Kolɔsɩ 3

1Abam na nɛ Wɛ ŋwɩ-dʋŋa kam tɩn, kʋ nyɩ dɩ á tɔgɩ dɩ Zezi Krisi mʋ á joori á bi á yagɩ tʋʋnɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ, pa-na Wɛ-sɔŋɔ wǝǝnu tɩm taa jɩgɩ fra dɩ abam, sɩ dáanɩ mʋ Zezi Krisi je Baŋa-Wɛ jazɩm nɩ. 2Pa-na á wʋbʋŋa tiini ya zʋ Wɛ-sɔŋɔ wo-laarʋ tɩm, sɩ kʋ yɩ taa yɩ lʋgʋ baŋa wo-yɔɔrʋ tɩm. 3Abam na yagɩ lwarɩm cwǝŋǝ tɩn, kʋ nyɩ dɩ á tɩgɩ mʋ te, yɩ á laan na ŋwɩ-dʋŋa dɩ Zezi Krisi, yɩ á ŋwɩa kam sǝgi Wɛ tee nɩ. 4Abam ŋwɩa kam cɩga cɩga mʋ yɩ Zezi Krisi. Kʋntʋ ŋwaanɩ, o na joori o ba o brɩ o tɩtɩ jaja dɩ o paarɩ-zulǝ yam, abam dɩ wʋ́ tɔgɩ dɩd-o á na paarɩ-zulǝ. 5Abam nan maŋɩ sɩ á lɩ lʋgʋ baŋa wʋbʋŋ-lwaanʋ tɩm mʋ á bɩcara nɩ, sɩ á yɩ zaŋɩ á sɛ-tɩ. Kʋ na yɩ boorim naa wo-zɔɔna kikiǝ naa ka-laga, naa kʋ na yɩ á fra na zʋʋrɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ tɩn, naa á na pa á yi sui wǝǝnu tɩlʋ tɩn, á yɩ sɛ wʋbʋŋa yam kʋntʋ doŋ. Nmʋ na paɩ n yi sui wǝǝnu, kʋ brɩ nɩ n paɩ tɩntʋ mʋ zulǝ yɩ n daarɩ Wɛ n yagɩ. 6Wo-balwaarʋ tɩntʋ ŋwaanɩ mʋ Wɛ banɩ wʋ́ zaŋɩ [dɩ nabiinǝ balʋ maama na vɩn DƖ ni tɩn]. 7Abam dɩ ŋwɩa kam maama dɛɛn yɩ kʋntʋ mʋ. 8Kʋ daarɩ lele kʋntʋ, á maŋɩ sɩ á lɩ wo-balwaarʋ tɩm kʋntʋ maama mʋ á bɩcara nɩ. Kʋ na yɩ ban-zɔŋɔ dɩ ka-culi-daanɩ dɩ pu-sɩŋa. Á yɩ taá twɩ nɔɔna. Á yɩ taá maɩ á niǝ á ŋɔɔnɩ wo-zɔɔna ŋwɛ. 9Á yɩ zaŋɩ á fɔ vwan á pa daanɩ. Bɛŋwaanɩ abam yagɩ á ŋwɩ-doŋǝ kam dɩ ka kikiǝ maama, 10yɩ á laan daarɩ á jɩgɩ ŋwɩ-dʋŋa mʋ. Wɛ mʋ pɛ abam ŋwɩ-dʋŋa kam kʋntʋ. DƖ maa kwɛ-ka sɩ ka taa nyɩ dɩ DƖ tɩtɩ ŋwɩa, sɩ á wanɩ á fɔgɩ á lwarɩ DƖ na yɩ te tɩn. 11Kʋntʋ ŋwaanɩ, balʋ na jɩgɩ Wɛ ŋwɩ-dʋŋa kam tɩn, kampwara daa tǝri ba wʋnɩ. Zwifǝ dɩ dwi-gɛ tiinǝ maama yɩ bɩdwɩ mʋ. Balʋ na goni ba bǝkǝri dɩ balʋ na wʋ goni tɩn maama yɩ bɩdwɩ mʋ. Balʋ yi na wʋ pʋʋrɩ dɩ balʋ ba na ba nɩgɩ tɩn, kʋ wǝli dɩ gambɛ dɩ balʋ na te ba tɩtɩ tɩn maama yɩ bɩdwɩ mʋ. Ba maama wʋra Zezi Krisi ŋwaanɩ mʋ, yɩ o ŋwɩ dɩ ba maama. 