Filipi 4

1A ko-biǝ-ba, a soe abam lanyɩranɩ yɩ á fra jɩgɩ-nɩ. Abam paɩ a jɩgɩ wʋpolo, yɩ á ta wʋ́ pa a yuu zǝŋi Wɛ yigǝ nɩ. A cilon-sonnu-ba, kwaanɩ-na á zɩgɩ kǝŋkǝŋ dɩ́ Yuutu tɔgɩm dɩm wʋnɩ. 2A nan loori Evodi dɩ Sintisi lanyɩranɩ, sɩ á taá jɩgɩ wʋbʋŋ-dɩdwɩ á na sɛ dɩ́ Yuutu wʋm tɩn ŋwaanɩ. 3A loori nmʋ dɩ, wʋlʋ na yɩ a doŋ tɩntʋŋnʋ cɩga cɩga tɩn, sɩ n zǝni kaana bantʋ sɩ ba taa sɛ daanɩ, bɛŋwaanɩ ba dɛɛn tɔgɩ dɩ amʋ yɩ dɩ́ tiini dɩ́ tʋŋɩ dɩ́ tɔɔlɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam, dɩ Klɩman dɩ balʋ maama na tɔgɩ dɩ amʋ ba tʋŋɩ tɩn. Wɛ maŋɩ DƖ pʋpʋnɩ bantʋ yɩra DƖ ŋwɩa tɔnɔ kʋm wʋnɩ. 4Taá kɩ-na wʋpolo maŋa maama á na ŋwɩ dɩ dɩ́ Yuutu wʋm tɩn ŋwaanɩ. A ta lagɩ a joori a ta nɩ, á taá kɩ wʋpolo. 5Pa-na nɔɔna maama lwarɩ á lanyɩranɩ wʋm ni nɩ, sɩ dɩ́ Yuutu wʋm maa bɩɩnɩ lele. 6Yɩ zaŋɩ-na á taá liǝ dɩ kʋlʋkʋlʋ. Woŋo maama wʋnɩ sɩ á taá warɩ Wɛ, á brɩ-DƖ kʋlʋ á na lagɩ tɩn sɩ DƖ zǝni abam, sɩ á kwǝri á taá kɩ DƖ le maŋa maama. 7Kʋntʋ mʋ Wɛ wʋ́ pa á bɩcara taa zurǝ, sɩ kʋ dwǝni nabiinǝ na wʋ́ wanɩ kʋlʋ ba lwarɩ tɩn. Kʋ maa pa kʋlʋkʋlʋ bá wanɩ kʋ cɔgɩ á bɩcara dɩ á wʋbʋŋa maama, abam na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ. 8A ko-biǝ-ba, kʋlʋ a na lagɩ a ma a guri tɩn, á taá jɩgɩ wǝǝnu tɩlʋ na lana yɩ tɩ maŋɩ dɩ zulǝ tɩn wʋbʋŋa: kʋ na yɩ woŋo kʋlʋ maama na yɩ cɩga tɩn, naa woŋo kʋlʋ na jɩgɩ zulǝ tɩn, naa woŋo kʋlʋ na maŋɩ tɩn, naa woŋo kʋlʋ na ba jɩgɩ tusim tɩn, naa woŋo kʋlʋ na poli nɔɔna wʋrʋ tɩn, naa woŋo kʋlʋ na jɩgɩ tiǝ nɔɔna tee nɩ tɩn, sɩ á taá jɩgɩ-na wǝǝnu tɩm kʋntʋ wʋbʋŋa. 9Á taá kɩ-na wǝǝnu tɩlʋ amʋ na brɩ abam yɩ á sɛ-tɩ tɩn, kʋ na yɩ á na ni kʋlʋ a na taga, yɩ á na kʋlʋ a na kɩ tɩn. Á na sɩɩnɩ á kɩ kʋntʋ, Wʋ-zuru Tu Baŋa-Wɛ wʋ́ ta wʋ á tee nɩ. 10A na ŋwɩ dɩ dɩ́ Yuutu Zezi tɩn, amʋ tiini a jɩgɩ wʋpolo, bɛŋwaanɩ kʋ daanɩ zanzan yɩ abam daa wʋ guli a gulǝ sɩ á wǝli-nɩ, yɩ lele kʋntʋ á laan zǝni-nɩ. Kʋ nan daɩ nɩ abam ba jɩgɩ a wʋbʋŋa mʋ ya, kʋ yɩ á wʋ nɛ cwǝŋǝ mʋ sɩ á wǝli-nɩ. 11A na tagɩ kʋntʋ doŋ tɩn, kʋ daɩ nɩ a na gɛ woŋo tɩn ŋwaanɩ. Woŋo maama wʋnɩ, amʋ mɩ sɩ a taa jɩgɩ wʋpolo dɩ kʋlʋ a na jɩgɩ tɩn. 12Yinigǝ na jɩgɩ-nɩ, amʋ ye a na wʋ́ ja a tɩtɩ te. A jɩjɩgɩrʋ nan na daga dɩ, a ta ye a na wʋ́ kɩ te. Woŋo maama wʋnɩ, amʋ ye a na wʋ́ kɩ te sɩ a taa jɩgɩ wʋpolo. A na jɩgɩ a di a wʋbʋŋa naa kana na jɩgɩ-nɩ, a jɩjɩgɩrʋ na daga naa tɩ na muri, amʋ ta ye a na wʋ́ kɩ te sɩ a taa jɩgɩ wʋpolo. 13Amʋ waɩ wǝǝnu tɩm kʋntʋ maama a kɩa, Zezi Krisi na pa-nɩ dam tɩn ŋwaanɩ mʋ. 14Dɩ kʋntʋ dɩ, á kɩ lanyɩranɩ dɩ á na zǝni-nɩ a yaara yam wʋnɩ tɩn. 15Abam Filipi tiinǝ tɩtɩ dɩ ye lanyɩranɩ nɩ, maŋa kalʋ a na puli a wʋra a tɔɔlɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam a brɩ abam yɩ a laan nuŋi Masɩdʋanɩ nɩ tɩn, kʋ yɩ abam yɩranɩ mʋ wǝli-nɩ. Zezi kɔgɔ kʋdoŋ daa tǝrǝ kʋ dɩ na pɛ amʋ woŋo, kʋ na daɩ abam yɩranɩ. 16A dɛɛn na wʋ Tesaloniki nɩ tɩn, abam tʋŋɩ a na lagɩ zǝnǝ yalʋ tɩn á pa-nɩ, yɩ kʋ daɩ kuni bɩdwɩ yɩranɩ. 17Kʋ nan daɩ nɩ amʋ lagɩ sɩ a taa joŋi abam pɛɛra yam má mʋ, kʋ yɩ nyɔɔrɩ dɩlʋ abam na wʋ́ na Wɛ tee nɩ ya ŋwaanɩ tɩn mʋ pɛ a jɩgɩ wʋpolo. 18Amʋ joŋi pɛɛra yalʋ maama abam na pɛ amʋ tɩn kʋ ja gaalɩ. A joŋi pɛɛra yalʋ á na kɩ Epafroditi jɩŋa nɩ sɩ o ja ba o pa-nɩ tɩn, yɩ kʋlʋkʋlʋ daa wʋ muri-nɩ. Abam pɛɛra yam nyɩ dɩ woŋo kʋlʋ á na mɛ á kaanɩ Baŋa-Wɛ yɩ kʋ lwǝm ywǝmmǝ tɩn mʋ. Wɛ nan joŋi á kaanɩm dɩm dɩ wʋpolo. 19Amʋ Tu Wɛ wʋ́ pa abam kʋlʋ maama á na gɛ tɩn Zezi yɩrɩ ŋwaanɩ, DƖ na jɩgɩ wo-laarʋ tɩlʋ na tiini tɩ dagɩ yɩ tɩ jɩgɩ paarɩ-zulǝ tɩn. 20Wɛ dɩlʋ na yɩ dɩbam Ko tɩn maŋɩ dɩ zulǝ mʋ maŋa maama. Amina. 21Jɔɔnɩ-na Wɛ nɔɔna balʋ na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn maama á pa-nɩ. Dɩ́ ko-biǝ balʋ na wʋ amʋ tee nɩ tɩn dɩ jɔɔnɩ abam. 22Wɛ nɔɔna bam maama jɔɔnɩ abam, kʋ na fɔgɩ kʋ dwe dɩdɩ balʋ na zʋʋrɩ Rom Pa-farʋ wʋm sɔŋɔ nɩ tɩn. 23Dɩbam Yuutu Zezi Krisi wʋ́ pa abam maama yu-yoŋo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\