Kolɔsɩ 4

1Kʋ daarɩ abam balʋ na yɩ gambɛ sɩm yum tiinǝ tɩn, á taá kɩ cɩga dɩ kʋlʋ na maŋɩ tɩn dɩ ba. Á nan taá ye nɩ abam dɩ jɩgɩ yuutu o na te abam Wɛ-sɔŋɔ nɩ. 2Á tiini á kwaanɩ á taá loori Wɛ, sɩ á cɩ á tɩtɩ lanyɩranɩ, sɩ á taá kɩ DƖ le. 3Á nan taá loori Wɛ á pa dɩbam dɩ, sɩ DƖ pa dɩ́ na cwǝŋǝ dɩ́ taá tɔɔlɩ Zezi Krisi cɩga kalʋ na sǝgi tɩn kwǝrǝ dɩ́ brɩ nɔɔna. Kʋ nan yɩ amʋ na tɔɔlɩ Zezi kwǝrǝ kam tɩn ŋwaanɩ mʋ pɛ a wʋ pɩɩna digǝ nɩ. 4Loori-na Wɛ á pa-nɩ, sɩ a wanɩ a pa nɔɔna lwarɩ cɩga kam kʋntʋ maama fasɩ. Mʋ tɩtʋŋɩ dɩlʋ Wɛ na pɛ amʋ sɩ a tʋŋɩ tɩn. 5Á cʋ-na á tɩtɩ dɩ á na ŋwɩ te dɩ balʋ na ba tɔgɩ Zezi tɩn tɩtarɩ nɩ, á taá kɩ lanyɩranɩ sɩ ba yɩ na á wo-lɔŋɔ. Wɛ na pɛ abam pwǝlǝ sɩ á kɩ kʋlʋ, sɩ á pa kʋ ja kuri lanyɩranɩ. 6Pa-na á ni-taanɩ taa lana, sɩ dɩ taa jɩgɩ ywǝǝni, sɩ á daarɩ á taá ye á na wʋ́ lǝri nɔɔnʋ maama taanɩ te tɩn. 7A lagɩ a tʋŋɩ dɩ́ ko-bu-sono Tisiki sɩ o ba abam te. Wʋntʋ mʋ yɩ wʋlʋ na tʋŋɩ o pa dɩ́ Yuutu Zezi dɩ cɩga tɩn. Dɩbam maama wǝli daanɩ mʋ dɩ́ tʋŋɩ dɩ́ paɩ dɩ́ Yuutu wʋm. 8Amʋ yɔɔrɩ a tʋŋ-o sɩ o ba o ta amʋ labaarɩ maama na yɩ te tɩn o brɩ abam, sɩ á bɩcara pǝni tɩga nɩ dɩ á na wʋ́ lwarɩ dɩbam woŋo na yɩ te tɩn. 9Dɩbam ko-bu-sono Onisim dɩ wʋ́ tɔgɩ o ba. Wʋntʋ nuŋi abam kɔgɔ kʋm wʋnɩ mʋ, yɩ o tɔgɩ Zezi dɩ cɩga. Bantʋ bale mʋ wʋ́ ta woŋo kʋlʋ maama na wʋra kʋ kɩ yo seeni tɩn ba brɩ abam. 10Arisarɩkɩ wʋlʋ na tɔgɩ o wʋ pɩɩna digǝ nɩ dɩ amʋ tɩn jɔɔnɩ abam. Marɩkɩ wʋlʋ na yɩ Banabasɩ cʋrʋ tɩn dɩ jɔɔnɩ abam. Abam maŋɩ á joŋi ni nɩ, o na tuǝ, á wʋ́ jeer-o lanyɩranɩ. 11Zusitu wʋlʋ yɩrɩ dɩdoŋ na yɩ Zezi tɩn dɩ jɔɔnɩ abam. Kʋ na yɩ Zwifǝ balʋ na tu ba sɛ Zezi tɩn, nɔɔna bantʋ batɔ yɩranɩ mʋ yɩ balʋ na tɔgɩ ba tʋŋɩ Wɛ paarɩ dɩm tɩtʋŋa ba wǝli amʋ tɩn. Ba tiini ba paɩ a wʋ zurǝ. 12Epafrasɩ wʋlʋ na nuŋi abam kɔgɔ kʋm wʋnɩ yɩ o tʋŋɩ o pa Zezi Krisi tɩn dɩ jɔɔnɩ abam. O kwaanɩ o loori Wɛ mʋ maŋa maama o pa abam, sɩ á wanɩ á zɩgɩ kǝŋkǝŋ dɩ baarɩ, sɩ á wʋbʋŋa bɩ dɩ Wɛ cwǝŋǝ kam tɔgɩm, sɩ á taá kɩ DƖ wʋbʋŋa na lagɩ kʋlʋ maama tɩn. 13Amʋ tɩtɩ wʋ́ wanɩ a ta a brɩ abam nɩ o sɩɩnɩ o tiini o tʋŋɩ o wǝli abam, kʋ wǝli dɩ nɔɔna balʋ na zʋʋrɩ Lawodise dɩ Yɩrapolisi nɩ tɩn. 14Dɩbam badoŋ-sono Luki wʋlʋ na yɩ dɔgɩta tu tɩn dɩdaanɩ Demasɩ dɩ jɔɔnɩ abam. 15Jɔɔnɩ-na dɩ́ ko-biǝ balʋ na tɔgɩ Zezi yɩ ba zʋʋrɩ Lawodise nɩ tɩn á pa dɩbam, kʋ wǝli dɩ Nimfa dɩ Zezi kɔgɔ kʋlʋ na yǝni kʋ jeeri daanɩ o sɔŋɔ nɩ tɩn. 16Abam na joŋi amʋ tɔnɔ kʋm yɩ á na karɩmɩ á ti, sɩ á laan pa-kʋ Zezi kɔgɔ kʋlʋ na zʋʋrɩ Lawodise nɩ tɩn, sɩ ba dɩ karɩmɩ. Kʋ daarɩ sɩ abam dɩ joŋi amʋ tɔnɔ kʋdoŋ bantʋ dɩ tee nɩ á dɩ karɩmɩ. 17Ta-na á brɩ Arisipi sɩ o kwaanɩ o tʋŋɩ tɩtʋŋɩ dɩlʋ dɩ́ Yuutu Zezi na pɛ-o sɩ o tʋŋɩ tɩn o ti. 18Amʋ Pooli mʋ jɔɔnɩ abam. A tɩtɩ laan mʋ pʋpʋnɩ tɩntʋ dɩ a jɩŋa. Á yɩ zaŋɩ á swe a na wʋ pɩɩna digǝ nɩ tɩn ni nɩ. Wɛ wʋ́ pa abam yu-yoŋo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\