Efɛɛzɩ 4

1Amʋ na wʋ pɩɩna digǝ nɩ dɩ́ Yuutu wʋm ŋwaanɩ tɩn, a loori abam sɩ á taá tɔgɩ cwǝ-laa sɩ kʋ maŋɩ dɩ Wɛ na bǝŋi abam sɩ á taá tɔgɩ te tɩn. 2Kʋ maŋɩ sɩ á tu á tɩtɩ mʋ, sɩ á taá jɩgɩ wʋ-bono maŋa maama, sɩ á daarɩ á taá jɩgɩ wʋ-zuru, sɩ á taá wǝli daanɩ dɩ sono. 3Kwaanɩ-na sɩ á taá jɩgɩ wʋbʋŋ-dɩdwɩ nɩ Wɛ Joro kʋm na pɛ abam te, sɩ á wǝli daanɩ sɩ yazurǝ taa wʋ á tɩtarɩ nɩ. 4Zezi kɔgɔ kʋm yɩ dwi dɩdʋa mʋ, Wɛ Joro kʋm dɩ yɩ dɩdʋa mʋ, nɩ Wɛ na bǝŋi abam sɩ á taá tɔgɩ-DƖ yɩ á jɩgɩ tɩɩna dɩdʋa dɩ DƖ te tɩn. 5Dɩbam maama jɩgɩ Yuutu dɩdʋa mʋ, dɩ́ na kɩ dɩ́ wʋ-dɩdʋa dɩd-o te tɩn dɩ yɩ bɩdwɩ mʋ. Dɩ́ na miisi na wʋnɩ tɩn dɩ yɩ woŋo dɩdʋa mʋ. 6Wɛ yɩ dɩdʋa mʋ, DƖ maa yɩ dɩbam maama Ko. Dɩntʋ mʋ yɩ dɩbam maama Yuutu, yɩ DƖ wʋ dɩbam maama tee nɩ, yɩ DƖ kwǝri DƖ wʋ dɩbam maama wʋnɩ. 7Dɩbam dɩdʋa dɩdʋa joŋi pɛɛrɩ dwi tǝri tǝri mʋ, kʋ maŋɩ dɩ Zezi Krisi na lagɩ sɩ o pa dɩbam te tɩn, 8nɩ kʋ na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: «O na diini wɛyuu tɩn, o kalɩ o dʋna bam o pɩ, yɩ o daarɩ o maŋɩ o pɛɛra yam o pa nɔɔna.» 9Kʋ na pʋpʋnɩ kʋ wɩ, o diini tɩn, kʋ kuri mʋ bɛɛ? Kʋ lagɩ kʋ ta nɩ o dɛ yigǝ o tu tɩga baŋa yɩ o tu o kwaarɩ ka kuri mʋ. 10Wʋlʋ na tu tɩga baŋa kʋntʋ tɩn daa ta mʋ diini wɛyuu, o kɛ Wɛ-sɔŋɔ wǝǝnu tɩm maama yigǝ, sɩ o pa wǝǝnu tɩlʋ maama na wʋra tɩn taa jɩgɩ kuri. 11Kʋ yɩ wʋntʋ mʋ pɛ o nɔɔna bam pɛɛra dwi tǝri tǝri, o pɛ ba badaara yɩ o tɩntʋŋna, badaara maa yɩ Wɛ nijoŋnǝ, badonnǝ maa tɔɔlɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam, babam maa nii o nɔɔna bam baŋa nɩ, yɩ badonnǝ brɩ o nɔɔna bam Wɛ cɩga kam. 12Zezi Krisi nan pɛ pɛɛra yam kʋntʋ, sɩ o nɔɔna bam wanɩ ba na dam mʋ ba taa tʋŋɩ ba zǝni daanɩ, sɩ kʋ pa o kɔgɔ kʋm maama fɔgɩ kʋ kɩ daanɩ sɩ kʋ puli, 13sɩ kʋ pa dɩ́ maama laan ji woŋo dɩdʋa dɩ́ na lwarɩ Wɛ Bu wʋm yɩ dɩ́ kɩ dɩ́ wʋ-dɩdʋa dɩd-o tɩn ŋwaanɩ. Dɩ́ wʋbʋŋa laan wʋ́ tiini ya bɩ lanyɩranɩ, sɩ dɩ́ maŋɩ lanyɩranɩ nɩ Zezi Krisi na maŋɩ fasɩ te tɩn. 14Kʋntʋ, dɩ́ wʋbʋŋa laan wʋ́ bɩ, ya daa bá ta ve yigǝ dɩ kwaga nɩ bu-balwa wʋbʋŋa na yɩ te tɩn, yɩ dɩ́ daa bá joŋi nɔɔna zaasɩm mwalɩ mwalɩ nɩ viu na fuli wǝǝnu kʋ yagɩ yigǝ dɩ kwaga te tɩn. Dɩ́ daa bá sɛ sɩ dɩ́ tɔgɩ nɔɔna balʋ na kɩ sɩsɩɩna ba ganɩ ba donnǝ sɩ ba tusi tɩn. 15Dɩ́ nan wʋ́ ta brɩ Wɛ cɩga kam dɩ sono mʋ, sɩ kʋ pa dɩ́ tiini dɩ́ bɩ woŋo maama wʋnɩ, sɩ dɩ́ taá ŋwɩ dɩ Zezi Krisi wʋlʋ na yɩ dɩbam Yuutu tɩn. 16Zezi kɔgɔ kʋm nyɩ dɩ o yɩra mʋ, yɩ wʋntʋ mʋ paɩ o yɩra yam je sɩm maama tʋŋɩ sɩ wǝli daanɩ. Sɩ nan yɩ tǝri tǝri mʋ, yɩ sɩ maama wǝli daanɩ sɩ tʋŋa. Kʋntʋ ŋwaanɩ, wʋlʋ maama na yɩ Zezi kɔgɔ kʋm nɔɔnʋ tɩn na tʋŋɩ tɩtʋŋɩ dɩlʋ Zezi na pɛ-o tɩn, kʋʋ́ pa o kɔgɔ kʋm maama bɩ yɩ kʋ puli dɩ sono. 17Amʋ nan lagɩ a kaanɩ abam dɩ́ Yuutu Zezi ŋwaanɩ, sɩ á daa yɩ taá tɔgɩ cwe sɩlʋ balʋ na yǝri Wɛ tɩn na tɔgɩ dɩ ba wʋbʋŋ-yɔɔrʋ tɩm tɩn. 18Bantʋ wʋbʋŋa yɩ lim mʋ, yɩ ba ŋwɩa kam ba tɔgɩ Wɛ ŋwɩa na yɩ te tɩn, bɛŋwaanɩ ba wʋ lwarɩ Wɛ cɩga kam ba wʋbʋŋa na tɩgɩ tɩn ŋwaanɩ. 19Ba maa ba kwarɩ cavɩɩra, yɩ ba tiini ba kɩ lwarɩm dwi maama dɩ digiru wo-zɔɔna kǝnǝ yalʋ maama ba wʋbʋŋa na zʋa kʋ ja gaalɩ tɩn ŋwaanɩ. 20Abam na lwarɩ Zezi Krisi cɩga kam tɩn, kʋ daɩ sɩ á taá kɩ kikiǝ yantʋ doŋ. 21Abam nan na ni Zezi taanɩ dɩm, yɩ ba sɩɩnɩ ba brɩ abam o cɩga kam tɩn, 22ba brɩ abam sɩ á yagɩ á ŋwɩ-doŋǝ kam mʋ dɩ ka na pɛ á yɩ te tɩn. Á ŋwɩ-doŋǝ kam kʋntʋ mʋ lagɩ ka cɔgɩ abam, dɩ ka na ganɩ abam sɩ á fra taa zʋʋrɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ na ba jɩgɩ kuri tɩn. 23Á wʋbʋŋa maama nan maŋɩ sɩ ya lǝni ya ji wʋbʋŋ-dʋʋra mʋ, 24sɩ á daarɩ á taá ŋwɩ Wɛ ŋwɩ-dʋŋa kalʋ DƖ na pɛ abam tɩn. Ŋwɩ-dʋŋa kam kʋntʋ yɩ Wɛ tɩtɩ ŋwɩa mʋ, yɩ ka paɩ á tɔgɩ cɩga dɩ wʋ-poŋo cwǝŋǝ. 25Kʋntʋ ŋwaanɩ, pa-na dɩ́ yagɩ vwan fɔm, sɩ dɩ́ daarɩ dɩ́ taá tɛ cɩga dɩ́ brɩ daanɩ, dɩ́ maama na yɩ dwi dɩdwɩ tɩn ŋwaanɩ. 26Abam wʋlʋ na jɩgɩ ban-zɔŋɔ dɩ o doŋ, o yɩ sɛ sɩ kʋ pa o kɩ wo-balɔrɔ, sɩ o daarɩ o lɩ-kʋ o wʋnɩ lɩla kʋ loori wɛ na wʋ́ zʋ tɩn. 27Á yɩ zaŋɩ á pa sʋtaanɩ na laŋa dɩ wanɩ abam. 28Wʋlʋ ya na ŋɔnɩ tɩn daa yɩ taa ŋɔna. O nan maŋɩ sɩ o kwaanɩ o tʋŋɩ o pa o tɩtɩ mʋ dɩ cɩga, sɩ o daarɩ o wanɩ o zǝni balʋ yinigǝ na jɩgɩ-ba tɩn dɩ. 29Á yɩ pa á ni-taanɩ taa jɩgɩ lwarɩm. Nan taá ŋɔɔnɩ-na taanɩ dɩlʋ na wʋ́ pa nɔɔna na dam Wɛ cwǝŋǝ kam wʋnɩ, yɩ dɩ daarɩ dɩ zǝni-ba lanyɩranɩ nɩ ba na lagɩ zǝnǝ te tɩn. 30Á yɩ pa Wɛ Joro kʋm wʋ cɔgɩ dɩ á na kɩ kʋlʋ tɩn, bɛŋwaanɩ kʋntʋ mʋ yɩ nyɩnyʋgʋ kʋlʋ Wɛ na pɛ abam sɩ kʋ brɩ nɩ á yɩ DƖ nɔɔna tɩn, sɩ DƖ sarɩya dɛ dɩm na yiǝ, sɩ DƖ laan ba DƖ vrɩ abam lwarɩm dwi maama wʋnɩ. 31Yagɩ-na pu-sɩŋa dɩ ka-culi-daanɩ dɩ ban-zɔŋɔ, sɩ á daarɩ á yagɩ kantɔgɔ dɩ trʋ dɩ wʋ-lʋŋʋ dwi maama. 32Taá nɩgɩ-na daanɩ, sɩ á daarɩ á taá jɩgɩ da-ŋwaŋa. Taá yagɩ-na á ma cɛ daanɩ, nɩ Wɛ na yagɩ DƖ ma cɛ abam Zezi Krisi ŋwaanɩ te tɩn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\