Filipi 1

1Amʋ Pooli mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ yɩ Timoti wʋ a tee nɩ. Dɩbam yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋna mʋ. Dɩ́ pʋpʋnɩ sɩ dɩ́ pa abam balʋ maama na wʋ Filipi nɩ yɩ á tɔgɩ Zezi Krisi ŋwaanɩ á ji Wɛ nɔɔna tɩn, dɩ á kɔgɔ kʋm yigǝ tiinǝ bam dɩ ba zǝnzǝnnǝ bam dɩ. 2Dɩ́ Ko Wɛ dɩ dɩ́ Yuutu Zezi Krisi wʋ́ pa abam yazurǝ dɩ yu-yoŋo. 3Maŋa maama amʋ na guli abam gulǝ, a yǝni a kɩ a Tu Wɛ le mʋ abam ŋwaanɩ. 4Maŋa maama a na loori Wɛ a pa abam maama, a jɩgɩ wʋpolo mʋ, 5dɩ abam na tɔgɩ á wǝli-nɩ dɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam tɩtʋŋa yam kʋ zɩgɩ pulim nɩ kʋ ba kʋ yi zɩm tɩn. 6Amʋ ye lanyɩranɩ nɩ, Wɛ dɩlʋ na maŋɩ DƖ puli tɩtʋŋ-ŋʋna yam kʋntʋ abam bɩcara nɩ tɩn, dɩntʋ daa ta wʋ́ pa ya vu ya guri dɛ dɩm Zezi Krisi na wʋ́ joori o ba tɩn. 7Amʋ tiini a soe abam dɩ a bɩcarɩ maama. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ paɩ kʋ maŋɩ sɩ amʋ taa jɩgɩ á wʋbʋŋa a wʋnɩ kʋntʋ doŋ. Bɛŋwaanɩ abam maama tɔgɩ á na yu-yoŋo kʋm nɩ amʋ dɩ na nɛ te tɩn, lele kʋntʋ ba na kɩ-nɩ pɩɩna digǝ nɩ tɩn, dɩ maŋa kalʋ a ya na kaagɩ a beeri je maama a ŋɔɔnɩ cɩga a pa Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam jɩgɩ kuri tɩn. 8Abam fra jɩgɩ amʋ, nɩ Zezi Krisi tɩtɩ na soe abam te tɩn mʋ. Wɛ tɩtɩ ye nɩ a na tagɩ kʋlʋ tɩn yɩ cɩga mʋ. 9A na loori Wɛ a pa abam kʋlʋ ŋwaanɩ tɩn yɩ sɩ abam sono kʋm mʋ fɔgɩ kʋ puli zanzan, kʋ wǝli dɩ yǝno sɩ kʋ pa á taá waɩ á lwarɩ kʋlʋ maama na yɩ cɩga tɩn. 10Kʋntʋ mʋ á wʋ́ wanɩ á kuri kʋlʋ na lamma tɩn á kɩ, sɩ Zezi Krisi dɛ dɩm na yiǝ, sɩ digiru yɩ taa wʋ á bɩcara nɩ, sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ yɩ zaŋɩ o na á wo-lɔŋɔ o ta. 11Kʋlʋ na wǝli da tɩn, á pa á kǝm maama taa tɔgɩ cɩga lanyɩranɩ nɩ Zezi Krisi na zǝni abam te tɩn. Kʋntʋ wʋ́ pa Wɛ na zulǝ dɩ tiǝ. 12A ko-biǝ-ba, a lagɩ sɩ á lwarɩ nɩ yaara yalʋ na yi amʋ tɩn nan pɛ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam jagɩ ka yi yigǝ mʋ. 13Kʋ na kɩ amʋ te tɩn pɛ pamaŋna balʋ na nii pɛ wʋm sɔŋɔ kʋm tɩn dɩ balʋ maama na wʋra tɩn lwarɩ nɩ, kʋ yɩ amʋ na tɔgɩ Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ mʋ ba kɩ-nɩ pɩɩna digǝ nɩ. 14Kʋlʋ na wǝli da tɩn, amʋ na wʋ pɩɩna digǝ nɩ tɩn pɛ dɩ́ ko-biǝ bam zanzan tiini ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ dɩ́ Yuutu wʋm, kʋ pa ba jɩgɩ baarɩ zanzan ba maa brɩ Wɛ taanɩ dɩm yɩ ba ba kwarɩ fʋʋnɩ. 