12Wɛ mʋ kuri abam sɩ á taá yɩ DƖ nɔɔna, yɩ DƖ soe abam. Kʋntʋ ŋwaanɩ, taá jɩgɩ-na da-ŋwaŋa, sɩ á taá kɩ-da lanyɩranɩ. Taá tu-na á tɩtɩ da-tee nɩ, sɩ á taá jɩgɩ wʋ-bono dɩ wʋ-zuru. 13Á taá jɩgɩ-na wʋ-zuru da-ŋwaanɩ. Abam wʋlʋ na jɩgɩ jʋʋ dɩ o doŋ, sɩ á yagɩ á ma cɛ daanɩ, nɩ dɩ́ Yuutu Zezi na yagɩ á lwarɩm o ma cɛ abam te tɩn. 14Kʋlʋ na dwe maama tɩn, taá soe-na daanɩ, sɩ kʋ pa á wanɩ á taá jɩgɩ ni dɩdʋa lanyɩranɩ. 15Pa-na wʋ-zuru kʋlʋ Zezi Krisi na pɛ abam tɩn taa te á wʋbʋŋa maama. Bɛŋwaanɩ Wɛ kuri abam sɩ á ji woŋo dɩdʋa mʋ, sɩ á taá jɩgɩ wʋ-zuru kʋntʋ doŋ. Maŋa maama sɩ á taá kɩ Wɛ le. 16Pa-na Zezi Krisi taanɩ dɩm tiini dɩ zʋ á bɩcara, sɩ á taá maɩ swan yalʋ Wɛ na pɛ abam tɩn á kwe daanɩ, sɩ á daarɩ á taá kaanɩ daanɩ. Taá leeni-na Wɛ lǝŋ-ŋwɩ dɩ Wɛ tiǝ le dɩ Wɛ Joro kʋm na pɛ abam le sɩlʋ tɩn. Á taá leeni kʋntʋ á zuli Wɛ, sɩ á taá kɩ DƖ le. 17Woŋo kʋlʋ maama abam na wʋ́ kɩ tɩn, kʋ na yɩ á ni-ŋwaŋa naa á jɩŋa tɩtʋŋɩ, sɩ á pa kʋ taa yɩ dɩ́ Yuutu Zezi yɩrɩ ŋwaanɩ, sɩ á daarɩ á taá kɩ dɩ́ Ko Wɛ le Zezi Krisi ŋwaanɩ. 18Kaana-ba, á maŋɩ sɩ á taá sɛ á banna, bɛŋwaanɩ kʋntʋ yɩ woŋo kʋlʋ na maŋɩ dɩ dɩ́ Yuutu Zezi wʋbʋŋa tɩn mʋ. 19Kʋ daarɩ kan-banna-ba, á dɩ maŋɩ sɩ á taá soe á kaana, sɩ á yɩ taá kɩ cɩa dɩ ba. 20Biǝ-ba, á na sɛ dɩ́ Yuutu Zezi tɩn, kʋ maŋɩ sɩ á sɛ á tiinǝ ni woŋo maama wʋnɩ, sɩ kʋntʋ mʋ yɩ woŋo kʋlʋ na poli Wɛ wʋ tɩn. 21Kʋ daarɩ abam balʋ na yɩ biǝ kwǝ tɩn, á yɩ taá tiini á fɩ-ba, sɩ kʋntʋ wʋ́ pa ba wʋrʋ cɔgɩ yɩ ba ga baarɩ. 22Kʋ na yɩ abam balʋ na yɩ gambɛ tɩn, á taá tʋŋɩ á tɔgɩ á yum tiinǝ wʋbʋŋa woŋo maama wʋnɩ. Kʋ nan daɩ ba na zɩgɩ ba nii abam maŋa kalʋ yɩranɩ tɩn mʋ á wʋ́ kɩ kʋntʋ sɩ ba tee abam. Nan taá tʋŋɩ-na dɩ á wʋ maama, á na kwarɩ dɩ́ Yuutu wʋm tɩn ŋwaanɩ. 23Woŋo kʋlʋ maama á na wʋ́ tʋŋɩ tɩn, á taá tʋŋɩ dɩ á wʋ maama. Pa-na á na kɩ te tɩn taa yɩ dɩ́ Yuutu wʋm ŋwaanɩ, sɩ kʋ taa daɩ nabiinǝ ŋwaanɩ. 24Bɛŋwaanɩ abam ye nɩ dɩ́ Yuutu Zezi Krisi wʋ́ pa abam pɛɛrɩ dɩlʋ o na tiŋi sɩ o pa o nɔɔna bam Wɛ-sɔŋɔ nɩ tɩn. Wʋntʋ mʋ yɩ á yuutu wʋlʋ á na tʋŋɩ á pa-o tɩn. 25Kʋ daarɩ wʋlʋ maama na kɩ balɔrɔ tɩn wʋ́ joŋi balɔrɔ ŋwɩɩrʋ mʋ, sɩ kʋ maŋɩ dɩ o tɩtʋŋa yam na yɩ te tɩn. Wɛ nan tɔgɩ cɩga mʋ DƖ maɩ DƖ di nabiinǝ taanɩ, sɩ DƖ ba kuri nɔɔna daanɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\