Kolɔsɩ 1

1Amʋ Pooli wʋlʋ Wɛ na kuri dɩ DƖ tɩtɩ wʋbʋŋa sɩ a taa yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋnʋ tɩn mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ, yɩ dɩ́ ko-bu Timoti tɔgɩ o wǝli-nɩ. 2Dɩ́ pʋpʋnɩ sɩ dɩ́ pa abam balʋ na yɩ Wɛ nɔɔna yɩ á zʋʋrɩ Kolɔsɩ nɩ tɩn. Abam mʋ yɩ dɩ́ ko-biǝ balʋ na kɩ á wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi Krisi tɩn. Dɩ́ Ko Wɛ wʋ́ pa abam yazurǝ dɩ yu-yoŋo. 3Maŋa maama dɩbam na yǝni dɩ́ loori Wɛ dɩ́ pa abam, dɩ́ taá kɩ DƖ le mʋ abam ŋwaanɩ. Dɩntʋ mʋ yɩ dɩ́ Yuutu Zezi Krisi Ko. 4Bɛŋwaanɩ dɩbam ni abam na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi yɩ á kwǝri á soe Wɛ nɔɔna bam maama te tɩn. 5Bɛŋwaanɩ, abam na dɛ yigǝ á ni Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam tɩn mʋ pɛ á jɩgɩ tɩɩna nɩ á wʋ́ na wǝǝnu tɩlʋ Wɛ na tiŋi DƖ sɔŋɔ nɩ abam ŋwaanɩ tɩn. Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam kʋntʋ mʋ yɩ kalʋ na sɩɩnɩ ka yɩ cɩga tɩn. 6DƖ kwǝr-ywǝŋǝ kam kʋntʋ laan jagɩ ka yi lʋgʋ baŋa je maama yɩ ka kwɛ nɔɔna lanyɩranɩ, nɩ ka na jagɩ ka yi abam te yɩ ka kwɛ abam te tɩn. Kʋ zɩgɩ maŋa kalʋ á na puli á ni Wɛ kwǝrǝ kam yɩ á lwarɩ Wɛ zaanɩ dɩm na sɩɩnɩ dɩ yɩ cɩga te tɩn. 7Kʋ yɩ Epafrasɩ dɛɛn mʋ brɩ abam Wɛ cɩga kam kʋntʋ. Wʋntʋ mʋ yɩ dɩbam ko-bu-sono, yɩ o tɔgɩ dɩ dɩbam o tʋŋɩ dɩ o wʋ maama o pa Zezi Krisi abam ŋwaanɩ. 8Wʋntʋ ta mʋ tagɩ o brɩ dɩbam Wɛ Joro kʋm na pɛ abam jɩgɩ da-sono te tɩn. 9Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ dɩ́ yǝni dɩ́ warɩ Wɛ maŋa maama dɩ́ pa abam, kʋ na puli maŋa kam dɩ́ na ni á woŋo kʋntʋ tɩn. Dɩ́ loori-DƖ sɩ DƖ pa á taá ye DƖ wʋbʋŋa na lagɩ kʋlʋ tɩn, sɩ DƖ daarɩ DƖ pa á na swan dɩ yǝno maama nɩ DƖ Joro kʋm na paɩ te tɩn. 10Kʋntʋ, abam laan wʋ́ wanɩ á tɔgɩ cwǝŋǝ sɩ kʋ maŋɩ dɩ dɩ́ Yuutu wʋm na lagɩ te tɩn, sɩ kʋ pa o wʋ poli á tɩtʋŋa maama ŋwaanɩ. Dɩ́ loori Wɛ sɩ DƖ wǝli abam