Zakɩ 5

1Kʋ daarɩ abam balʋ na yɩ nadunǝ tɩn, fɔgɩ á cǝgi-na. Taá keeri-na á coosǝ dɩ lɛɛrʋ tɩlʋ na lagɩ tɩ ba abam baŋa tɩn. 2Abam jɩjɩgɩrʋ tɩm maama wʋ́ pɔ, yɩ cambʋrɩ dɩ wʋ́ di á gwaarʋ tɩm. 3Abam sǝbu-sɩŋa kam dɩ á sǝbu kʋm maama wʋ́ sʋŋɩ. Sarɩya dɛ dɩm nɩ kʋ sʋŋɩm dɩm kʋntʋ mʋ wʋ́ brɩ nɩ á kɩ á tusi, yɩ dɩntʋ ta wʋ́ di abam yɩra yam nɩ mini te. Lʋgʋ baŋa tiim da yam nan twɛ, yɩ abam ta fɔgɩ á tiŋi á jɩjɩgɩrʋ tɩm mʋ. 4Abam ta pini balʋ na tʋŋɩ á karɩ sɩm nɩ ba pa abam tɩn, á ba sɛ sɩ á ŋwɩ-ba. Cǝgi-na á nii ba na pʋʋna te tɩn. Balʋ na kɩ abam wʋdiiru tɩm ba kɩ digǝ nɩ tɩn kǝrǝ kam tʋ Yuutu Baŋa-Wɛ zwɛ nɩ. 5Á ŋwɩ lʋgʋ baŋa nɩ paarɩ wʋnɩ mʋ, yɩ á kɩ á wʋbʋŋa na lagɩ te. Á di á nuǝ nɩ ba na kɔnɩ varɩm sɩ ba gʋ te tɩn. 6Á ta kwǝri á paɩ balʋ na jɩgɩ cɩga tɩn ga bʋra, yɩ á daarɩ á gʋ-ba, yɩ ba nan warɩ á yigǝ ba cɩ. 7A ko-biǝ-ba, taá jɩgɩ-na wʋ-zuru á maa nii maŋa kam dɩ́ Yuutu wʋm na wʋ́ joori o ba tɩn. Taá nii-na valʋ na yǝni o zuri o yɩra te o maa cǝgi maŋa kam o faa na wʋ́ ba kʋ bɩ lanyɩranɩ tɩn. O yǝni o zuri o yɩra mʋ o maa cǝgi duum dʋa dɩ fa-ni dʋa. 8Kʋntʋ, kʋ maŋɩ sɩ abam dɩ taá jɩgɩ wʋ-zuru mʋ sɩ á vɔ á wʋ lanyɩranɩ, sɩ dɩ́ Yuutu wʋm bá daanɩ yɩ o ba. 9A ko-biǝ-ba, á yɩ taá pʋʋnɩ daanɩ, sɩ kʋ pa á ga bʋra Wɛ tee nɩ. Nii-na, kʋ twɛ kʋ ti sɩ Wɛ di dɩbam taanɩ. 10A ko-biǝ-ba, guli-na Wɛ nijoŋnǝ balʋ dɛɛn na tɔɔlɩ DƖ kwǝrǝ kam tɩn woŋo. Ba dɛɛn nɛ yaara zanzan yɩ ba vɔ ba wʋrʋ dɩ wʋ-zuru. Kʋntʋ tɩn, kʋ maŋɩ sɩ abam dɩ lwǝni bantʋ na kɩ te tɩn mʋ. 11Kʋ na yɩ balʋ na jɩgɩ pu-dɩa kantʋ doŋ tɩn, dɩ́ ye nɩ ba nɛ wʋpolo Wɛ tee nɩ. Abam nan maŋɩ á ye Zobi dɛɛn na kɩ pu-dɩa o yaara yam wʋnɩ te, yɩ á kwǝri á ye Wɛ na pɛ-o kʋlʋ kʋ kweelim nɩ tɩn. A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, dɩ́ Yuutu Wɛ tiini DƖ jɩgɩ dɩbam ŋwaŋa, yɩ DƖ duri dɩbam yibwǝnǝ lanyɩranɩ. 12A ko-biǝ-ba, kʋ na dwe dɩdɩ, á yɩ taá tɛ á duǝ. Yɩ du-na dɩ Wɛ naa tɩga naa dɩ kʋlʋkʋlʋ dɩ. Á pa-na á ɛɛn taa yɩ ɛɛn, sɩ á awo taa yɩ awo, sɩ kʋ yɩ pa Wɛ di á sarɩya. 13Abam wʋlʋ na wʋ cam wʋnɩ, sɩ o loori Wɛ. Abam wʋlʋ nan na jɩgɩ wʋpolo, sɩ o taa leeni o zuli Wɛ. 14Abam wʋlʋ nan na ba jɩgɩ yazurǝ, sɩ o bǝŋi Zezi kɔgɔ kʋm nakwa bam, sɩ ba ba ba kɩ nugǝ o yuu nɩ ba loori Wɛ ba pa-o dɩ́ Yuutu Zezi yɩrɩ ŋwaanɩ. 15Ba na kɩ ba wʋ-dɩdʋa ba loori Wɛ kʋntʋ doŋ, nɔɔnʋ wʋm wʋ́ sɩɩnɩ o na yazurǝ. Dɩ́ Yuutu wʋm wʋ́ pa o wǝri, yɩ o na kɩ lwarɩm dɩlʋ maama tɩn, Wɛ wʋ́ yagɩ DƖ ma cɛ-o. 16Kʋntʋ ŋwaanɩ, kʋ maŋɩ sɩ á taá vɩɩrɩ á tɛ á lwarɩm mʋ á brɩ daanɩ, sɩ á daarɩ á taá loori Wɛ á pa daanɩ, sɩ Wɛ wʋ́ pa abam yazurǝ. Nɔn-ŋʋm Wɛ-loro tiini kʋ dana lanyɩranɩ, kʋ waɩ kʋ paɩ wo-kamunǝ kɩa. 17Guli-na Eli dɛɛn na kɩ te tɩn. O dɩ yɩ nabiinu mʋ nɩ dɩbam te, yɩ o loori Wɛ dɩ o wʋ maama sɩ dʋa yɩ zaŋɩ ka nɩ, yɩ ka sɩɩnɩ ka wʋ nɩgɩ bɩna yatɔ dɩ canɩ sɩrdʋ. 18O daa ma joori o loori Wɛ, yɩ ka laan ba ka nɩ, yɩ tɩga baŋa wǝǝnu maama joori tɩ puli tɩ nuŋi tɩ kɩ lanyɩranɩ. 19A ko-biǝ-ba, abam wʋlʋ na ywǝri cɩga cwǝŋǝ kam wʋnɩ yɩ o doŋ na wanɩ o pa o joori o ba ka wʋnɩ, kʋ lana. 20Á nan taá ye nɩ, wʋlʋ na wanɩ o pa lwarɩm kǝru joori o ba cɩga cwǝŋǝ kam wʋ tɩn, nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ vrɩ lwarɩm kǝru wʋm tʋʋnɩ jɩŋa nɩ, yɩ Wɛ yagɩ o wo-lwaanʋ tɩlʋ zanzan o na kɩ tɩn DƖ ma cɛ-o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\