Efɛɛzɩ 1

1Amʋ Pooli wʋlʋ Wɛ na kuri dɩ DƖ tɩtɩ wʋbʋŋa sɩ a taa yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋnʋ tɩn mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ. A pʋpʋnɩ sɩ a pa abam balʋ na yɩ Wɛ nɔɔna yɩ á zʋʋrɩ Efɛɛzɩ nɩ tɩn, abam balʋ na kɩ á wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi Krisi tɩn. 2Dɩ́ Ko Wɛ dɩ dɩ́ Yuutu Zezi Krisi wʋ́ pa abam yazurǝ dɩ yu-yoŋo. 3Dɩ́ zuli-na Wɛ dɩlʋ na yɩ dɩ́ Yuutu Zezi Krisi Ko tɩn. Dɩbam na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn mʋ pɛ Wɛ kɩ dɩbam lanyɩranɩ. DƖ ma pa dɩbam wo-ŋʋnnʋ tɩlʋ maama na yɩ DƖ Joro kʋm nyɩm yɩ tɩ nuŋi DƖ sɔŋɔ kʋm nɩ tɩn. 4Kʋ na loori sɩ Wɛ kɩ lʋgʋ baŋa tɩn, DƖ maŋɩ DƖ da yigǝ DƖ kuri dɩbam mʋ sɩ dɩ́ taá yɩ DƖ nɔɔna Zezi Krisi ŋwaanɩ, sɩ dɩ́ taá jɩgɩ wʋ-poŋo DƖ yigǝ nɩ, sɩ dɩ́ yɩ tusi. 5Wɛ na soe dɩbam tɩn ŋwaanɩ mʋ DƖ wuuri DƖ kɩ DƖ wʋbʋŋa nɩ, sɩ DƖ pa dɩ́ tɔgɩ dɩ́ ji DƖ biǝ Zezi Krisi ŋwaanɩ. 6Kʋntʋ, dɩ́ zuli-na Wɛ, DƖ pɛɛrɩ dɩm na yɩ kamunu yɩ dɩ ba jɩgɩ doŋ tɩn ŋwaanɩ. DƖ kwe-dɩ DƖ pa dɩbam zaanɩ, DƖ Bu-sono Zezi na vrɩ dɩbam lwarɩm wʋnɩ tɩn ŋwaanɩ mʋ. 7Kʋ yɩ Zezi Krisi na tɩga yɩ o jana nuŋi tɩn ŋwaanɩ mʋ o mɛ o ŋwɩ dɩ́ lwarɩm dɩm jɩnɩ, sɩ kʋ pa Wɛ yagɩ dɩ́ lwarɩm DƖ ma cɛ dɩbam. Mʋ Wɛ na kɩ te DƖ brɩ DƖ zaanɩ dɩm na tiini dɩ dagɩ te, 8yɩ DƖ ma-dɩ DƖ zǝni dɩbam kʋ ja gaalɩ. DƖ ma pa dɩ́ na swan dwi maama dɩ wʋbʋŋ-ŋʋna lanyɩranɩ. 9DƖ ma pa dɩ́ lwarɩ DƖ cɩga kalʋ dɛɛn na sǝgi tɩn. Mʋ woŋo kʋlʋ DƖ na maŋɩ DƖ lɩ wʋbʋŋa sɩ DƖ tɔgɩ Zezi Krisi ŋwaanɩ DƖ kɩ tɩn. 10Wɛ nan bʋŋɩ sɩ, maŋa kam DƖ na lagɩ tɩn na yi ka ti, DƖ wʋ́ pa DƖ wʋbʋŋa sɩɩnɩ ya kɩ, sɩ wǝǝnu maama la daanɩ sɩ Zezi Krisi taa yɩ tɩ yuutu, kʋ na yɩ wǝǝnu tɩlʋ na wʋ wɛyuu nɩ dɩ tɩga baŋa nɩ tɩn maama. 11Kʋ yɩ Zezi Krisi ŋwaanɩ mʋ Wɛ kuri dɩbam sɩ dɩ́ taá yɩ DƖ nɔɔna. Kʋntʋ mʋ yɩ kʋlʋ Wɛ na maŋɩ DƖ kɩ DƖ wʋbʋŋa nɩ sɩ DƖ kɩ DƖ pa dɩbam tɩn. Dɩntʋ mʋ yɩ dɩlʋ na paɩ wǝǝnu maama sɩɩnɩ tɩ kɩ yɩ tɩ tɔgɩ DƖ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn. 12Kʋ nan yɩ dɩbam balʋ na dɛ yigǝ dɩ́ jɩgɩ tɩɩna dɩ Zezi Krisi tɩn mʋ Wɛ dɛɛn kuri, sɩ dɩ́ taá ŋwɩ te na wʋ́ pa DƖ na zulǝ DƖ zaanɩ kamunu kʋm ŋwaanɩ tɩn. 13Kʋntʋ, abam balʋ dɩ laan na tu á sɛ Wɛ cɩga kam tɩn, abam