Zakɩ 4

1Bɛɛ mʋ paɩ jara dɩdaanɩ kantɔgɔ yǝni kʋ wʋ abam tɩtarɩ nɩ? Kʋ yɩ á fra na zʋʋrɩ wo-balwaarʋ tɩm mʋ te kʋ jɩgɩ á bɩcara kʋ yaara, yɩ kʋ paɩ jara wʋ á wʋnɩ. 2Abam yǝni á paɩ á fra mʋ zʋʋrɩ wǝǝnu yɩ á nan ba na-tɩ. Kʋ ma pa á lagɩ sɩ á gʋ nɔɔna. Á yi tiini dɩ su wǝǝnu zanzan yɩ á warɩ-tɩ á na. Kʋntʋ mʋ paɩ kantɔgɔ dɩ jara tui. Á ba jɩgɩ wǝǝnu tɩlʋ á na lagɩ tɩn, bɛŋwaanɩ á wʋ loori Wɛ sɩ DƖ pa abam. 3Abam nan na maŋɩ á loori Wɛ dɩ, DƖ bá pa abam, bɛŋwaanɩ á ma wʋbʋŋ-lwaanʋ mʋ á loorǝ. Á loori sɩ á taá ma kɩ á fra na zʋʋrɩ wo-balwaarʋ tɩlʋ tɩn mʋ. 4Abam ba tɔgɩ Wɛ dɩ cɩga. Á yǝri nɩ á fra na zʋ lʋgʋ baŋa wǝǝnu á yɩ Wɛ dʋna mʋ na? Wʋlʋ maama na pɛ o fra zʋ lʋgʋ baŋa wǝǝnu tɩm tɩn jigi Wɛ dʋm mʋ. 5Á yɩ taá bʋŋɩ nɩ kʋlʋ na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn yɩ kafɛ mʋ, dɩ kʋ na wɩ: «Joro kʋlʋ Wɛ na kɩ dɩ́ bɩcara nɩ tɩn lagɩ sɩ kʋ yɩranɩ mʋ taa te dɩbam.» 6Wɛ nan mʋ kɩ dɩbam yu-yoŋo kʋ ja gaalɩ. Kʋ daa ta pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: «Wɛ vɩn balʋ na yɩ kamun-nyɩna tɩn, yɩ DƖ daarɩ DƖ zǝni balʋ na tu ba tɩtɩ tɩn.» 7Kʋntʋ tɩn, kwe-na á tɩtɩ á kɩ Wɛ jɩŋa nɩ, sɩ á daarɩ á vɩn sʋtaanɩ, sɩ dɩntʋ wʋ́ duri dɩ viiri á tee nɩ. 8Fʋfɔ-na á twɛ Wɛ, sɩ DƖ dɩ wʋ́ twɛ abam. Abam lwarɩm-kǝrǝ-ba, lɩ-na á jɩa wo-lwaanʋ dwi maama baŋa nɩ. Abam pipiri-nyɩna-ba, zarɩ-na á bɩcara sɩ á daa yɩ taá jɩgɩ wʋrʋ tɩle. 9Á pa-na á wʋ cɔgɩ á lwarɩm dɩm ŋwaanɩ, sɩ á nywanɩ á yigǝ á taá keerǝ. Pa-na á mwaanʋ tɩm lǝni tɩ ji kǝrǝ, sɩ á wʋpolo kʋm lǝni kʋ ji wʋ-cɔgɔ. 10Tu-na á tɩtɩ dɩ́ Yuutu wʋm yigǝ nɩ, sɩ oó ja abam o pa á zaŋɩ. 11A ko-biǝ-ba, á yɩ taá ŋɔɔnɩ wo-balwaarʋ da-yɩranɩ. Wʋlʋ maama na ŋɔɔnɩ wo-balɔrɔ o ko-bu yɩra nɩ naa o cog-o tɩn, kʋntʋ tu ŋɔɔnɩ o cɔgɩ Wɛ niǝ yam mʋ yɩ o yáalɩ-ya. Nmʋ nan na yáalɩ Wɛ niǝ yam, kʋ brɩ nɩ n daa n ba tɔgɩ-ya mʋ, yɩ n ta kwǝri n brɩ nɩ nmʋ mʋ yɩ sarɩya-diru. 12Wɛ yɩranɩ mʋ te DƖ niǝ yam, yɩ DƖ tɔgɩ-ya DƖ ma di nɔɔna taanɩ. Dɩntʋ yɩranɩ mʋ waɩ DƖ vrɩ nɔɔna DƖ yaga, naa DƖ cɔgɩ-ba ba vɩʋn ŋwaanɩ. Nmʋ nan bʋŋɩ nɩ n yɩ wɔɔ mʋ, sɩ n di n doŋ taanɩ? 13Fɔgɩ-na á cǝgi, abam balʋ na yǝni á tɛ á wɩ: «Zɩm naa jwaanɩ dɩ́ wʋ́ vu tɩʋ kʋdoŋ dɩ́ kɩ pipiu da bɩm dɩ́ na sǝbu» tɩn. 14Á yǝni á tɛ kʋntʋ doŋ yɩ á yǝri tɩga na wʋ́ pʋʋrɩ sɩ á ŋwɩa taa yɩ te. Á ŋwɩa kam nan nyɩ dɩ kunu na li yɩ kʋ bá daanɩ kʋ kɛ te tɩn mʋ. 15Kʋ ya maŋɩ sɩ á taá tɛ nɩ: «Dɩ́ Yuutu Wɛ na sɛ yɩ dɩ́ jwa ta ŋwɩ, dɩ́ wʋ́ kɩ kʋlʋ dɩ́ na bʋŋɩ tɩn.» 16Kʋ nan yɩ á pa á tɩtɩ kamunni mʋ dɩ á na wʋ́ kɩ wǝǝnu tɩlʋ tɩn. Kamunni dɩm kʋntʋ dwi maama nan ba lana. 17Kʋntʋ tɩn, nɔɔnʋ wʋlʋ na ye kʋlʋ na lana sɩ o kɩ tɩn, o na wʋ kɩ, kʋ tu kɩ lwarɩm mʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\