Galatɩ 6

1A ko-biǝ-ba, á na nɛ nɩ nɔɔnʋ kɩ kǝm o tusi, abam balʋ Wɛ Joro kʋm na vaŋɩ tɩn maŋɩ sɩ á zuri á yɩra mʋ á brɩ-o dɩ wʋ-bono, sɩ o joori o tɔgɩ cɩga cwǝŋǝ. Á nan taá yɩrɩ á tɩtɩ, sɩ kʋ yɩ zaŋɩ kʋ pa abam dɩ daa tusi. 2Á taá zǝni daanɩ á cana wʋnɩ, sɩ á na kɩ kʋntʋ mʋ á sɛ Zezi Krisi ni dɩm o na pɛ tɩn. 3Abam wʋlʋ na bʋŋɩ o paɩ o yɩ kamunu yɩ o yagɩ o daɩ kʋlʋkʋlʋ tɩn, kʋntʋ tu ganɩ o tɩtɩ mʋ. 4Nɔɔnʋ maama maŋɩ sɩ o taa nii o tɩtɩ tɩtʋŋa na yɩ te tɩn mʋ. Kʋntʋ tu nan na nɛ nɩ o tɩtʋŋa yam lana, o laan wʋ́ wanɩ o taa jɩgɩ wʋpolo dɩ o tɩtɩ na kɩ kʋlʋ tɩn má, kʋ daɩ sɩ o kwe o maŋɩ dɩ o doŋ tɩtʋŋa na yɩ te tɩn. 5Bɛŋwaanɩ nɔɔnʋ maama maŋɩ sɩ o tʋŋɩ tɩtʋŋɩ dɩlʋ Wɛ na pɛ-o tɩn mʋ. 6Nɔɔnʋ wʋlʋ ba na zaas-o Wɛ taanɩ tɩn maŋɩ sɩ o kɩ o na jɩgɩ kʋlʋ tɩn mʋ o pa wʋlʋ na zaas-o tɩn. 7Á yɩ zaŋɩ á ganɩ á tɩtɩ, sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ bá wanɩ o sǝgi o na kɩ kʋlʋ tɩn Wɛ yigǝ nɩ. Nɔɔnʋ tɩtʋŋa na wʋ́ pa o na nyɔɔrɩ dɩlʋ tɩn nyɩ dɩ valʋ na dugi o kara yɩ o maŋɩ sɩ o joori o ba o zagɩ wǝǝnu tɩlʋ dwi o na dugi tɩn mʋ. 8Nɔɔnʋ nan na tʋŋɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ o tɩtɩ wʋbʋŋa na lagɩ tɩn, o nyɔɔrɩ mʋ wʋ́ ba taa yɩ tʋʋnɩ. Kʋ daarɩ nɔɔnʋ nan na tʋŋɩ tɩtʋŋa yalʋ Wɛ Joro kʋm wʋbʋŋa na lagɩ tɩn, kʋntʋ tu nyɔɔrɩ mʋ wʋ́ ta yɩ Wɛ ŋwɩ-dʋŋa kalʋ na ba tiǝ DƖ Joro kʋm na wʋ́ pa-o tɩn. 9Kʋntʋ ŋwaanɩ, dɩ́ nan yɩ pa yawɔrɔ zʋ dɩbam sɩ dɩ́ yagɩ lanyɩranɩ kǝm. Dɩ́ na fɔgɩ dɩ́ zɩgɩ kǝŋkǝŋ, dɩ́ laan wʋ́ ba dɩ́ na nyɔɔrɩ dɩlʋ na lana tɩn. 10Kʋntʋ ŋwaanɩ, dɩ́ na nɛ pwǝlǝ maŋa dɩ maŋa, dɩ́ maŋɩ sɩ dɩ́ taá kɩ lanyɩranɩ dɩ nɔɔna maama, kʋ na dwe dɩdɩ dɩ dɩ́ ko-biǝ balʋ dɩ na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi Krisi tɩn. 11Nii-na, amʋ tɩtɩ laan mʋ mɛ a jɩŋa a pʋpʋnɩ pʋpʋn-bu-kamunǝ yantʋ sɩ a pa abam. 12Kʋ na yɩ nɔɔna balʋ na kwaanɩ sɩ ba fɩn abam sɩ á taá gonǝ Zwifǝ bam cullu tɩm ŋwaanɩ tɩn, bantʋ yɩ balʋ na lagɩ sɩ ba na yɩrɩ mʋ nɔɔna tee nɩ dɩ ba na kɩ ba tɩtɩ te tɩn. Ba nan ba lagɩ sɩ nɔɔna taa bɛɛsɩ-ba. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ ba bá sɛ sɩ ba brɩ nɔɔna nɩ Wɛ wʋ́ vrɩ-ba lwarɩm wʋnɩ Zezi Krisi na tɩgɩ tʋʋn-dagara kam baŋa nɩ tɩn ŋwaanɩ. 13Balʋ bam ba na sɛ sɩ ba taa goni tɩn tɩtɩ nan ba tɔgɩ Wɛ cullu tɩm cɩga cɩga. Ba nan lagɩ sɩ ba pa abam dɩ sɛ gwǝŋǝ kam mʋ, sɩ kʋ pa ba na cwǝŋǝ ba taa ŋɔɔnɩ ba magɩ ba nyɔɔna nɩ abam sɛ á go nɩ bantʋ te. 14Kʋ nan na yɩ amʋ, woŋo kʋlʋ yɩranɩ amʋ na wʋ́ ta jɩgɩ a ŋɔɔnɩ dɩ wʋpolo tɩn yɩ dɩ́ Yuutu Zezi Krisi na tɩgɩ tʋʋn-dagara kam baŋa nɩ o ma vrɩ nɔɔna te tɩn mʋ. Kʋ nan yɩ Zezi Krisi tʋʋn-dagara kam ŋwaanɩ lʋgʋ kʋntʋ wǝǝnu tɩm nyɩ nɩ tɩ tɩgɩ mʋ, tɩ daa ba jɩgɩ kuri dɩ amʋ, yɩ a dɩ nyɩ dɩ tʋ mʋ dɩ wǝǝnu tɩntʋ. 15Nmʋ na gonǝ, naa n na wʋ goni dɩ, kʋntʋ daɩ kʋlʋkʋlʋ. Woŋo kʋlʋ nan na jɩgɩ kuri tɩn mʋ yɩ sɩ n na ŋwɩ-dʋŋa Wɛ tee nɩ. 16Kʋ nan na yɩ balʋ na sɛ kwiǝ yam kʋntʋ tɩn, Wɛ wʋ́ pa-ba wʋ-zuru yɩ DƖ duri ba ŋwaŋa lanyɩranɩ, kʋ wǝli dɩ balʋ maama na yɩ DƖ tɩtɩ nɔɔna cɩga cɩga tɩn. 17A daa ba lagɩ sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ joori o yaarɩ-nɩ, bɛŋwaanɩ amʋ na maŋɩ a jɩgɩ ŋwandaala yalʋ a yɩra nɩ tɩn brɩ nɩ Zezi mʋ te-nɩ. 18A ko-biǝ-ba, dɩ́ Yuutu Zezi Krisi wʋ́ pa abam yu-yoŋo. Amina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\