Efɛɛzɩ 5

1Abam na yɩ Wɛ bu-sonnu tɩn, á taá kɩ nɩ Wɛ na kɩ te tɩn. 2Taá soe-na daanɩ nɩ Zezi Krisi na soe dɩbam te tɩn. Wʋntʋ mʋ sɛ sɩ o lǝni dɩbam yuu nɩ o tɩ dɩ́ lwarɩm ŋwaanɩ. O ma ma o tɩtɩ o kɩ kaanɩm dɩlʋ na poli Wɛ wʋ yɩ dɩ lwǝm ywǝmmǝ dɩ DƖ tɩn. 3Abam yɩ Wɛ nɔɔna mʋ. Kʋntʋ, kʋ wʋ maŋɩ sɩ á pa wo-zɔɔna kikiǝ dɩ boorim dwi maama taa wʋ á wʋnɩ, naa á taá yɩ wo-swǝn-nyɩna. Á brɩ á yɩ pa ba ni wǝǝnu tɩm kʋntʋ taanɩ abam tɩtarɩ nɩ. 4Kʋ na yɩ cɔgɩm-ŋwɛ dɩ bɩtar-jwǝǝru dɩ bɩtar-digiru dwi maama, tɩntʋ wʋ maŋɩ dɩ abam. Á nan maŋɩ sɩ á taá kɩ Wɛ le mʋ maŋa maama. 5Nan taá ye-na nɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ maama na kɩ wo-zɔɔna naa boorim, naa wʋlʋ na yɩ wo-swǝn-nyɩm tɩn, kʋntʋ tu bá fɔgɩ o na kʋlʋkʋlʋ Zezi Krisi dɩ Baŋa-Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ. Nɔɔnʋ na yɩ wo-swǝn-nyɩm, kʋ brɩ nɩ o pa tɩntʋ mʋ zulǝ, yɩ o daarɩ Wɛ o yagɩ. 6Nan yɩ pa-na nɔɔn-nɔɔnʋ ganɩ abam dɩ bɩtar-yɔɔrʋ. Kǝm-balwaarʋ tɩm kʋntʋ doŋ mʋ lagɩ tɩ pa Wɛ ban-zɔŋɔ kʋm sɩɩnɩ kʋ ba kʋ cɔgɩ balʋ na vɩn DƖ ni tɩn. 7Kʋntʋ ŋwaanɩ ja-na á tɩtɩ dɩ balʋ na kɩ kʋntʋ doŋ tɩn. 8Abam dɛɛn ya yǝri Wɛ, yɩ kʋ pa á wʋ lim wʋnɩ. Abam nan na tu á ŋwɩ dɩ dɩ́ Yuutu Zezi Krisi tɩn, kʋ pɛ pooni laan wʋ á tee nɩ. Á taá ŋwɩ-na sɩ kʋ maŋɩ dɩ balʋ na ve pooni wʋnɩ tɩn na ŋwɩ te tɩn. 9Bɛŋwaanɩ kǝnǝ yalʋ maama na yɩ pooni nyɩm tɩn mʋ yɩ lanyɩranɩ, dɩ wǝǝnu tɩlʋ maama na jɩgɩ cɩga tɩn. 10Á nan kwaanɩ sɩ á lwarɩ wǝǝnu tɩlʋ maama na sui dɩ́ Yuutu Zezi wʋbʋŋa tɩn. 11Ja-na á tɩtɩ sɩ á yɩ tɔgɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ na yɩ lim nyɩm tɩn, sɩ á daarɩ á pa nɔɔna lwarɩ jaja nɩ wǝǝnu tɩm kʋntʋ ba lana. 12Bɛŋwaanɩ, wǝǝnu tɩlʋ nɔɔna bam kʋntʋ na yǝni ba sǝgi ba kɩ tɩn tiini tɩ jɩgɩ cavɩɩra sɩ dɩ́ ŋɔɔnɩ-tɩ. 13Abam nan na pɛ Wɛ pooni dɩm brɩ woŋo maama kuri jaja, nɔɔna laan wʋ́ lwarɩ nɩ tɩ yɩ balɔrɔ. 14Bɛŋwaanɩ woŋo kʋlʋ maama kuri na lwarɩ jaja tɩn laan wʋ pooni yigǝ nɩ mʋ. Kʋntʋ mʋ kʋ tagɩ kʋ wɩ: «Wʋlʋ na dɔ tɩn zaŋɩ wɛɛnɩ, sɩ n bi n yagɩ tʋʋnɩ, sɩ Zezi Krisi ŋwɩa kam pooni taa wʋ nmʋ tee nɩ.» 15Á nan fɔgɩ á cɩ á tɩtɩ dɩ á na tɔgɩ cwǝŋǝ kalʋ tɩn, sɩ á taá jɩgɩ wʋbʋŋ-ŋʋna, sɩ á yɩ taá yɩ nɩnɛɛnɩ balʋ na wʋ lwarɩ Wɛ cɩga kam tɩn te. 16Dɩbam na ŋwɩ maŋa kalʋ wʋnɩ zɩm tɩn jɩgɩ kǝm-balwaarʋ zanzan. Kʋntʋ ŋwaanɩ, Wɛ na pɛ abam pwǝlǝ sɩ á tʋŋɩ kʋlʋ tɩn, kɩ-na-kʋ lanyɩranɩ. 