sɩ á taá kɩ tɩtʋŋ-ŋʋna dwi tǝri tǝri lanyɩranɩ, sɩ á fɔgɩ á lwarɩ Wɛ á wǝli da. 11Dɩ́ nan ta loori Wɛ, sɩ DƖ ma DƖ dam-fɔrɔ kʋlʋ na dwe maama tɩn DƖ wǝli abam sɩ á wanɩ á fɔgɩ á zɩgɩ kǝŋkǝŋ, sɩ á kwǝri á taá jɩgɩ wʋ-zuru, sɩ á taá kwaanɩ á ve yigǝ woŋo maama wʋnɩ. 12Á taá kɩ dɩ́ Ko Wɛ le dɩ wʋpolo, bɛŋwaanɩ dɩntʋ mʋ pɛ abam cwǝŋǝ, sɩ á tɔgɩ á na wo-laarʋ tɩlʋ DƖ na tiŋi sɩ DƖ pa DƖ nɔɔna bam tɩn jǝgǝ kalʋ na yɩ pooni tɩn wʋnɩ. 13Dɩ́ Ko Wɛ mʋ lɩ dɩbam lim wʋnɩ, sɩ wo-lwaanʋ daa yɩ taa waɩ dɩbam. DƖ ma daarɩ DƖ pa dɩ́ zʋ DƖ tɩtɩ Bu-sono kʋm paarɩ dɩm wʋ. 14Kʋ nan yɩ DƖ Bu Zezi mʋ kwe o ŋwɩa o ma ŋwɩ dɩ́ lwarɩm jɩnɩ, o pa Wɛ yagɩ-dɩ DƖ ma cɛ dɩbam. 15Zezi yɩ Baŋa-Wɛ dɩlʋ nabiinǝ na ba naɩ tɩn nyɩnyʋgʋ mʋ. O yɩ Wɛ Bu-dʋa mʋ. Wʋntʋ maŋɩ o wʋra mʋ kʋ loori wǝǝnu tɩlʋ maama Wɛ na kɩ tɩn. 16Wɛ dɛ wʋntʋ ŋwaanɩ mʋ DƖ kɩ wǝǝnu maama, wǝǝnu tɩlʋ maama na wʋ wɛyuu nɩ dɩ tɩga baŋa nɩ tɩn, tɩlʋ nɔɔna na naɩ dɩ tɩlʋ ba na warɩ ba naɩ tɩn, kʋ na yɩ malɛsɩ dɩ wǝǝnu tɩlʋ maama na jɩgɩ dam yɩ tɩ di paarɩ nabiinǝ baŋa nɩ tɩn. Wɛ dɛ Zezi ŋwaanɩ mʋ DƖ kɩ tɩ maama, sɩ kʋ pa o na zulǝ tɩ baŋa nɩ. 17Zezi maŋɩ o wʋra mʋ pulim nɩ yɩ kʋlʋkʋlʋ daa ta tǝrǝ. Kʋ yɩ wʋntʋ mʋ paɩ woŋo maama zɩgɩ kʋ jǝgǝ nɩ lanyɩranɩ. 18Wʋntʋ mʋ yɩ o nɔɔna bam yuutu, yɩ ba kɔgɔ kʋm nyɩ dɩ o yɩra yam. Wʋm mʋ puli o kɔgɔ kʋm kuri. Kʋ yɩ Zezi mʋ dɛ yigǝ o bi o yagɩ tʋʋnɩ. Kʋ ma pa o yɩ yigǝ tu woŋo maama wʋnɩ. 19Bɛŋwaanɩ kʋ yɩ Wɛ tɩtɩ wʋbʋŋa mʋ lagɩ sɩ DƖ Bu Zezi taa nyɩ dɩ DƖ tɩtɩ fasɩ. 20Wɛ lɩ wʋbʋŋa mʋ, sɩ DƖ da DƖ Bu wʋm ŋwaanɩ DƖ pa wǝǝnu maama joori tɩ fɔgɩ daanɩ dɩ DƖ. DƖ Bu Zezi na tɩgɩ tʋʋn-dagara kam baŋa nɩ yɩ o jana nuŋi tɩn mʋ pɛ wǝǝnu maama joori tɩ fɔgɩ daanɩ dɩ Wɛ, kʋ na yɩ lʋgʋ baŋa wǝǝnu dɩ wɛyuu wǝǝnu maama. 