Filimɔn 1

1Amʋ Pooli wʋlʋ na wʋ pɩɩna digǝ nɩ Zezi Krisi cɩga kam ŋwaanɩ tɩn mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ, yɩ dɩ́ ko-bu Timoti wʋ amʋ tee nɩ. Dɩ́ pʋpʋnɩ dɩ́ pa nmʋ Filimɔn, n na yɩ dɩbam ciloŋ-sono yɩ n tɔgɩ dɩ dɩbam n tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa tɩn mʋ. 2Dɩ́ jɔɔnɩ-m, yɩ dɩ́ daarɩ dɩ́ jɔɔnɩ dɩ́ ko-bu-kana Apɩa, dɩ Arisipi wʋlʋ na wǝli dɩ dɩbam o na cam Wɛ tɩtʋŋa yam ŋwaanɩ tɩn. Dɩ́ daarɩ dɩ́ jɔɔnɩ Zezi kɔgɔ kʋlʋ na yǝni kʋ jeeri daanɩ nmʋ sɔŋɔ nɩ tɩn maama. 3Dɩ́ Ko Wɛ dɩ dɩ́ Yuutu Zezi Krisi wʋ́ pa abam yazurǝ dɩ yu-yoŋo. 4Maŋa maama amʋ na yǝni a loori Wɛ, a guli nmʋ gulǝ DƖ yigǝ nɩ, yɩ a kɩ DƖ le nmʋ ŋwaanɩ. 5Bɛŋwaanɩ amʋ ni nɩ n jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ dɩ́ Yuutu Zezi yɩ n soe Wɛ nɔɔna bam maama lanyɩranɩ. 6Wɛ wʋ́ pa nmʋ na jɩgɩ wǝl-dɔnɔ kʋlʋ dɩ dɩbam n na kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi Krisi tɩn pa n wanɩ n lwarɩ wo-laarʋ tɩlʋ maama Wɛ na kɩ DƖ pa dɩbam Zezi Krisi ŋwaanɩ tɩn. 7A ko-bu-sono, nmʋ na soe Wɛ nɔɔna bam te tɩn mʋ paɩ a wʋ poli zanzan, yɩ kʋ pa a jɩgɩ baarɩ, bɛŋwaanɩ n wǝli Wɛ nɔɔna bam yɩ n pa ba na baarɩ dɩ wʋpolo. 8Kʋntʋ ŋwaanɩ amʋ lagɩ a loori nmʋ sɩ n kɩ kʋlʋ na maŋɩ sɩ n kɩ tɩn mʋ. Amʋ ya jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ a da Zezi Krisi ŋwaanɩ a pa nmʋ ni, sɩ n lwarɩ n na wʋ́ kɩ kʋlʋ tɩn. 9A nan lagɩ sɩ a loori-m dɩ sono mʋ. Amʋ Pooli wʋlʋ na yɩ nankwɩan yɩ ba kɩ-nɩ pɩɩna digǝ nɩ lele kʋntʋ Zezi Krisi cɩga kam ŋwaanɩ tɩn, 10a lagɩ a loori-m nmʋ gambaa Onisim ŋwaanɩ mʋ. A na wʋ pɩɩna digǝ nɩ tɩn, o tu amʋ te, yɩ a brɩ-o Wɛ cɩga kam yɩ o sɛ. Kʋntʋ tɩn, wʋntʋ laan nyɩ nɩ a tɩtɩ bu mʋ te. 11O dɛɛn na tʋŋɩ o pa nmʋ maŋa kalʋ tɩn, o wʋ pɛ n na nyɔɔrɩ. Kʋ daarɩ lele kʋntʋ, o laan jɩgɩ nyɔɔrɩ o pa amʋ dɩ nmʋ maama. 