Brɩm Tɔnɔ 13

1Amʋ daa ma na varɩm wʋdoŋ o na nuŋi na-fara wʋnɩ. O jɩgɩ nyɩa fugǝ dɩ yuni tɩrpɛ mʋ. O nyɩa yam maama baŋa maa jɩgɩ yipwi. Ba ma pʋpʋnɩ yɩra yalʋ na twɩ Wɛ tɩn o yuni tɩm yɩra nɩ. 2Amʋ na nɛ varɩm wʋm tɩn, o nyɩ dɩ gweeru mʋ. O nɛ maa nyɩ dɩ faa nɛ, yɩ o ni nyɩ dɩ nyoŋo ni. Prǝnyoŋ-kɩnkagɩlɩ dɩm laan ma kwe kʋ paarɩ dɩm dɩ kʋ dam-fɔrɔ kʋm kʋ kɩ varɩm wʋm kʋntʋ jɩŋa nɩ. 3O yuu kʋm dɩdʋa maa tiini kʋ pogili nɩ o ya lagɩ o tɩ mʋ te, yɩ kʋ laan ba kʋ je. Kʋ maa sʋ nabiinǝ maama, yɩ ba tɔgɩ varɩm wʋm kʋntʋ kwaga. 4Nɔɔna maama maa kuni doonǝ ba zuli prǝnyoŋ-kɩnkagɩlɩ dɩm, dɩ kʋ na kwe kʋ dam dɩm kʋ pa varɩm wʋm kʋntʋ tɩn. Ba ma daarɩ ba zuli varɩm wʋm dɩ, yɩ ba tɛ ba wɩ: «Nɔɔnʋ tǝrǝ o na maɩ dɩ varɩm wʋm. Nɔɔn-nɔɔnʋ nan bá wanɩ o kɩ jara dɩd-o.» 5Ba ma pa varɩm wʋm cwǝŋǝ sɩ o ŋɔɔnɩ kamunni o pa o tɩtɩ, yɩ o daarɩ o twɩ Wɛ yɩrɩ. O ma joŋi dam sɩ kʋ vu kʋ yi canɩ fiinna-sɩle (42). 6O ma puli o ŋɔɔnɩ o gooni Wɛ, yɩ o twɩ Wɛ yɩrɩ dɩ DƖ sɔŋɔ kʋm, kʋ wǝli dɩ balʋ na zʋʋrɩ DƖ sɔŋɔ kʋm nɩ tɩn. 7Varɩm wʋm ma kwǝri o joŋi dam sɩ o kɩ jara dɩ Wɛ nɔɔna bam, sɩ o wanɩ-ba. O ma joŋi dam sɩ o taa te lʋgʋ baŋa dwi tiinǝ maama, dɩ tɩɩnɩ dwi maama tiinǝ, dɩ taana dwi maama tiinǝ, dɩ je tǝri tǝri maama tiinǝ. 8Nɔɔna balʋ maama na zʋʋrɩ lʋgʋ baŋa nɩ tɩn wʋ́ ta zuli varɩm wʋm kʋntʋ, kʋ na daɩ balʋ yɩra na pʋpʋnɩ ya tiŋi ŋwɩa tɔnɔ kʋm wʋnɩ maŋa kam lʋgʋ baŋa daa ta na tǝrǝ tɩn yɩranɩ má mʋ bá zul-o. Kʋ nan yɩ Pǝlbu wʋm ba na gʋ tɩn mʋ te tɔnɔ kʋm kʋntʋ. 9Nan pʋrɩ-na á zwa sɩ á cǝgi amʋ taanɩ dɩm: 10Wʋlʋ maama na tu sɩ o dʋna ja-o ba kɩ ba na lagɩ te tɩn, baá ja kʋntʋ tu mʋ, o bá lu. Wʋlʋ maama dɩ nan na tu sɩ ba ma sʋ-zɔɔ ba gʋ-o tɩn, baá ma-kʋ mʋ ba ma gʋ-o, o bá wanɩ o lu. Kʋntʋ ŋwaanɩ Wɛ nɔɔna bam maŋɩ sɩ ba ta vɔ pu-dɩa mʋ, sɩ ba daarɩ ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ. 11Amʋ laan ma na varɩm wʋdoŋ o na nuŋi tɩga nɩ. O jɩgɩ nyɩa yale mʋ nɩ pibala nyɩa na yɩ te tɩn. O maa ŋɔɔnɩ nɩ prǝnyoŋ-kɩnkagɩlɩ dɩm na ŋɔɔnɩ te tɩn. 12Dayigǝ varɩm wʋm ma pa-o wʋm dam-fɔrɔ kʋm sɩ o ma tʋŋɩ, yɩ o daarɩ o zɩgɩ o nii-o. O ma ma-dɩ o fɩn balʋ maama na zʋʋrɩ lʋgʋ baŋa nɩ tɩn o pa ba zuli dayigǝ varɩm wʋlʋ yuu kʋm ya na pogili yɩ kʋ laan je tɩn. 13Varɩm bɩle tu wʋm kʋntʋ ma tiini o kɩ wo-kɩnkagɩla yalʋ na dana tɩn. O ma pa mini nuŋi wɛyuu nɩ dɩ ba tɩga baŋa, yɩ nɔɔna maama na-dɩ. 14O na nɛ cwǝŋǝ sɩ o kɩ wo-kɩnkagɩla yantʋ doŋ dayigǝ varɩm wʋm yigǝ nɩ tɩn, kʋ ma pa o wanɩ o ganɩ nɔɔna balʋ na zʋʋrɩ lʋgʋ baŋa nɩ tɩn. O ma ta-ba sɩ ba mɔ kamɔgɔ, sɩ kʋ taa nyɩ dɩ dayigǝ varɩm wʋlʋ ba na mɛ sʋ-lɔŋɔ ba zagɩ o yuu ba pogili yɩ o ta ŋwɩ tɩn. 15O ma daarɩ o na cwǝŋǝ sɩ o kɩ siun kamɔgɔ kʋm kʋntʋ wʋnɩ, sɩ kʋ taa ŋwɩ. O na kɩ kʋntʋ tɩn, kamɔgɔ kʋm maa waɩ kʋ ŋɔɔna, yɩ kʋ jɩgɩ dam sɩ kʋ pa balʋ maama na vɩn sɩ ba zuli-kʋ tɩn tɩ. 16O ma pa nɔɔna maama kɩ nyɩnyʋgʋ ba jazɩna nɩ naa ba trǝ nɩ, kʋ na yɩ nabwǝnǝ dɩ nɔn-kamunǝ, naa nadunǝ dɩ yinigǝ tiinǝ, kʋ wǝli dɩ gambɛ dɩ balʋ na te ba tɩtɩ tɩn dɩ. 17Nɔɔnʋ na ba jɩgɩ nyɩnyʋgʋ kʋm kʋntʋ, o bá wanɩ o yǝgi woŋo naa o kwe woŋo o yǝgi. Nyɩnyʋgʋ kʋm kʋntʋ nan mʋ brɩ varɩm wʋm yɩrɩ dɩm, naa nimoro kʋlʋ na brɩ o yɩrɩ dɩm tɩn. 18Yo seeni kʋ maŋɩ sɩ n ta n jɩgɩ swan mʋ. Wʋlʋ na bʋŋɩ lanyɩranɩ tɩn, oó wanɩ o lwarɩ varɩm wʋm nimoro kʋm kuri na yɩ te tɩn. Nimoro kʋm brɩ nabiinu yɩrɩ mʋ. Kʋ nan yɩ biǝ yardʋ dɩ fusɩrdʋ bardʋ mʋ (666).


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\