15Kʋ yɩ cɩga mʋ sɩ nɔɔna badaara tɔɔlɩ Zezi Krisi kwǝrǝ kam dɩ wʋ-gʋʋ dɩ kantɔgɔ mʋ amʋ ŋwaanɩ. Kʋ daarɩ badaara nan tɔɔlɩ-ka dɩ ba wʋbʋŋ-laarʋ mʋ. 16Bantʋ tɔɔlɩ dɩ sono mʋ, bɛŋwaanɩ ba ye nɩ Wɛ mʋ pɛ-nɩ ni sɩ a ŋɔɔnɩ cɩga a pa DƖ kwǝr-ywǝŋǝ kam ja kuri. 17Badonnǝ bam nan tɔɔlɩ Zezi kwǝrǝ kam sɩ kʋ pa ba tɩtɩ mʋ kamunni, sɩ ba ba jɩgɩ wʋ-poŋo. Ba nan bʋŋɩ sɩ ba pa amʋ yaara yam mʋ tiini ya puli, a na wʋ pɩɩna digǝ nɩ tɩn ŋwaanɩ. 18Kʋ nan ba cɔga. A ta jɩgɩ wʋpolo dɩ ba maama na jɩgɩ Zezi Krisi kwǝrǝ kam ba tɔɔlɩ ba brɩ nɔɔna te tɩn. Ba na tɔɔlɩ-ka dɩ wʋbʋŋ-laarʋ naa wʋbʋŋ-balwaarʋ dɩ, kʋ yɩ Zezi kwǝrǝ kam mʋ ba tɔɔla. Amʋ nan ta tiini a jɩgɩ wʋpolo, 19bɛŋwaanɩ amʋ ye nɩ Wɛ wʋ́ joŋi-nɩ DƖ yagɩ, abam na loori-DƖ á pa-nɩ yɩ Zezi Krisi Joro kʋm dɩ zǝni-nɩ tɩn ŋwaanɩ. 20Amʋ nan tiini a jɩgɩ tɩɩna nɩ a bá kɩ woŋo kʋlʋ na wʋ́ pa a na a cavɩɩra tɩn. Kʋ na yɩ lele kʋntʋ dɩ maŋa maama, aá ta jɩgɩ pu-dɩa, sɩ a na ŋwɩ naa a na tɩga, sɩ Zezi Krisi na zulǝ a ŋwɩa kam maama wʋnɩ. 21Kʋ na yɩ amʋ, a ŋwɩ Zezi Krisi ŋwaanɩ mʋ. A nan na tɩgɩ dɩ, kʋʋ́ ta jɩgɩ nyɔɔrɩ kʋ pa-nɩ. 22Amʋ nan ta na ŋwɩ lʋgʋ baŋa nɩ, a tɩtʋŋɩ dɩm wʋ́ wanɩ dɩ wǝli nɔɔna lanyɩranɩ. Kʋntʋ tɩn, a yǝri a na wʋ́ twǝri kʋlʋ sɩ a daarɩ kʋlʋ. 23Wǝǝnu tɩntʋ tɩle mʋ jɩgɩ-nɩ tɩ pa a yǝri a na wʋ́ lɩ kʋlʋ tɩn. Kʋlʋ na jɩgɩ fra kʋ pa-nɩ tɩn mʋ yɩ sɩ a yagɩ lʋgʋ baŋa, sɩ a daarɩ a vu Zezi Krisi te a taa wʋra. Kʋntʋ wʋ́ tiini kʋ taa lana. 24Kʋ daarɩ, a ta na wʋ lʋgʋ baŋa nɩ, kʋʋ́ ta jɩgɩ zǝnǝ zanzan kʋ pa abam. 25A ye nɩ kʋntʋ yɩ cɩga mʋ, yɩ kʋ pɛ a lwarɩ nɩ kʋ maŋɩ sɩ a ta wʋ lʋgʋ baŋa nɩ. Amʋ wʋ́ ta wʋ abam maama tee nɩ, sɩ kʋ pa á fɔgɩ á tɔgɩ Wɛ cɩga kam, sɩ á taá jɩgɩ wʋpolo ka ŋwaanɩ. 26Kʋntʋ tɩn, amʋ na joori a ba a wʋ abam tee nɩ, kʋʋ́ pa á tiini á taá zuli Zezi Krisi dɩ wʋpolo amʋ yagɩm dɩm ŋwaanɩ. 27Woŋo kʋlʋ yɩranɩ na jɩgɩ kuri tɩn mʋ yɩ sɩ á pa á tɩtʋŋa maama taa tɔgɩ dɩ Zezi Krisi kwǝr-ywǝŋǝ kam na brɩ te tɩn. Kʋntʋ, amʋ na nɛ cwǝŋǝ sɩ a ba abam te, naa a na wʋ nɛ, a ta wʋ́ lwarɩ nɩ abam zɩgɩ kǝŋkǝŋ dɩ wʋbʋŋ-dɩdwɩ, yɩ á wǝli daanɩ á kwaana á tʋŋa, sɩ kʋ pa nɔɔna kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam. 28Á yɩ sɛ sɩ á dʋna bam pa fʋʋnɩ zʋ abam dɩ fɩnfɩɩn dɩ. Á na jɩgɩ baarɩ, kʋʋ́ brɩ nɩ bantʋ wʋ́ ba ba cɔgɩ yɩ abam na vrɩm. Wɛ tɩtɩ mʋ wʋ́ pa kʋ kɩ kʋntʋ. 29Wɛ na pɛ abam yu-yoŋo kʋlʋ tɩn, kʋ daɩ sɩ á sɛ Zezi Krisi dɩ á wʋ-dɩdʋa yɩranɩ má, kʋ yɩ sɩ á kwǝri á na yaara dɩ mʋ o ŋwaanɩ. 30Abam dɛɛn nɛ amʋ na yǝni a yaarɩ te a tʋŋɩ Wɛ ŋwaanɩ, yɩ á ta kwǝri á ni nɩ kʋ yɩ kʋntʋ mʋ dɩ zɩm maama. Abam dɩ laan nan wǝli dɩ amʋ á wʋ yantʋ yaara yam wʋnɩ mʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\