ni Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kalʋ na pɛ á na vrɩm lwarɩm wʋnɩ tɩn, yɩ á kɩ á wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi Krisi. Á na ŋwɩ dɩd-o kʋntʋ tɩn, Wɛ ma kɩ DƖ Joro kʋm á bɩcara nɩ, nɩnɛɛnɩ DƖ na maŋɩ DƖ go ni sɩ DƖ kɩ te tɩn, sɩ kʋ taa yɩ nyɩnyʋgʋ kʋlʋ na brɩ nɩ á yɩ DƖ nɔɔna tɩn. 14Wɛ na pɛ dɩbam DƖ Joro kʋm tɩn, kʋ pɛ dɩ́ lwarɩ nɩ dɩ́ laan wʋ́ ba dɩ́ na wo-laarʋ tɩlʋ maama Wɛ na bʋŋɩ sɩ DƖ pa dɩbam tɩn, sɩ dɩ́ taá cǝgi sɩ kʋ vu kʋ yi maŋa kam Wɛ na wʋ́ ba DƖ joŋi dɩbam balʋ maama na yɩ DƖ nɔɔna tɩn, yɩ kʋ maama wʋ́ pa Wɛ na zulǝ zanzan. 15Wɛ na kɩ te maama DƖ pa abam tɩn ŋwaanɩ mʋ, a kɩ DƖ le abam ŋwaanɩ maŋa maama. A ni abam ŋwa nɩ á tɔgɩ dɩ́ Yuutu Zezi dɩ á wʋ-dɩdʋa, yɩ á kwǝri á soe Wɛ nɔɔna bam maama. 16Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a yǝni a kɩ Wɛ le, yɩ a kwǝri a loori-DƖ a pa abam. 17A loori dɩ́ Yuutu Zezi Krisi Ko Wɛ dɩlʋ na jɩgɩ paarɩ-zulǝ tɩn, sɩ DƖ pa DƖ Joro kʋm zǝni abam sɩ á taá jɩgɩ wʋbʋŋ-ŋʋna, sɩ DƖ vɩɩrɩ abam sɩ á wanɩ á lwarɩ DƖ na yɩ wʋlʋ tɩn. 18Amʋ loori Wɛ sɩ DƖ pa á wʋ vɩɩrɩ, sɩ á wanɩ á lwarɩ DƖ na kuri abam sɩ á taá jɩgɩ tɩɩna yalʋ DƖ tee nɩ tɩn, sɩ á daarɩ á lwarɩ DƖ wo-laarʋ tɩm na tiini tɩ daga yɩ tɩ ba jɩgɩ doŋ te. DƖ tiŋi-tɩ sɩ DƖ ba DƖ kwe DƖ pa balʋ na yɩ DƖ nɔɔna tɩn mʋ. 19Amʋ ta loori Wɛ sɩ DƖ pa á lwarɩ DƖ dam dɩm na daga dɩ ja gaalɩ te, yɩ DƖ ma-dɩ DƖ zǝni dɩbam balʋ maama na sɛ-DƖ tɩn. DƖ dam-fɔrɔ kʋm kʋntʋ mʋ DƖ mɛ DƖ tʋŋɩ tɩtʋŋ-kamunǝ yam. 20Dam dɩm kʋntʋ mʋ DƖ mɛ DƖ bi Zezi Krisi DƖ pa o yagɩ tʋʋnɩ, yɩ DƖ daarɩ DƖ ma-dɩ DƖ zǝŋ-o DƖ pa o jǝni DƖ jazɩm nɩ DƖ sɔŋɔ nɩ. 21Kʋntʋ, Zezi Krisi laan mʋ te wǝǝnu tɩlʋ maama na jɩgɩ dam nabiinǝ baŋa nɩ tɩn. Kʋ na yɩ pwa dɩ dɩdɛɛra maama dɩ wɔnɔ tiinǝ maama, o dam dɩm dwe tɩ maama. Kʋ na yɩ zɩm wǝǝnu tɩm dam, naa jwa wǝǝnu tɩlʋ na lagɩ tɩ ba tɩn dɩ, Zezi yɩrɩ dɩm mʋ dwe yɩra yalʋ maama ba na bǝ tɩn. 22Wɛ ma kwe wǝǝnu maama DƖ kɩ Zezi Krisi dam kuri nɩ, yɩ DƖ daarɩ DƖ tiŋ-o sɩ o taa yɩ o nɔn-kɔgɔ kʋm yuutu, sɩ o taa te woŋo maama. 23Zezi kɔgɔ kʋm mʋ nyɩ dɩ o yɩra yam, kʋ yɩ wʋntʋ mʋ ŋwɩ ba wʋnɩ, yɩ wʋntʋ mʋ paɩ woŋo maama wʋra wɛyuu dɩ tɩga baŋa je maama nɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\