17Á yɩ taá tɔgɩ-na jwǝrim cwǝŋǝ, á nan kwaanɩ á lwarɩ kʋlʋ dɩ́ Yuutu Zezi na lagɩ sɩ á taá kɩ tɩn. 18Yɩ taá yɩ nɔɔna balʋ na nyɔ sana ba su ba bugi tɩn, sɩ kʋntʋ paɩ á ŋwɩa cɔgɩ mʋ. Á nan za pa-na Wɛ Joro kʋm su á bɩcara lanyɩranɩ. 19Á taá leeni Wɛ lǝŋ-ŋwɩ dɩ Wɛ tiǝ le dɩ Wɛ Joro kʋm na pɛ abam le sɩlʋ tɩn á brɩ daanɩ. Taá leeni-na zulǝ le sɩm kʋntʋ á pa dɩ́ Yuutu Zezi Krisi dɩ á wʋ maama, 20sɩ á taá kɩ dɩ́ Ko Wɛ le maŋa maama dɩ woŋo kʋlʋ maama DƖ na pɛ abam tɩn dɩ́ Yuutu Zezi Krisi yɩrɩ ŋwaanɩ. 21Á taá sɛ daanɩ á na kwarɩ Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ. 22Kaana maŋɩ sɩ ba taa sɛ ba banna, nɩ ba na sɛ dɩ́ Yuutu Zezi te tɩn. 23Bɛŋwaanɩ kaanɩ barʋ mʋ yɩ o yuutu, nɩ Zezi Krisi dɩ na yɩ o kɔgɔ kʋm Yuutu te tɩn. O kɔgɔ kʋm nyɩ dɩ o yɩra mʋ, yɩ wʋntʋ mʋ vrɩ-ba lwarɩm wʋnɩ. 24Kʋntʋ, kaana dɩ maŋɩ sɩ ba sɛ ba banna mʋ woŋo maama wʋnɩ, nɩ Zezi kɔgɔ kʋm nɔɔna bam na sɛ o ni te tɩn. 25Kʋ daarɩ abam banna-ba, á maŋɩ sɩ á taá soe á kaana, nɩ Zezi Krisi dɩ na soe o kɔgɔ kʋm nɔɔna bam yɩ o sɛ o tɩ ba ŋwaanɩ te tɩn. 26O nan tɩgɩ sɩ o pa ba taa yɩ Wɛ nɔɔna mʋ. O ma kwɛ-ba dɩ o taanɩ dɩm sɩ ba ji lanyɩranɩ nɩnɛɛnɩ ba na zarɩ woŋo dɩ na te tɩn. 27O fɔgɩ o kwɛ-ba kʋntʋ, sɩ o laan pa o kɔgɔ kʋm wanɩ kʋ ba kʋ zɩgɩ o yigǝ nɩ dɩ paarɩ-zulǝ mʋ, sɩ kʋ taa jɩgɩ lam, yɩ digiru dɩ cɔgɩm tǝri kʋ tee nɩ dɩ fɩnfɩɩn dɩ. Kʋntʋ tɩn, o nɔɔna bam wʋ́ ta jɩgɩ wʋ-poŋo o yigǝ nɩ, yɩ tusim tǝrǝ. 28Kʋntʋ, kan-banna maŋɩ sɩ ba taa soe ba kaana, nɩnɛɛnɩ ba na soe ba tɩtɩ yɩra yam te tɩn. Nɔɔnʋ wʋlʋ na soe o kaanɩ tɩn soe o tɩtɩ mʋ. 29Bɛŋwaanɩ nɔɔnʋ tǝrǝ o na vaɩ o yɩra kwɛɛm. O nan nii o yɩra yam baŋa nɩ mʋ, yɩ o di wʋdiu o ma kɔnɩ-ya. Kʋ nan yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ Zezi Krisi na nii dɩbam balʋ na yɩ o kɔgɔ kʋm baŋa nɩ te tɩn, 30dɩ́ na nyɩ dɩ o yɩra yam tɩn ŋwaanɩ. 31Wɛ tɔnɔ kʋm nan tagɩ kʋ wɩ: «Nɔɔnʋ na di kaanɩ, o maŋɩ sɩ o pɔɔrɩ o tɩtɩ o ko dɩ o nu tee nɩ, sɩ o daarɩ o jǝni dɩ o kaanɩ wʋm, sɩ ba laan ji nɔɔnʋ dɩdʋa.» 32Taanɩ dɩm kʋntʋ yɩ ta-ŋʋm mʋ, yɩ dɩ kuri ya sǝgi. Amʋ nan kwe-dɩ a ma maŋɩ Zezi Krisi dɩ o kɔgɔ kʋm woŋo mʋ. 33Kʋ nan yɩ cɩga mʋ dɩ abam dɩ, kan-barʋ maama maŋɩ sɩ o taa soe o kaanɩ nɩ o na soe o tɩtɩ te tɩn. Kaanɩ maama dɩ maŋɩ sɩ o taa zuli o barʋ mʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\