Brɩm Tɔnɔ 16

1Amʋ laan ma ni kwǝr-dɩa na ŋɔɔnɩ baŋa baŋa Wɛ digǝ kam wʋnɩ ka ta dɩ Wɛ malɛsɩ sɩrpɛ sɩm ka wɩ: «Kwe-na zwɩ sɩrpɛ sɩlʋ Wɛ ban-zɔŋɔ kʋm na wʋ sɩ wʋnɩ tɩn á ja vu á lo á yagɩ lʋgʋ baŋa nɩ.» 2Dayigǝ malɛka kam ma kwe ka zʋŋa kam ka ja vu ka lo ka yagɩ lʋgʋ baŋa nɩ. Ka na logi kʋntʋ tɩn, ŋwan-cɛɛra ma ja balʋ na jɩgɩ varɩm wʋm nyɩnyʋgʋ kʋm yɩ ba zuli o kamɔgɔ kʋm tɩn. 3Malɛka kalʋ na saŋɩ tɩn ma lo ka zʋŋa kam ka yagɩ na-fara bam wʋnɩ. Na bam ma ji nɩ tʋ jana na yɩ te tɩn. Woŋo kʋlʋ maama na zʋʋrɩ na-fara bam wʋnɩ tɩn ma tɩ. 4Malɛsɩ sɩtɔ tu wʋm ma lo o zʋŋa kam o yagɩ bu-tʋlɩ sɩm wʋnɩ dɩ buli sɩm dɩ wʋnɩ. Na bam ma ji jana. 5Amʋ ma ni Wɛ malɛka kalʋ na nii bwi sɩm baŋa nɩ tɩn na wɩ: «Wʋ-poŋo Tu Baŋa-Wɛ, nmʋ maŋɩ n wʋra pulim nɩ mʋ, yɩ n daa n ta wʋra maŋa maama, nmʋ kɩ cɩga dɩ n na vaŋɩ ba zwa te tɩn. 6Bɛŋwaanɩ bantʋ mʋ gʋ n nɔɔna bam dɩ n nijoŋnǝ bam ba pa ba jana nuŋi. Kʋntʋ mʋ nmʋ laan pɛ na ji jana sɩ ba dɩ nyɔ. Mʋ kʋlʋ na maŋɩ dɩ ba kǝm dɩm tɩn.» 7Amʋ ma daarɩ a ni kwǝrǝ kadoŋ na ŋɔɔnɩ Wɛ kaanɩm bimbim dɩm tee nɩ ka wɩ: «Dam-fɔrɔ Tu Baŋa-Wɛ, nmʋ sarɩya yam yɔɔrɩ lanyɩranɩ, yɩ ya tɔgɩ cɩga mʋ.» 8Malɛka kalʋ na kɩ sɩna tɩn ma kwe ka zʋŋa kam ka lo ka yagɩ wɩa kam yɩra nɩ. Wɩa kam ma joŋi dam sɩ ka pa ka wulim dɩm baanɩ nɔɔna. 9Ka wulim dɩm na tiini dɩ baanɩ nɔɔna bam kʋntʋ tɩn, ba ma ŋɔɔnɩ ba twɩ Wɛ yɩrɩ dɩ DƖ na pɛ yaara yam kʋntʋ ja-ba tɩn. Ba nan wʋ lǝni ba wʋ dɩ ba kikiǝ yam sɩ ba daarɩ ba zuli Wɛ. 10Malɛka kalʋ na kɩ sɩnu tɩn ma lo ka zʋŋa kam varɩm wʋm paarɩ jangɔŋɔ kʋm baŋa nɩ. Lim ma ba dɩ li varɩm wʋm paarɩ dɩm jǝgǝ kam maama. Nɔɔna ma dʋnɩ ba yǝlǝ dɩ ba yaara yam. 11Ba ma ŋɔɔnɩ ba twɩ Baŋa-Wɛ ba yɩra ŋwana yam dɩ ba yaara yam ŋwaanɩ. Ba nan daa ta wʋ lǝni ba wʋ dɩ ba kikiǝ yam. 12Malɛka kalʋ na kɩ sɩrdʋ tɩn ma lo ka zʋŋa kam ka yagɩ bu-zaŋa kalʋ yɩrɩ na yɩ Efratɩ tɩn wʋnɩ. Ka na bam ma wɩ, yɩ kʋ daarɩ cwǝŋǝ kʋ pa pwa balʋ na nuŋi wa-puli jǝgǝ nɩ tɩn sɩ ba wanɩ ba bɛ. 13Amʋ ma daarɩ a na ciciribiǝ batɔ, ba nyɩ dɩ yoorǝ te. Ba dɩdʋa ma nuŋi prǝnyoŋ-kɩnkagɩlɩ dɩm ni nɩ. Wʋdoŋ dɩ ma nuŋi varɩm wʋm ni nɩ, yɩ dɩdʋa kam dɩ nuŋi varɩm wʋlʋ na pa o yɩ Wɛ nijoŋnu yɩ o yagɩ o daɩ tɩn ni nɩ. 14Ciciribiǝ bam kʋntʋ yɩ sʋtaanɩ nɔɔna mʋ yɩ ba waɩ ba kɩ wo-kɩnkagɩla. Ba ma zaŋɩ ba vu lʋgʋ baŋa pwa bam maama te, sɩ ba maama la daanɩ ba ti ba yigǝ ba kɩ jara dɩ Dam-fɔrɔ Tu Baŋa-Wɛ DƖ dɛ kamunu kʋm dɛ nɩ. 15Amʋ laan ma ni Zezi na ŋɔɔnɩ o wɩ: «Cǝgi-na. A lagɩ a ba nɩ ŋwɩɩnʋ na darɩ o ba te tɩn mʋ. Wʋlʋ na fɔgɩ o cɩ o tɩtɩ tɩn wʋ́ ta jɩgɩ yu-yoŋo. Wʋlʋ na zʋ o gwaarʋ yɩ o yɩrɩ tɩn, amʋ na tuǝ, cavɩɩra bá ja-o nɔɔna yigǝ nɩ o na bá ta yɩ kalambolo tɩn ŋwaanɩ.» 16Ciciribiǝ batɔ bam ma pa lʋgʋ baŋa pwa bam la daanɩ jǝgǝ kadoŋ nɩ. Ba maa bǝ jǝgǝ kam kʋntʋ dɩ Zwifǝ tiinǝ taanɩ ba wɩ, Amagɩdɔn. 17Malɛka kalʋ na kɩ sɩrpɛ tɩn laan ma lo ka zʋŋa kam viu wʋnɩ. Kwǝr-dɩa laan ma ŋɔɔnɩ Wɛ digǝ kam paarɩ jangɔŋɔ kʋm jǝgǝ kam nɩ ka wɩ: «Kʋ kɩ kʋ ti.» 18Ka na tagɩ kʋntʋ tɩn, dʋa maa pɩpɩlɩ ka bagɩ ka wuurǝ. Sɔɔ ma tiini kʋ gaalɩ, yɩ tɩga kam dɩ sisiŋǝ. Tɩga kam na tiini ka sisiŋi te tɩn ba jɩgɩ doŋ. Kʋ na puli maŋa kalʋ Wɛ na kɩ nabiinǝ tɩn, tɩga ta maŋɩ ka wʋ sisiŋi kʋntʋ doŋ. 19Tʋ-kamunu kʋlʋ yɩrɩ na yɩ Babilɔnɩ tɩn ma yarɩ kuni bɩtɔ kʋ cɔgɩ. Lʋgʋ baŋa dwi tiinǝ tɩɩnɩ dɩm maama ma cɔgɩ. Wɛ ma wʋ swe tʋ-kamunu Babilɔnɩ ni nɩ yɩ DƖ waarɩ-kʋ. DƖ ban-zɔŋɔ kʋm ma tiini kʋ ba tɩʋ kʋm baŋa, nɩnɛɛnɩ DƖ logi sa-dɛɛra mʋ DƖ su zʋŋa DƖ pa kʋ nyɔ kʋ su te. 20Tɩga kalʋ maama na wʋ na-fara tɩtarɩ nɩ tɩn ma fɔɔrɩ ka tigǝ je nɩ, yɩ pweeru tɩm dɩ je, ba daa ba na-tɩ. 21Dʋ-kamban-kamunǝ na duunǝ nɩ luuru te tɩn maa nuŋi wɛyuu nɩ ya tʋɩ nɔɔna baŋa nɩ. Nɔɔna bam ma ŋɔɔnɩ ba twɩ Wɛ, dʋ-kambana yam na pɛ ba na yaara zanzan tɩn ŋwaanɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\