Efɛɛzɩ 3

1Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ amʋ Pooli yǝni a loori Wɛ a pa abam. A na tɔɔlɩ Zezi Krisi kwǝrǝ kam a brɩ abam dwi-gɛ tiinǝ tɩn mʋ pɛ ba kɩ-nɩ pɩɩna digǝ nɩ. 2Abam nan ni nɩ, tɩtʋŋɩ dɩlʋ Wɛ na pɛ-nɩ sɩ a tʋŋɩ abam ŋwaanɩ tɩn, kʋ yɩ sɩ a tɔɔlɩ DƖ zaanɩ kwǝrǝ kam mʋ a brɩ abam. 3Kʋ yɩ Wɛ mʋ vɩɩrɩ amʋ sɩ a wanɩ a lwarɩ DƖ cɩga kalʋ na sǝgi tɩn. Kʋntʋ mʋ amʋ maŋɩ a pʋpʋnɩ cɩga kam kʋntʋ taanɩ fɩnfɩɩn a brɩ abam. 4Abam nan na karɩmɩ amʋ na pʋpʋnɩ kʋlʋ tɩn, á wʋ́ lwarɩ nɩ amʋ ni Zezi Krisi cɩga kalʋ na sǝgi tɩn kuri lanyɩranɩ. 5Faŋa faŋa tɩn Wɛ wʋ pɛ nabiinǝ lwarɩ DƖ cɩga kam kʋntʋ. DƖ laan nan mɛ DƖ Joro kʋm mʋ DƖ vɩɩrɩ Zezi tɩntʋŋna bam dɩ DƖ nijoŋnǝ bam sɩ ba lwarɩ-ka. 6Cɩga kam kʋntʋ mʋ yɩ sɩ DƖ pa dwi-gɛ tiinǝ balʋ na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn tɔgɩ ba na wo-laarʋ tɩlʋ DƖ na lagɩ DƖ pa Zwifǝ balʋ na sɛ DƖ kwǝr-ywǝŋǝ kam tɩn, sɩ ba dɩ tɔgɩ ba ji dwi dɩdʋa dɩ Zwifǝ bam, sɩ ba laan joŋi kʋlʋ Wɛ na goni ni sɩ DƖ pa DƖ nɔɔna bam tɩn. 7Kʋ yɩ yu-yoŋo mʋ yɩ Wɛ kuri-nɩ sɩ a ji DƖ kwǝr-ywǝŋǝ kam tɩntʋŋnʋ, yɩ DƖ pa-nɩ dam DƖ tɩtʋŋɩ dɩm ŋwaanɩ. 8Amʋ nan mʋ yɩ wʋlʋ na tiini a muri Wɛ nɔɔna bam maama wʋnɩ tɩn, yɩ Wɛ daa ta pa-nɩ tɩtʋŋ-ŋʋm dɩm kʋntʋ, sɩ a taa ve dwi-gɛ tiinǝ te a brɩ-ba DƖ kwǝr-ywǝŋǝ kam, sɩ ba lwarɩ Zezi Krisi wo-laarʋ tɩm na tiini tɩ dagɩ te, yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ bá wanɩ o lwarɩ-tɩ o ti. 9Amʋ nan maŋɩ sɩ a pa nabiinǝ mʋ lwarɩ Wɛ cɩga kam na tɔgɩ cwe sɩlʋ tɩn. Kʋ na zɩgɩ pulim nɩ tɩn, Wɛ dɩlʋ na kɩ wǝǝnu maama tɩn mʋ pɛ cɩga kam kʋntʋ sǝgi, kʋ ba kʋ yi zɩm. 10DƖ laan ma tɔgɩ Zezi kɔgɔ kʋm ŋwaanɩ DƖ pa dɩdɛɛra dɩ pwa balʋ maama na jɩgɩ dam wɛyuu tɩlampolo kʋm nɩ tɩn lwarɩ DƖ swan yam dwi tǝri tǝri na yɩ te. 11Wɛ tagɩ dɩ́ Yuutu Zezi Krisi ŋwaanɩ mʋ DƖ kɩ kʋntʋ, nɩ DƖ na maŋɩ DƖ lɩ wʋbʋŋa sɩ DƖ kɩ kʋlʋ pulim nɩ tɩn. 12Dɩ́ na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn, o maa paɩ dɩ́ jɩgɩ baarɩ yɩ o pa dɩbam cwǝŋǝ sɩ dɩ́ wanɩ dɩ́ twɛ Wɛ te sɩ dɩ́ yɩ taá kwarɩ fʋʋnɩ, dɩ́ na kɩ dɩ́ wʋ-dɩdʋa dɩd-o tɩn ŋwaanɩ. 13Abam nan yɩ pa á wʋrʋ cɔgɩ sɩ á ga baarɩ dɩ amʋ na yaarɩ te abam ŋwaanɩ tɩn, sɩ kʋ yɩ abam yuu zǝŋim ŋwaanɩ mʋ. 14Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ amʋ yǝni a kuni doonǝ dɩ́ Ko Wɛ yigǝ nɩ a loori-DƖ abam ŋwaanɩ. 15Kʋ na yɩ wɛyuu nɩ naa lʋgʋ baŋa nɩ, balʋ maama nɔɔna na jɩgɩ-ba ba bǝ nɩ ba kwǝ tɩn kuri nuŋi Wɛ na yɩ dɩbam Ko tɩn te mʋ. 16Amʋ yǝni a loori Wɛ mʋ, sɩ DƖ pa DƖ Joro kʋm pa á bɩcara na dam, DƖ paarɩ-zulǝ na dagɩ tɩn ŋwaanɩ, 17sɩ Zezi Krisi taa tigi á wʋbʋŋa nɩ, dɩ á na kɩ á wʋ-dɩdʋa dɩd-o tɩn ŋwaanɩ. Amʋ ta loori-DƖ mʋ sɩ DƖ pa á taá ŋwɩ sono wʋnɩ, sɩ á zɩgɩ kǝŋkǝŋ nɩ tiu nɛ na kwaarɩ tɩga nɩ te tɩn, 18sɩ á wanɩ á wǝli dɩ Wɛ nɔɔna bam maama á lwarɩ Zezi Krisi sono kʋm na maɩ te tɩn. Zezi Krisi sono kʋm na tiini kʋ dagɩ te tɩn nyɩ dɩ woŋo na tiini kʋ yalma kʋ dwarma kʋ yɩ baŋa baŋa yɩ kʋ luunǝ zanzan tɩn mʋ. 19O sono kʋm nan dwe sɩ nabiinǝ lwarɩ kʋ na yɩ te tɩn. Wɛ nan wʋ́ pa abam lwarɩ-kʋ, sɩ DƖ ŋwɩa kam laan su á bɩcara maama. 20Pa-na dɩ́ zuli Wɛ dɩlʋ na waɩ woŋo maama DƖ kɩ tɩn, dɩ DƖ na yǝni DƖ zǝni dɩbam dɩ DƖ dam dɩm, yɩ kʋ tiini kʋ dwe kʋlʋ maama dɩbam na wʋ́ wanɩ dɩ́ bʋŋɩ naa dɩ́ loori-DƖ tɩn. 21Baŋa-Wɛ maŋɩ sɩ DƖ na zulǝ DƖ nɔn-kɔgɔ kʋm maama tee nɩ Zezi Krisi ŋwaanɩ, sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. Amina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\