12A lagɩ a tʋŋ-o sɩ o joori o ba nmʋ te, wʋntʋ yɩ a tɩtɩ bɩcarɩ mʋ. 13Amʋ na wʋ pɩɩna digǝ nɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam ŋwaanɩ tɩn, a yaá ta lagɩ sɩ o maŋɩ a tee nɩ mʋ, sɩ o lǝni nmʋ yuu nɩ o taa tʋŋɩ o pa-nɩ. 14A nan ba lagɩ sɩ a kɩ kʋlʋkʋlʋ yɩ nmʋ na wʋ sɛ. A na kɩ kʋntʋ, kʋʋ́ ta yɩ nɩ a fɩn nmʋ sɩ n wǝli-nɩ, sɩ kʋ daɩ n tɩtɩ wʋbʋŋa. 15Onisim na duri o yagɩ nmʋ tɩn, dɛ doŋ kʋ yɩ sɩ o pɔɔrɩ dɩ nmʋ maŋa fɩnfɩɩn yɩranɩ mʋ, sɩ o laan joori o ba o taa wʋ nmʋ tee nɩ maŋa maama. 16O na duri o yagɩ nmʋ tɩn, o dɛɛn yɩ gambaa mʋ. O na joori o ba, yɩ zaŋɩ n nii-o nɩ gambaa te, sɩ o laan dwe gambaa o na jigi nmʋ ko-bu dɩ́ Yuutu wʋm ŋwaanɩ tɩn. Amʋ tiini a so-o. Nmʋ dɩ nan wʋ́ ta n tiini n so-o kʋ ja gaalɩ, o na yɩ n gambaa yɩ o kwǝri o yɩ n ko-bu dɩ́ Yuutu wʋm ŋwaanɩ tɩn. 17Nmʋ na sɛ nɩ dɩbam sɩɩnɩ dɩ́ yɩ ciloŋo daanɩ, sɩ n kwaanɩ n jeeri Onisim lanyɩranɩ nɩnɛɛnɩ amʋ tɩtɩ te. 18O dɛɛn na maŋɩ o kɩ woŋo kʋlʋ o cɔgɩ dɩ, naa o na jɩgɩ nmʋ jɩnɩ, sɩ n yagɩ kʋ maama dɩ amʋ. 19Amʋ Pooli tɩtɩ mʋ mɛ a jɩŋa a pʋpʋnɩ tɩntʋ nɩ: Amʋ wʋ́ ŋwɩ jɩnɩ dɩm. (Kʋ daarɩ nmʋ nan maŋɩ n ye nɩ, n jɩgɩ amʋ jɩnɩ zanzan, dɩ nmʋ na nɛ ŋwɩa Wɛ tee nɩ amʋ na brɩ nmʋ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam tɩn ŋwaanɩ.) 20A ko-bu, kʋ yɩ cɩga mʋ, a lagɩ sɩ n kɩ woŋo kʋlʋ a na loori-m tɩn mʋ dɩ́ Yuutu sono kʋm ŋwaanɩ, sɩ n pa a taa jɩgɩ wʋpolo Zezi Krisi ŋwaanɩ. 21Amʋ na pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ a pa nmʋ tɩn, a ye lanyɩranɩ nɩ nmʋ wʋ́ sɛ a wʋbʋŋa yam. A ta ye nɩ nmʋ wʋ́ kɩ n dwǝni a na loori kʋlʋ tɩn. 22Kʋlʋ na wǝli da tɩn, a loori-m sɩ n kwaanɩ n lagɩ digǝ, sɩ a na tuǝ, sɩ a taa tigi da. Bɛŋwaanɩ a jɩgɩ tɩɩna nɩ Wɛ wʋ́ sɛ abam na loori-DƖ amʋ ŋwaanɩ te tɩn, yɩ DƖ wʋ́ pʋrɩ cwǝŋǝ sɩ a joori a ba abam te. 23Epafrasɩ dɩ jɔɔnɩ-m. Wʋntʋ dɩdaanɩ amʋ mʋ wʋ pɩɩna digǝ nɩ Zezi Krisi cɩga kam ŋwaanɩ. 24Marɩkɩ dɩ Arisarɩkɩ dɩ Demasɩ dɩ Luki maama dɩ jɔɔnɩ-m. Bantʋ dɩ amʋ mʋ tɔgɩ daanɩ dɩ́ tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa yam. 25Dɩ́ Yuutu Zezi Krisi wʋ́ pa abam yu-yoŋo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\