Ebru 5

1Wɛ kaanɩm yuutu maama yɩ ba yǝni ba lɩ-o o donnǝ nabiinǝ wʋnɩ mʋ, sɩ o taa tʋŋɩ o pa Wɛ ba ŋwaanɩ. O nan maŋɩ sɩ o taa maɩ pɛɛra dɩ vara mʋ o kaanɩ Baŋa-Wɛ, sɩ DƖ yagɩ ba lwarɩm DƖ ma cɛ-ba. 2O tɩtɩ dɩ nan na bwǝnǝ tɩn, o waɩ o jaanɩ o bɩcarɩ dɩ balʋ na yǝri Wɛ cɩga kam lanyɩranɩ yɩ ba tusi tɩn. 3O nan na bwǝnǝ kʋntʋ tɩn, kʋ fɩn mʋ sɩ o kaanɩ Baŋa-Wɛ o tɩtɩ lwarɩm ŋwaanɩ, dɩ nɔɔna bam dɩ lwarɩm ŋwaanɩ. 4Nɔɔn-nɔɔnʋ nan bá wanɩ o lɩ o tɩtɩ sɩ o taa yɩ Wɛ kaanɩm yuutu. Kʋ yɩ Wɛ mʋ wʋ́ kur-o, nɩnɛɛnɩ DƖ dɛɛn na puli DƖ kuri Aarɔn te tɩn. 5Kʋ nan yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ Zezi Krisi dɩ na yɩ Wɛ kaanɩm yuutu te tɩn. Kʋ daɩ nɩ wʋm mʋ beeri zulǝ yam kʋntʋ o pa o tɩtɩ. Wɛ nan mʋ tagɩ dɩd-o DƖ wɩ: «Nmʋ mʋ yɩ amʋ Bu, yɩ zɩm amʋ dɩ jigi nmʋ Ko.» 6Wɛ daa ta tagɩ DƖ tɔnɔ kʋm wʋnɩ jǝgǝ kadoŋ nɩ DƖ wɩ: «Nmʋ wʋ́ ta n yɩ amʋ kaanɩm tu sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn, nɩ Mɛlɩkisedɛkɩ dɛɛn na yɩ te tɩn.» 7Zezi na wʋ lʋgʋ baŋa nɩ maŋa kalʋ tɩn, o tiini o loori Wɛ dɩ baarɩ yɩ o yi-na nuŋǝ, o na ye nɩ Wɛ wʋ́ wanɩ DƖ joŋ-o tʋʋnɩ wʋnɩ tɩn ŋwaanɩ. Wɛ ma sɛ o loro kʋm, o na tu o tɩtɩ yɩ o sɛ-DƖ lanyɩranɩ tɩn ŋwaanɩ. 8Nan dɩ o na maŋɩ o yɩ Wɛ Bu tɩn dɩ, o na yaarɩ te tɩn mʋ pɛ o lwarɩ Wɛ ni sɛɛm na yɩ te tɩn. 9O nan na kɩ kʋlʋ maama Wɛ na lagɩ o ti tɩn, o laan waɩ o vrɩ balʋ maama na sɛ o ni tɩn o pa ba na ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn Wɛ tee nɩ. 10Wɛ ma brɩ nɩ o sɩɩnɩ o yɩ DƖ kaanɩm yuutu, nɩ Mɛlɩkisedɛkɩ dɛɛn na yɩ te tɩn. 11Amʋ ya jɩgɩ wǝǝnu zanzan mʋ sɩ a ta a brɩ abam kʋntʋ laŋa nɩ, kʋ nan tiini kʋ cana sɩ a pa á ni kʋ kuri, bɛŋwaanɩ abam laan jɩgɩ yawɔrɔ mʋ yɩ á bá wanɩ á ni kʋ kuri lɩla. 12Kʋ na daɩ kʋntʋ ŋwaanɩ, kantʋ maŋa kam nɩ abam laan ya wʋ́ ta yɩ balʋ na maŋɩ sɩ á taá jɩgɩ Wɛ nɔɔna á zaasɩ tɩn mʋ. Kʋ nan na yɩ cɩga, kʋ fɩn mʋ sɩ nɔɔna mʋ joori ba brɩ abam Wɛ taanɩ dɩm dayigǝ wo-mwaalʋ tɩm. Abam nyɩ dɩ biǝ balʋ ta na wʋ yi sɩ ba di wʋdiu kʋlʋ na duunǝ tɩn, yɩ á maŋɩ sɩ á taá ŋɔgɩ yɩla mʋ nɩ bu-balɛ te. 13Balʋ na jɩgɩ bu-balɛ wʋbʋŋa kʋntʋ tɩn, kʋ brɩ nɩ ba ta yǝri kʋlʋ na maŋɩ dɩ kʋlʋ na wʋ maŋɩ tɩn daanɩ. 14Kʋ daarɩ balʋ wʋbʋŋa na bɩgɩ dɩ Wɛ cɩga kam tɩn mʋ di wʋdiu kʋlʋ na duunǝ tɩn. Bantʋ mʋ yǝni ba tɔgɩ Wɛ cɩga kam, yɩ ba waɩ ba kuri wǝǝnu tɩlʋ na lana yɩ tɩ maŋɩ sɩ ba kɩ tɩn, ba daarɩ tɩlʋ na wʋ maŋɩ tɩn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\