Brɩm Tɔnɔ 1

1Tɔnɔ kʋntʋ wʋ wǝǝnu tɩm yɩ kʋlʋ Wɛ na brɩ Zezi Krisi sɩ o ma brɩ o tɩntʋŋna, sɩ ba wanɩ ba lwarɩ kʋlʋ na maŋɩ sɩ kʋ kɩ lele tɩn mʋ. Zezi pɛ o malɛka mʋ ba Zan wʋlʋ na yɩ o tɩntʋŋnʋ tɩn te, yɩ ka brɩ-o wǝǝnu tɩm kʋntʋ. 2Zan laan maa pʋpʋnɩ kʋlʋ maama o na nɛ tɩn o tiŋi, yɩ o brɩ nɩ kʋ yɩ Wɛ kwǝrǝ mʋ nɩ Zezi Krisi na vɩɩr-o te tɩn. 3Nɔɔnʋ wʋlʋ na karɩmɩ tɔnɔ kʋntʋ dɩ balʋ na cǝgi tɔnɔ kʋm wʋ wǝǝnu tɩm yɩ ba kwǝri ba sɛ-tɩ tɩn jɩgɩ yu-yoŋo. Kʋ sɩɩnɩ kʋ yɩ Wɛ kwǝrǝ mʋ, yɩ maŋa kam yiǝ sɩ wǝǝnu tɩm kʋntʋ sɩɩnɩ tɩ kɩ. 4Amʋ Zan mʋ pʋpʋnɩ tɩntʋ a pa Zezi kɔgɔ kuni bɩrpɛ kʋlʋ na wʋ Azi tɩ-niǝ yam wʋnɩ tɩn. Wɛ dɩlʋ na maŋɩ DƖ wʋra pulim nɩ yɩ DƖ ta wʋra zɩm sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn, dɩ DƖ dɩdɛɛra barpɛ balʋ na brɩ DƖ Joro kʋm dam yɩ ba zɩgɩ DƖ paarɩ yituŋu kʋm yigǝ nɩ tɩn, wʋ́ pa abam yazurǝ dɩ yu-yoŋo. 5Zezi Krisi dɩ wʋ́ pa abam yazurǝ dɩ yu-yoŋo. Wʋntʋ mʋ yɩ wʋlʋ na brɩ Wɛ kwǝrǝ kam dɩ cɩga tɩn. Wʋm mʋ dɛ yigǝ o bi o yagɩ tʋʋnɩ. Wʋntʋ nan ta mʋ yɩ lʋgʋ baŋa pwa bam maama yuutu. Zezi soe dɩbam yɩ o vrɩ dɩbam dɩ́ lwarɩm wʋnɩ, o na tɩga yɩ o jana kam nuŋi tɩn ŋwaanɩ. 6O ma daarɩ o pa dɩbam dɩ tɔgɩ dɩ́ di paarɩ, yɩ dɩ́ zɩgɩ o Ko Wɛ yigǝ nɩ dɩ́ zuli-DƖ. Zezi Krisi maŋɩ zulǝ dɩ dam sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. Amina. 7Nii-na, o maa bɩɩnɩ kunkwǝǝnu wʋnɩ. Nɔɔnʋ maama yi wʋ́ na-o, dɩ balʋ na zɔg-o dɩ cicwe tɩn dɩ, yɩ lʋgʋ baŋa dwi maama wʋ́ ta keerǝ o tum dɩm ŋwaanɩ. Kʋ yɩ cɩga mʋ. Amina. 8Yuutu Baŋa-Wɛ mʋ wɩ: «Amʋ mʋ yɩ pulim dɩ gurim.» Dɩntʋ mʋ yɩ dɩlʋ na maŋɩ DƖ wʋra pulim nɩ, yɩ DƖ ta wʋra zɩm sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. 9Amʋ Zan yɩ abam ko-bu mʋ, yɩ a tɔgɩ a na yaara nɩnɛɛnɩ abam dɩ na nɛ yaara te tɩn. A nan ta tɔgɩ dɩ abam dɩ a wǝli Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ, yɩ a tɔgɩ a na baarɩ, dɩ́ na ŋwɩ dɩ Zezi tɩn ŋwaanɩ. A na tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ kalʋ Zezi na vɩɩrɩ-nɩ tɩn ŋwaanɩ mʋ ba jaanɩ amʋ ba vu ba yagɩ Patɩmɔsɩ zoŋo kʋlʋ na na kaagɩ tɩn yuu nɩ. 10Dɛ dɩlʋ na yɩ siun dɛ tɩn nɩ mʋ Wɛ Joro kʋm tu amʋ te dɩ dam. Amʋ ma ni kwǝr-dɩa na ŋɔɔnɩ a kwaga nɩ, nɩ nɔɔnʋ na wui nabɔnɔ te tɩn. 11Kwǝrǝ kam ma ŋɔɔnɩ ka wɩ: «Pʋpʋnɩ kʋlʋ maama nmʋ na wʋ́ na tɩn n kɩ tɔnɔ wʋnɩ, sɩ n tʋŋɩ-kʋ n pa Zezi kɔgɔ kʋlʋ na wʋ tɩɩnɩ dɩrpɛ dɩm wʋnɩ tɩn. Tɩɩnɩ dɩm kʋntʋ yɩra mʋ yɩ: Efɛɛzɩ, Simirini, Pɛɛrgam, Tiyatiiri, Sarɩdɛsɩ, Filadɛlɩfi, dɩ Lawodise.» 12Amʋ ma pipiri sɩ a nii wɔɔ mʋ ŋɔɔnɩ dɩ amʋ. A ma na sǝbu-sɩŋa min-zwǝǝnu tɩrpɛ, tɩ zɩga. 13Wʋlʋ na zɩgɩ tɩ tɩtarɩ nɩ tɩn nyɩ dɩ nabiinu mʋ. O ma zʋ gwar-dɩdɔrɔ o dɩ o napra nɩ, yɩ o daarɩ o vɔ sǝbu-sɩŋa kilǝ o nyɔɔnɩ nɩ. 14O yuuywe maa tiini sɩ pɩɩrɩ carɩ carɩ nɩ lɔŋɔ te. O yiǝ maa nyɩ nɩ min-vʋgʋ te. 15O napra maa nyɩɩna nɩ ba na kɩ can-na mini nɩ yɩ kʋ nyɩɩnɩ te tɩn. O kwǝrǝ maa dwana nɩ na-fara na cuuri te tɩn. 16O maa ze calɩcwɩ sɩrpɛ o jazɩm nɩ. Sʋ-lɔŋɔ kʋlʋ na tiini kʋ jɩgɩ ni yɩ kʋ yɩ niǝ yale tɩn maa nuŋi o ni nɩ. O yibiyǝ maa nyɩɩna nɩ wɩa na tiini ka nyɩɩnɩ te tɩn. 17Amʋ na nɛ-o kʋntʋ tɩn, a ma tʋ o yigǝ nɩ, nɩ a tɩgɩ mʋ te. O ma kwe o jazɩm o daŋɩ a baŋa nɩ yɩ o wɩ: «Yɩ ta n kwarɩ fʋʋnɩ, sɩ amʋ mʋ yɩ pulim dɩ gurim. 18Amʋ yɩ ŋwɩa tu mʋ. Amʋ ya tɩgɩ mʋ, yɩ a joori a bi a jɩgɩ ŋwɩa sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. A jɩgɩ dam tʋʋnɩ dɩ curu baŋa nɩ. 19Nan pʋpʋnɩ wǝǝnu tɩlʋ nmʋ na nɛ tɩn. Kʋ na yɩ wǝǝnu tɩlʋ na wʋra tɩ kɩ lele tɩn, dɩ tɩlʋ na lagɩ tɩ ba tɩ kɩ tɩn dɩ, pʋpʋnɩ tɩ maama n tiŋi. 20Amʋ wʋ́ brɩ nmʋ calɩcwɩ sɩrpɛ sɩm nmʋ na nɛ amʋ jazɩm nɩ tɩn dɩ sǝbu-sɩŋa min-zwǝǝnu tɩrpɛ tɩm kuri na yɩ te tɩn. Calɩcwɩ sɩrpɛ sɩm brɩ Wɛ tɩntʋŋna balʋ na nii Wɛ-di sɩrpɛ sɩm nɔɔna bam baŋa nɩ tɩn mʋ. Kʋ daarɩ min-zwǝǝnu tɩrpɛ tɩm dɩ brɩ Wɛ-di sɩrpɛ sɩm nɔɔna bam tɩtɩ mʋ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\