɩ dɩ Wɛ yɩrɩ, sɩ ba yɩ taa magɩ kantɔgɔ kʋlʋ na ba jɩgɩ kuri tɩn bɩtarɩ baŋa nɩ, sɩ kʋ cɔgɩ balʋ dɩ na cǝgi tɩn wʋbʋŋa mʋ. 15Kwaanɩ n tʋŋɩ dɩ yawala sɩ kʋ poli Wɛ wʋ, sɩ cavɩɩra yɩ ja-m DƖ yigǝ nɩ dɩ kʋlʋ n na tʋŋɩ tɩn, sɩ n kwaanɩ n ta n brɩ nɔɔna Wɛ cɩga kam lanyɩranɩ. 16Ja n tɩtɩ dɩ bɩtar-yɔɔrʋ tɩlʋ na ba wǝli Wɛ cwǝŋǝ tɩn. Balʋ na ŋɔɔnɩ-sɩ tɩn paɩ nɔɔna fɔgɩ ba joori ba maŋɩ kwaga nɩ mʋ Wɛ cwǝŋǝ kam wʋnɩ. 17Ba na karɩ ba brɩ wo-yɔɔrʋ tɩm kʋntʋ tɩn, tɩ wʋ́ loŋi tɩ jagɩ je maama, nɩnɛɛnɩ nɔɔnʋ na jɩgɩ nasɩncɔgɔ yɩ kʋ woori kʋ wǝli da te tɩn. Yimene dɩ Filɛtɩ mʋ tɔgɩ ba wʋ nɔɔna bam kʋntʋ wʋnɩ. 18Ba tusi cɩga cwǝŋǝ kam wʋnɩ yɩ ba tɛ ba wɩ, Wɛ daa bá bi nɔɔna DƖ pa ba yagɩ tʋʋnɩ, sɩ twa biim maŋɩ kʋ kɛ. Ba zaasɩm dɩm kʋntʋ ma pa balʋ na sɛ Wɛ tɩn badonnǝ wʋbʋŋa joori ya lǝni. 19Kʋ daarɩ balʋ na yɔɔrɩ ba tɔgɩ Wɛ cɩga kam tɩn wʋbʋŋa ba zaɩ. Bantʋ nyɩ dɩ digǝ kuri mʋ Wɛ na fɔgɩ DƖ cwi lanyɩranɩ. Kuri dɩm kʋntʋ ba gɔɛ, yɩ kʋ pʋpʋnɩ da kʋ wɩ: «Dɩ́ Yuutu wʋm ye balʋ na yɩ o nɔɔna tɩn.» Kʋ ta pʋpʋnɩ kʋ wɩ: «Wʋlʋ maama na sɛ nɩ o yɩ dɩ́ Yuutu wʋm nɔɔnʋ tɩn maŋɩ sɩ o yagɩ kǝm-balwaarʋ mʋ.» 20Kʋ nyɩ dɩ sɔ-fɔrɔ wʋnɩ kabǝli dɩ zwɩ dwi tǝri tǝri na wʋra te tɩn mʋ. Sɩdonnǝ yɩ can-na mʋ ba mɛ ba kɩ, dɩ sǝbu-sɩŋa. Sɩntʋ yɩ lʋnnɩ nyɩm mʋ. Sɩdonnǝ maa yɩ dɛ naa dɔgɔ mʋ ba mɛ ba kɩ, yɩ ba maɩ sɩntʋ mʋ ba tʋŋa. 21Kʋ brɩ nɩ, nɔɔnʋ na jɩgɩ o tɩtɩ dɩ wo-yɔɔrʋ tɩm kʋntʋ, kʋ tu wʋ́ ta yɩ lʋnnɩ nyɩm mʋ Wɛ tee nɩ. O yɩ wʋlʋ na kwe o tɩtɩ o kɩ o yuutu wʋm jɩŋa nɩ yɩ o jɩgɩ kuri o pa-o tɩn mʋ. O maŋɩ sɩ o taa tʋŋɩ tɩtʋŋ-ŋʋna yalʋ maama o yuutu wʋm na lagɩ tɩn mʋ. 22Kʋntʋ tɩn, cʋ n tɩtɩ dɩ kǝm-yɔɔrʋ tɩlʋ nɔn-dʋnnʋ wʋbʋŋa na yǝni ya zʋʋrɩ tɩn, sɩ n daarɩ n kwaanɩ n tɔgɩ cɩga cwǝŋǝ dɩ wʋ-dɩdʋa dɩ sono dɩ wʋ-zuru, sɩ n ta n tɔgɩ dɩ balʋ bɩcara na lana yɩ ba sɛ nɩ ba yɩ dɩ́ Yuutu wʋm nɔɔna tɩn. 23Fɔgɩ n cɩ n tɩtɩ dɩ jwǝri kantɔgɔ kʋlʋ na ba jɩgɩ kuri tɩn. Bɛŋwaanɩ nmʋ ye nɩ kʋ tui kʋ guri dɩ najara mʋ. 24Nɔɔnʋ wʋlʋ nan na yɩ dɩ́ Yuutu wʋm tɩntʋŋnʋ tɩn wʋ maŋɩ sɩ o taa yɩ najajarʋ. O maŋɩ sɩ o taa nɩgɩ nɔɔna maama lanyɩranɩ, sɩ o daarɩ o brɩ-ba cɩga dɩ wʋ-zuru. 25O nan maŋɩ sɩ o zaasɩ balʋ na vɩn Wɛ cɩga kam tɩn dɩ wʋ-bono mʋ, sɩ kʋ waɩ kʋ kɩ sɩ Wɛ pa ba lǝni ba wʋbʋŋa sɩ ba joori ba sɛ DƖ cɩga kam. 26Kʋntʋ tɩn, ba swan laan wʋ́ joori yɩ ba wanɩ ba vrɩ ba tɩtɩ sʋtaanɩ jɩŋa nɩ, dɩ ya na jaanɩ-ba nɩ cɩkʋ te yɩ dɩ pa ba kɩ dɩ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\