Brɩm Tɔnɔ 3

1«Pʋpʋnɩ tɔnɔ n pa Wɛ tɩntʋŋnʋ wʋlʋ na nii Zezi kɔgɔ kʋlʋ na wʋ Sarɩdɛsɩ nɩ tɩn. Pʋpʋnɩ nɩ: Taanɩ dɩntʋ nuŋi wʋlʋ na te Wɛ dɩdɛɛra barpɛ bam yɩ o kwǝri o jɩgɩ calɩcwɩ sɩrpɛ sɩm o jɩŋa nɩ tɩn te mʋ. Amʋ ye kʋlʋ maama abam na kɩ tɩn. Abam yɩrɩ zaŋɩ kʋ pa nɔɔna bʋŋɩ nɩ á jɩgɩ ŋwɩa mʋ Wɛ tee nɩ, yɩ abam nan nyɩ dɩ twa mʋ te Wɛ yigǝ nɩ. 2A nɛ nɩ abam na ŋwɩ te tɩn daa ta wʋ yi Wɛ wʋbʋŋa. Kʋntʋ ŋwaanɩ, kwaanɩ-na á zaŋɩ sɩ á cɩ á tɩtɩ, sɩ á ta na jɩgɩ kʋlʋ fɩnfɩɩn tɩn daa yɩ zaŋɩ kʋ ba kʋ cɔgɩ kʋ ti. 3Nan guli-na ba na brɩ abam Wɛ cwǝŋǝ dɩ á na ni kʋlʋ ka wʋnɩ tɩn, sɩ á kwaanɩ á taá tɔgɩ-ka. Lǝni-na á wʋrʋ dɩ á kǝm-balwaarʋ tɩm. Kʋ na daɩ kʋntʋ, amʋ wʋ́ ba a darɩ abam nɩ ŋwɩɩnʋ te, yɩ á bá lwarɩ maŋa kam amʋ na wʋ́ ba tɩn. 4Kʋ daarɩ abam badaara na wʋ Sarɩdɛsɩ kɔgɔ kʋm wʋnɩ tɩn kɩ lanyɩranɩ. Ba cɩgɩ ba tɩtɩ dɩ wo-digiru. Amʋ wʋ́ pa ba zʋ gwar-pwǝǝnu yɩ ba taa tɔgɩ dɩ amʋ. Bantʋ yɩ balʋ na maŋɩ dɩ kʋntʋ tɩn mʋ. 5Wʋlʋ maama na wanɩ balɔrɔ tɩn wʋ́ zʋ gwar-pwǝǝnu tɩntʋ doŋ. Amʋ daa bá saarɩ kʋntʋ tu yɩrɩ Wɛ-sɔŋɔ ŋwɩa tɔnɔ kʋm wʋnɩ. Amʋ nan wʋ́ ta jaja a Ko Wɛ dɩ DƖ malɛsɩ sɩm yigǝ nɩ, nɩ wʋntʋ yɩ amʋ nɔɔnʋ mʋ. 6Nɔɔnʋ maama nan kwaanɩ o pʋrɩ o zwa, sɩ o cǝgi Wɛ Joro kʋm na tɛ kʋlʋ dɩ Zezi nɔɔna bam tɩn.» 7«Pʋpʋnɩ tɔnɔ n pa Wɛ tɩntʋŋnʋ wʋlʋ na nii Zezi kɔgɔ kʋlʋ na wʋ Filadɛlɩfi nɩ tɩn. Pʋpʋnɩ nɩ: Taanɩ dɩntʋ nuŋi wʋlʋ na yɩ wʋ-poŋo tu dɩ cɩga tu tɩn te mʋ. Wʋntʋ mʋ ze borbu wʋlʋ Wɛ dɛɛn na goni ni sɩ DƖ pa Pɛ Davidi naa tɩn. O na pʋrɩ, nɔɔn-nɔɔnʋ bá wanɩ o pɩ. O nan daa na pɩ dɩ, nɔɔn-nɔɔnʋ bá wanɩ o pʋrɩ. 8Amʋ ye kʋlʋ maama abam na kɩ tɩn. Nii-na, amʋ pʋrɩ cwǝŋǝ mʋ abam yigǝ nɩ, yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ bá wanɩ-ka o cɩ. Amʋ ye nɩ abam dam ba daga, yɩ á taá kwaanɩ á kɩ amʋ zaasɩm dɩm á bɩcara nɩ, yɩ á wʋ sǝgi amʋ yɩrɩ dɩm. 9Kʋ na yɩ balʋ na paɩ ba yɩ Zwifǝ yɩ ba yagɩ ba daɩ tɩn, ba wʋ sʋtaanɩ cwǝŋǝ wʋnɩ mʋ yɩ ba fɔ vwan. Amʋ wʋ́ pa ba ba ba kuni doonǝ abam yigǝ nɩ, yɩ baá lwarɩ nɩ amʋ soe abam. 10Abam na sɛ amʋ ni dɩm dɩ pu-dɩa á cam wʋnɩ tɩn ŋwaanɩ, amʋ wʋ́ lɩ abam yaara yalʋ na wʋ́ ba ya maŋɩ lʋgʋ baŋa nabiinǝ maama tɩn wʋnɩ. 11Amʋ ma bɩɩnɩ lele. Á nan fɔgɩ á taá jɩgɩ á na maŋɩ á jɩgɩ te tɩn, sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ yɩ wanɩ o cɩ pɛɛrɩ dɩlʋ á na lagɩ á joŋi Wɛ tee nɩ tɩn. 12Wʋlʋ maama na wanɩ balɔrɔ tɩn, amʋ wʋ́ pa kʋntʋ tu ji nɩnɛɛnɩ digǝ wʋ ywe amʋ Ko Wɛ sɔŋɔ kʋm nɩ, yɩ o daa bá nuŋi da maŋa dɩ maŋa. Amʋ wʋ́ daarɩ a pʋpʋnɩ amʋ Ko Wɛ yɩrɩ dɩm dɩ DƖ tɩʋ kʋm yɩrɩ dɩm kʋntʋ tu yɩra nɩ. Wɛ tɩʋ kʋm kʋntʋ mʋ yɩ Zeruzalɛm-dʋŋʋ kʋlʋ na lagɩ kʋ nuŋi wɛyuu nɩ amʋ Ko Wɛ te kʋ ba tɩn. Amʋ ta wʋ́ pʋpʋnɩ amʋ yɩrɩ-dʋʋrɩ dɩm kʋntʋ tu yɩra nɩ. 13Nɔɔnʋ maama nan kwaanɩ o pʋrɩ o zwa, sɩ o cǝgi Wɛ Joro kʋm na tɛ kʋlʋ dɩ Zezi nɔɔna bam tɩn.» 14«Pʋpʋnɩ tɔnɔ n pa Wɛ tɩntʋŋnʋ wʋlʋ na nii Zezi kɔgɔ kʋlʋ na wʋ Lawodise nɩ tɩn. Pʋpʋnɩ nɩ: Taanɩ dɩntʋ nuŋi wʋlʋ yɩrɩ na yɩ ‹Amina› yɩ o tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ kam dɩ cɩga tɩn te mʋ. Wɛ na kɩ kʋlʋ maama tɩn dɛ wʋntʋ jɩŋa mʋ. 15Amʋ ye kʋlʋ maama abam na kɩ tɩn. Abam ba tɔgɩ amʋ dɩ á wʋ maama, á nan bá yagɩ-nɩ dɩ. Á ya na tɔgɩ cwǝŋǝ dɩdʋa, kʋʋ́ ta lana kʋ garɩ á na tɔgɩ sɩ maama tɩn. 16Á nan na ba jɩgɩ wʋbʋŋ-dɩdwɩ dɩ amʋ tɩn, a lagɩ a vɩn abam, nɩnɛɛnɩ nɔɔnʋ na twɩ na-bulu o ni nɩ o yagɩ te tɩn mʋ. 17Abam yǝni á tɛ nɩ, á yɩ nadunǝ mʋ kʋlʋkʋlʋ wʋ muri abam. Á nan wʋ lwarɩ nɩ á yɩ zʋra mʋ ŋwaŋa yɩranɩ. Á nyɩ dɩ loorǝ mʋ, yɩ yinigǝ jɩgɩ abam, yɩ á kwǝri á yɩ lilwǝ. Á maa ta yɩ kalambwǝǝlu dɩ. 18Kʋntʋ ŋwaanɩ, ba-na amʋ te sɩ á yǝgi sǝbu-sɩŋa kalʋ ba na wɔgɩ mini nɩ yɩ ka nyɩɩnɩ tɩn. Kʋntʋ mʋ wʋ́ pa á sɩɩnɩ á taá yɩ nadunǝ cɩga cɩga Wɛ yigǝ nɩ. Ba-na á yǝgi gwar-pwǝǝnu dɩ amʋ tee nɩ á zʋ sɩ tɩ kwǝli á cavɩɩra yam, dɩ yiǝ tiu kʋlʋ á na wʋ́ dɩ á yiǝ nɩ sɩ ya taa naɩ tɩn. 19Amʋ na soe balʋ tɩn, a yǝni a kaanɩ-ba mʋ, yɩ a daarɩ a vaŋɩ ba zwa. Nan lǝni-na á wʋrʋ á yagɩ kǝm-balwaarʋ tɩm, sɩ á daarɩ á taá tɔgɩ Wɛ cwǝŋǝ lanyɩranɩ. 20Nii-na, amʋ zɩgɩ digǝ ni nɩ mʋ a kʋkɔga. Wʋlʋ maama nan na ni amʋ kwǝrǝ yɩ o ba o pʋrɩ cwǝŋǝ o pa-nɩ tɩn, amʋ wʋ́ zʋ kʋntʋ tu te, yɩ dɩ́ jǝni daanɩ dɩ́ di wʋdiu. 21Wʋlʋ maama na wanɩ balɔrɔ tɩn, amʋ wʋ́ pa kʋntʋ tu cwǝŋǝ sɩ o tɔgɩ o jǝni amʋ paarɩ jǝŋǝ kam je nɩ, nɩnɛɛnɩ amʋ dɩ na wanɩ balɔrɔ yɩ a tɔgɩ a jǝni a Ko Wɛ paarɩ jǝŋǝ kam je nɩ te tɩn. 22Nɔɔnʋ maama nan kwaanɩ o pʋrɩ o zwa, sɩ o cǝgi Wɛ Joro kʋm na tɛ kʋlʋ dɩ Zezi nɔɔna bam tɩn.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\