21Kʋ nan na yɩ abam, abam dɛɛn baŋwɛ dɩ Wɛ, á yɩ Wɛ dʋna mʋ. Abam wʋbʋŋa dɩ á tɩtʋŋa maama dɛɛn lagɩ wo-lwaanʋ yɩranɩ mʋ sɩ á taá kɩa. 22Kʋ daarɩ lele kʋntʋ, Wɛ laan pɛ á fɔgɩ daanɩ dɩ DƖ, DƖ Bu wʋm na jigi nabiinu yɩ o daarɩ o tɩ tɩn ŋwaanɩ. Wɛ kɩ kʋntʋ sɩ á wanɩ á ba á zɩgɩ DƖ yigǝ nɩ dɩ wʋ-poŋo mʋ, sɩ á taá yɩ nɔn-ŋʋna balʋ na ba jɩgɩ wo-lɔŋɔ tɩn. 23Abam nan maŋɩ sɩ á taá tɔgɩ Wɛ cɩga kam dɩ á wʋ-dɩdʋa, sɩ á zɩgɩ kǝŋkǝŋ. Á wʋ maŋɩ sɩ á pa á wʋbʋŋa lǝni dɩ tɩɩna yalʋ á na jɩgɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam ŋwaanɩ tɩn. DƖ kwǝr-ywǝŋǝ kam kʋntʋ mʋ yɩ kwǝrǝ kalʋ abam na maŋɩ á ni yɩ ba tɔɔlɩ-ka ba brɩ lʋgʋ baŋa nɔɔna maama tɩn. Amʋ Pooli nan yɩ Wɛ tɩntʋŋnʋ sɩ a taa tɔɔlɩ DƖ kwǝr-ywǝŋǝ kam kʋntʋ mʋ. 24Amʋ jɩgɩ wʋpolo dɩ a na yaarɩ te abam ŋwaanɩ tɩn. Kʋ na cɛ a yɩra nɩ te tɩn, kʋ nyɩ nɩ Zezi Krisi na yaarɩ te tɩn mʋ. A yaarɩ yaara yalʋ na daarɩ sɩ dɩ́ yaarɩ Zezi tɩtʋŋa yam ŋwaanɩ tɩn mʋ, sɩ kʋ zǝni o nɔn-kɔgɔ kʋm na nyɩ dɩ o yɩra yam tɩn lanyɩranɩ. 25Wɛ tʋŋɩ-nɩ sɩ a taa tʋŋa a pa-ba mʋ. Tɩtʋŋɩ dɩm kʋntʋ mʋ yɩ sɩ a kwaanɩ a tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ kam maama a brɩ abam. 26Kʋ na zɩgɩ pulim nɩ tɩn, Wɛ cɩga kam kʋntʋ dɛɛn sǝgi mʋ nabiinǝ tee nɩ, yɩ Wɛ laan pa balʋ na yɩ DƖ nɔɔna tɩn ba ba lwarɩ-ka. 27Kʋ yɩ Wɛ tɩtɩ wʋbʋŋa mʋ lagɩ sɩ DƖ pa ba lwarɩ DƖ cɩga kam kʋntʋ. DƖ lagɩ sɩ lʋgʋ baŋa dwi maama tiinǝ mʋ lwarɩ DƖ cɩga kam na tiini ka jɩgɩ lam dɩ zulǝ te tɩn. Wɛ cɩga kalʋ dɛɛn na sǝgi yɩ ka laan ba ka lwarɩ jaja tɩn mʋ yɩ sɩ Zezi Krisi wʋ abam bɩcara nɩ, yɩ kʋ pa á jɩgɩ tɩɩna nɩ á wʋ́ na paarɩ-zulǝ Wɛ tee nɩ. 28Kʋntʋ ŋwaanɩ dɩbam yǝni dɩ́ tɔɔlɩ Zezi Krisi kwǝrǝ mʋ dɩ́ brɩ nɔɔna maama, yɩ dɩ́ kaanɩ-ba dɩ swan yalʋ Wɛ na pɛ dɩbam tɩn, sɩ dɩ́ pa ba maama laan wanɩ ba ba ba zɩgɩ Wɛ yigǝ nɩ, nɩ balʋ wʋbʋŋa na bɩga dɩ Zezi Krisi tɔgɩm dɩm tɩn. 29Kʋntʋ mʋ amʋ nan tiini a kwaanɩ a tʋŋa. Kʋ nan yɩ Zezi dam-fɔrɔ kʋm o na pɛ-nɩ tɩn mʋ paɩ a jɩgɩ dam a ma a tʋŋɩ kʋntʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\